*************
Släkten LIETZÉN *************
Uppdaterad 4.1.2012

 

Första generationen

 

1.  Nicolaus Johannis Lietzén #3286, född omkr 1570, Kyrkoherde i Litslena 1614-19.  Släkten Lietzens stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Släkten har kommit till Finland från Sverige där stamfadern  verkade som kyrkoherde i Litslena socken (nära Enköping) i Uppsala ärkestift åren 1614-19. Hans son Arvidus Lietzén (#1074) efterträdde fadern som kyrkoherde i Litslena. Sonsönerna (3 st) Lietzén inflyttade i medlet av 1600-talet från Sverige till Åbo. De har  efterlämnat talrika ättlingar i en mångfald av släkter. Tor Carpelan publiserade 1890 en utredning om släkten Lietzén, som Yrjö Blomstedt 1963 har rättat och kompletterat Carpelans uppgifter om Lietzén sonsönernas föräldrar. Uppgifterna om Nicolaus Johannis och hans son Arvidus Nicolaus har varit knappa. Denna utredning om släkten Lietzén har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig huvudsakligen på Ingvald Serenius (#770) omfattande utredningar som färdigställts på 1960-talet kompletterat med korrigeringar och andra uppgifter samt utredningar som sammanställts i början av 2000-talet bl a av Henrik Nyberg #2138, Eila Pölönen och uppgifter från diverse övriga källor. Enligt Tor Carpelan (i boken: Västra Finland-Länsi Suomi, del III/Åbo i genealogiskt hänseende på 1600- och början av 1700-talet) skulle släktens Lietzéns stamfaders son ha varit munskänken Arvid Lietzén på Ösel. En senare forskning av Yrjö Blomstedt (Genos årgång 34/1963, sida 103) har dock påvisat, att anfadern var Arvidus Nicolaus Lietzén (#1074). Också beträffande hans sonsöner föreligger divergerande uppgifter (givna av Vilho Selinheimo i Genealogiska samfundets årsskrift nr IX/1925, sida 104-106). Selinheimo påpekar, att Clara Wrigstadius, född Lietzén (#1064), måste ha varit syster (halvsyster) till akademiräntemästaren Arvid Lietzén (#1110) och icke till landsfiskalen med samma namn (#1004). Detta innebär, att akademiräntmästaren och landsfiskalen borde byta plats i tabellerna. Emellertid har så ej gjorts utan Carpelans uppställning har bibehållits i denna utredning, emedan det råder oklarhet huruvida syskonparet Clara Wrigstadius (#1064) och räntmästare Arvid Lietzén (#1110) under dessa omständigheter är att hänföras som barn till bokbindaren Zacharias Arvidi (#1058) eller till handlingsskrivaren Erik Lietzén (#1077).

 

                             Barn:

           2.       i.     Arvidus Nicolaus Lietzén #1074 född omkr 1590.

 

 

Andra generationen

 

2.  Arvidus Nicolaus Lietzén #1074, född omkr 1590 i Sverige, Kyrkoherde i Litslena, död 1635 i Litslena.  Uppsala stifts herdaminne nämner honom som kyrkoherde 1628-35, det senare också som dödsår. Enligt Uppsala stifts herdaminne anges däremot att han var kyrkoherde i Litslena 1624-1634, dvs att han började sin tjänstgöring några år tidigare. Enligt Genos 1993:1 finner man 1610 en student med hans namn i Uppsala Universitets matrikel.

 

     Han gifte sig med Clara Erici Utter #1075, gifta 1628, född omkr 1590 på Bastö gård i Finström (dotter till Eric Persson Utter #1813), död 1651.  Hon levde 1639, men var död senast år 1651. Hennes härstamning finner vi på Åland, där hennes farfar Per Månsson (Utter) hade ägt Bastö herrgård i Finström. Han hade ärvt gården av sin moders syster Brita Nilsdotter. Clara hade ägt genom arv en del av Bastö herrgård, men gården hade sålts 1616 då hon och hennes systrar var ännu minderåriga till Claras kusin Måns Mårtensson Palm, som på den tiden var Novgorods befälhavare. Claras son, Åbo borgmästare Nils Arvidsson Lietzén, framförde skriftligt besvär 27.5.1651 till Finströms tingsrätt över försäljningen av Bastö. Affären kallade han för ett förhandsarv och önskade därmed uppenbart att omintetgöra försäljningen. Besväret föranledde dock inga ändringar i frågan. (enligt Genos 1993:1).

 

                             Barn:

           3.       i.     Nikolaus (Nils) Arvidi Lietzén #1076 född omkr 1620.

           4.       ii.    Erik Arvidi Lietzén #1077.

           5.       iii.   Zacharias Arvidi Lietzén #1058 född 1629.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Nikolaus (Nils) Arvidi Lietzén #1076, född omkr 1620 i Litslena, Sverige, Riksdagsman, borgmästare, hovrättsassessor, död 1691 i Åbo, begravd 21.02.1692 i Åbo domkyrka.  Verkade även som häradshövding och vice landshövding. Student i Uppsala 9.3.1637. Höll ett akademiskt anförande för studenterna - De justitia - den 11.12.1642. Skrev som stipendiat 1642 ett begravningskväde till Axel Gustafsson Banérs minne. Lämnade kort därpå universitetet och skrev 1643 en lyckönskningsdikt till vigseln mellan sin forna studiekamrat Johan Ståhlhandske och Margareta Fleming, kallade sig därvid stipendiat. Snart därefter blev han notarie i Pommerns krigsrätt, borgmästare i Åbo 30.10.1647. Var riksdagsrepresentant för Åbo 1650, 1654, 1655 och 1660. Hovrättsassessor i Åbo, häradshövding för Vehmo och Nedre Satakunda 1663, men erhöll det oaktat av staden tillstånd att handla. Avsked från sistnämnda tjänst 1680. Vicelandshövding i Åbo för Harald Oxe 1678 och 1686. Avsked från assessoratet 16.6.1690. I Åbo Hovrätts historik nämnd som "en klassisk bildad jurist". Sådana utbildades icke blott utomlands utan också i Uppsala, framför allt där av den store Johan Loccenius. Han begravdes "jämte sin kära husära och son" i släktgraven vid Åbo domkyrka. Graven är framför altaret och på golvplattan har graverats hans namn Nils Lietzén.

 

     Han gifte sig med (1) Katarina Wernle #1078, gifta 10.07.1648 i Åbo, född 08.08.1628 i Åbo (dotter till Baltasar Veitsson Wernle #1080 och Chatarina Gubbertz #1081), död 17.03.1657 i Åbo, begravd 22.03.1657 i Åbo.  Vid hennes begravning hölls en predikan om "de Christtrognas åtrå" av biskop Petraeus samt upplästes verser på latin av Olai Norcopensis och på svenska av N Danielis Ekerot. Svensk adlig ätt nr 874.

 

                             Barn:

           6.       i.     Katarina Nikolausdotter Lietzén #1084.

                    ii.    Arvid Nikolausson Lietzén #1086, född 23.05.1650 i Åbo, Handlingsskrivare, död 14.05.1674 i Åbo.  "Fullkomlig" student 22.1.1692 (som knappa 12 årig). Från år 1671 auskultant vid Åbo hovrätt.  Dog som ogift.

           7.       iii.   Clara Nikolausdotter Lietzén #1085 född 1651.

 

     Han gifte sig med (2) Margareta Carlsdotter Ekenbom #1079, gifta 21.08.1658 i Stockholm, Sverige (dotter till Carl Hansson Ekenbom #1082 och Carin Simonsdotter #1083), död 1692 i Åbo, begravd 21.02.1692 i Åbo.

 

                             Barn:

                    iv.   Nikolaus Nikolausson Lietzén #1855, född i Åbo, Häradshövding, död 21.1.1692, begravd 15.11.1692 i Åbo domkyrkas familjegrav med föräldrarna.

           8.       v.    Hedvig Nikolausdotter Lietzén #1087 född före 1660.

           9.       vi.   Anna Maria Nikolausdotter Lietzén #1089 född 1660.

           10.     vii.  Margareta Nikolausdotter Lietzén #1088 född omkr 1661.

           11.     viii. Maria Elisabet Nikolausdotter Lietzén #1856 född 1662.

           12.     ix.   Carl Nikolausson von Lietzén #1090 född 1663.

           13.     x.    Sara Nikolausdotter Lietzén #1091.

                    xi.   N.N. Lietzén #1857, död 1668, begravd 6.3.1668.

 

4.  Erik Arvidi Lietzén #1077, född i Litslena, Sverige, Handlingsskrivare i rådstugurätten, död omkr 1666 i Åbo.  Han var bl a Åbo rådstugurättens sekreterare 4.2.1650, Kämnare 16.2.1650-, Pyhäjärvis inspektor 1650-53, Kexholms stadssekreterare 1656.

 

     Han gifte sig med Maria Gröön #1108, född i Kexholm (dotter till Casper Grööning #1945 och Katarina Wagner #1946), död 1703 i Satakunda.  Vid Kexholms rådstugurätt behandlades 15.2.1668 ett brev från Maria Gröön, i vilket hon kräver staden på sin avlidne mans, tullnären Erik Arvidsson Lietzens innestående lön. Härvid konstaterar rätten, att »Den sal.mannen så väl som hans efterlåtne änka visste väl vad som hans sal. svärfader borgmästaren Casper Gröön om denne anfordran till svar gav, nämligen det han hade ingen tjänst gjort, därföre kunde han icke heller någon lön förvänta. - Det tyckes mycket sällsynt vara honom kunna njuta sin lön när alle andre av Muskovitens infall måste lämna både hantverk och egendom i loppet.»

 

                             Barn:

           14.     i.     Arvid Lietzén #1110 född omkr 1660.

 

5.  Zacharias Arvidi Lietzén #1058, född 1629 i Litslena, Sverige, Akademibokbindare, bokhandlare, död 16.04.1684 i Åbo.  Gick i bokbinderilära hos Christian Reussner i Stockholm till år 1649, därpå gesällår i Tyskland, slutligen inflyttning till Åbo 1663, där han idkade bokbinderirörelse. Ansökte 12.1.1662 att få bli akademibokbindare och antogs till Academiae Bibliopegus. Akademirektor Elias Til-Landz utsände vid hans död inbjudningskort till begravningen: "Inexorabilis ea fragilitas nostro".

 

     Han gifte sig med (1) Maria Billstén #1059, gifta 1665, född omkr 1649 (dotter till Carl Conradsson Billstén #3092 och Anna Henriksdotter Nyman #3093), begravd 23.06.1676 i Åbo domkyrka.  Hon antas vara dotter till Carl Billstén och Anna Nyman,  vilka är begravda i Åbo domkyrka år 1673 respektive 1671. Några år senare (1676) begravdes också Maria i Åbo domkyrka.

 

                             Barn:

           15.     i.     Arvid Zachariasson Lietzén #1004 född 1671.

                    ii.    Karl Zachariasson Lietzén #1061, född 1673 i Åbo, Bokbinderimästare.  Verkade som bokbinderimästare fr o m år 1689.

                    iii.   Nicolaus Zachariasson Lietzén #1062, född i Åbo, Tullkontrollör i Gävle, död 1730.  Studerade i Åbo. Flyttade till Sverige 1691 och verkade som kontrollör i Gäfle år 1703.

                    iv.   Zacharias Zachariasson Lietzén #1063, född i Åbo, död 15.06.1686.

                    v.    N.N. Zachariasdotter Lietzén #1065.

 

                             Hon gifte sig med L Höijer #1069, gifta i Åbo.  Kunde eventuellt vara den Lars Höijer som blev underofficerare (lägre styrman) i flottan 1687.

 

 

    

     Han gifte sig med (2) Katarina Filipsdotter Belkou #1060, gifta 28.11.1677 i Åbo (dotter till Filip Belkou #1071 och Elisabet Robertsdotter Rancken #1072), död efter 1706.  Efter sin mans död gifte hon sig 3.4.1688 med sina barns hemlärare Lars Wulff.

 

                             Barn:

                    vi.   Elisabet Lietzén #1067, född i Åbo.  Flyttade till Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Johan Bursman #1070, Coadjutor, kaplan.  Han verkade först som coadjutor i Sagu och sedermera som kaplan i Nykyrka. Flydde till Sverige och fick där befordran.

 

                    vii.  Filip Lietzén #1066, född i Åbo, död efter 1698.

                    viii. Clara Lietzén #1064, född 1679 i Åbo.

 

                             Hon gifte sig med Nils Vrigstadius #1068, Kyrkoherde i Eura, död efter 1714.

 

 

Fjärde generationen

 

6.  Katarina Nikolausdotter Lietzén #1084, född i Åbo.

 

     Hon gifte sig med (1) Johan Erici Falck (Falkstedt) #1092, gifta 11.07.1667, Lagläsare från Öster-Norrland.  Student 1662.

 

                             Barn:

                    i.     Nikolaus (Nils) Johansson Falck #1815, död 1670.

 

     Hon gifte sig med (2) Johan Munck #1814, gifta 21.1.1678.

 

7.  Clara Nikolausdotter Lietzén #1085, född 1651 i Åbo, Länsman i Eura, värdinna på Vaanis, död 1742 i Eura, begravd 17.01.1742 i Eura.  År 1688 hade Klaras svärmor, Margareta Hansdotter Kietterman, testamenterat till henne Kiettaröö kronogods samt Vaanii rusthåll i Eura socken. Bodde sedermera på Vaanii och skötte i över 30 år sin bortgångna mans länsmanstjänst i Eura (1692-1724) med hjälp från skrivarna, dvs vicelänsmännen. Hon var mycket energisk och företagsam. Hon skötte sin herrgård i över 50 år och dog på Vaanii nästan 100 år gammal.

 

     Hon gifte sig med Jakob Andersson Aejmelaeus #1093, gifta 10.02.1674, född 09.10.1638 i Kumo (son till Anders Jakobsson Äimä (Aejmelaeus) #1819 och Margareta Hansdotter Kietterman #1820), Häradshövding, lagman, död 09.06.1686 i Eura.  Ägde rusthållet Vaanii i Eura. Student i Åbo 1756-57. Var privatelev för Gregorius Arctopolitanus åtminstone i april 1657. Lagläsare i Nedersatakunda domkapitel 1670-79, i Översatakunda 1675-79 och i Vehmais 1675. Vid sidan om allt detta var han underlagman i Vaasapori och häradsdomare i Nedersatakunda efter sin svärsfar, fr o m 30.12.1680.

 

                             Barn:

                    i.     Kristina Jakobsdotter Aejmelaeus #1816.  Efter att ha ärft gården Vaanii av sin farmor sålde hon tillsammans med sin man släktgården, antagligen år 1746, till Kauttua bruks och herrgårs ägare Johan Parmen Timm för 4.600 koppardaler. Lagfart till gården given 27.8.1747.

                    ii.    Anders Jakobsson Aejmelaeus #1817, född 1677, död 1735 i Halikko.  Han fungerade som kaplan i Sagu 1708- och som kyrkoherde i Halikko 1722-.

           16.     iii.   Nils Jakobsson Aejmelaeus #1818 född 10.2.1679.

 

8.  Hedvig Nikolausdotter Lietzén #1087, född före 1660, död 1720 i Upplan Stockholm, Sverige, begravd 12.05.1720 i Stockholms storkyrka, Sverige.  Hennes porträtt hänger på Gripsholms slotts vägg i Gästrummet  nr 222.

 

     Hon gifte sig med Johan (Johannes) d.y. Gezelius #1094, gifta 26.08.1680 i Åbo, född 06.09.1647 i Dorpat, Estland (son till Johan (Johannes) d.ä. Gezelius #1859 och Gertrud Gutheim #1860), Teologie professor, biskop i Åbo, död 10.04.1718 i Uppland, Sverige, begravd 06.06.1718 i Åbo domkyrkas släktgrav.  Han gick i Hedemora skola, där hans farbror Georg Gezelius var rektor. Han blev student från Uppsala 1661 där han studerade 1661-, forsatte i Riga 1663-, i Åbo 1665-, och igen i Uppsala 1667-70. Efter detta studerade han vid flera universitet i Tyskland, Holland, Frankrike och England. Han återvände 1674 till hemtrakterna (förmodligen Åbo). Han blev teologie doktor 1676, Åbo universitets teologie professor 1675-81, superintendent för Ingermanland 1681-89. Han var biskop i Åbo åren 1690-1718 och erhöll Sagu pastorat 1689. Han fortsatte idogt det folkbildningsarbete, som hans far, Johan Gezelius d.ä, påbörjat. Han flydde till Sverige under Stora ofreden, där han dog på sin släktgård i Roslagens Wisbyholm (även namngiven Viggebyholm). Johans och Hedvigs samtliga barn fick 25.11.1719 av drottningen Ulrika Eleonora resolution på adelskap med namnet Olivecreutz. Svensk adlig ätt nr 1901, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 126. Hans porträtt hänger på Gripshols slott, Mariefred.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gezelius #1862, född 1.6.1681, död 12.6.1681.

 

 

                    ii.    Nikolaus Gezelius #1096, född 19.05.1682 i Narva, Estland, död 04.07.1697 i Narva, Estland.

                    iii.   Christina (Kristina) Gezelius #1095, född 1685, död 02.01.1732.

 

                             Hon gifte sig med (1) Erik Losköld #1097, gifta 1704, född 1665, Assessor vid Åbo hovrätt, död 1707.

                             Hon gifte sig med (2) David Lund #1098, gifta 1709, född 1657, Professor, biskop i Wexsjö, död 1729.  Svärfar till biskop Jacobus Serenius i Strängnäs. Han överflyttade till Sverige ca 1711 i samband med den Stora Ofreden och var den sista biskopen i Viborg och fick transport till Växjö 1711.

 

           17.     iv.   Johan (Johannes) Nepos Gezelius #324 född 06.05.1686.

                    v.    Maria Gezelius #435, född 24.3.1690 i Sagu prästgård, död 1735.

 

                             Hon gifte sig med Johan Pettersson Stiernstedt #1865, gifta 1705, född 01.11.1653 i Viborg (son till Petter Thesleff #1866 och Katarina Hansdotter Schmedeman #1867), Landshövding i Åboland, friherre, död 7.2.1722 i Stockholm, Sverige.  Han var auskultant vid hovrätten 1670, Viborgs läns häradshövding 1680, regeringssekreterare i Narva 1694 och Åbo läns landshövding 1716.  Han adlades 3.12.1697 i Sverige med namnet Stiernstedt (tidigare Thessleff) och förlänades titeln friherre 23.5.1719. Han flydde till Sverige under stora ofreden. Svensk friherrlig ätt nr 145.

 

                    vi.   Elisabet Gezelius #1863, död vid födseln.

 

9.  Anna Maria Nikolausdotter Lietzén #1089, född 1660 i Åbo, död 28.03.1734 i Åbo.  Hon var bosatt i Nyenskans i Ingermanland.

 

     Hon gifte sig med (1) Magnus Lundberg #1101, gifta 1686, Prost, teologie lektor.  Han verkade bl a som präst i den forna befästningen och staden Nyenskans i Ingermanland nära St Petersburg samt som teologie lektor i Narva.

 

                             Barn:

           18.     i.     Margareta Lundberg #1893.

 

     Hon gifte sig med (2) Johan Georgii Gezelius #1102, född 1660 i Hedemora, Sverige (son till Georgius (Göran) Gezelius #1894 och Christina Jonasdotter Columba #3134), Teologie doktor, kyrkoherde i Jakobstad, död 1714 i Stockholm, Sverige.  Student och filosofie magister från Uppsala, katedralskolans prorektor 1686 och rektor 1689 i Narva. Pastor i Pedersöre 1692, prost 1704, riksdagsman 1713. Biskopen i Åbo, Johan Gezelius d.ä, var hans farbror.

 

                             Barn:

                    ii.    Hedvig Gezelius #1895.

 

                             Hon gifte sig med Daniel Juslenius #1899, född 10.06.1676 i Virmo (son till Daniel Juslenius #1900 och Barbro Giös #1901), Teologie professor, biskop i Borgå, död 17.7.1752 i Sverige.  Han blev linguarum professor i Åbo 1712, professor i teologi 1727. Han undervisade i teologi vid Åbo Akademi från 1727 och blev biskop i Borgå 1734 och i Skara 1744. Han behandlade Finlands geografi, historia och språk i rudbeckiansk anda, där Finland prisades som ett urgammalt kulturland. Hans finsk-latinsk-svenska ordbok, "Suomalaisen Sana-Lugun Coetus" (1745) var den första i sitt slag. I hans avhandling "Aboa Vetus et Novus" (Åbo förr och nu) söker han rötterna till det finska språket i Babelstornet. Efter att ha flytt till Sverige under Stora nordiska kriget skildrade han där de olyckor som drabbat hans land. Såsom A. Pietilä upplyser i sin biografi över biskopen Daniel Juslenius (I, s. 13) tjänstgjorde denne under ett år 1695-96 som informator i en familj i Kaporje. Ett spår därav kommer till synes i Kaporje härads dombok för 1697, nämligen att Juslenius för 4 daler sålt ett clavicorfium åt Henrik Forsmans son (modern hette Brita Gebhard). Härav framgår att Daniel Juslenius torde ha varit musikalisk.

 

10.  Margareta Nikolausdotter Lietzén #1088, född omkr 1661 i Åbo, död 1718 i Åbo.

 

       Hon gifte sig med Petrus (Petter) Hahn #1100, gifta 12.01.1681, född 1650 i Uråsa Småland, Sverige (son till Abraham Hahn #1871), Professor, död 12.12.1718 i Åbo.  Han var född i Småland och hade i likhet med flera av sina landsmän studerat vid Åbo akademi, där han 1672 inskrevs som student. Där anställdes han redan 1675 som biblioteksamanuens och vann därstädes den filosofiska graden 1679. Två år senare befordrad till e. o. professor i filosofiska fakulteten, 1683 utnämndes han till ord. professor i fysik och blev 1690 även universitetsbibliotekarie. Han var professor i narutvetenskap och fysik 1683-1718. Såsom författare utvecklade han en ej obetydlig verksamhet, vars frukter han nedlade i akademiska avhandlingar. Han var synnerligen aktiv och ambitiös. Han skev upptill 125 akademiska avhandlingar om många olika områden, bl a om livssjälen, naturens förökning, syn, hörsel, smak, matsmältning, sömn och vaka, livet i livmodern gråt samt ålderdomens svagheter. Dessas innehåll är ett intyg om, att han var bekant med och hyllade den nya utveckling, inom filosofien och naturvetenskaperna, som vid denna tid gjorde sig gällande.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Hedvig Petrusdotter Hahn #1872, född 1684, död 1742 i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Lars Gabrielsson Tammelin #1874, född 2.5.1669 i Åbo (son till Gabriel Laurentii Tammelinus #1876 och Anna Eriksdotter Pihl #1877), Biskop i Åbo, professor i matematik, död 2.7.1733 i Åbo.  Professor i matematik i Åbo 1699.  Pastor 1706 i Nemas, Finland. Måste flytta under flykten 1713 i Stockholm . Pastor och prost 2.5.1717 i Västerfärnebo, Uppland. 13de biskop 11.12.1728 i Åbo. Biskop 1728-1733 i Åbo. Teologie doktor 23.2.1732. Sönerna står uppräknade i husförhörslängd Västerfärnebo AI:4 (1723-1728) under Prostgården på fol 23.

 

                    ii.    Brita Christina Petrusdotter Hahn #1873, född omkr 1685 i Sverige, död 1725.

 

                             Hon gifte sig med Nils Wallerius #1875, gifta 1701, född 1666 i Linköping, Sverige (son till Nils Wallerius #1881 och Rebecka Dahlhem #1882), Medicine professor, död 11.6.1704 i Åbo.

 

11.  Maria Elisabet Nikolausdotter Lietzén #1856, född 1662 i Åbo, död 30.3.1751 i Storkyro.

 

       Hon gifte sig med (1) Johan Lönn #1902, Kaplan i Laihela, död 7.12.1690 i Vasa.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Henric Claudii Ahlholm #1903, gifta i Sverige (son till Claudi Ahlholm #1904), Kyrkyherde i Siikajoki, död 1695 i Siikajoki.  Studerat i Uppsala 1669 och i Åbo 1671. Blev kaplan i Pyhäjoki 1679 och den första pastorn i Siikajoki 1694.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Ahlholm #1907, född omkr 1690, död 4.1.1691 i Uleåborgs län, Pyhäjoki.

                    ii.    Johan Ahlholm #3254, född 1693, död 1693.

                    iii.   Erikus Ahlholm #1908, född 1694 i Uleåborgs län, Pyhäjoki, död 6.2.1695 i Uleåborgs län, Pyhäjoki.

 

       Hon gifte sig med (3) Israel Erici Alftanus (Alftan) #1822, gifta 9.1.1698 i Uleåborgs län, Pyhäjoki, född 1632 i Tövsala (son till Ericus Erici #1905 och Helena "Elin" Mårtensdotter Brenner #1906), Kyrkoherde i Storkyro, död 1712 i Storkyro.  Han var fosterbarn till prosten i Jakobstad Erik Forteliusa (Bothneiensis). Student i Åbo 1651 och vicepräst i Tövsala (fi Taivassalo) 1658 då han blev Nylands och Tavastlands kavalleriregementets pastor. Kyrkoherde i Storkyro fr o m 1672. Opponent 1680 i prästskolan. Han ägde Salmittu rusthåll i Tövsala, vilket han 6.6.1671 bytte till Kurjala rusthåll, också i Tövsala och som ägdes av fröken Beata Magdalena Wittenberg. Kurjala rusthåll sålde han 18.7.1683 till ägaren av Tammisto rusthåll i Vehmais, Erik Persson, för 600 daler. Han donerade till Storkyros gamla kyrka en minnestavla över de döda, som fortfarande finns ovanom sakristian.

 

12.  Carl Nikolausson von Lietzén #1090, född 1663 i Åbo, Lagman, assessor, död 05.04.1721 i Halland, Sverige.  Åbo hovrätts auskultant 1685, advokat 1686, vicenotarie 1688, krigsdomare 1689, Hallands häradshövding 1690, Göta hovrätts assessor 1704, lagman i Ystads län 25.6.1719. Blev adlad 1719 och introducerades 1720 med namnet von Lietzén. Hans vapensigill var lik den som hans far hade använt. Dog sonlös och därmed utgick hans adliga ätt med honom på svärdsidan. Hans samtliga barn fingo 1719 av drottning Ulrika Eleonora resolution på adelskap. Svensk adlig ätt nr 1621.

 

       Han gifte sig med Engel Strömner #1103, gifta 19.08.1700, född 27.10.1667 i Sverige (dotter till Anders Strömner #1104 och Brita Grönling #1105), död 04.05.1730 i Risa Örså, Sverige.  Svensk adlig ätt nr 1167.

 

                             Barn:

           19.     i.     Margareta von Lietzén #1909 född 1703.

                    ii.    Hedvig von Lietzén #1910, född 11.11.1706 i Jönköping, Sverige.

                    iii.   Ingrid Elisabet von Lietzén #1911, döpt 24.8.1708 i Jönköping, Sverige, död 1738.

 

                             Hon gifte sig med Alexander Pereswetoff-Morath #2758, gifta 31.8.1736 på Risa i Örså sk, Sverige, född 26.8.1691 i Ingermanland, Ryssland, Major, död 7.8.1761.  Svensk adlig ätt nr 559.

 

                    iv.   Hedvig Charlotta von Lietzén #1912, född 13.1.1712 i Sverige, död 15.3.1752 i Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Carl Gustaf Pereswetoff-Morath #1917, gifta 11.8.1736, född 19.3.1696, Överstelöjtnant, död 2.10.1773.  Svensk adlig ätt nr 559.

 

13.  Sara Nikolausdotter Lietzén #1091, död 1745.

 

       Hon gifte sig med (1) Gudmund Höök #1106, gifta 17.09.1689, född omkr 1640 (son till Tore Nilsson #1918), Räntmästare vid Åbo akademi, död 22.2.1695 i Åbo.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Simon Johansson Tolpo #1107, gifta 7.1.1698, född 9.10.1652 i Åbo (son till Johan Ericsson Tolpo #1890 och Catharina Eschilli Ruskiapää #1891), Teologie professor, död 5.7.1711 i Nådendal.  Student 1666, filosofie kandidat och medhjälpare på Åbo akademis  filosofiska institution 1657, magister 1677, präst i Nådendal 1711-, Åbo akademis professor, först  i logik och metafysik 1679-, sedan i teologi 1700-.

 

                             Barn:

           20.     i.     Nils Simonii Tolpo #1919 född 1.12.1698.

                    ii.    Karl Tolpo #1920, Styckjunkare vid Fredrikshamn artilleri, död 1741 i Fredrikshamn.

                    iii.   Anna Katarina Tolpo #1921, död i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Pehr Lagerstedt #1927, Artillerikapten i Stockholm.

 

           21.     iv.   Katarina Tolpo #4754.

 

14.  Arvid Lietzén #1110, född omkr 1660, Akademiräntemästare, död 1708 i Åbo.  Kommissarie, regementsskrivare. Han blev akademiräntemästare fr o m 1695 efter kusinens man, Gudmund Höök.

 

       Han gifte sig med Sara Walstenius #1111, gifta 17.11.1687 i Åbo (dotter till Jakob Walstenius #1112 och Elisabet Aronsdotter Klöfversköld #1113), begravd 5.5.1692.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Magdalena Lietzén #1115, död efter 1781.

                    ii.    Maria Elisabet Lietzén #1114, född 1686 i Åbo, död 1756.

 

                             Hon gifte sig med Johan Haberman #1118, född 1686, Prost, död 1756.

 

                    iii.   N.N. Lietzén #1117, född före 1692, död 1696.

                    iv.   N.N. Lietzén #1116, född före 1692, död 1731.

 

15.  Arvid Zachariasson Lietzén #1004, född 1671 i Åbo, Borgare, skeppare, vicehäradshövding, död omkr 1743 i Kiikala.  Verksam som borgare och skeppare i Åbo. Arrendator 1709 av Järvenpää Huru i Lojo Nummis. Landsfiskal från 1715 och häradshövding i Raseborgs domsaga under ryska tiden. Köpte 1722 Simola rusthåll i Kiikala. Han anklagades 1790 av prosten Johan Lenneberg i Lojo bl a för att 1) ha beljugit honom inför furst Galitzin att ej hava velat erlägga kontribution, 2) ha hyst Sissar hos sig, 3) ha lockat en rysk läkare från ryska armén och gift bort honom med en finsk hustru, varvid hela svenska partiet varit närvarande, samt fört honom till Stockholm, 4) stjälandes fört salt och allehanda kunskap till Stockholm osv ... Lietzén kunde försvara sig mot alla beskyllningar, mot punkt 2 särskilt, genom att framvisa ett karakteristiskt, sig av en viss "Matts Hålmgren Gitzisselkors" tillskrivet hotelsebrev "datum unde d. 26 juli 1714", samt frikändes h o h.

 

       Han gifte sig med Maria Miltopaeus #1005, gifta 18.04.1696 i Åbo, född 1674 (dotter till Johan Miltopaeus #1119 och Elisabet Lorentzdotter Gerdt #4553), begravd 09.06.1754 i Kiikala.

 

                             Barn:

           22.     i.     Johan Arvidsson Lietzén #1008 född 27.07.1697.

           23.     ii.    Arvid Arvidsson Lietzén #1010 född 1700.

           24.     iii.   Nicolaus (Nils) Arvidsson Lietzén #1009 född 25.07.1704.

                    iv.   Hedvig Arvidsson Lietzén #1011, född 1708 i Åbo.

           25.     v.    Gabriel Arvidsson Lietzén #943 född 10.04.1710.

 

 

Femte generationen

 

16.  Nils Jakobsson Aejmelaeus #1818, född 10.2.1679 i Eura, Kyrkoherde i Storkyro, död 15.2.1750 i Storkyro.  Hade totalt 13 barn.

 

       Han gifte sig med Hedvig Israelsdotter Alftanus #1821, gifta 1712, född 2.2.1694 i Storkyro (dotter till Israel Erici Alftanus (Alftan) #1822 och Susanna Filipsdotter Ekman (Eichman) #1823), död 27.2.1782 i Storkyro.

 

                             Barn:

                    i.     Jakob Nilsson Aejmelaeus #1825, född 1712, död 15.7.1725 i Storkyro.

                    ii.    Clara Maria Nilsdotter Aejmelaeus #1826, född 6.4.1716 i Säterbo, Sverige, död 30.12.1772 i Lappo.

 

                             Hon gifte sig med (1) Lars Stenbäck #3256, gifta 29.12.1739, Filosofie magister, död 1742 i Stockholm, Sverige.  Hemma från Österbotten. Bleb filosofie magister 1735, presiderade för en disputation "De Mysteriis Naturae" 1736, utnämndes till collector i Åbo skola 1738 och till conrector 1740.

                             Hon gifte sig med (2) Erland Petter Törn #3257, gifta 1744, Postinspectir i Wasa, död 1765 i Nykarleby.  Hemma från Falun, Sverige.

                             Hon gifte sig med (3) Isaac Lithovius #3258, gifta 1766, Pastor i Lappo.

 

           26.     iii.   Johan Nilsson Aejmelaeus #1827 född 10.3.1718.

                    iv.   Hedvig Nilsdotter Aejmelaeus #3259, född omkr 1720.

 

                             Hon gifte sig med Nils Pernerus #3260, gifta 22.6.1738, född 1710 i Pernå Kelviå (son till Nils Ericsson #1824 och Malin Johansdotter #3261), Kaplan i Uleåborg, död 13.1.1743.  Han blev "collega inferior" i Wasa skola 1735, prästvigd 1737, "collega superior" 1738 och kaplan i Uleåborg 1740.

 

           27.     v.    Nils Nilsson Aejmelaeus #1834 född 22.2.1722.

                    vi.   Israel Nilsson Aejmelaeus #1845, född 17.2.1724 i Storkyro, död 10.5.1776 i Muhos.

                    vii.  Susanna Nilsdotter Aejmelaeus #1846, född 24.8.1725.

                    viii. Margareta Elisabeth Nilsdotter Aejmelaeus #1847, född 1.3.1727 i Storkyro, död i som barn.

                    ix.   Gustaf Nilsson Aejmelaeus #1848, född 4.6.1732 i Storkyro, död i som barn.

                    x.    Carl Nilsson Aejmelaeus #1849, född 31.12.1734 i Storkyro, död 27.11.1760 i Kokkola.

                    xi.   Henrik Reinhold Nilsson Aejmelaeus #1850, född 19.10.1736 i Storkyro, död 28.11.1800 i Lochteå.

 

17.  Johan (Johannes) Nepos Gezelius #324, född 06.05.1686 i Narva, Estland, Teologie doktor, biskop i Borgå, död 18.05.1733 i Borgå, begravd i sedermera i Åbo familjegraven.  Han var professor i gudslära i Åbo, biskop i Borgå 1721-1733.  Student i Åbo 1699, filosofie magister 1704, prästvigd 1711 då han erhöll Sagu pastorat efter sin far. Han försökte på allt sätt upphjälpa sitt under kriget förfallna stift, så till kristendomskunskapens utbredande som sedernas förbättring. Han gjorde 1100 mils visitationsresor i stiftet och invigde 1726 gymnasium i Borgå. Han adlades 1719 med bibehållet namn, men tog ej introduktion.

 

       Han gifte sig med Helena Arnell #1864, gifta 25.10.1720 i Stockholm, Sverige, född 1697 i Stockholm, Sverige (dotter till Jonas Lauréntii Arnell #2789 och Helena Adlerberg #2790), död 1.8.1751 i Borgå.  Svensk adlig ätt nr 1885. Henne styvfar var Stockholms handelsborgmästare Axel Aulaevill. Hon var konstärinna med protträttmålning som särskild hobby. Hon anses som en av Finlands första kvinnliga konstnärinnor och har målat bl.a  Carl Olderman Cronstedt (olja på duk).

 

                             Barn:

           28.     i.     Johan Olivecreutz #1892 född 17.10.1721.

                    ii.    Jonas Gezelius #5841, född 1723, död 1724.

 

18.  Margareta Lundberg #1893, död juli 1736.  Hon var bosatt i Tuna, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Peter (Petrus) Tigerstedt #1896, född 4.8.1672 i Åbo (son till Erik Fahlander #2787 och Kristina Wallenstierna #2788), Kyrkoherde i Tuna, död 14.12.1742 i Tuna, Sverige.

 

                             Barn:

           29.     i.     Hedvig Tigerstedt #1898 född 30.12.1710.

 

19.  Margareta von Lietzén #1909, född 1703 i Ystad, Sverige, död 26.12.1758 i Sverige.

 

       Hon gifte sig med Vilhelm Kuylenstierna #1913, gifta 1723, född 1693, Kapten, livdrabant, död 1749 i Åbo, begravd 13.12.1749 i Åbo.  Ägde herrgård i Sagu. Släkten fortlever ännu i dag i Sverige. Kuylenstierna är Flandrisk släkt och hette förut van Cuyl. Adlad 1693.  Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1697. Vilhelms släktband till denna svenska adliga ätt framgår av ättens stamtavla såsom den har publicerats av Svenska Riddarhusdirektionen 2002.  Svensk adlig ätt nr 1304.

 

                             Barn:

                    i.     Samuel Kuylenstierna #1914, född 11.7.1733 i Sagu Lautkangar.

                    ii.    Otto Samuel Kuylenstierna #1915, född 24.8.1737 i Sagu Lautkangar.

                    iii.   Maria Kuylenstierna #1916, född 7.12.1740 i Sagu Lautkangar.

 

20.  Nils Simonii Tolpo #1919, född 1.12.1698 i Åbo, Kyrkoherde, prost i Kymmene, död 23.10.1757 i Kokemäki.  Åbo läns regementspastor.

 

       Han gifte sig med Anna Kristina Gråå #1922, gifta 1724 (dotter till Mårten Johannis Gråå #1923 och Katarina Tolpo #1924), död 1764.

 

                             Barn:

           30.     i.     Mårten Tolpo #4601 född 30.9.1726.

           31.     ii.    Anna Fredrika Nilsdotter Tolpo #1925 född 27.8.1727.

                    iii.   Nils Tolpo #4602, född 21.12.1728 i Virmo, Häradsdomare, död 3.11.1761 i Åminne.

 

                             Han gifte sig med Kristina Elisabet Freidenfelt #4614, gifta 1761.

 

           32.     iv.   Sara Katarina Tolpo #4671.

           33.     v.    Hedvig Kristina Tolpo #4734.

                    vi.   Maria Elisabet Tolpo #4735, död 1767.

 

                             Hon gifte sig med Jonas Gustaf Mennander #4747, gifta 1763, född 2.3.1729 i Pirkkala, Kyrkoherde i Urjala, död 25.8.1777 i Urjala.

 

21.  Katarina Tolpo #4754, död 1726.

 

       Hon gifte sig med Henrik Justander #4755, gifta 1704, född 30.6.1676 i Virmo (son till Erik Justander #4756 och Maria Hartman #4757), Länsprost, död 20.5.1749 i Lempää.

 

                             Barn:

           34.     i.     Simon Justander #4759 född 5.6.1710.

                    ii.    Henrik Justander #4760.

           35.     iii.   Johan Justander #4761 född 27.11.1713.

           36.     iv.   Justina Katarina Justander #4762.

           37.     v.    Erik Justander #4763.

           38.     vi.   Anna Magdalena Justander #4783.

 

22.  Johan Arvidsson Lietzén #1008, född 27.07.1697, Länsman i Lojo, död 27.02.1783 i Bjärnå.  Verkade som länsman i Lojo under det ryska väldet. Köpte 1729 ett rusthållet Fredriksberg i Laukka by av Bjärnå socken.

 

       Han gifte sig med (1) Christina Hagman #1015, gifta 1722, född 09.09.1697 i Lojo Haga, död 01.04.1764 i Bjärnå Laukka.  Troligen dotter till kronobefallningsmannen Elias Backman.

 

                             Barn:

           39.     i.     Arvid Johansson Lietzén #1016 född 17.04.1722.

                    ii.    Erik Johansson Lietzén #1957, född 1723 i Lojo, död 21.5.1723 i Lojo.

                    iii.   Erik Johansson Lietzén #1958, född 26.2.1724 i Lojo, död 21.5.1724 i Lojo.

                    iv.   Kristina Johansdotter Lietzén #1017, född 13.04.1725 i Lojo, död 21.04.1776 i Finby.

 

                             Hon gifte sig med Johan Bergroth #1949, gifta 25.10.1750, född 25.2.1722 i Finby Hästö, Rusthållare på Finby Hästö, död 9.1.1777 i Finby Hästö.

 

           40.     v.    Margareta Johansdotter Lietzén #1020 född 01.02.1728.

                    vi.   Johan Johansson Lietzén #1019, född 27.07.1729 i Bjärnå, död 23.08.1801 i Finby.

 

                             Han gifte sig med (1) Brita Henriksdotter #1951, född 1742 i Bjärnå.

                             Han gifte sig med (2) Kristina Stigelia #1952, gifta 14.10.1773, född 6.7.1754 i Bjärnå.

 

           41.     vii.  Nils Johansson Lietzén #1021 född 01.11.1732.

                    viii. Benjamin Johansson Lietzén #1022, född 15.12.1733 i Bjärnå, död 24.10.1807 i Finby.

 

                             Han gifte sig med Helena Henricsdotter #1954, född 20.11.1746 i Finby, död 25.4.1784 i Finby.

 

                    ix.   Karl Johansson Lietzén #1023, född 1736 i Bjärnå, död 22.09.1785 i Uskela.  Flyttade till Uskela Willilä.

 

                             Han gifte sig med Katarina Jakobsdotter #1955, född 19.10.1741 i Uskela.

 

                    x.    Maria Johansdotter Lietzén #1959, född 17.1.1738 i Bjärnå, död 21.2.1743 i Bjärnå.

                    xi.   Hedvig Johansdotter Lietzén #1024, född 18.08.1741 i Bjärnå, död 05.06.1790 i Nummis.

 

                             Hon gifte sig med Johan Gabrielsson Salin #1956, gifta 20.09.1763 i Bjärnå, född 22.2.1725 i Nummis (son till Gabriel Salin #4236 och Elsa Nilsdotter Brenner #4237), Rusthållare, död 1.5.1797 i Nummis.

 

                    xii.  Jakob Johansson Lietzén #1960, född 4.2.1744 i Bjärnå, död 4.4.1744 i Bjärnå.

                    xiii. Isak Johansson Lietzén #1961, född 24.6.1745 i Bjärnå.

                    xiv. Sigfrid Johansson Lietzén #1018.

                    xv.  Matts Johansson Lietzén #1025.

 

       Han gifte sig med (2) Maria Johansdotter #1947.

 

                             Barn:

                    xvi. Erik Johansson Lietzén #1962, född 28.1.1765 i Bjärnå, död 26.6.1811 i Bjärnå Mussaari.

 

                             Han gifte sig med Anna Annasdotter #1963, född 4.8.1763 i Bjärnå Löfäng.

 

 

      

       Han gifte sig med (3) Kristina Mickelsdotter #1948, född 1.1.1742.

 

                             Barn:

           42.     xvii.       Kristina Johansdotter Lietzén #1964 född 30.6.1778.

                    xviii.      Henrik Johansson Lietzén #1965, född 20.6.1779 i Bjärnå, död 1782 i Bjärnå.

 

23.  Arvid Arvidsson Lietzén #1010, född 1700 i Nummis, Rustmästare, död 27.09.1741 i Suomusjärvi.  Verkade som rustmästare på Paavola rusthåll i Suomusjärvi Taipale i Kisko socken. Ärvde med hustrun Paavola rusthåll i Taipale by av Kisko socken.

 

       Han gifte sig med Margareta Thauvonia #1032, gifta 1728, född 1699 (dotter till Krister Thauvonius #1033 och Maria Falkenhagen #1034), död omkr 1734.

 

                             Barn:

           43.     i.     Arvid Lietzén #1036 född 1730.

                    ii.    Maria Lietzén #1037, född 1732, död 1751.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johansson #1055, gifta 1747, Bondeson.  Han var hemma från Laidike Kisko.

 

                    iii.   Hedvig Lietzén #1038, född 1734, död 1812.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Johansson #1056, född 1767 i Taipale, Bonde.

                             Hon gifte sig med (2) Johan Johansson #1057, född 1790 i Lojo Uro, Bonde.

 

24.  Nicolaus (Nils) Arvidsson Lietzén #1009, född 25.07.1704 i Åbo, Kaplan, sockneadjunkt, död 27.04.1777 i Kyrkslätt.  Verkade som kaplan och sockneadjunkt i Kyrkslätt.

 

       Han gifte sig med Kristina Abrahamsdotter Collina #1029, gifta före 1732 (dotter till Abraham Collinus #1030).

 

                             Barn:

           44.     i.     Helena Kristina Lietzén #1031 född 11.05.1735.

 

25.  Gabriel Arvidsson Lietzén #943, född 10.04.1710 i Nummis, Rusthållare, död 27.10.1785 i Kiikala Simola.  Verkade som rusthållare på fäderneärvda Simola rusthåll i Kiikala.

 

       Han gifte sig med Maria Johansdotter Lember #944, gifta 21.09.1737 i Kiikala, född 24.06.1712 i Kiikala Rekijoki, död 27.01.1776 i Kiikala Simola.  Hon var på ålderdomen blind. Hennes far var rusthållare.

 

                             Barn:

           45.     i.     Arvid Lietzén #945 född 11.11.1738.

                    ii.    Maria Lietzén #946, född 1741 i Kiikala.

                    iii.   Hedvig Lietzén #947, född 1744 i Kiikala.

                    iv.   Kristina Lietzén #948, född 1746 i Kiikala, död 1803.

           46.     v.    Johan (Johannes) Gustaf Lietzén #830 född 30.11.1749.

                    vi.   Gabriel Lietzén #949, född 12.03.1754 i Simola Kiikala, död 12.01.1828 i Kaukola, S:t Bertils.

 

                             Han gifte sig med (1) Ester Simonsdotter #951, Piga.

                             Han gifte sig med (2) Anna Henriksdotter #4441, gifta 22.10.1782 i S:t Bertils, född 15.11.1766 i Kaukola, S:t Bertils (dotter till Henrik Danielsson #4442 och Caisa Eriksdotter #4443), död 31.3.1843 i Kaukola, S:t Bertils.

 

 

Sjätte generationen

 

26.  Johan Nilsson Aejmelaeus #1827, född 10.3.1718 i Kungsör, Sverige, Kyrkoherde i Storkyro, död 10.6.1805 i Storkyro.

 

       Han gifte sig med Maria Elisabet Moliis #1828, född 15.9.1733, död 1818.

 

                             Barn:

           47.     i.     Nils Johansson Aejmelaeus #1829 född 21.4.1753.

 

27.  Nils Nilsson Aejmelaeus #1834, född 22.2.1722 i Storkyro, död 22.2.1773 i Saloinen.

 

                             Barn:

           48.     i.     Hedvig Mäcklin #1836.

 

28.  Johan Olivecreutz #1892, född 17.10.1721 i Stockholm, Sverige, Lagman i Sagu och Kimito, död 14.3.1804 i Åbo.  Enligt dödsannonsen i Åbo tidning nr 22 (17.3.1804) var han en man av fint vett, mångfaldiga kunskaper och stränga fäder. Student i Åbo 1735, docent i filosofi vid Åbo universitet. Han var skicklig bl a i syriska, arabiska och etiopiska språken. Han inrättade av riksens ständer gillade sockenmagasin i Sagu och Kimito och fick därför på ständernas tillstyrkan lagmans fullmakt. Han fick 1751 bekräftelse på faderns adelskap (1719) och introducerades 1752 med namnet Olivecreutz. Svensk adlig ätt nr 1901, sedermera introducerad i Finland, som adlig ätt nr 126.

 

       Han gifte sig med Adolphina Johanna Rutensköld #3104, gifta 29.8.1771 i Borrarp Dalstorp, Sverige, född 1750 i Dalstorp, Sverige (dotter till Göran Adolf Rutensköld #3105 och Margareta Alissa Rutensparre #3106), död 20.9.1837 i Stockholm, Sverige.  Svensk adlig ätt nr 328.

 

                             Barn:

           49.     i.     Margareta Helena Olivecreutz #3107 född 27.7.1772.

           50.     ii.    Johan Olivecreutz #3108 född 6.12.1774.

           51.     iii.   Johan Adolf Olivecreutz #3109 född 27.12.1775.

                    iv.   Göran Olivecreutz #3110, född 12.4.1779 i Torsbo, död 10.7.1830 i Åbo.  Student i Åbo 1792, reservfänrik vid Åbo läns regementets lätta infanteribataljon 1793. Kadett vid Karlberg 1795 och fänrik vid nämnda regemente 1796. Utexaminerad från Karlberg 1797. Löjtnant i armén 1803, med avsked 1805. Bosatt i Finland och imatrikulerad på riddarhuset där som adlig ätt nr 126.

 

29.  Hedvig Tigerstedt #1898, född 30.12.1710 i Piikkis, död 1.1.1781 i Härnösand, Sverige.

 

       Hon gifte sig med (1) Elof Frisedahl #2617, gifta 1732, född 15.1.1693 i Ragunda, Sverige, Prost i Gudmundrå, död 18.4.1761 i Gudmundrå, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Petrus Frisendahl #2619, född 7.9.1733 i Tuna, Sverige, Filosofie magister, död november 1762 i Härnösand, Sverige.

                    ii.    Margareta Frisendahl #2620, född 4.8.1735 i Härnösand, Sverige.

                    iii.   Elavus Frisendahl #2621, född 10.5.1736 i Tuna, Sverige, död 10.5.1736 i Tuna, Sverige.

                    iv.   Haquin Frisendahl #2622, född 21.6.1737, död 24.4.1738.

                    v.    Anna Greta Frisendahl #2623, född 28.7.1739 i Härnösand, Sverige.

                    vi.   Elof Magnus Frisendahl #2624, född 6.10.1740, Student, död 1763.

                    vii.  Andreas Frisendahl #2625, född 28.11.1742 i Härnösand, Sverige.

           52.     viii. Daniel Frisendahl #2626 född 4.2.1745.

 

       Hon gifte sig med (2) Petter Hamberg #2618, gifta 1762, Regementspastor.

 

30.  Mårten Tolpo #4601, född 30.9.1726 i Virmo, Länsprost, död 21.10.1805 i Pirkkala.

 

       Han gifte sig med Eva Katarina Bellin #4603, gifta 1768, död 1802.

 

                             Barn:

                    i.     Mårten Johan Tolpo #4604, född 7.11.1768 i Köyliö, Kyrkoherde i Sagu, död 6.1.1830 i Sagu.

 

                             Han gifte sig med Maria Lovisa Amnorin #4611, gifta 1799, död 1819.

 

                    ii.    Nils Magnus Tolpo #4605, född 2.12.1770 i Köyliö, Kyrkoherde i Tammela, död 17.6.1853 i Tammela.

 

                             Han gifte sig med Anna Maria Forsman #4613, gifta 1801, död 1836.

 

           53.     iii.   Eva Fredrika Tolpo #4606.

 

31.  Anna Fredrika Nilsdotter Tolpo #1925, född 27.8.1727 i Kumo.

 

       Hon gifte sig med Johan Laihiander #1926, gifta 1748, född 30.4.1720 i Säkylä (son till Henrik Laihiander #4707 och Maria Rungius #4708), Kyrkoherde, prost, professor, död 22.2.1794 i Närpes.  Han verkade i Närpes som kyrkoherde.

 

                             Barn:

           54.     i.     Kristina Fredrika Laihiander #4709.

                    ii.    Anna Lovisa Laihiander #4710, död 1828.

 

                             Hon gifte sig med Nils Westerheim (Westzynthius) #4750, född 28.1.1762 i Vasa, död 17.2.1794 i Närpes.

 

32.  Sara Katarina Tolpo #4671, död 1791.

 

       Hon gifte sig med Johan Hacks #4672 (son till Karl Hacks #4673 och Margareta Boge #4674), död 1767 i Vesilahti.

 

                             Barn:

                    i.     Niklas Hacks #4675.

                    ii.    Karl Johan Hacks #4676.

                    iii.   Axel Kristian Hacks #4677.

           55.     iv.   Sara Fredrika Hacks #4678.

 

33.  Hedvig Kristina Tolpo #4734.

 

       Hon gifte sig med Johan Welin #4736, gifta 1755, född 7.6.1728 i Luvia (son till Gabriel Welinus (Welin) #4737 och Kristina Hornaeus #4738), död 22.1.1765 i Vanaja.

 

                             Barn:

           56.     i.     Johanna Kristina Welin #4739.

 

34.  Simon Justander #4759, född 5.6.1710 i Åbo, död 19.3.1774 i Lempää.

 

       Han gifte sig med Anna Katarina Austrell #4767, gifta 1732, död 1782.

 

                             Barn:

           57.     i.     Henrik Johan Justander #4768.

 

35.  Johan Justander #4761, född 27.11.1713 i Lempää, död 23.12.1774 i Åbo.

 

       Han gifte sig med Anna Maria Hernmarck #4777, gifta 1759, död 1788.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gustaf Justander #4778, född omkr 1764, död 12.4.1833 i Stockholm, Sverige.

 

36.  Justina Katarina Justander #4762.

 

       Hon gifte sig med Hans Johan Floor #4779.

 

                             Barn:

           58.     i.     Hans Johan Floor #4780 född 9.5.1745.

 

37.  Erik Justander #4763.

 

       Han gifte sig med Anna Maria Chytreen #4775.

 

                             Barn:

                    i.     Adolf Fredrik Justander #4776, född 19.8.1752 i Lempää, död 11.6.1818 i Kiika.

 

38.  Anna Magdalena Justander #4783, död 1800.

 

       Hon gifte sig med Erik Edner #4784, gifta 1750, född 12.7.1718 i Åno (son till Erik Edner #4785 och Anna Maria Detlofson #4786), död 2.5.1779 i Lempää.

 

                             Barn:

                    i.     Erik Edner #4787, född 23.2.1766 i Lempää, död 24.8.1788 i Tavastehus.

           59.     ii.    Katarina Edner #4788.

 

39.  Arvid Johansson Lietzén #1016, född 17.04.1722 i Lojo, Rusthållare på Laukka, död 08.07.1795 i Bjärnå.  Överog 1765 faderns rusthålli Laukka.

 

       Han gifte sig med Margareta Johansdotter #1026, född 1724 i Finnby Pettu, död 01.07.1795 i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Margarit Lietzén #1027, född omkr 1751.

 

                             Hon gifte sig med Petter Michelsson #1028, gifta 1773.

 

40.  Margareta Johansdotter Lietzén #1020, född 01.02.1728 i Lojo, död 10.08.1789 i Bjärnå Metsänoja.

 

       Hon gifte sig med Gustaf Ericsson #1950, gifta 23.10.1755, född 29.3.1732 i Bjärnå, Rusthållare, död 1.9.1806 i Bjärnå.  Han verkade som rusthållare på Metsänoja och Ryttäri i Bjärnå.

 

                             Barn:

           60.     i.     Christina Gustafsdotter #1968 född 12.1.1760.

           61.     ii.    Margareta Gustafsdotter #1969 född 28.7.1767.

 

41.  Nils Johansson Lietzén #1021, född 01.11.1732 i Bjärnå Laukka, Rusthållare på Storgesterby, död 08.06.1811 i Bjärnå.

 

       Han gifte sig med Elisabeth Michelsdotter #1953, gifta 14.10.1773, född 9.7.1755 i Bjärnå Storgesterby, död 4.7.1801 i Bjärnå Storgesterby.

 

                             Barn:

           62.     i.     Maria Elisabeth Lietzén #2025 född 19.2.1783.

 

42.  Kristina Johansdotter Lietzén #1964, född 30.6.1778 i Bjärnå, död 1815 i Bjärnå.

 

       Hon gifte sig med (1) Matts (Mathias) Henriksson #1966, gifta 22.5.1804, född 4.3.1771 i Bjärnå Nurkkila (son till Henrik #2873), död 4.1.1812 i Bjärnå Nurkkila.

 

                             Barn:

           63.     i.     Johan Mattsson Tuomola #2863 född 2.5.1805.

                    ii.    Sara Mattsdotter Tuomola #2876, Bonddotter.  Hon var hemma från Bjärnå i Pojo.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Adolf Efraimsson #2877, gifta 3.9.1834.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Henrik Andersson #1967, gifta 8.7.1813, född 16.1.1776 i Bjärnå Pojogård, död 16.2.1842 i Bjärnå Pojogård.

 

43.  Arvid Lietzén #1036, född 1730, Rusthållare i Taipale, död 1810.  Han hade gift sig 1749 med kungligt tillstånd såsom varande omyndig med pigan på Arpalakjs i Bjärnå.

 

       Han gifte sig med Margareta Johansdotter #1040, gifta 1749, född 1731 (dotter till Johan Benjaminsson #1041 och Maria #1042), Piga, död omkr 1799.  Hon verkade som piga på Arpalaks i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Lietzén #1046.

           64.     ii.    Arvid Lietzén #1039.

                    iii.   Brita Lietzén #1043.

                    iv.   Kristina Lietzén #1044.

                    v.    Hedvig Lietzén #1045.

 

44.  Helena Kristina Lietzén #1031, född 11.05.1735 i Esbo, död 19.07.1811 i Esbo.

 

       Hon gifte sig med Anders Kurtén #8394, född 1721, Häradsskrivare, död 18.04.1811 i Esbo.  Släkten Kurtén härstammer från Kurts hemman i Esbo socken och Anders torde ha varit den första som antog släktnamnet Kurtén.

 

                             Barn:

                    i.     Gustav Kurtén #8557, född 28.03.1760 i Esbo, Major, död 06.08.1824 i Esbo.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (VI).

 

                             Han gifte sig med Brita Sofia Schultz #8558, gifta 22.07.1802 i Tusby, född 30.09.1776 i Sibbo (dotter till Karl Adam Schultz #8559 och Sofia Helena Nordenskiöld #8560), död 21.09.1835 i Sibbo.

 

           65.     ii.    Karl Kurtén #8395 född 05.01.1763.

           66.     iii.   Hedvig Helena Kurtén #8396 född 22.10.1770.

 

45.  Arvid Lietzén #945, född 11.11.1738 i Kiikala Simola, Rusthållare på Kiikala Simola, död 23.10.1814 i Kiikala.

 

       Han gifte sig med Helena Henriksdotter #950, gifta 11.10.1759, född 01.08.1737 i Uskela, död 09.11.1824 i Kiikala Simola.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Lietzén #956.

                    ii.    Gabriel Lietzén #952, född 1760, död 1776.

                    iii.   Maria Lietzén #953, född 1763.

           67.     iv.   Arvid Lietzén #954 född 1765.

           68.     v.    Johan Lietzén #955 född 1768.

           69.     vi.   Elias Lietzén #957 född 27.03.1773.

 

46.  Johan (Johannes) Gustaf Lietzén #830, född 30.11.1749 i Kiikala Simola, Socknepedagog i Kisko, död 26.02.1827 i Kisko Kurkeala.  Uppfostrades av farbrodern Nicolaus Lietzén. Student 1768, pedagog 1784, ordinerad 1787.

 

       Han gifte sig med Maria Kristina (Maja Stina) Björkman #831, gifta 18.01.1784 i Pikis Rekola, född 26.09.1753 i Kristinestad (dotter till Erik Björkman #891 och Margareta Hållfast #892), död 12.12.1809 i Kisko.  Sannolikt den Maria Björkman, "köpmansdotter från Kristinestad", som dog i Kisko, gift med socknepedagogen därstädes Johan G Lietzén.

 

                             Barn:

           70.     i.     Johanna Christina Lietzén #828 född 24.5.1778.

                    ii.    Hedvig Lovisa Lietzén #3098, född 10.7.1785 i Kisko Kurkeala.

 

 

Sjunde generationen

 

47.  Nils Johansson Aejmelaeus #1829, född 21.4.1753, död 9.4.1817.

 

       Han gifte sig med Beata Kristina Björk #1830, född 11.4.1762, död 13.7.1794.

 

                             Barn:

           71.     i.     Gustaf Nilsson Aejmelaeus #1831 född 25.4.1792.

 

48.  Hedvig Mäcklin #1836.

 

       Hon gifte sig med N.N. Viljamaa #1837.

 

                             Barn:

           72.     i.     Jafet Viljamaa #1838.

 

49.  Margareta Helena Olivecreutz #3107, född 27.7.1772, död 27.6.1855 i Sagu Karuna.

 

       Hon gifte sig med Herman Fleming af Liebelitz #3111, gifta 2.9.1792 i Karuna kapellkyrka, född 1763 (son till Herman Fleming af Liebelitz #3660 och Anna Sofia Rehbinder #4243), Överste, friherre, död 1808 i Karuna kapellkyrka.  Svensk friherrlig ätt nr 17.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Claes Fleming af Liebelitz #5809, född 1794, död 1853.

                    ii.    Casimir Fleming af Liebelitz #5810, född 21.11.1796 i Åbo, död 2.4.1799 på Lemsjöholm i Villnäs, Sverige.

           73.     iii.   Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz #5811 född 17.2.1797.

                    iv.   Margareta Charlotta Fleming af Liebelitz #5812, född 10.6.1800 i Åbo, död 1834 på Skärvsta i Östertälje socken, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Carl Uggla #5817, gifta 25.8.1818, född 5.9.1779 på Stora Djulö i Stora Malms socken, Sverige, Hovmarskalk, död 13.9.1830 i Stora Djulö i Stora Malms socken, Sverige.

 

           74.     v.    Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz #3133 född 10.10.1801.

                    vi.   Emilia Fleming af Liebelitz #5814, född 17.1.1805 i Stockholm, Sverige, död 3.3.1881.

 

                             Hon gifte sig med Göran Fredrik von Essen af Zelle #5815, gifta 15.9.1835 i Stockholm, Sverige, född 13.4.1810 i Östra Vemmerslövs socken, Sverige, Ryttmästaren, död 30.3.1867 i Stockholm, Sverige.

 

50.  Johan Olivecreutz #3108, född 6.12.1774, död 1.10.1814 i Kimito Gammlby.  Student i Åbo 1789 och reservfänrik vid Åbo läns lätta infanteribataljon 1793.

 

       Han gifte sig med Charlotta Margareta Elgh #3112, gifta 13.4.1807 i Bjärnå, född 5.5.1783 i Bjärnå (dotter till Carl Henrik Elgh #3113 och Margareta Lewan #3114), död 14.6.1859 i Kimito Västankärr.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Johan Olivecreutz #3115, född 1.5.1808 i Kimito Gammelby, död 15.5.1808 i Kimito Gammelby.

                    ii.    Johanna Margareta Olivecreutz #3116, född 5.12.1809, död 1.1.1824 i Kimito Brändboda.

                    iii.   Charlotta Fredrika Olivecreutz #3117, född 24.2.1810, död 17.5.1896 i Västankärr.  Hennes andra man var systerson till hennes första man.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Fredrik Gadelli #3118, gifta 28.8.1834 i Västankärr, född 19.8.1800 (son till Gustaf Nils Gadelli #3136 och Margareta Charlotta Krook #3137), Refendariesekreterare, död 28.10.1841 i Helsingfors.  Han fungerade som refendariesekreterare i finska senatens finansexpedition.

                             Hon gifte sig med (2) Gustaf Johan Silfversvan #3119, gifta 21.5.1843 i Västankärr, född 18.10.1820 i Köping (son till Carl Gustaf Silfversvan #3120 och Catharina Sofia Gadelli #3121), Löjtnant, död 14.2.1888 i Västankärr.  Furir vid Västmanlands regemente 1837. Officersexamen 1838. Underlöjtnant vid regementet 1839. Avsked med löjtnants n. h. o. v. 1842. Överflyttade därefter till Finland och blev 1844 finsk undersåte samt immatrikulerades på riddarhuset i Finland. Ägare av Västankärr i Kimito socken. Erhöll finska hushållningssällskapets stora GM att bäras om halsen 1857. Gifte sig med sin morbrors änka Charlotta i hennes 2:a gifte. Svensk adlig ätt nr 457, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 183.

 

51.  Johan Adolf Olivecreutz #3109, född 27.12.1775, Lagman, död 23.5.1836 i Södra Säm, Sverige.  Student i Åbo 1789, extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1793, askultant vid Göta hovrätt och vicehäradshövding 1798, häradshövdings fullmakt 1802, protokollsekreterare 1807 och lagman i Halland 18114-35.

 

       Han gifte sig med Fredrika Antoinette Carolina Vilhelmina Sparre af Söfdeborg #3122, gifta 20.10.1809 i Torpa Länghem, Sverige, född 12.8.1783 i Torpa Länghem, Sverige (dotter till Claes Erik Sparre af Söfdeborg #3123 och Mariana Helena Ehrenkrona #3124), Grevinna, död 3.4.1872 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Svensk gervlig ätt nr 66.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Claes Olivecreutz #3125, född 10.8.1810 i Attorp Södra Säm, Sverige, Major, död 12.5.1886 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Fänrik 1828, löjtnant 1835, kapten 1847 och major 1852 vid Älvborgs regemente. Avsked ur krigstjänst 1855.

                    ii.    Mariana Adolfina Olivecreutz #3126, född 28.5.1813 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 10.12.1903 i Ulricehamn, Sverige.  Ägde hälften av Attorp i Sämse.

 

                             Han gifte sig med Peter Holmertz #2996, gifta 13.8.1837 i Attorp Södra Säm, Sverige, född 27.7.1796 i Örmanäs Örmevalla, Sverige, Lagman i Bohuslän, juris kandidat, filosofie doktor, död 20.2.1863.

 

                    iii.   Göran Adolf Olivecreutz #3127, född 22.9.1815 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 9.10.1896 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832, fänrik 1833, officersexamen 1835, löjtnant 1839. Avsked 1845. Förvaltare på Högagärde i Tvärreds. Han var kusin med sin hustru.

 

                             Han gifte sig med Johanna Mariana Helena Charlotta Sparre af Söfdeborg #2997, gifta 20.10.1846 i Torpa Länghem, Sverige, född 30.1.1822 i Torpa Länghem, Sverige (dotter till Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg #3132 och Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz #3133), Grevinna, död 13.2.1908 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Svensk grevlig ätt nr 66.

 

                    iv.   Erik Herman Olivecreutz #3128, född 20.1.1818 i Attorp Södra Säm, Sverige, Sergeant vid Älvborgs regemente, död 22.10.1837 i Stockholm, Sverige.

                    v.    Vilhelm Casimir Olivecreutz #3129, född 8.2.1820 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 20.6.1912 i Övrarp Finnekumla, Sverige.  Student i Uppsala 1838, examen i rättegångsverkan 1843, askultant vid Göta hovrätt 1843, vice häradshövding 1846, ledamot av och ordförande för direktionen för Älvsborgs läns hypoteksförening 1850 respektive 1868-69. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867-69. Med honom utgick ätten.

                    vi.   Carl Viktor Olivecreutz #3130, född 2.2.1822 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 19.2.1881 i Attorp Södra Säm, Sverige.

                    vii.  Helena Eleonora Charlotta Lovisa Olivecreutz #3131, född 18.10.1825 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 15.10.1909 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Ägde hälften av Attorp Säms.

 

52.  Daniel Frisendahl #2626, född 4.2.1745 i Gudmundrå, Sverige, Prost i Ragunda, död 30.3.1801 i Ragunda, Sverige.

 

       Han gifte sig med Kristina Unaea #2627, född 5.4.1753 i Nordmaling, Sverige, död 16.7.1814 i Utanede Fors, Sverige.

 

                             Barn:

           75.     i.     Brita Kristina Frisendahl #2628 född 12.5.1778.

 

53.  Eva Fredrika Tolpo #4606.

 

       Hon gifte sig med Evert Reinhold von Knorring #4607, Löjtnant, död 1813.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Evert von Knorring #4608, född 29.7.1796 i Pirkkala, Domare i Sordavala och Janakkala, död 23.11.1861 i Tavastehus.

 

                             Han gifte sig med (1) Anna Karolina Olivia Aschan #4609, gifta 1835, död 1846.

                             Han gifte sig med (2) Erika Gustava Boije af Gennäs #4610, gifta 26.3.1849, född 16.3.1817 (dotter till Gustaf Reinhold Boije af Gennäs #5608 och Hedvig Eleonora Leijonhufvud #5609), Friherrinna, död 26.2.1898.

 

54.  Kristina Fredrika Laihiander #4709, död 1790.

 

       Hon gifte sig med Johan Henrik Lindqvist #4711, gifta 1783, född 8.9.1743 i Nystad, Rektor, död 14.3.1798 i Åbo.

 

                             Barn:

           76.     i.     Anna Kristina Lindqvist #4713.

 

55.  Sara Fredrika Hacks #4678, död 1822.

 

       Hon gifte sig med Lorentz Eckman #4679, gifta 1769, född 16.1.1736 i Halikko (son till Jonas Eckman #4680 och Kristina Aejmelaeus #4681), död 12.7.1803 i Lempää.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Eckman #4682.

           77.     ii.    Kristina Katarina Eckman #4683 född 11.7.1773.

 

56.  Johanna Kristina Welin #4739.

 

       Hon gifte sig med Vilhelm Forsman #4740, Borgmästare.

 

                             Barn:

           78.     i.     Johan William Forsman #4741 född 20.10.1788.

 

57.  Henrik Johan Justander #4768.  Adlades 1772 med namnet Standertskjöld. Adlig ätt nr 158.

 

                             Barn:

           79.     i.     Henrik Gustaf Standertskjöld #4769.

 

58.  Hans Johan Floor #4780, född 9.5.1745 i Sääksmäki, död 20.3.1811 i Akaa.

 

       Han gifte sig med Margareta Katarina Prochman #4781, gifta 1771, död 1822.

 

                             Barn:

                    i.     Berndt Johan Floor #4782, född 3.1.1786 i Sääksmäki, Präst.  Avskedad från sin prästtjänst pga alkoholmissbruk.

 

59.  Katarina Edner #4788.

 

       Hon gifte sig med Karl Gustaf Hellenius #4789, född 10.5.1736 i Fedrikshamn, död 11.2.1828 i Lempää.  Adlades 1772 med namnet af Enehjelm . Adlig ätt nr. 154.

 

                             Barn:

                    i.     Anders af Enehjelm #4790.

           80.     ii.    Katarina Sofia af Enehjelm #4791 född 16.7.1783.

 

60.  Christina Gustafsdotter #1968, född 12.1.1760 i Bjärnå, död 11.4.1805 i Bjärnå.

 

       Hon gifte sig med Anders Matsson #1971, gifta 1.7.1779, född 28.2.1757 i Bjärnå, Rusthållare på Anjala, död 11.3.1800 i Bjärnå.

 

                             Barn:

           81.     i.     Johanna Andersdotter #1972 född 4.4.1794.

 

61.  Margareta Gustafsdotter #1969, född 28.7.1767 i Bjärnå, död i Bjärnå.

 

       Hon gifte sig med Israel Ersson #1970, gifta 5.11.1789, född 8.2.1767 i Bjärnå, Rusthållare, död i Bjärnå.  Han verkade som rusthållare på Kumianpää Ylistalo i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Sofia Israelsdotter #2024, född 20.10.1794 i Bjärnå.

 

62.  Maria Elisabeth Lietzén #2025, född 19.2.1783 i Bjärnå Storgesterby, död 19.12.1864 i Bjärnå Storgesterby.

 

       Hon gifte sig med Isac Johansson Lindholm #2026, gifta 13.10.1808 i Bjärnå, född 27.8.1784 i Bjärnå Heikberg (son till Johan Lindholm #6463 och Margaretha Hansdotter #6464), Rusthållare på Särkisalo Heikberg, död 23.5.1852 i Bjärnå Storgesterby.

 

                             Barn:

           82.     i.     Henrik Johan Lindholm #6817 född 16.1.1810.

           83.     ii.    Carl Gustav Lindholm #2027 född 30.5.1812.

                    iii.   Maria Margareta* (Maja Greta) Lindholm #2028, född 10.11.1815 i Bjärnå Kestrikki Sepäntalo.  Flyttade 1853 till Åbo.

                    iv.   Isac Leander Lindholm #2029, född 18.3.1819 i Bjärnå Kestrikki Sepäntalo, Sjöman, dräng, död 11.9.1869 i Bjärnå.  Flyttade 1845 till Åbo, återkom 1865 till Knopsböle som dräng.

                    v.    Wilhelm Reinhold Lindholm #2030, född 27.7.1826 i Bjärnå Kestrikki Sepäntalo, Sjöman.  Flyttade 1853 till Åbo.

                    vi.   Adolf Fredrik Lindholm #2031, född 20.6.1830 i Bjärnå Kestrikki Sepäntalo, Sjöman.  Flyttade 1853 till Åbo.

 

                             Han gifte sig med Edla Gustava Johansdotter Manelius #6862, gifta 27.12.1860 på Uskela Kavila, född 18.6.1834 i Kisko Tieksmäki Yrjä.  Flyttade 1861 till Åbo.

 

63.  Johan Mattsson Tuomola #2863, född 2.5.1805 i Bjärnå Nurkkila, Bondeson.  Johan Mattsson (senare Tuomola) flyttade med sin hustru Lovisa tillbaka till Nurkkila.

 

       Han gifte sig med Lovisa Johansdotter #2864, gifta 14.10.1828.  Hon var hemma från Hirvelä?

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gustaf Tuomola #2865, född 7.5.1829 i Bjärnå Nurkkila.

                    ii.    Henrika Lovisa Tuomola #2866, född 6.5.1830 i Bjärnå Nurkkila.

                    iii.   Johan August Tuomola #2867, född 25.2.1832 i Bjärnå Nurkkila.

                    iv.   Maria Sofia Tuomola #2868, född 2.4.1833 i Bjärnå Nurkkila.

                    v.    Adolf Wilhelm Tuomola #2869, född 14.6.1834 i Bjärnå Nurkkila.

                    vi.   Wilhelmina Tuomola #2870, född 1.1.1836 i Bjärnå Nurkkila.

                    vii.  Clara Josefa Tuomola #2871, född 24.8.1839 i Bjärnå Nurkkila.

                    viii. Aurora Charlotta Tuomola #2872, född 5.3.1842 i Bjärnå Nurkkila.

 

64.  Arvid Lietzén #1039, Rusthållare å Paavola.

 

       Han gifte sig med (1) Hedvig #1047.

 

      

       Han gifte sig med (2) Maria #1048.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Lietzén #1050.

 

                             Hon gifte sig med Johan #1054, gifta 1797.

 

           84.     ii.    Gustaf Lietzén #1049.

 

65.  Karl Kurtén #8395, född 05.01.1763, Rustmästare, kommissionslantmätare, död 06.01.1834 i Kronoby.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (IV-V).

 

       Han gifte sig med Vendla Katarina Wetter #8398, gifta 26.11.1791 i Helsingfors, född 1767 i Helsinki (dotter till Petter Wetter #8400 och Hedvig Sofia Bock #8399), död 14.03.1834 i Kronoby.

 

                             Barn:

           85.     i.     Henrik Kurtén #8419 född 23.04.1798.

           86.     ii.    Nils Ferdinand Kurtén #8402 född 27.09.1801.

                    iii.   Joakim Vilhelm Kurtén #8403, född 01.11.1802 i Kronoby, Vicehäradshövding, död 16.02.1847 i Uleåborg.

                    iv.   Karolina Gustava Kurtén #8404, född 10.07.1806 i Kronoby, död 28.06.1857 i Uleåborg.

 

                             Hon gifte sig med Gerhard Georg Snellman #8405, född 03.06.1797 i Suomussalmi (son till Johan Gerhard Snellman #8406 och Charlotta Fredrika Planman #8407), död 25.05.1866 i Kajana.

 

66.  Hedvig Helena Kurtén #8396, född 22.10.1770 i Esbo, död 20.05.1831 i Kokkola.

 

       Hon gifte sig med Joachim Donner #8397, född 28.11.1763 i Stockholm, Sverige, död 22.03.1822 i Kokkola.

 

                             Barn:

           87.     i.     Andreas Donner #9541 född 23.12.1796.

 

67.  Arvid Lietzén #954, född 1765, Rusthållare, död 1815.

 

       Han gifte sig med Magdalena Mikaelsdotter #958, gifta omkr 1792, född 08.02.1769, död 26.07.1840.

 

                             Barn:

           88.     i.     Gabriel Lietzén #959 född 05.07.1793.

                    ii.    Johan Lietzén #960, född 24.08.1795.

 

                             Han gifte sig med Brita Henriksdotter #4452, gifta 28.01.1819 i Kiikala, född 6.11.1783 i Karungi Sälli, död 5.10.1829 i Kaivola Kärri.

 

                    iii.   N.N. Lietzén #961, född omkr 1799, död omkr 1799.

                    iv.   N.N. Lietzén #962, född omkr 1799, död omkr 1799.

                    v.    Kristina Lietzén #963, född 25.01.1800, död 1887.

 

                             Hon gifte sig med Tomas Kaukko #990, Bonde.

 

           89.     vi.   Arvid Lietzén #964 född 22.02.1802.

                    vii.  Elias Lietzén #965, född 18.03.1804.

                    viii. Magdalena Lietzén #966, född 22.10.1806.

                    ix.   Hedvig Lietzén #967, född 19.12.1809.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johansson #998, gifta 1833, Bonde.  Han var hemma från Kiiko i Kiikala.

 

                    x.    Maria Lietzén #968, född 20.03.1812.

 

68.  Johan Lietzén #955, född 1768, död 1840.

 

       Han gifte sig med Sofia Simonsdotter #999.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Lietzén #1000, född 07.01.1811.

                    ii.    Magdalena Sofia Lietzén #1001, född 20.09.1822.

 

69.  Elias Lietzén #957, född 27.03.1773 i Kiikala Simola, död 27.11.1842 i Lojo Talpela.

 

       Han gifte sig med Maria Stina Jeremiasdotter Engström #4444.

 

                             Barn:

           90.     i.     Elias Lietzén #4445 född 8.5.1823.

 

70.  Johanna Christina Lietzén #828, född 24.5.1778 i Pikis, död 24.05.1856 i Vichtis Nykkälä.

 

       Hon gifte sig med Ericus Willstedt #827, gifta 30.08.1808 i Kisko Kurkeala, född 30.03.1778 i Björneborg (son till Erik d.y. Willstedt #856 och Helena Elisabet Cappström #857), Kaplan, vicepastor i Lojo, död 6.01.1829 i Högfors.  Tjänstgjort som kaplansbiträde i St Bertels 1803-06, pastorsadjunkt i Kisko 1806-1808, tf kyrkoherde i Karis 1808-1811, brukspredikant i Svartå 1811-1815, kaplan i Pyhäjärvi av Vichtis 1815.

 

                             Barn:

                    i.     Jeanette (Johanna) Willstedt #3099.

           91.     ii.    Sofia Willstedt #829 född 12.05.1812.

           92.     iii.   Ulrika Johanna* Willstedt #815 född 06.03.1821.

 

 

Åttonde generationen

 

71.  Gustaf Nilsson Aejmelaeus #1831, född 25.4.1792, död 1863.

 

       Han gifte sig med Ulrika Magdalena Holmberg #1832, född 23.4.1799, död 1830.

 

                             Barn:

                    i.     Nils Gustaf Gustafsson Aejmelaeus #1833, född 30.10.1824.

 

72.  Jafet Viljamaa #1838.

 

                             Barn:

           93.     i.     Liisa Viljamaa #1840.

 

73.  Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz #5811, född 17.2.1797 i Åbo, död 4.11.1868 i Stockholm, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Anders Erik Koskull #5818, gifta 16.6.1816 i Karuna kyrka, Sverige, född 26.6.1789 i Växjö, Sverige, Hovmarskalk, friherre, död 22.6.1857 i Linköping, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Ivar Otto Herman Koskull #5819, född 1817, Premiärlöjtnant, död 1899.

                    ii.    Margareta Charlotta Augusta* Emilie Alexandra Koskull #5820, född 10.10.1822 i Stockholm, Sverige, död 28.6.1893 i Södertälje, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med André de Bodisco #5830, gifta 27.2.1843 i Stockholm, Sverige, Generalmajor, rysk militärattachén i Stockholm, död 17.8.1856 i Stockholm, Sverige.

 

                    iii.   Fredrika Aurora* Mariana Koskull #5821, född 22.12.1823 i Stockholm, Sverige, död 16.4.1869 i Pau, Frankrike.

 

                             Hon gifte sig med Carl Gustaf Braunerhielm #5829, gifta 8.7.1843 i Drottningholm, Sverige, född 1821, Underlöjtnant, död 1862.

 

                    iv.   Matilda Ulrika Koskull #5822, född 14.12.1825, död 12.8.1826.

                    v.    Gertrud Ingeborg* Koskull #5823, född 21.10.1827 i Västerås, Sverige, död 7.5.1907 i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Fredrik Vilhelm Verner von Schwerin #5828, gifta 10.6.1847 i Linköping, född 1814, Löjtnant, greve, död 1880.

 

           94.     vi.   Emma Amalia Matilda Koskull #5824 född 1.4.1829.

                    vii.  Anders Gustaf Koskull #5825, född 27.11.1831 i Stockholm, Sverige, död 29.1.1904 i Stockholm, Sverige.

 

74.  Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz #3133, född 10.10.1801, Friherrinna, död 14.1.1854.  Svensk friherrlig ätt nr 17.

 

       Hon gifte sig med Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg #3132, gifta 29.6.1820 i Stockholm, Sverige, född 1.2.1779 i Karlskrona, Sverige (son till Claes Erik Sparre af Söfdeborg #3123 och Mariana Helena Ehrenkrona #3124), Major, greve, död 13.1.1842 på Vartofta i Åsaka socken, Sverige.  Svensk grevlig ätt nr 66.

 

                             Barn:

                    i.     Johanna Mariana Helena Charlotta Sparre af Söfdeborg #2997, född 30.1.1822 i Torpa Länghem, Sverige, Grevinna, död 13.2.1908 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Svensk grevlig ätt nr 66.

 

                             Hon gifte sig med Göran Adolf Olivecreutz #3127, gifta 20.10.1846 i Torpa Länghem, Sverige, född 22.9.1815 i Attorp Södra Säm, Sverige (son till Johan Adolf Olivecreutz #3109 och Fredrika Antoinette Carolina Vilhelmina Sparre af Söfdeborg #3122), död 9.10.1896 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832, fänrik 1833, officersexamen 1835, löjtnant 1839. Avsked 1845. Förvaltare på Högagärde i Tvärreds. Han var kusin med sin hustru.

 

75.  Brita Kristina Frisendahl #2628, född 12.5.1778 i Härnösand, Sverige, död 25.12.1854 i Utanede Fors, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Esbjörn Edholm #2629, född 14.12.1766 i Utanede Fors, Sverige, Vice länsman i Fors, död 5.10.1857 i Utanede Fors, Sverige.

 

                             Barn:

           95.     i.     Erik Edholm #2630 född 12.5.1813.

 

76.  Anna Kristina Lindqvist #4713, död 1814.

 

       Hon gifte sig med Karl Adam Adlerstjerna #4714, gifta 1806.  Adlad 1834. Tidigare namn Avellan.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Alexander Avellan #4716, född 17.4.1814 i Åbo, död 22.12.1832 i Helsingfors.

 

77.  Kristina Katarina Eckman #4683, född 11.7.1773, död 23.1.1806 i Rautalampi.

 

       Hon gifte sig med Gabriel Krogius #4684, gifta 3.7.1791 i Lempäälä, född 26.2.1766 i Rantasalmi (son till Gabriel Krogius #4797 och Catharina Sirelius #4798), Präst, död 3.9.1830 i Puumala.

 

                             Barn:

           96.     i.     Lars Gabriel Krogius #4686 född 3.12.1793.

           97.     ii.    Katarina Fredrika Krogius #4689.

 

78.  Johan William Forsman #4741, född 20.10.1788 i Kaskis, Vasa hovrätts president, död 4.2.1883 i Helsingfors.  Adlad.

 

       Han gifte sig med Elisabet Charlotta Böcker #4742, gifta 1815, död 1859.

 

                             Barn:

                    i.     Vilhelm Forsman #4743, född 19.5.1816 i Vasa, Senator, död 6.3.1880 i Helsingfors.

                    ii.    Karl Fredrik Forsman #4744, född 13.10.1820 i Vasa, Statsråd, död 5.1.1900 i Helsingfors.

           98.     iii.   Paul Emil Forsman #4745 född 3.6.1826.

 

79.  Henrik Gustaf Standertskjöld #4769, Major.

 

       Han gifte sig med Johanna Maria von Törne #4770.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Gustaf Knut Standertskjöld #4771, född 23.4.1813 i Janakkala, död 11.11.1880 i Tavastehus.

 

                             Han gifte sig med Fredrika Amanda Granfelt #4772, gifta 1846 (dotter till Gabriel Fredrik Granfelt #4773 och Maria Kristina Högberg #4774), död 1908.

 

80.  Katarina Sofia af Enehjelm #4791, född 16.7.1783, död 1869.

 

       Hon gifte sig med Gustaf Johan Svinhufvud #4792, gifta 1815, född 24.6.1774 i Sääksmäki (son till Johan Gustaf Svinhufvud #4795 och Hedvig Forell #4796), Häradshövding i Satakunda domsaga, död 1.2.1830 i Lempää.

 

                             Barn:

           99.     i.     Gustaf Svinhufvud #4793 född 11.5.1817.

                    ii.    Sofia Gustava Svinhufvud #4920, född 11.6.1819, död 4.3.1896 på Hakkari.

 

81.  Johanna Andersdotter #1972, född 4.4.1794 i Bjärnå, död 1.1.1856 i Bjärnå.

 

       Hon gifte sig med Johan Lundström #1973, född 17.4.1798 i Halikko, Skräddare på Tykö bruk, död 5.3.1858 i Bjärnå Anjala.

 

                             Barn:

           100.   i.     Johanna Vilhelmina Lundström #1974 född 21.10.1822.

 

82.  Henrik Johan Lindholm #6817, född 16.1.1810 på Sepäntalo Kestrikki i Bjärnå, Rusthållare, död 8.10.1867 på Kavila i Uskela.

 

       Han gifte sig med (1) Helena Jöransdotter Manelius #6863, gifta 19.9.1844 i Uskela, född 2.7.1798 i Kisko Tieksmäki Yrjä, död 30.10.1862 i Uskela Kavila.

 

      

       Han gifte sig med (2) Erika Wilhelmina* Manelius #6864, gifta 16.8.1863 i Kisko Tieksmäki, född 6.8.1831 i Kisko Tieksmäki Yrjä, död 23.10.1895 på Uskela i Salo köping.

 

                             Barn:

                    i.     Helena Wilhelmina Lindholm #6865, född 2.10.1864 på Uskela i Kavila, död 19.7.1865 på Uskela i Kavila.

                    ii.    Martha Helena Lindholm #6866, född 26.7.1867 på Uskela i Kavila.

 

83.  Carl Gustav Lindholm #2027, född 30.5.1812 i Bjärnå Storgesterby, Skeppare och rusthållare på Storgesterby, död 14.3.1893 i Tenala Finby.  Arrendator på Finby Post i Tenala från 1870. Dömdes 1842 för seglationsbrott till böter 500 rubel i silver, då han sommaren 1841, med galeasen Elisabeth, hade seglat till Gotland och Tyskland med ostämplade pass. Flyttade 1870 till Tenala och ägde där Stor-Gesterby gård.

 

       Han gifte sig med Wilhelmina Högman #2032, gifta 28.12.1847 i Kimito, född 6.4.1826 i Kimito Lappböle Östergård (dotter till Isac Abrahamsson Högman #6873 och Maria Isacsdotter #6874), död 14.4.1913 i Tenala Finby.  Hennes far, Isac Högman, ägde Strömma gård åren 1830-1846 och därefter Gammelby gård. När fadern dog gick gården i arv till en av sönerna och var så i Högmans ägo ända till år 1925. Nu ägs gården av Svenska litteratursällskapet.

 

                             Barn:

           101.   i.     Alexandra Wilhelmina Lindholm #2033 född 17.2.1849.

           102.   ii.    Karl Oskar Lindholm #2034 född 30.8.1854.

 

84.  Gustaf Lietzén #1049, Rusthållare å Paavola.  Övertog rusthållet Paavola ca 1861.

 

       Han gifte sig med Anna #1051.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Lietzén #1052.

                    ii.    Gabriel Lietzén #1053.

 

85.  Henrik Kurtén #8419, född 23.04.1798 i Kronoby, Sjökapten, död 21.07.1856 i Rügen, Tyskland.

 

       Han gifte sig med (1) Anna Kristina Wacklin #8420, född 15.11.1799 i Uleåborg (dotter till Mikael Wacklin #8421 och Anna Kristina Tulindberg #8422), död 16.10.1840 i Kronoby.

 

                             Barn:

                    i.     Björn Mauritz Kurtén #8418, född 11.06.1833 i Nykarleby, död 09.12.1884 i Pirttikylä.

 

                             Han gifte sig med (1) Katarina Canth #8423, gifta 1866, död 1875.

                             Han gifte sig med (2) Edla Canth #8424, gifta 1876, död 1925.

 

           103.   ii.    Anders Joachim* Kurtén #8547 född 15.01.1836.

 

       Han gifte sig med (2) Ulrika Amanda Londicer #8425, född 11.05.1820 i Vasa, död 02.08.1909 i Vasa.

 

                             Barn:

           104.   iii.   Selma Mathilda Kurtén #8401 född 09.01.1850.

 

86.  Nils Ferdinand Kurtén #8402, född 27.09.1801 i Kronoby, Kyrkoherde, död 24.07.1873 i Hammarland.

 

       Han gifte sig med Aurora Erika Tihlman #8408, gifta 1831, född 03.04.1805 i Tammerfors (dotter till Ernst Fredrik Tihlman #8409 och Catharina Christina Castrén #8410), död 20.03.1901 i Åbo.

 

                             Barn:

                    i.     Ida Catharina Kurtén #8411, född 29.10.1831 i Tavastehus, död 06.01.1906 i Åbo.

           105.   ii.    Fredrik Wilhelm Kurtén #8412 född 05.08.1834.

                    iii.   Carl Hugo Kurtén #8413, född 23.03.1836 i Tavastehus, Sjöfarare, död 25.08.1891 i Åbo.

                    iv.   Nils Emil Kurtén #8414, född 01.04.1838 i Nykarleby, död 25.06.1839 i Nykarleby.

                    v.    Oskar Ludvig Kurtén #8415, född 03.08.1840 i Kvevlax, död 19.01.1870 i Rymättylä.

 

                             Han gifte sig med Natalia Charlotta Fredrika Bonsdorff #8585, gifta 15.08.1862 i Hammarland, född 29.08.1840 i Hämeenkyrö (dotter till Georg Edvard Bonsdorff #8586 och Eva Lovisa Ammondt #8587), död 06.09.1872 i Rymättylä.

 

                    vi.   Johanna Mathilda Kurtén #8416, född 20.10.1842 i Kvevlax, död 02.09.1880 i Åbo.

                    vii.  Uno Alexander Kurtén #8417, född 21.02.1845 i Kvevlax, Verkställande direktör för livförsäkringsbolaget Kaleva, död 06.08.1927 i Helsingfors.

 

87.  Andreas Donner #9541, född 23.12.1796 i Kokkola, död 14.11.1857.

 

       Han gifte sig med Olivia Matilda Dahlström #9542, född 1803, död 1857.

 

                             Barn:

                    i.     Anders Donner #9522, född 26.11.1823 i Helsingfors, död 18.03.1858 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Hilda Rosina Louise Malm #9521, född 18.03.1834 i Jakobstad (dotter till Peter Malm #9512 och Ulrika Charlotta Höckert #9513), död 02.07.1884 i Helsingfors.

 

           106.   ii.    Sofia Wilhelmina Donner #9543 född 27.05.1826.

                    iii.   Joachim Alexander Donner #9525, född 30.11.1827 i Helsingfors, död 12.06.1892 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Amelie Constance Malm #9524, född 28.02.1836 (dotter till Peter Malm #9512 och Ulrika Charlotta Höckert #9513), död 09.08.1903.

 

           107.   iv.   Otto Donner #9523 född 15.12.1835.

 

88.  Gabriel Lietzén #959, född 05.07.1793, Rusthållare i Simola, död 04.08.1853.  Dog samma dag som sönerna Karl och Arvid, troligen i en olycka.

 

       Han gifte sig med Magdalena Abrahamsdotter #969, född 08.05.1799 i Uskela.

 

                             Barn:

                    i.     Arvid Lietzén #970, född 28.05.1822, död 04.08.1853.

           108.   ii.    Johan Lietzén #971 född 04.01.1824.

                    iii.   Kristina Lietzén #973, född 16.12.1827, död 1909.

 

                             Hon gifte sig med Karl Georg Napoleon Sumelius #984, gifta 1851, född 12.10.1812 (son till Petter Wilhelm Sumelius #5503 och Maria Kristina Bergström #5504), Adjunkt i Kiikala, nådårspredikant i Kakskerta, död 09.08.1853.

 

                    iv.   Elias Lietzén #972, född 25.12.1827, Rusthållare å Simola, död 1888.

           109.   v.    Gabriel Lietzén #974 född 16.09.1830.

                    vi.   Karl Lietzén #975, född 22.03.1833, död 04.08.1853.

                    vii.  Vilhelmina Lietzén #976, född 27.06.1838.

 

                             Hon gifte sig med H J Lundel #989, Bonde på Uskela Norrgård.

 

89.  Arvid Lietzén #964, född 22.02.1802, Handlande i Björneborg, död 12.12.1859.

 

       Han gifte sig med Sofia Wilhelmina Nummelin #991, gifta 03.08.1837, född 24.10.1815, död 14.11.1871.

 

                             Barn:

                    i.     Amanda Vilhelmina Lietzén #992, född 21.05.1838.

 

                             Hon gifte sig med Carl Adolf Ramstedt #1002, gifta 28.03.1863, född 03.08.1832, Handlande i Björneborg.

 

                    ii.    Julia Kristina Lietzén #993, född 1840.

 

                             Hon gifte sig med Viktor August Timgren #1003, gifta 04.02.1860, född 08.04.1831, Handlande i Björneborg.

 

                    iii.   Johan Arvid Lietzén #994, född 07.02.1842, död 01.12.1843.

                    iv.   Matilda Sofia Lietzén #995, född 20.01.1844.

                    v.    Elise Lietzén #996, född 13.02.1846.

                    vi.   Maria Lietzén #997, född 01.05.1848.

 

90.  Elias Lietzén #4445, född 8.5.1823 i Lojo Talpela, död 28.1.1914 i Sammatti Lassi.

 

       Han gifte sig med Clara Christina Cavonius #4446, född 12.8.1839 i Nummi, död 5.1.1902 i  Sammatti.

 

                             Barn:

           110.   i.     Carl Elias Lietzén #4447 född 30.1.1871.

 

91.  Sofia Willstedt #829, född 12.05.1812 i Svartå, död 01.04.1893 i Sjundeå.

 

       Hon gifte sig med Adolf Fredrik Printz #832, gifta 07.04.1836 i Karkkila, född 18.09.1802 i Vanaja Kankainen (son till Fredrik Printz #5289 och Brita Charlotta Catharina Wasenius #5290), Länsman i Vichtis och Karislojo, död 30.03.1849 i Karis-Lojo Iloniemi.

 

                             Barn:

                    i.     Selma Elvina Antoinette Printz #835, född 06.07.1837, död 04.12.1861.

 

                             Hon gifte sig med Tomas Erik Robert Adlercreutz #844, Hovrättsnotarie.  Adlig ätt nr 97.

 

           111.   ii.    Olga Johanna Printz #834 född 01.04.1839.

           112.   iii.   Aline Emilia Printz #833.

 

92.  Ulrika Johanna* Willstedt #815, född 06.03.1821 i Vichtis, död 06.10.1896 i Åbo.  Albert Edelfelt målade hennes porträtt i 3 exemplar av storlek: ca 40 x 50 cm. Ett exemplar hamnade hos Lennart Serenius (#1246) och ett annat hos professor Olaf Homén (#888). Inspirerad av dessa portträtt målade även hennes systers dottersdotter, Helene Schjerfbeck (#843), år 1898 en egen version av henne (Dam vid spinnrock), som finns i Åbo konstmuseum. Konstnärinnan gjorde även 2 repliker av nämnda tavla. Det ena exemplaret innehades av Maud Spolander (#1256) och det andra av en fru Kihlman, som inköpt konstverket från Olaf Homéns (#888) dödsbo. Dessutom innhar Henrik Gardberg (#51) en kopia av tavlan som målats av en lärjunge till konstnänrinnan (Signe Tandefelt) och som tidigare torde ha innehavts av Lennart Serenius (#1246).

 

       Hon gifte sig med Albert Baarman #814, gifta 29.05.1849 i Karis-Lojo, född 27.02.1826 i Ekenäs (son till Magnus Baarman #816 och Johanna Maria Winblad #817), Stads- och landsfiskal, politierådman, död 17.07.1885 i Ekenäs.  Var puckelryggig.

 

                             Barn:

           113.   i.     Aline Johanna Baarman #793 född 09.09.1852.

           114.   ii.    Uno Mortimer Alexander Baarman #861 född 22.11.1854.

           115.   iii.   Anna Ulrika Selina Baarman #863 född 09.03.1857.

                    iv.   Selma Sofia Baarman #862, född 11.04.1861 i Ekenäs, död 18.06.1927 i Nykarleby.  Äktenskapet barnlöst. Familjen adopterade 1911 Maud Söderlund (#1256), som var barn till Selma Baarmans mormors syster. Hon gick i Svenska Fruntimmerskolan i Åbo 1873-76. Hon var aktiv i Marthaföreningen i Nykarleby, bl a som dess ordförande 1908.

 

                             Hon gifte sig med Karl Fredrik (Alfred) Spolander #885, gifta 1883, född 24.10.1858 i Kronoby, Folkskolelärare, bankdirektör, stadsfullmäktig, död 24.09.1927 i Ekenäs.  Äktenskapet barnlöst. Familjen adopterade år 1911 Maud Söderlund (#1256), som var barn till Selma Baarmans mormors syster. Han var lärare först i Ekenäs och sedan i Nykarleby. Han var sedermera direktör för Nordiska föreningsbankens lokala kontor i Nykarleby och mångårig medlem och ordförande i Nykarlebys stadsfullmäktige. Han ansågs vara "till det yttre en högrest, ståtlig man, som rörde sig med en grundseigneurs värdighet". En samtida iakttagare sade "att han var den sista i Nykarleby som kunde bära upp en cylinderhatt". Ingvald Serenius (#770), som var kusin till adoptivdottern Maud, anger i sin släktforskning från 1960-talet att Karl Fredrik skulle ha hetat "Alfred". Det förefaller sannolikt att dessa är en och samma person, och att namnet "Alfred" skulle endast ha varit ett tilltalsnamn som härletts från förnamnen "kArL FREDrik". I denna utredning har detta antagande om tilltalsnamnet gjorts.

 

 

Nionde generationen

 

93.  Liisa Viljamaa #1840.

 

       Hon gifte sig med N.N. Tiiro #1841.

 

                             Barn:

           116.   i.     Maria Tiiro #1842.

 

94.  Emma Amalia Matilda Koskull #5824, född 1.4.1829 i Stockholm, Sverige, död 9.2.1897 i Malmö, Sverige.

 

       Hon gifte sig med (1) Mauritz Staffan Filip Klingspor #5826, gifta 13.9.1851 i Linköping, Sverige, född 1800, Kapten, greve, död 1858.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Erik Gabriel Flach #5827, gifta 11.9.1860 i Karlstad, Sverige, född 17.10.1816 på Berg i Holms socken, Sverige, Major, död 16.12.1881 i Lund, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Carl-Erik Flach #5832, född 1865, Postexpeditör, död 1919.

           117.   ii.    Fredrique (Fredrika) Emma Elisabet Flach #5831 född 20.1.1867.

                    iii.   Gustaf Flach #5833, född 1868, Major, död 1919.

 

95.  Erik Edholm #2630, född 12.5.1813 i Utenede Fors, Sverige, Bonde, död 31.3.1880 i Utenede Fors, Sverige.

 

       Han gifte sig med Stina Nilsdotter #2631, född 25.6.1816 i Fors, Sverige.

 

                             Barn:

           118.   i.     Stina Magdalena Edholm #2632 född 22.5.1843.

 

96.  Lars Gabriel Krogius #4686, född 3.12.1793 i Leppävirta, Lagman, död 20.6.1861 i Vehkalahti.

 

       Han gifte sig med Amalia Maria Lovisa von Numers #4691, gifta 1825, född 1807, död 1900.

 

                             Barn:

                    i.     Viktor Reinhold Krogius #4882, född 10.1.1826 i Fredrikshamn, död 31.5.1869 i Mohilew, Ryssland.

 

                             Han gifte sig med Helena Hodoroffsky #4883, gifta 28.8.1859, född 24.8.1840 i Viborg (dotter till Xaver Hodoroffsky #4884 och Elise Schwertskoff #4885).

 

           119.   ii.    Frans Gabriel Krogius #4692 född 4.9.1827.

                    iii.   Elisabet Gustava Krogius #4886, född 2.8.1829 i Espoo, död 8.7.1904 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Edvard Neovius #4887.

 

           120.   iv.   Lars Tiodolf Krogius #4842 född 29.1.1832.

                    v.    Edvard Jakob Krogius #4888.

                    vi.   Amalia Matilda Krogius #4889.

                    vii.  Hilda Viktorina Krogius #4890.

                    viii. Alexander Krogius #4891.

                    ix.   Ernst Georg Krogius #4892.

                    x.    Hilda Antoinette Krogius #4893.

                    xi.   Gabriela Krogius #4693, död 1896.

 

                             Hon gifte sig med Lorenz Leonard Lindelöf #4695, gifta 1867, född 13.11.1827 i Karvia (son till Johan Lindlöf #4696 och Anna Margareta Hällfors #4697), Statsråd, död 3.3.1908 i Helsingfors.

 

97.  Katarina Fredrika Krogius #4689, död 1878.

 

       Hon gifte sig med Johan Fredrik Gottsman #4699, gifta 1821, född 14.11.1795 i Borgå (son till Nils Sandman #4704 och Katarina Sofia Brander #4705), död 27.5.1849.

 

                             Barn:

                    i.     Berndt Fredrik Gottsman #4700, född 29.5.1823 i Vasa, död 5.2.1878 i Vasa.

                    ii.    Mauritz Teodor Gottsman #4701, född 3.1.1832 i Vasa, död 23.3.1851 i Tavastehus.

                    iii.   Matilda Amalia Gottsman #4702, död 1908.

 

                             Hon gifte sig med Jonas Sandman #4703, gifta 1851, född 11.2.1818 i Kalajoki, död 19.6.1903 i Helsinki.

 

           121.   iv.   Alexandra Theresia Gottsman #4849 född 4.3.1835.

 

98.  Paul Emil Forsman #4745, född 3.6.1826 i Kuopio, Viborg hovrätts president, död 11.6.1906 i Hyvinge.

 

       Han gifte sig med Emma Sofia Viktorina Kuhlström #4746, gifta 9.1.1855 i Viipuri, född 29.12.1829 i Viborg, död 4.6.1883 i St Petersburg, Ryssland.

 

                             Barn:

                    i.     Berta Charlotta Forsman #4866, född 8.12.1855 i Viborg.

           122.   ii.    Naema Maria Forsman #4863 född 11.5.1859.

                    iii.   Artur William Forsman #4867.

 

99.  Gustaf Svinhufvud #4793, född 11.5.1817 i Lempää, Lagman, död 3.4.1901 i Lempää.

 

       Han gifte sig med Klara Vivika Ottiliana Mesterton #4794, gifta 4.9.1842, född 17.12.1818 på Tönnö i Orimattila socken (dotter till Carl Daniel Mesterton #4921 och Teodora Ottiliana Tonnér #4922), död 12.10.1889.

 

                             Barn:

                    i.     Hilda Rosina Emmoëna Svinhufvud #4923.

                    ii.    Eugen Gustaf Valdemar Svinhufvud #4924, Hovrättsassessor.

           123.   iii.   Alma Sofia Malvina Svinhufvud af Qvalstad #4954.

                    iv.   Kuno Sigismund Svinhufvud #4926.

                    v.    Carl Axel Lennart Svinhufvud #4927.

                    vi.   Hilma Ottilia Svinhufvud #4928.

                    vii.  Solmu Kuno Alarik Svinhufvud #4929.

                    viii. Tekla Vivika Amanda Svinhufvud #4930.

                    ix.   Gustaf Sigurd Svinhufvud #4931.

 

100.  Johanna Vilhelmina Lundström #1974, född 21.10.1822 i Tykö, död 27.9.1883 i Finby.

 

         Hon gifte sig med Israel Nordlund #1975, född 6.10.1821 i Finby, Spannmålstorpare på Pettu Storgård, död 24.6.1897 i Finby.

 

                             Barn:

           124.   i.     Maria Vilhelmina Nordlund #1976 född 18.11.1849.

                    ii.    Johannes Nordlund #1977, född 15.10.1851 i Finby, död 3.2.1866 i Finby.

                    iii.   Edla Johanna Nordlund #1978, född 15.10.1851 i Finby, död 3.8.1938.

                    iv.   August Nordlund #1979, född 6.3.1858 i Finby, död 1.3.1862 i Finby.

                    v.    Emil Nordlund #1980, född 12.2.1861 i Finby, död 3.3.1862 i Finby.

 

101.  Alexandra Wilhelmina Lindholm #2033, född 17.2.1849 i Bjärnå, Storgesterby, död 30.3.1929 i Tenala Finby.

 

         Hon gifte sig med Johan Henrik Nyberg #2035, gifta 11.4.1871, född 20.4.1845 i Tenala, Bonde på Bergens, död 5.2.1912 i Tenala.  Han bötfäldes 1885 för fylleri till 3 rubel och för ärekränkning till 40 mk, 1887 sakfälld för uppsåtlig misshandel å person till 60 mk böter, 1890 för andra resans fylleri.

 

                             Barn:

                    i.     Alina Alexandra Nyberg #2036, född 1.4.1872 i Tenala, död 28.6.1877 i Tenala.

           125.   ii.    Alma Amanda Nyberg #2037 född 23.9.1873.

                    iii.   Aina Augusta Nyberg #2038, född 10.11.1875 i Tenala, död 19.7.1877 i Tenala.

                    iv.   Johan August Nyberg #2039, född 4.1.1877 i Tenala, död 20.7.1877 i Tenala.

                    v.    Aina Xenia Nyberg #2040, född 11.6.1878 i Tenala, död 13.8.1878 i Tenala.

           126.   vi.   Johan Severin Nyberg #2041 född 24.10.1879.

           127.   vii.  Emil Afred Nyberg #2042 född 29.8.1882.

           128.   viii. Agda Alexandra Nyberg #2043 född 11.12.1885.

           129.   ix.   Edith Alina Nyberg #2044 född 13.5.1890.

 

102.  Karl Oskar Lindholm #2034, född 30.8.1854 i Bjärnå Storgesterby, Timmerman, död 2.8.1928 i Hangö.  Flyttade 1870 med föräldrarna till Tenala Finby och 1885 med familj till Hangö.

 

         Han gifte sig med Amanda Charlotta Lindström #2179, gifta 29.9.1875, född 11.12.1856 i Bjärnå Finby, Bonddotter från Finby Mellangård, död 24.1.1923 i Hangö.

 

                             Barn:

           130.   i.     Anna Amanda Lindholm #2180 född 3.7.1876.

           131.   ii.    Julia Agusta Lindholm #2181 född 6.2.1878.

           132.   iii.   Alina Konstantia Lindholm #2182 född 7.7.1880.

                    iv.   Signe Sofia Lindholm #2183, född 13.2.1883 i Tenala, Butiksinnehavare, död 1943 i Förby.  Flyttade 2.3.1931 till Björneborg som ogift och senare till Finby där hon hade en butik.

           133.   v.    Johan Oskar Lindholm #2184 född 29.4.1886.

           134.   vi.   Edit Elisabeth Lindholm #2185 född 8.1.1890.

           135.   vii.  Paul Vilhelm Lindholm #2186 född 7.9.1893.

           136.   viii. Carin Helena Lindholm #2187 född 1.2.1898.

 

103.  Anders Joachim* Kurtén #8547, född 15.01.1836 i Kronoby, Verkställande direktör, kommerseråd, död 28.06.1899 i Davos, Schweiz.  Han blev student från Vasa gymnasium året då Vasa brann 1852. Han var med och grundade Wasa Aktie Bank 1878 och var dess direktör åren 1878-1899. Han var också med och grundade bl.a. Vasa Bomulls Manufaktur A.B, Vasa skeppsvarv, Wasa-Nordsjö Ångbåts Ab och Elektriska Aktiebolaget i Vasa. Han valdes 1862 till en av stadens äldste. Som bankman spelade han en stor roll som finansiär för byggnadsföretagen i det nya Vasa. I stadsfullmäktige som inrättades år 1875 var han ordförande ända fram till sin död. Under ståndslantdagen var Kurtén också Vasas representant för borgarståndet från 1872 och borgarståndets talman 1885-1899. Han har stor andel iatt Vasa fick sin järnväg. Kommerseråd från år 1878.

 

         Han gifte sig med Rosalie Emilie Stening #8548, född 30.03.1835 i Kokkola (dotter till Carl Anton Stening #8549 och Carolina Taxell #8550).

 

                             Barn:

                    i.     Anna Aurora Kurtén #8551, född 17.06.1864 i Vasa.

 

                             Hon gifte sig med Herman Woldemar Westzynthius #8554, född 08.06.1858 i Kokemäki (son till Herman Brynolf Westzynthius #8555 och Maria Emilia Bäckman #8556), död 30.03.1905 i Helsingfors.

 

           137.   ii.    Lennart Kurtén #8580 född 1865.

                    iii.   Thelma Maria Kurtén #8552, född 18.03.1873 i Vasa.

 

                             Hon gifte sig med Edvin Alexander Levón #8553, född 12.04.1867 i Vasa (son till August Alexander Levón #4850 och Alexandra Theresia Gottsman #4849).

 

                    iv.   Birger Kurtén #8584, född 06.05.1875 i Vasa, död 10.04.1944 i Helsingfors.

           138.   v.    Karl Henrik Kurtén #8588.

 

104.  Selma Mathilda Kurtén #8401, född 09.01.1850 i Vasa, död 02.03.1909 i Nådendal.

 

         Hon gifte sig med Fredrik Wilhelm Kurtén #8412, gifta 26.08.1873 i Vasa, född 05.08.1834 i Tavastehus (son till Nils Ferdinand Kurtén #8402 och Aurora Erika Tihlman #8408), Vicehäradshövding, borgmästare i Nådendal, död 12.03.1913 i Helsingfors.

 

                             Barn:

           139.   i.     Nils Henrik Kurtén #8426 född 11.04.1874.

                    ii.    Eva Amanda Kurtén #8427, född 26.10.1875 i Nådendal.

 

                             Hon gifte sig med Viktor Demidov #8437, född 27.11.1872 i Fredrikshamn (son till Nikolai Demidoff #8438 och Helena Amalia Varila #8439).

 

                    iii.   Ulla Aurora Kurtén #8428, född 17.05.1877 i Nådendal.

 

                             Hon gifte sig med Toivo Onni Erik Lindberg #8546, född 03.04.1873 i Vasa.

 

           140.   iv.   Kurt Enoch Kurtén #8429 född 09.05.1879.

                    v.    Rut Johanna Kurtén #8430, född 19.12.1880 i Nådendal.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Björn Flodström #8535, född 13.09.1877 i Helsingfors.

 

                    vi.   Erik Joachim Kurtén #8431, född 14.04.1885 i Nådendal, död 10.12.1885 i Nådendal.

 

105.  Fredrik Wilhelm Kurtén #8412 (Visa äktenskap som ska numreras 104.)

        

106.  Sofia Wilhelmina Donner #9543, född 27.05.1826 i Kokkola, död 07.09.1908 i Helsigfors.

 

         Hon gifte sig med Sixtus Victor Calamnius #9544, född 02.07.1826 i Vasa.

 

                             Barn:

                    i.     Sigrid Sofia Calamnius #9545, född 10.03.1866.

 

107.  Otto Donner #9523, född 15.12.1835 i Helsingfors, Senator, professor, filosofie doktor, död 17.09.1909 i Helsingfors.

 

         Han gifte sig med (1) Hilda Rosina Louise Malm #9521, gifta 1862, född 18.03.1834 i Jakobstad (dotter till Peter Malm #9512 och Ulrika Charlotta Höckert #9513), död 02.07.1884 i Helsingfors.

 

        

         Han gifte sig med (2) Wilhelmina Sofia Charlotta Munck #9546, född 25.07.1848 i Tavastehus (dotter till Johan Reinhold Munck #9548 och Vilhelmina Margareta von Kræmer #9547), död 10.04.1922.

 

                             Barn:

           141.   i.     Kai (Karl Reinhold) Donner #9554 född 01.04.1888.

 

108.  Johan Lietzén #971, född 04.01.1824.  Bosatt i Lojo.

 

         Han gifte sig med Maria Kristina Eriksdotter #977.

 

                             Barn:

                    i.     Vilhelmina Lietzén #978, född 07.03.1849.

                    ii.    Johan Leopold Lietzén #979, född 09.11.1851.

                    iii.   Maria Kristina Lietzén #980, född 05.11.1853.

                    iv.   Ferdinand Lietzén #981, född 02.05.1856.

                    v.    Elias Nestor Lietzén #982, född 02.02.1858.

                    vi.   Gabriel Lietzén #983, född 04.04.1860.

 

109.  Gabriel Lietzén #974, född 16.09.1830, Godsägare, död 1889.  Ägare av Seppä hemman i Kiikala.

 

         Han gifte sig med Amanda Vilhelmina Gustafsdotter #985, död 1889.

 

                             Barn:

                    i.     Ture Lietzén #988.

                    ii.    Alma Lietzén #986.

                    iii.   Augusta Lietzén #987.

 

110.  Carl Elias Lietzén #4447, född 30.1.1871 i  Sammatti Lassi, död 23.2.1955 i  Sammatti Lassi.

 

         Han gifte sig med Ida Maria Niemi? #4448, född 31.12.1882 i Suomusjärvi (dotter till Tuomas Efraimsson #4451 och Erika Johansdotter #4450), död 13.5.1961 i Sammatti Lassi.

 

                             Barn:

                    i.     Linda Lietzén #4449, född 15.4.1909 i  Sammatti, död 15.10.1988 i Raumo.

 

111.  Olga Johanna Printz #834, född 01.04.1839 i Hyvinge, död 04.02.1923 i Hyvinge.  Hn hade med maken Svante totalt fem barn.

 

         Hon gifte sig med Svante Schjerfbeck #842, gifta 03.12.1857 i Karislojo, född 07.02.1833 i Jakobstad, Kontorschef, död 02.02.1876.

 

                             Barn:

                    i.     Helene Schjerfbeck #843, född 10.07.1862 i Helsingfors, Kostnär, målarinna, död 28.01.1946 i Salsjöbaden, Sverige.  Hon var ett verkligt underbarn och hennes tecknarbegåvning upptäcktes redan som barn. Bara 11 år gammal antogs hon till konstskolan, trots att de flesta började sina konststudier först sedan de slutat skolan. Hon studerade och målade också i Frankrike och England och anses som en av de skickligaste och mest ansedda konstnärerna i Finland.

 

112.  Aline Emilia Printz #833.

 

         Hon gifte sig med Johan Lupander #836, Bankdirektör.

 

                             Barn:

                    i.     Helene Lupander #837.

 

                             Hon gifte sig med Georg Hjalmar* Garibaldi Neiglick #840, född 1860, död 1889.

 

                    ii.    Johan Leonard Lupander #838.

           142.   iii.   Johanna Victoria (Hanna) Lupander #839 född 22.05.1860.

 

113.  Aline Johanna Baarman #793, född 09.09.1852 i Ekenäs, död 07.12.1928 i Vasa, begravd 1928 i Åbo.  Hon besökte vid 16 års ålder ett pensionat i Reval och på hemresan därifrån sammanträffade hon i Kronstadt första gången med sin blivande make. Bodde efter mannens död i Åbo, flyttade 1918 till sonen Einar i Vasa och slutligen till sonen Bengt i Gamla Vasa. Hade gott sinne för humor. Blev på ålderdomen rätt döv.

 

         Hon gifte sig med Hjalmar Serenius #792, gifta 11.01.1872, född 10.01.1843 i Helsingfors (son till Carl Gustaf Serenius #794 och Maria Charlotta Widholm #795), Hovrättsråd, död 08.08.1913 i Helsingfors.  Domarexamen 14.12.1866, vicehäradshövding 19.6.1869, hovrättsråd i december 1894. Blev för nit i tjänsten riddare av Kejserliga och Kongliga S:t Stanislaus -ordens II kl. 1891 och 1898 av S:t Anneordens  II kl. Kamrer och ombudsman vid Finska Sjömanspensionsanstalten i Åbo 1.1-1880-15.7.1885, stadsfullmäktig i Åbo 1.1.1883-1.1.1889, viceordförande i Åbo Sparbanks styrelse 1897-1902, publikt ombud vid Åbo Aktiebank 1901-03. Begärde pga sjukdom avsked från Hovrätten 1.1.1903 (hade fått slag, ena sidan förlamad).

 

                             Barn:

           143.   i.     Torsten Einar Serenius #392 född 18.03.1874.

           144.   ii.    Hildigunn Maria Serenius #1244 född 03.06.1875.

                    iii.   Albert Gunnar* Serenius #1245, född 01.12.1876 i Åbo, Affärsbiträde, död 06.11.1923 i Sibbo.  Elev 1888-24.5.1893 i Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Affärsbiträde i Åbo bl a hos Singer och i Edgrens bokhandel, hade bokbinderi som hobby, var elitgymnast i Åbo Turnförening, blev - med början ca 1910 - småningom förlamad i ena sidan. Bodde hos sin mor till 1918, därefter hos brodern Bengt i Sibbo.

           145.   iv.   Carl Lennart* Serenius #1246 född 01.05.1878.

                    v.    Märta Alice Serenius #1247, född 06.02.1880 i Åbo, död 04.02.1882 i Åbo.

           146.   vi.   Bengt Hjalmar Serenius #1248 född 06.04.1884.

                    vii.  Nils Herman Serenius #1249, född 08.04.1887 i Åbo, död 23.08.1890 i Åbo.

           147.   viii. Hugo Birger Sarpi #1250 född 26.02.1895.

 

114.  Uno Mortimer Alexander Baarman #861, född 22.11.1854 i Ekenäs, Sjökapten, död 26.01.1916 i Ekenäs.  Anställd bl a som sjökapten hos FÅA. Han var uppbrusande mot sina underordnade, flyttades till allt mindre fartyg, tog avsked, var tidvis arbetare i Ekenäs. Blev frimurare, flyttade ensam till USA, kallade senare dit hustrun och dottern Anna, fick av frimurarna medel till familjens återresa och återvände själv senare.

 

         Han gifte sig med Rosa Ekman #864, gifta 10.08.1883 i Ekenäs, född 29.09.1859 i Ekenäs (dotter till N.N. Ekman #865 och Elisabeth Andersdotter #866), död efter 1920.

 

                             Barn:

           148.   i.     Anna Baarman #867 född 1886.

           149.   ii.    Ruth Ulrika (Ulla) Baarman #868 född 01.02.1895.

                    iii.   Rolf Baarman #869, född 12.10.1897, död 1966.

 

115.  Anna Ulrika Selina Baarman #863, född 09.03.1857 i Ekenäs, död 16.05.1924 i Åbo.

 

         Hon gifte sig med Lars Homén #886, gifta 08.08.1878 i Ekenäs, född 28.12.1844 i Eura, Senator, assessor i Viborgs hovrättsråd, död 12.11.1906 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Lars Olaf* Homén #888, född 06.05.1879 i Helsingfors, Professor vid Åbo Akademi, död 28.10.1949.

           150.   ii.    Lars Birger Homén #887 född 11.11.1880.

 

 

Tionde generationen

 

116.  Maria Tiiro #1842.

 

         Hon gifte sig med N.N. Kaleva #1843.

 

                             Barn:

                    i.     Jouni Kaleva #1844.

 

117.  Fredrique (Fredrika) Emma Elisabet Flach #5831, född 20.1.1867 i Stoby socken, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Johan Otto August Bergqvist #5834, gifta 19.7.1888 i Stockholm, Sverige, född 12.1.1862 i Lund, Sverige, Överläkare.

 

                             Barn:

                    i.     Dagmar Bergqvist #5835.

 

                             Hon gifte sig med Yngve Sjöberg #5836, Kapten.

 

118.  Stina Magdalena Edholm #2632, född 22.5.1843 i Utenede Fors, Sverige, död 19.2.1942 i Helgum, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Johan Gustav Berggren #2633, född 22.2.1837 i Ransberg, Sverige, Torpare, trädgårdsmästare, död 4.10.1911 i Östergransjö Helgum, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Ernst Leo* Berggren #2634, född 1873 i Utanede Fors, Sverige, Jordbrukare, död 1954 i Gransjö Helgum, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Selma Dorotea Larsdotter #2635, född 22.3.1874 i Guxås Helgum, Sverige, Jordbrukarhustru, död 6.5.1942 i Östergransjö Helgum, Sverige.

 

119.  Frans Gabriel Krogius #4692, född 4.9.1827 i Fredikshamn, död 26.2.1899 i Helsingfors.

 

         Han gifte sig med Johanna Lovisa Adelaide Boije af Gennäs #4694, gifta 1.6.1852 i Botgå lk, född 2.6.1831 i Helsinki (dotter till Anders Vilhelm Boije af Gennäs #4807 och Hedvig Catharina Gustava Fredrika af Klercker #4808), död 9.11.1897 i Helsinki.

 

                             Barn:

                    i.     Aina Matilda Krogius #4799, född 2.6.1853 i Fredrikshamn, död 18.10.1881 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Johan Albert Lindh #4800, gifta 30.5.1879 i Helsingfors, född 26.7.1848 i Borgå lk (son till Daniel Lindh #4801 och Anna Charlotta Boije af Gennäs #4802), död 21.11.1900 i Borgå lk.

 

120.  Lars Tiodolf Krogius #4842, född 29.1.1832 i Pyhtää, Sjökapten, hovråd, död 9.3.1890 i Helsinki.  Han hade 12 barn av vilka flera blev vuxna och har avkomlingar.

 

         Han gifte sig med Elisabet Amalia Qvist #4843, gifta 14.4.1857 i Fredrikshamn, född 28.2.1834 i Fredrikshamn (dotter till Karl Johan Qvist #4844 och Katarina Naht #4845), död 20.2.1911 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Alice Sofia Krogius #4894, född 7.4.1858 i Kapstaden, Syd-Afrika, död 23.1.1866 i Helsingfors.

                    ii.    Lars Karl Krogius #4895, född 5.8.1860 i Ajan, Ochota havet, VD för Finska Ångfartygsaktiebolaget, död 13.10.1935.

 

                             Han gifte sig med Ida Nymander #4906, gifta 4.9.1887, född 4.2.1865 i Viborg (dotter till Alexander Nymander #4907 och Louise Brandt #4908), död 15.1.1900 i Helsingfors.

 

                    iii.   Anna Elisabeth Krogius #4905, född 16.11.1863 i Fredrikshamn, död 11.9.1900 i Granö, Helsingfors.

                    iv.   Ernst Edvard Krogius #4896, född 6.6.1865 i Helsingfors, VD för Lars Krogius Ab, död 21.9.1955.

                    v.    Mary Helena Krogius #4897, född 24.11.1866 i Helsingfors.

                    vi.   Ella Amalia Katarina Krogius #4898, född 29.2.1868 i Helsingfors, död 27.8.1868 i Stockholm, Sverige.

                    vii.  Tyra Krogius #4899, född 6.7.1869 i  Helsingfors, död 14.6.1916 i Nordsjö, Helsinge socken.

 

                             Hon gifte sig med Gustav Adolf Alfons Björkenheim #4919.

 

                    viii. Helga Krogius #4900, född 25.7.1871 i Helsinfors, död 5.12.1871 i Helsingfors.

                    ix.   Alice Krogius #4901, född 6.11.1872 i Helsingfors, död 1948.

                    x.    Edith Krogius #4902, född 16.12.1874 i Helsinki, död 14.7.1894 i Helsingfors.

                    xi.   Karin Amalia Krogius #4903, född 12.3.1876 i Helsingfors, död 28.2.1884 i Helsingfors.

                    xii.  Axel Verner Krogius #4904, född 29.10.1877 i Helsingfors.

 

121.  Alexandra Theresia Gottsman #4849, född 4.3.1835 i Vaasa, död 13.4.1871 i Haapavesi.

 

         Hon gifte sig med August Alexander Levón #4850, gifta 5.3.1852 i Vasa, född 14.11.1820 i Brahestad, död 30.8.1875 i Vasa.

 

                             Barn:

                    i.     Edit Alexandra Levón #4852, född 24.8.1853 i Vasa.

 

                             Hon gifte sig med Johan Wilhelm Runeberg #4854, gifta 31.12.1872 i Vasa, född 8.2.1843 i Borgå (son till Johan Ludvig Runeberg #4864 och Fredrika Charlotta Tengström #4865), död 3.1.1918 i Helsingfors.

 

                    ii.    Gabriella Fredrika Levón #4853, född 21.5.1857 i Vasa, död 7.1.1924 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Lorenzo Runeberg #4873, gifta 3.9.1875 i Vasa, född 8.12.1836 i Helsingfors (son till Johan Ludvig Runeberg #4864 och Fredrika Charlotta Tengström #4865), död 9.4.1919 i Helsingfors.

 

                    iii.   Edvin Alexander Levón #8553, född 12.04.1867 i Vasa.

 

                             Han gifte sig med Thelma Maria Kurtén #8552, född 18.03.1873 i Vasa (dotter till Anders Joachim* Kurtén #8547 och Rosalie Emilie Stening #8548).

 

122.  Naema Maria Forsman #4863, född 11.5.1859 i Viborg, död 1.10.1905 i Helsingfors.

 

         Hon gifte sig med Jakob Robert Runeberg #4862, gifta 25.1.1882 i Helsingfors, född 7.3.1846 i Borgå (son till Johan Ludvig Runeberg #4864 och Fredrika Charlotta Tengström #4865), Maskinbyggnadsingenjör, död 13.10.1919 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Greta Maria Runeberg #4868.

                    ii.    Emmy Sarah Runeberg #4861, född 6.9.1884.  Hennes farfar var den välkända nationalskalden Juhan Ludvig Runeberg.

 

                             Hon gifte sig med Birger Runeberg #4856, född 26.6.1875 i Helsingfors (son till Johan Wilhelm Runeberg #4854 och Edit Alexandra Levón #4852).

 

                    iii.   Tom Robert William Runeberg #4869.

                    iv.   Berta Fredrika Runeberg #4870.

                    v.    Gerda Naëma Runeberg #4871, född 7.1.1890.

 

                             Hon gifte sig med Björn Runeberg #4872, född 6.12.1881 i Vasa (son till Lorenzo Runeberg #4873 och Gabriella Fredrika Levón #4853).

 

123.  Alma Sofia Malvina Svinhufvud af Qvalstad #4954.

 

         Hon gifte sig med Gustaf Verner Timgren #4953, Assessorn i Åbo hovrätt.

 

                             Barn:

                    i.     Alma Ellen Timgren #4952, född 23.12.1869 i Åbo.

 

                             Hon gifte sig med Per Evind Svinhufvud #4951, gifta 30.12.1889 i Åbo, född 15.12.1861 i Sääksmäki (son till Per Gustaf Svinhufvud #4946 och Olga von Becker #4947), Republiken Finlands President.

 

124.  Maria Vilhelmina Nordlund #1976, född 18.11.1849 i Finby, död 6.7.1896 i Finby.

 

         Hon gifte sig med Petter Johan Fredriksson #1981, gifta 28.12.1876, född 31.10.1850 i Närpes, Torpare, båtbyggare, död 27.2.1925 i Finby.  Flyttade 1876 tillbaka till Närpes, återkom 1881 till Pettu Finby som torpare och båtbyggare.

 

                             Barn:

                    i.     Fanny Fausta Fredriksson #1982, född 14.7.1877 i Finby, död 3.9.1955 i Finby.  Äktenskapet barnlöst.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Emil Troberg #1988, gifta 2.2.1897, född 7.9.1863 i Finby (son till August Fredrik Troberg #4351 och Maria Lovisa Uppman #4352), död 4.11.1914 i Helsingfors.

 

                    ii.    Jenny Augusta Fredriksson #1983, född 20.8.1879 i Närpes, död 4.5.1968 i Ekenäs.

                    iii.   Petter Fredrik Fredriksson #1984, född 10.2.1883 i Finby, död 27.4.1950 i Finby.

 

                             Han gifte sig med Elsa Vilhelmina Gustafsson #1989, född 1.6.1888 i Finby, död 22.7.1960 i Finby.

 

                    iv.   Schenny Calista Fredriksson #1985, född 18.1.1886 i Finby, död 19.10.1950 i Oravais.

 

                             Hon gifte sig med Erik Mårtensson Mårtens #1990, gifta 29.12.1918, född 26.3.1883 i Oravais, död 9.12.1938 i Oravais.

 

                    v.    Felix Israel Fredriksson #1986, född 6.10.1889 i Finby, död 28.10.1969.

 

                             Han gifte sig med Hilma Irene Blomqvist #1991, gifta 16.12.1911, född 1.8.1888 i Tenala Hölklöt, död 19.8.1980 i Finby.

 

                    vi.   Wenny Wiola Fredriksson #1987, född 3.6.1894 i Finby, död 2.1.1972 i Ekenäs.

 

125.  Alma Amanda Nyberg #2037, född 23.9.1873 i Tenala, död 6.5.1952 i Tenala.

 

         Hon gifte sig med (1) Karl Richard Ferdinand Nyberg-Mannström #2045, född 21.2.1879 i Tenala, Torpare i Björnbacka, död 21.4.1960 i Ekenäs.  Han verkade som dräng i Olsböle 1895, 1896 i Finby Bergens, 1897 i Olsböle Gumböle Westertorp, dagsverkare i Bromarf Kansjärf 1901-07, torpare i Björnbacka. Flyttade 1931 ensam till Ekenäs.

 

                             Barn:

                    i.     Berta Barbara Mannström #2051, född 30.11.1901 i Bromarf, död 12.12.1989 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Anders Waldemar Lindström #2063, gifta 12.3.1937, född 1.3.1879 i Pojo, Bonde på Siggby Anderskulla, död 13.1.1955 i Tenala.

 

                    ii.    Bertel Isidor Mannström #2052, född 8.1.1904 i Bromarf, död 5.6.1944 i Tenala.

 

                             Han gifte sig med Meri Alina Söderlund #2064, gifta 20.2.1938, född 14.1.1913 i Tenala.

 

                    iii.   Bera Alina Mannström #2053, född 21.12.1905 i Tenala.

 

                             Partner N.N. #4264.

                             Hon gifte sig med (2) Elis Anders Dannberg #2065, gifta 2.11.1933, född 11.5.1909 i Pojo, Hemmansägare i Pojo Pehrsböle Rosendal.

 

                    iv.   Beda Amanda Mannström #2054, född 15.10.1907 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Paul Wilhelm Lundén #2066, gifta 9.11.1929, född 22.1.1903 i Tenala, Jordbrukare på Rabb i Tenala Finby, död 17.2.1984 i Tenala.  Rabb är ett torp i Finby Boställe i Tenala. Boställe eller Finby Post är ett gammalt militieboställe och var Tenalas första postkontor 1642. På detta Boställe har funnits ett otal officerare, alla med adliga anor, den sista var Elias Furuhielm som 1811 flyttade till Hongola i Urjala som var släktens säte. Rabb finns fortfarade kvar som namn, men då torpet är uppdelat mellan

                             Paul Wilhelm Lundéns barn så har torpet splittrats.

 

                    v.    Birger Alvar Mannström #2055, född 24.9.1909 i Tenala, Fogde, försockrare, död 16.11.1990 i Hangö.  Flyttade 1933 från Tenala till Snappertuna. Fogde på Wäxär. Flyttade 1942 till Hangö och arbetade som försockrare på Hangö Kex.

 

                             Han gifte sig med Doris Gunvor Eklöf #2067, gifta 25.4.1943, född 3.3.1908 i Snappertuna.

 

                    vi.   Berda Gunborg Mannström #2056, född 11.11.1911 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Viktor Arvid Uggeldahl #2068, gifta 26.11.1932, född 27.6.1906 i Tenala, Jordbrukare på Östantorp i Tenala Svenskby.

 

                    vii.  Boris Waldemar Mannström #2057, född 18.4.1914 i Tenala, död 16.4.1915 i Tenala.

                    viii. Birgit Paulina Mannström #2058, född 2.11.1915 i Tenala, Anstaltsbiträde vid Hangö hälsovårdscentral, död 28.11.1979 i Hangö.

 

                             Hon gifte sig med Harald Wilhelm Halén #2069, född 22.6.1913, död 8.11.1975 i Hangö.

 

                    ix.   Bror Einar Mannström #2059, född 17.11.1919 i Tenala.  Bor i Ekenäs.

 

                             Han gifte sig med Maire Ingegärd Johansson #2070, född 25.9.1929 i Tenala.  Flyttade 1948 till Karis.

 

                    x.    Boris Waldemar Mannström #2060, född 17.11.1919 i Tenala.  Bor i Ekenäs.

 

                             Han gifte sig med Brita Lindström #2071, född 28.5.1929 i Bromarf, död 11.10.2000 i Ekenäs.

 

 

        

         Partner Josef Wilhelm Lunden #2050, född 19.1.1874 i Muurla, Torparson från Finby Post.

 

                             Barn:

                    xi.   Betty Paulina Nyberg #2061, född 1.9.1894 i Tenala.  Fosterbarn hos morföräldrarna på Bergens.

 

                             Hon gifte sig med August Wolmar Friman #2062, gifta 22.6.1915, född 8.7.1894 i Tenala, Slaktare och jordbrukare i Grop, död 2.5.1958 i Tenala.

 

126.  Johan Severin Nyberg #2041, född 24.10.1879 i Tenala, Torpare, bonde, spelman, död 24.2.1961 i Tenala.  Torpare på Träsktorp i Finby -1907, bonde på Grabbens nyhemman i Kulla. Spelman, bäst känd som Grabben".

 

         Han gifte sig med Selma Emila Lönnroth #2046, gifta 20.5.1905, född 31.5.1878 i Tenala, död 20.1.1968 i Tenala.

 

                             Barn:

                    i.     William Alvar Nyberg #2106, född 23.9.1906 i Tenala, Bonde på Grabbens i Kulla, död 17.2.1990 i Tenala.  Även spelman, känd som "Grabb-William".

 

                             Han gifte sig med Alma Adele Österlund #2108, gifta 10.10.1930, född 1.9.1909 i Tenala, död 6.3.1991 i Tenala.

 

                    ii.    Johan Albin Nyberg #2107, född 6.8.1913 i Tenala, Jordbrukare.  Jordbruksarbetare i Kulla och jordbrukare på Strömvik i Kulla.

 

                             Han gifte sig med (1) Ragnhild Linnea Wilhelmina Svenskberg #2111, gifta 17.8.1940, skilda 1941, född 25.6.1921 i Tenala.

                             Han gifte sig med (2) Toini Natalia Holm #2112, gifta 13.6.1943, född 15.12.1913 i Tenala.

 

127.  Emil Afred Nyberg #2042, född 29.8.1882 i Tenala, Bonde, död 3.9.1955 i Tenala.  Verkade som bonde på Bergens 1913-49.

 

         Han gifte sig med Eva Lovisa Lindholm #2047, född 31.5.1879 i Tenala, död 1.8.1971 i Tenala.

 

                             Barn:

                    i.     Karin Aurora Nyberg #2115, född 8.3.1906 i Tenala, död 13.4.1993 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Hjalmar Albin Gustafsson #2121, gifta 16.11.1935, född 20.11.1896 i Tenala, Jordbrukare i Kälkala Lugnnäs, död 18.4.1948 i Tenala.

 

                    ii.    Kerttu Lovisa Nyberg #2116, född 9.2.1910 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Gunnar Emil Forstén #2122, gifta 31.12.1938, född 22.4.1911 i Pojo, Jordbrukare i Pojo Skarpkulla Nyåker, död 17.4.1963 i Pojo.

 

                    iii.   Karl Emil Nyberg #2117, född 31.5.1912 i Tenala, Jordbrukare på Bergens, död 16.5.2002 i Tenala.  Verkade även som kommunalpolitiker, fiolspelman, kallad "Berg-Kalle".

 

                             Han gifte sig med Thora Alexandra Grönqvist #2123, född 18.5.1911 i Pojo, död 15.6.2002 i Tenala.

 

                    iv.   Nils Johan Alfred Nyberg #2118, född 5.1.1916 i Tenala, Agrolog, direktör för Ekenäsnejdens andelskassa, död 4.11.1965 i Ekenäs.

 

                             Han gifte sig med Ethel Elisabeth Pettersson #2124, gifta 31.8.1952, född 31.1.1922 i Tenala, Hemslöjdslärare.

 

                    v.    Ragnhild Elisabet Nyberg #2119, född 22.7.1922 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Erik Wilhelm Lindroos #2125, gifta 5.1.1946, född 29.6.1920 i Hangö, Jordbrukare i Virmonböle Östergård, död 11.3.1953 i Tenala.

 

                    vi.   Ruben Waldemar Nyberg #2120, född 17.9.1929 i Tenala, Agrolog, jordbrukare i Finby Yttergåd.  Verkade även som skogsentrepenör.

 

                             Han gifte sig med Brita Elisabet Österman #2126, gifta 4.10.1958, född 20.4.1934 i Tenala.

 

128.  Agda Alexandra Nyberg #2043, född 11.12.1885 i Tenala, död 14.6.1983 i Tenala.  Flyttade 1913 till Germundby Kädans och senare till Grop. Bäst känd som "Grop-Agda" eller "Grop-Mor.

 

         Hon gifte sig med Klas Fritiof Nyberg #2048, gifta 4.10.1919, född 17.7.1888 i Tenala, Jordbrukare i Grop, död 25.2.1955 i Tenala.

 

                             Barn:

                    i.     Meri Alexandra Nyberg #2157, född 24.1.1914 i Tenala, död 12.8.1915 i Tenala.

                    ii.    Allan Klas Alexander Nyberg #2158, född 12.9.1916 i Tenala, Forsttekniker, död 27.1.1977 i Ekenäs.

 

                             Han gifte sig med Eva Ingeborg Bäckroos #2160, gifta 6.3.1943, född 7.8.1920 i Helsingfors, död 1997 i Ekenäs.

 

                    iii.   Emil Bertel Nyberg #2159, född 24.8.1925 i Ekenäs, Trafikant och jordbrukare i Grop.

 

                             Han gifte sig med Gunnel Marita Snöfrid Pihlström #2161, gifta 20.10.1945, född 21.9.1921 i Ekenäs.

 

129.  Edith Alina Nyberg #2044, född 13.5.1890 i Tenala, död 3.2.1965 i Tenala.

 

         Hon gifte sig med Odert Einar Nyberg #2049, gifta 26.12.1912, född 3.3.1887 i Tenala, Timmerman, död 27.10.1930 i Tenala.  Bode i Germundby Söderkulla.

 

                             Barn:

                    i.     Alfons Einar Nyberg #2171, född 12.12.1913 i Tenala, Forsttekniker i Tenala, död 6.8.1987 i Tenala.

 

                             Han gifte sig med Gurli Kristina Ölander #2173, gifta 24.8.1940, född 14.3.1920 i Västanfjärd, Banktjänsteman, död 3.12.2002 i Tenala.

 

                    ii.    Algot Odert Nyberg #2172, född 9.1.1926 i Tenala, död 9.2.1926 i Tenala.

 

130.  Anna Amanda Lindholm #2180, född 3.7.1876 i Tenala, död 3.9.1941 i Helsingfors.  Flyttade 27.11.1908 till Helsingfors.

 

         Hon gifte sig med Leonard Theman #2188, född 24.8.1878, död 8.11.1960 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Greta Theman #2197, född 12.2.1913 i Helsingfors, död 30.10.2005 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Helmer Henning Saxberg #2199, född 19.9.1914 i Nykarleby, död 4.8.1995 i Helsingfors.

 

                    ii.    Erik Lennart Theman #2198, född 27.6.1916 i Helsingfors, död 18.9.1972 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Oili Januschowsky #2105, skilda 1946, född 10.12.1916 i Helsingfors, död 15.7.1975 i Tenala.

 

131.  Julia Agusta Lindholm #2181, född 6.2.1878 i Tenala, död 23.12.1965 i Sverige.  Flyttade 27.11.1908 till Helsingfors.

 

         Hon gifte sig med Carl Laurentius Bäckström #2189, gifta 10.6.1906, född 3.5.1876 i Gnarp, Sverige, Ingenjör, affärsman, död 27.4.1935 i Åbo.  Antälld vid Wyksa järnverk i Morum Ryssland 1898. 1902 sjuk i Moskva, samma år anställd vid ingenjörsbyrå Sandman i Tammerfors, 1903 hos Zittinbg & Co i Helsingfors, 1907 direktör för ingenjörsbyrå Industria i Helsingfors, 1918 ingenjörsbyrå i Stockholm, 1925-35 teknisk ledare vid KArl Forsström Ab i Förby.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Hjalmar Bäckstöm #2204, född 11.7.1907 i Helsingfors, Diplomingenjör, platschef, död 27.2.1987 i Sverige.  Jobbade på Ströms Bruks sulfitfabrik i Hälsingland.

 

                             Han gifte sig med Lisa Maria Wiklund #2207, gifta 16.9.1936, född 22.8.1910 i Gamla Karleby, död 28.2.1989 i Sverige.

 

                    ii.    Nils Erik Bäckström #2205, född 12.12.1909 i Sverige, Diplomingenjör.  Verkade som laboratoriechef på Sandvik AB i Sandviken Sverige.

 

                             Han gifte sig med Kerstin Hedda Knutsdotter Åkerstedt #2208, gifta 1939, född 4.12.1905 i Askola, död 8.12.1989 i Årsunda, Sverige.

 

                    iii.   Bo Otto Bäckström #2206, född 8.7.1913 i Sverige, Driftsingenjör, död 1964 i Sverige.  Jobbade på Ställdalens sulfitfabrik i Örebros län.

 

                             Han gifte sig med Gunvor Lydia Gustava Mickelsson #2209, född 22.7.1914 i Åbo.

 

132.  Alina Konstantia Lindholm #2182, född 7.7.1880 i Tenala, död 26.12.1964 i Nurmijärvi.

 

         Hon gifte sig med (1) N.N. #6465.

 

                             Barn:

                    i.     Helga Isabella Lindholm #2229, född 22.6.1899 i Hangö, död 20.2.1976.  Växte upp hos morföräldrarna i Hangö.

 

                             Hon gifte sig med August Fredrik Rafael Nyman #2230, gifta 11.2.1922, född 30.9.1893 i Borgå, Kontorschef, död i Ekenäs.  Flyttade 1922 från Kymmene till Hangö och 1930 med familj till Pitkäranta och 1945 till Brändö villastad. Jobbade bl a vid Ekenäs bryggeri.

 

 

        

         Hon gifte sig med (2) Lars Johan Ernfrid Lindqvist #2190, gifta 14.11.1903, född 11.6.1880 i Tusby, Trädgårdsmästare, död 16.6.1932 i Nurmijärvi.  Flyttade 1903 från Helsinge till Hangö och 1904 med familj till Jyväskylä och 1905 till Bromarv Täktom Östergård och samma år till Rajamäki i Nurmijärvi som trädgårdsmästare hos Alko.

 

                             Barn:

                    ii.    Frida Linnea Lindqvist #2231, född 24.1.1904 i Hangö, död 06.2.1985 i Hyvinge.

 

                             Hon gifte sig med Lars Karl Birger Kohlström #2240, gifta 18.8.1934, född 20.8.1906 i Pojo, Stationsinspektör, död 8.4.1993 i Hyvinge.  Flyttade 1931 till Lahtis, återkom 1932 och flyttade 1933 till Nastola och senare till Hyvinge där han var stationsinspektör.

 

                    iii.   Nina Margareta Lindqvist #2232, född 17.8.1905 i Bromarf, död 10.6.2000 i Hyvinge.

 

                             Hon gifte sig med Lauri Rudolf Nieminen #2241, gifta 3.4.1926, född 6.1.1906 i Hausjärvi, död 12.6.1953 i Hyvinge.  Flyttade 1931 med familj till Hyvinge.

 

                    iv.   Karl Birger Lindqvist #2233, född 22.9.1906 i Nurmijärvi, död 23.2.1959 i Helsingfors.  Flyttade 1931 med familj till Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Anna Elin Forssell #2242, gifta 22.9.1928, skilda 1951, född 17.1.1906 i Mörskom, död 14.11.1969 i Helsingfors.

 

                    v.    Irma Konstance Lindqvist #2234, född 11.4.1908 i Nurmijärvi, död 3.11.1999 i Träskända.

 

                             Hon gifte sig med Tauno Aatos Huhtala #2243, gifta 15.11.1936, född 9.7.1909 i Nurmijärvi, Handlande, död 30.6.1957 i Träskända.  Makarna flyttade 1937 till Tusby.

 

                    vi.   John Ernfrid Lindqvist #2235, född 24.2.1910 i Nurmijärvi, död 13.7.1984 i Nurmijärvi.

 

                             Han gifte sig med Elna Viola Lindholm #2244, gifta 9.6.1935, född 2.3.1909 i Västanfjärd, död 12.2.1955 i Nurmijärvi.

 

                    vii.  Lars Olof Lindqvist #2236, född 19.6.1913 i Nurmijärvi, död 16.2.1996 i Träskända.  Flyttade 1939 till Tusby.

 

                             Han gifte sig med Sanni Regina Korhonen #2245, född 12.7.1910 i Vesanto, död 2.5.1993 i Träskända.

 

                    viii. Pehr Åke Lindqvist #2237, född 19.6.1917 i Nurmijärvi, död 8.2.1940 i Nietjärvi.

                    ix.   Kaj Erik Lindqvist #2238, född 24.11.1921 i Nurmijärvi, död 18.12.1932 i Nurmijärvi.

                    x.    Kaija Brita Lindqvist #2239, född 29.12.1926 i Nurmijärvi.

 

                             Hon gifte sig med Pentti Matias Laurén #2246, gifta 9.11.1946, Biträdande länsamn.  Familjen flyttade 1947 till Helsingfors.

 

133.  Johan Oskar Lindholm #2184, född 29.4.1886 i Hangö, Bankdirektör, död 29.4.1943 i Helsingfors.  Flyttade 13.6.1940 med hustru till Helsingfors.

 

         Han gifte sig med Vilma Irene Eklund #2191, gifta 1.10.1910, född 26.1.1887 i Ekenäs, död 10.9.1967 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Saga Lindholm #1012, född 28.01.1909 i Helsingfors, död 03.10.1965 i Helsingfors.  Flyttade 1940 från Hangö till Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Åke Blomqvist #2369, gifta 26.05.1940, född 31.10.1908 i Östersundom, Sibbo, Socialchef, kapten, död 10.8.1966 i Helsingfors.  Han ägde Fallbacka gård i Sibbo.

 

                    ii.    Holger Lindholm #1013, född 02.03.1910 i Hangö, död 28.01.1929 i Hangö.

                    iii.   Erna Lindholm #1014, född 18.02.1911 i Hangö, död 18.07.1995 i Hangö.

 

                             Hon gifte sig med Arne Lennart Grönlund #2370, gifta 31.12.1938 i Hangö, född 3.6.1910 i Hangö, Polismästare, död 23.12.1993 i Hangö.

 

                    iv.   Gunvor Lindholm #2367, född 4.5.1913 i Hangö, Röntgensköterska, död på Mjölbolsta sjukhus i Karis.  Flyttade 1961 till Karis.

                    v.    Nils Albert Lindholm #2368, född 29.3.1915 i Ekenäs, död 29.11.1972 på Malta.

 

                             Han gifte sig med Asta Marina Seege #2371, född 30.5.1917 i St Petersburg, Ryssland, död 22.10.2007 i Helsingfors.

 

134.  Edit Elisabeth Lindholm #2185, född 8.1.1890 i Hangö, död i Hangö.

 

         Hon gifte sig med (1) Johan Hjalmar Ferdinand Lindström #2192, gifta 12.11.1915, född 21.10.1888 i Helsingfors, död 11.11.1918 i Hangö.

 

                             Barn:

                    i.     Bo Heimer Lindström #6513, född 15.12.1915 i Hangö, Detektiv, död 5.3.1981 i Hangö.

 

                             Han gifte sig med Göta Signhild Remander #6514, gifta 20.6.1943, född 14.1.1923 i Kyrkslätt.

 

                    ii.    Kaj Joe Lindström #6516, född 3.10.1917 i Hangö.  Utflyttad till Lojo 1949.

 

                             Han gifte sig med Siiri Elvira Saarela #6517, gifta 8.8.1943, född 19.6.1916 i Kiikala.

 

 

        

         Hon gifte sig med (2) Yrjö Edvard Heino #2193, gifta 1.12.1921, skilda 29.9.1930, född 29.5.1896 i Lojo.

 

                             Barn:

                    iii.   Hellin Elisabet Heino #6518, född 27.9.1921 i Hangö, död i Hangö.

 

                             Hon gifte sig med Tor Henrik Wahlsten #6519, gifta 30.12.1945, född 30.3.1923 i Hangö.

 

 

        

         Hon gifte sig med (3) Arne Anian Lindström #2194, gifta 25.7.1931, född 29.4.1910 i Snappertuna.

 

                             Barn:

                    iv.   Stig Arne Lindström #6520, född 13.10.1930 i Hangö, Postförman.

 

                             Han gifte sig med May Birgitta Sandberg #6521, gifta 13.6.1959 i Hangö, född 12.2.1936 i Hangö.

 

135.  Paul Vilhelm Lindholm #2186, född 7.9.1893 i Hangö, Tågkarl, konduktör, död 11.7.1927 i Otalampi.

 

         Han gifte sig med Hilma Alina Söderlund #2195, gifta 1.4.1916, född 27.8.1895 i Hangö, död 9.4.1984 i Hangö.

 

                             Barn:

                    i.     Ulf Ove Lindholm #6373, född 3.5.1916 i Hangö, Lagerchef i Hangö frilager, död 23.2.1997 i Karis Mjölbolsta.

 

                             Han gifte sig med Dagny Linnéa Terho #6377, gifta 15.11.1942 i Helsingfors, född 19.10.1923 i Helsingfors, Kontorist, död 29.10.2009 i Hangö.

 

                    ii.    Paul Erik Lindholm #6374, född 22.10.1917 i Hangö, Stuveriarbetare, död 31.5.1976 i Hangö.

 

                             Han gifte sig med Maj-Gret Strömfors #6396, gifta 1.10.1949 i Hangö, född 22.11.1926 i Hangö, död 10.11.1990 i Hangö.

 

                    iii.   Mary Carita Lindholm #6375, född 22.10.1919 i Hangö, död 17.1.2006 i Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Sven Hjalmar Ohlsson #6408, gifta 1.11.1941 i Helsingfors, född 20.10.1911 i Hangö, död 30.7.2004 i Sverige.  Inflyttad till Sverige med familjen.

 

                    iv.   Karl Vilhelm Lindholm #6376, född 26.8.1926 i Hangö, Faktor på Hbl.  Utflyttad till Helsingfors 1952.

 

                             Han gifte sig med Inger Elisabet Nyberg #6426, gifta 15.9.1956 i Hangö, född 27.11.1934 i Hangö, Kontorist, död 26.2.2003 i Helsingfors.  Utflyttad till Helsingfors 1952.

 

136.  Carin Helena Lindholm #2187, född 1.2.1898 i Hangö, Kontorist, död 25.1.1976 i Helsingfors.  Flyttade 19.3.1931 till Helsingfors.

 

         Hon gifte sig med Aleksander Huotari #2196, gifta 7.6.1930, född 2.10.1890 i Viborg, Bokbindarmästare, död 25.3.1969 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Eila Annikki Huotari #6435, född 17.11.1930 i Helsingfors, Farmaceut.

 

                             Hon gifte sig med Jarl Magnus Frisk #6437, gifta 22.4.1956 i Helsingfors, född 22.9.1930 i Helsingfors, död 9.4.1990 i Helsingfors.

 

                    ii.    Jorma Olavi Huotari #6436, född 9.6.1933 i Helsingfors, Inköpschef, död 7.7.2008 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Ritva Anneli Koskinen #6451, gifta 29.5.1955 i Helsingfors, född 11.1.1934 i Helsingfors, ADB-bokföringschef, död 11.5.2004 i Helsingfors.

 

137.  Lennart Kurtén #8580, född 1865, Bankdirektör, död 1944.

 

         Han gifte sig med Hjördis Ståhlberg #8581.

 

                             Barn:

                    i.     Björn Olof Kurtén #8582, Professor, författare.

 

                             Han gifte sig med Ruth Margareta Nordman #8583, gifta 1950.

 

138.  Karl Henrik Kurtén #8588, Konsul, skeppsredare.

 

         Han gifte sig med Florence Emma Elliot #8589.

 

                             Barn:

                    i.     Gladys Beryl Kurtén #8590, född 02.07.1896 i Vasa.

 

                             Hon gifte sig med Martin Eugen Ekström #8591.

 

                    ii.    Karl Joachim Kurtén #8592, född 1899.

                    iii.   Anders Henrik* Kurtén #154, född 31.10.1903 i Vasa, Diplomingenjör, verkställande direktör, död 21.10.1999 i Åbo.  Verkade som verkställande direktör för Västra-Finlands Kraft Ab och Kolsi Oy i Harjavalta. Segling, skidning och gymnastik som hobby.

 

                             Han gifte sig med Ingeborg Gardberg #140, gifta 08.09.1928 i St Marie, född 05.01.1904 i Åbo (dotter till Anton Rudolf* Gardberg #54 och Anna Nordlin #55), Hemmafru, död 22.03.1996 i Åbo.

 

139.  Nils Henrik Kurtén #8426, född 11.04.1874 i Nådendal.

 

         Han gifte sig med Aina Josefina Sirén #8432, född 18.02.1873 i Nådendal (dotter till Anders Johan Sirén #8433 och Johanna Vilhelmina #8434), död 13.09.1910 i Nådendal.

 

                             Barn:

                    i.     Irja Linnea Kurtén #8435, född 02.08.1905 i Nådendal, död 27.08.1905 i Nådendal.

                    ii.    Kerttu Hedvig Kurtén #8436, född 15.10.1907 i Åbo.

 

140.  Kurt Enoch Kurtén #8429, född 09.05.1879 i Nådendal, död 30.01.1950.

 

         Han gifte sig med Elin Emilia Herlin #8536, född 21.03.1876 i Helsingfors (dotter till Frans Wilhelm Herlin #8537 och Emilia Kristina Bäckman #8538), död 03.07.1919 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Hildegard Emilia Kurtén #8539, född 27.12.1903 i Helsingfors.

                    ii.    Elin Elisabet Kurtén #8540, född 04.01.1906 i Helsingfors, död 18.09.1993 i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Karl Nestor Lauren #8541, född 16.03.1901 i Tusby (son till Johan Viktor Laurivuori #8542 och Amanda Fredrik Strömberg #8543), död 05.06.1955 i Helsingfors.

 

                    iii.   Kurt Ragnar Kurtén #8544, född 06.08.1907 i Helsingfors.

                    iv.   Walter Alarik Kurtén #8545, född 25.05.1909 i Helsingfors, död 17.02.1910 i Helsingfors.

 

141.  Kai (Karl Reinhold) Donner #9554, född 01.04.1888 i Helsingfors, Docent i uralisk språkvetenskap, död 12.02.1935 i Helsingfors.  Han är den hittills enda finländare som erhållit en Oscar-utnämning. Han var Finlands generalkonsul i Los Angeles 1995-96. Han utnämndes till professor h.c av presidenten 2003.

 

         Han gifte sig med Margareta von Bonsdorff #9555, född 06.09.1890.

 

                             Barn:

                    i.     Kai Otto Donner #9556, född 19.08.1922 i Helsingfors, Professor, död 13.03.1995 i Helsingfors.

                    ii.    Joakim Jalmar Donner #9557, född 19.12.1926 i Helsingfors, Geologie professor, filosofie doktor.

                    iii.   Jörn Johan Donner #9558, född 05.02.1933 i Helsingfors, Författare, filmproducent, riksdagsman.

 

142.  Johanna Victoria (Hanna) Lupander #839, född 22.05.1860, död 1958.

 

         Hon gifte sig med Jakob Bernhard Estlander #841, gifta 1884, född 1861, död 1910.  Adlig ätt nr 274.

 

                             Barn:

                    i.     Rachel Estlander #2820, född 9.11.1884.

                    ii.    Dora Estlander #2821, född 11.11.1887.

 

143.  Torsten Einar Serenius #392, född 18.03.1874 i Åbo, Bankkommissarie, död 10.05.1932 i Helsingfors, begravd 1932 i Åbo.  Student från Åbo Svenska klassiska lycem 19.5.1893. Högre förvaltningsexamen 1897. Extra kopist i senatens finansexpeditions kamrerarkontor 1898-99, expeditör vid Helsingfors Sparbanks kamrerarkontor och filialkontorskassör 1897-1901, tf bokhållare vid Finlands banks kamrerarkontor i Helsingfors 1898-99, extra tjänsteman där 1899-1901. Kontorsskrivare vid Finlands banks Åbo kontor 1901-1908, kassör 1908-18, stipendium av banken 1912 för vistelse i Tyskland; arbetade därvid i Bank für Handel und Industrie i Berlin och Stettin. Tf föreståndare för bankens kontor i Tammerfors 1912-14 samt för Åbo kontoret i flera repriser åren 1907-18. Adjungerad ledamot av Finlands banks direktion i juli 1920, augusti 1921 och februari 1925. Föreståndare för Finlands banks kontor i Vasa 1918-10.5.1932. Bibefattningar: kontorist vid Livränteanstalten i Åbo 1901-03, dess kamrer 1904-18. Medlem av direktionen i Ömsesidiga försäkringsanstalten Sampo 1915-18, tillhört Åbo Sparbanks principaler 1913-18, disponent i Vasa Telefonförening 1920-21, dess verkställande direktör och styrelseordförande 1922-10.3.1932. Var mycket intresserad av blomsterodling.

 

         Han gifte sig med (1) Lydia Maria Forsman #393, gifta 09.09.1899 i Dickursby Stenkulla, född 19.03.1877 i Helsinge Tali (dotter till Israel Gustafsson Forsman #774 och Anna Lovisa Johansdotter Haarala #775), Handarbetslärarinna, död 08.08.1907 i Helsingfors.  Hennes levnadsöden har på basen av hennes bevarade brev i detalj skildrats an Ingvald Serenius (#770) essay från år 1967; "Det var en gång". Hon konfirmerades 17.5.1894. Genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Helsingfors och utbildade sig till handarbetslärarinna i Åbo. Hon uppfostrades som fosterbarn av Nathalie Chrons på Stenkulla i Dickursby. Synnöve Ilmoni berättar om hennes uppväxtår, att "hon hade flera beundrare bland mormors inackorderingsherrar; inte underligt för hon var alltid skämtsam och glad och i verksamhet. Jag ser henne i Stenkulla salen småsjungande vattna blommorna, eller i vävstolen vävande ovantåg till matsals- och balkongmöblerna". Hon förlovade sig 23.5.1899 "i syrénbersån på Stenkulla" med sin blivande man Einar Serenius. Hon uppvaktades på en resa till släkten Chiray på storgodset Salova i Lill-ryssland av husets son Sascha. Då hon påpekade att hon var förlovad "med Einar" svarade sonen i det att han bjöd henne sitta med honom i en S-formad soffa: "ne trouvez-vous pas, Mademoiselle, que se sopha est comme fait pour un conversation intime? Je me fiche de votre fiancé".

 

                             Barn:

                    i.     Einar Ingvald* Serenius #770, född 04.08.1900 i Helsingfors, Diplomarkitekt.  På dopet var med faddrarna med. och kir. doctor Hannes Wasenius, doktorinnan Nathalie Chrons, dopbarnets två mostrar Lilly Augusta respektive Anna Mathilda Forsman, den sistnämnde jämte make Juho K Paasikivi (sedermera Finlands president). Student från Åbo svenska samskola 1919, diplomarkitekt 1924, examen för fullständigt behäskande av finska språket 1926. Studieresor till Skandinavien, Baltikum, Frankrike, Mellaneuropa och Canada. Anställd på arkitekt Alvar Altos byrå i Jyväskylä 1925-26, biträdande länsarkitekt i Åbo 1926-33, stadsarkitekt i Vasa 1933-63. Därjämte omfattande privatpraktik. Länsbyggnadsinspektör 1949-54.  Mycket aktiv inom föreningslivet och den kommunla nämndeverksamheten. Musik- och segelintresserad.  Aktiv inom Rotaryrörelsen och frivilliga brandkåren. Deltog som frivillig i frihetskriget (SFK). Tillhörde skyddskåren 12.4.1918-1944, därav i marinen som divisions- resp. lokalchef från 1933. Löjtnant. Frihetskrigets minnesmedalj med spänne 1919, Mannerheimmedaljen för "Förtjänstfull skyddskårsverksamhet" 1935, Skyddskårernas förtjänstmedalj i silver 1933, Skyddskårens förtjänstkors i järn 1939, Minnesmedaljen 1939-40, Befolkningsskyddsmedaljens 1 klass med spänne 1942, Frihetskorsets 4 klass med svärd 1942, Riddare av Finlands Lejons ordens 1 klass 1956, Finlands stadsförbunds förtjänsttecken i silver 1956, Hemtruppernas Minneskors 1957.

 

                             Han gifte sig med Maj-Gret Johans #771, gifta 15.02.1925, född 30.05.1901 i Åbo (dotter till Johan Robert Johans #772 och Jenny Paulina Limnell #773).  Hon nöddöptes och var "stjärnsyskon (=samtidigt döpt) med en prästson Kares på BB. Hon genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Åbo, primusstudent från Åbo svenska Samskola. Samma år pro ex i tyska vid Åbo Akademi. I Högvalla Hushållsskola i Karis 1921. Maskinskrivnings- och bokföringskurs i Åbo. Hösten 1921 i Åbo vävskola, 1921-23 utländsk och inhemsk korrespondent vid Åbo porslinsfabrik, 1924 bokförare i Limnells garnhandell i Åbo. Studerade 1931-33 kulturhistoria, nordisk historia, latin och engelska vid Åbo Akademi, sekreterare i distriktstyrelsen för Vasa Lotta Svärddistrikt. Var socialvårdslotta i Finlands röda kors och krigsinvalidernas brödraförbunds invalidcentral i Vasa från 1941. Ständig medlem i Åbo Konstförening. Innehar minnesmedaljerna 1939-40 och 1941-44. Musikaliskt och stilitiskt begåvad.

 

                    ii.    Gunvor Lydia Helena Serenius #50, född 12.09.1901 i Helsingfors, Hemmafru, död 07.05.1973 i Helsingfors.  Hon var student 1920 från Nya svenska samskolan i Helsingfors, tjänst i växelkasssan på Finlands bank i Helsingfors. Konfirmerad i tyska kyrkan i Helsingfors 15.5.1919. Gunvor döptes av prosten Th. Grönstrand i Åbo. Faddrar: hennes moster Aline Forsman, Ingeborg Ilmoni (sedermera gift Hornborg), Einar Lilius och rådman Pekka Thomé. Hon var mycket språkkunnig och var passionerat intresserad av all litteratur om lejon och Winston Churchill. Hon var även en stor korsordsentusiast. Hon var personlig vän till Juho Kusti Paasikivi som ju var gift med hennes moster. I ett brev från president Paasikivi, daterat 10 juni 1950, tackar han Gunvor för hjälpen med dottern Wellamo och hennes personliga problem. Brevet lyder i sin helhet: "Kära Gunvor, Tack för ditt brev av den 8 december. Även enligt min mening är det alldeles nödvändigt att Wellamo på det snaraste kommer på ett sjukhus för att få sjukhusvård. Jag är därför mycket tacksam för att du ordnat denna sak. Stackars Wellamo har förorsakat mig mycket sorg. Hon är starkt i mina tankar. Hon är ju så svår att komma tillrätta med. Jag tackar dig ännu för din hjälpsamhet i denna sak. Jag tillönskar dig allt gott. Din morbror Juho". Observera att president Paasikivi kallade sig för "morbror Juho" då han skrev till Gunvor. Någon riktig morbror var han ju inte, men nog den bortgångne moster Annas äkta make.

 

                             Hon gifte sig med Gustav Rudolf Gardberg #49, gifta 23.05.1925 i Helsingfors, född 03.02.1901 i Åbo (son till Anton Rudolf* Gardberg #54 och Anna Nordlin #55), Verkställande direktör, död 12.04.1949 i Helsingfors, begravd 27.8.1949.  Han verkade som verkställande direktör för Oy Hellas Ab och Helsingin Mylly- ja Kauppa Oy. Aktiv skyddskårist i Åbo. Deltog i frihetsgriget som frivillig, bl a i striderna på Åland och i Tammerfors' intagning. Han erhöll bl a frihetskrigets minnesmedalj med fyra spännen och Tammerfors intagnings minneskors. Innehande riddartecknet av I klass av Finland Lejons orden. Han var medlem av Handelsgillet i Helsingfors rf sedan 1933 till sin bortgång 1949.

 

 

        

         Han gifte sig med (2) Hildur Katarina Ahlman #776, gifta 19.09.1913 i Tammerfors, född 06.09.1881 i Pöytis (dotter till Gustaf Julius Ahlman #777 och Matilda Elisabeth Bergroth #778), död 25.09.1944 i Helsingfors, begravd i Åbo.  Student från Åbo svenska samskola 1900, gymnastikdirektörkurs i Stockholm, tjänst på Finlands Bank i Åbo.

 

                             Barn:

                    iii.   Märtha Elisabeth Serenius #781, född 29.07.1914 i Åbo, död 02.07.1920 i Åbo.

                    iv.   Erik Einar Serenius #782, född 20.06.1916 i Åbo, död 31.05.1917 i Åbo.  Dog av tarmvred, som ej kunde opereras i tid, ity att läkaren, som var stadsfullmäktig, i likhet med övriga fullmäktige var cernerad av strejkande arbetare vid löneförhöjningsdemonstration.

 

144.  Hildigunn Maria Serenius #1244, född 03.06.1875 i Ekenäs, Växelkassörska, död 1969.  Genomgick svenska Fruntimmersskolan i Åbo. Var livlig till sin natur, hade ett vackert utseende och omsvärmades i sin ungdom av beundrare, vilka hon "begåvade" med en lock från familjens pudel, då de begärde en hårslinga av henne. Efter mannens död bodde hon hos sin farbror Einar i Åbo. Han fick henne antagen till växelkassörska i Finlands banks Åbo-kontor år 1910. Hon pensionerades 1940. Då brodern Einar gifte om sig 1913 bildade hon ett eget hem med dottern Thelma.

 

         Hon gifte sig med Alvar Söderlund #1251, född 10.02.1873 i Raumo (son till Johan Wilhelm Söderlund #1252 och Augusta Karolina Kyrklund #1253), Skeppsredare, brittisk vicekonsul, död 29.07.1908 i England.  Elev i Svenska klassiska Lyceum i Åbo, gick därpå i Brahestads handelsskola, bodde jämte hustru Hildigunnn 4 år i London och besökte därunder Skottland, Irland, Tyskland, Sverige, Danmark, Madeira och Holland. Drunknade på sin hemväg från London.

 

                             Barn:

                    i.     Alvar Hilding* Söderlund #1254, född 07.01.1898 i Åbo, Hovmästare, död 1967.  Gick några klasser i Svenska klassiska Lyceum i Åbo, tillhörde  Åbo AIK:s representationslag i fotboll. Hade sk anpassningssvårigheter och gick till sjöss, kom till Norge under namnet Larssen, återvände ca 1930 till Finland under eget namn, var hovmästare bl a på Kämp, Kapellet, Fiskartorpet och Vaakuna.

 

                             Han gifte sig med (1) Rakel Ljungqvist #1258.  Hemma från Pargas. De fick ett dödfött barn. Snar skilssmässa. Omgift Grandell.

                             Han gifte sig med (2) Sofie Karoline Kristoffersen #1259, född 13.08.1903 i Norge (dotter till Erik Kristoffersen #1260 och Kristine Andreasdotter Andreassen #1261).

 

                    ii.    Thelma Marianne Hildigunn Daisy Söderlund #1255, född 18.04.1899 i Åbo, Kassörska vid Åbo tullkammare, död 24.08.1962 i Åbo.  Student från Åbo svenska Samskola 1918. Antagen i tjänst vid Åbo tullkammare 1919, biträdande kassörska 1935. Sedermera kassörska.

                    iii.   Maud Hildigunn Bianca Söderlund #1256, född 22.12.1900 i Åbo, Filosofie magister, lektor, död 1996.  Hon hade folkskollärarexamen, blev fil mag och lektor i Ekenäs seminarium i matematik, kemi och fysik. Hon blev tidigt helskallig och bar peruk. Adopterade ett syskonpar, en gosse och en flicka. Maud blev själv adopterad 1911 av bankdirektör Karl Fredrik "Alfred" Spolander (#885)  i Nykarleby, som var gift med hennes mormors syster, Selma Baarman (#862).

                    iv.   Muriel Aline Serenia Söderlund #1257, född 29.12.1902 i London, England, död 18.02.1909 i Åbo.

 

145.  Carl Lennart* Serenius #1246, född 01.05.1878 i Åbo, Affärsman, drektör, död 02.04.1959 i Stockholm, Sverige.  Student 20.5.1897 från Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Bodde först  i Viborg och därpå en kortare tid i Kotka. Flyttade till Helsingfors och erhöll Sunlights generalagentur för Finland i seklets början, pensionerades ca 1930, var där till ca 1940 i firman L M Ericsson i Helsingfors, blev pensionerad även därifrån ca 1940 och flyttade till Stockholm. Var något döv, intresserade sig för skruv- och bridgespel, och en utomordentlig sällskapsmänniska. Intresserade sig av frimurerisk verksamhet (IX).

 

         Han gifte sig med (1) Walborg Wilén #1629, gifta 17.11.1901 i Åbo, född 30.10.1881 (dotter till Alfred Wilhelm Wilén #1580 och Olga Maria Krjukoff (Krukov) #1581), död 20.10.1915.  Fick kräfta och sköt sig.

 

                             Barn:

                    i.     Gretel Serenius #1272, född 08.09.1902, död 09.04.1905 i Viborg.

                    ii.    Hildigunn Marita* Serenius #1273, född 31.03.1904.  Gick 7 klasser i Privata Svenska Flickskolan i Helsingfors. Var 1922-27 elev i Ateneum, utbildad textilkonstnärinna, deltagit i 2 konstindustriutställningar, gick 1934-36 i Fria Konstskolan. Hon gifte om sig som änka och äktenskapet var barnlöst.

 

                             Hon gifte sig med Oskar Karl Georg Friedrich Lillich #1276, född 10.09.1898 i Riga, Lettland (son till Carl Philip Lillich #1277 och Agnes Weyer #1278).  Död på resa i Stockholm.

 

                    iii.   Carl Lennart (Björn) Serenius #1274, född 06.04.1905 i Viborg, Entreprenör, farmare, död 23.09.1967 i Texas, USA.  Gick 3 klasser i Svenska Reallyceum i Helsingfors, därpå till sjöss 1921-25, rymde i Chile, livnärde sig som livräddare och bläckfiskfångare på en badort, fick tropikfeber, sökte sig norrut mot USA, arbetade under färden bl a som skengjutare och cowboy, fick flere pris i boxnings- och gångtävlingar, kom till Staterna, startade egen målerifirma i Long Island Jamaica, utförde gatuvis entreprenader, gjorde konkurs, arbetade därefter på svärfaderns farm.

 

                             Han gifte sig med Kaino Esther* Koutonen #1285, gifta 19.09.1931 i New York, USA, skilda 1952, född 04.08.1912 i Fitchburg Massachusetts, USA (dotter till Jakob Koutonen #1286 och Ida Örn #1287), död 14.3.1988 i Bradenton Florida, USA.

 

                    iv.   Bo Hjalmar (Augustinus) Serenius #1275, född 24.10.1907 i Viborg, Export- och försäljningschef.  Student 1925 från Svenska Normallyceum i Helsingfors, studerade något juridik och nationalekonomi, huvudbokförare och prokurist vid Helsingfors Aktiebanks filial vid Bulevardsgatan i Helsingfors 1927-28, genomgått Suomen Näyttämöopisto 1930-32, var vid Helsingin Kansanteatteri 1932-33, övergick till katolicismen, konverterade 26.8.1933, var vid Kotkan Näyttämö hösten 1933, vid Kansallisteatteri våren 1934, konfirmerades 4.1.1934 och tog då namnet Augustinus, tjänst i firma Cardex 15.10.1934-15.1.1936, i Nya Systema 15.1.1936-15.4.1936, export och försäljningschef i Pallo Paita 15.4.1936 (några år), varefter sysslat med diverse agenturer. Deltog i krigen 1939-43, fältväbel. Erhöll Mm. 1939-40 och FM 2 kl. dn 6.6.1942. Var en särling och alkoholiserad.

 

         Han gifte sig med (2) Ellen (Helena) Vendla Bonsdorff #1268, gifta i Helsingfors, född 02.06.1892 i Vilnius, Litauen (dotter till Hugo Georg Bonsdorff #1269 och Leontine Bloum #1270), död 14.01.1938.  Gjorde självmord medels veronal (nervlungnande medicin).

 

146.  Bengt Hjalmar Serenius #1248, född 06.04.1884 i Åbo, Kaplan, prost, död 03.11.1960 i Helsingfors.  Inskrevs i Åbo Svenska Klassiska Lyceum 1894, student 18.5.1903. Prästvigd i Åbo Domkyrka 26.3.1907. T f kyrkoherde på Vårdö och från 1.5.1907 på Eckerö, sedan i Dragsfjärd och tf kaplan i Pargas 1.2.1909. Kaplan i Sibbo till den 1.5.1923, därpå Korsholm, flyttat till Hangö och prost där ca 1939.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (VIII).

 

         Han gifte sig med Astrid Maria Karin* von Numers #1290, gifta 06.09.1907 i Persböle gård, Pojo, född 01.01.1885 i Ilmola (dotter till Artur Lorentz von Numers #1291 och Ebba Irene Catharina Roos #1292), död 5.1.1972.  Adlig ätt nr 50.

 

                             Barn:

                    i.     Sigbrit Maria Serenius #1293, född 26.09.1909, Diplomekonom, död 09.10.2000 i Helsingfors.  Student från Vasa svenka samskola 1927, utdimmitterad från handelshögskolan vid Åbo Akademi.

 

                             Hon gifte sig med Kaarlo Mauno Lennart (Lenni) Lauramo #1295, gifta 18.05.1935 i Hangö, född 10.03.1905 i Hesingfors (son till Karl Fredrik Lindholm #1296 och Sofia Lovisa Karlsdotter #1628), Major, död 1.2.1996 i Helsingfors.  Tjänstgjorde vid kustartilleriet i Hangö.

 

                    ii.    Sigtrygg Hjalmar Serenius #1294, född 22.09.1913 i Helsingfors, Teologie doktor, prost, kyrkoherde.  Student 1932 från Vasa svenska samskola, sacri ministeriin kandidat 1937, teologie doktor 6.12.1966 på avhandlingen "Liturgia Svecanae Ecclesiae Catholicae et Orthodoxae Conformis". Var timlärare i privatskolor i Helsingfors, sedan 1940 äldre rektor i religion och filosofins grunder vid Andra svenska lyceum i Helsingfors. Kyrkoherde i Hangö (nominellt) 1937-40. Skriftlig produktion i sitt fack. Fältpräst 1939-40 på Hangö avsnitt, sårad 30.12.1939, samt 1941-43 vid Åbolands Skyddskårsdistrikts stab, från 1.10.1943 till krigsslutet vid Järeä Patteristo 1 (Kellomäki) och Raskas Patteristo 13 (Vuoksenranta och Vuosalmi). Reserv fänrik 28.9.1933, löjtnant 9.12.1941; FK IV 8.12.1940, FK III u.svärd 2.6.1942. Kyrkoherde i Helsingfors norra svenska församling.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (X).

 

                             Han gifte sig med Mary von Willebrand #1302, gifta 26.06.1937 i Korsholm, född 13.09.1912 i Vasa (dotter till Axel Fredrik von Willebrand #1303 och Mathilda Cronström #1304), död 11.03.1999 i Helsingfors.

 

147.  Hugo Birger Sarpi #1250, född 26.02.1895 i Åbo, Överstelöjtnant.  Hette urspungligen Serenius som syskonen, men ändrade av karriärtekniska skäl ca 1930 namnet till Sarpi. Han var student från Svenska reallyceum i Åbo 1916. Affärsanställd i Petrograd till 1918. Karelsk hästjägare under frihetskriget. Gick i Markovilla officersskola, kompletteringskurs i kadettskolan 1924, gränsjägare från 1928. I kriget 1939-40 chef för en specialbataljon vid Lieksa, i kriget 1941-44 ekonomichef vid JR/61. Den 6.12.1947 överstelöjtnant. Ordnar: Frihetsmedaljens 1 kl. , Frihetskrigets Minnesmedalj m.sp., Riddare av Finlands Vita Ros. Var god snabbskridskoåkare, fotbollsspelare och skytt ävensom simmare.

 

         Han gifte sig med Tyyne Kanerva Karlsson #1315, född 13.06.1899 i Viborg (dotter till Karl Mauritz Karlsson #1316 och Ida Maria Sévon #1317).

 

                             Barn:

                    i.     N.N. Hugosson Sarpi #1318, född 1923, död 1923.

                    ii.    Sirkka Greta Marianne Sarpi #1319, född 07.07.1925.

 

                             Partner N.N. Karlsson #2818.

                             Hon gifte sig med (2) Pertti Sakari Veijo #1325, gifta 1947, född 05.09.1919 i , Ryssland, Gränsjägarkapten.

 

                    iii.   Leila Anita Sarpi #1320, född 05.11.1926.  Frånskild.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Wilén #1328, (skilda) Posttjänsteman.  Frånskild.

 

                    iv.   Mia Inkeri Sarpi #1321, född 09.05.1928.

 

                             Hon gifte sig med Ossi Saarinen #1330, gifta augusti 1960, Faktureringschef.

 

                    v.    Thelma Anja Maria Sarpi #1322, född 05.09.1929.

 

                             Hon gifte sig med Bengt Bäckman #1331, gifta 1957, Arbetsledare inom radiobranschen.

 

                    vi.   Tyyne Doris Anelma Sarpi #1323, född 24.03.1931.

 

                             Hon gifte sig med Toivo Sulo Sahlström #1334, Metallverkstadsägare.

 

                    vii.  N.N. Hugosdotter Sarpi #1339, född omkr 1932, död omkr 1932.

                    viii. Seppo Kai Ilmari Sarpi #1324, född 18.03.1939.

 

                             Han gifte sig med (1) Rose-Marie Gagneur #1337, gifta 1960, (skilda) Bankdirektör.  Var länge anställd vid Nordiska Föreningsbanken.

                             Han gifte sig med (2) Ann Barbara Martin #2278, gifta 1972, född 16.10.1948.

 

148.  Anna Baarman #867, född 1886.

 

         Hon gifte sig med John Kananen #870, Medicinedoktor i Uleåborg.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Carin Birgitta* Elisabeth Kananen #871, född 02.04.1910 i Kerimäki, Sekreterare, död 1990.  Student från Uleåborg. Övergick sedermera till katolicismen. Hon beskrevs som levnadsglad, internationell, mycket vacker och djärv. Hon var mycket språkkunnig. Under kriget verkade hon som sekreterare för marskalk Mannerheim. Hon kallades för S:t Michels "Mata Hari" och sägs ha varit älskarinna bl a till högkvarterets generalkvartersmästare Akseli Airo. Hon slutade på högkvarteret redan i april 1944 och lämnade landet i juli samma år (på uppmaning av sin "fästman" doktor Alfred Pölz) och reste via Tyskland till Wien. Hon förhördes bl a av Gestpo och efter många flyktäventyr i Europa kunde hon äntligen 1947 återvända hem till Finland, där hon anhölls redan vid ankomsten i Åbo hamn och förhördes av den dåvarande kommunistledda statspolisen, som höll henne i karantän i Hangö. Att hon skulle ha varit agent finns det dock inga belägg för.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Leonard Mauritz* Arnesson Gripenberg #872, gifta 18.09.1949, född 28.02.1916 (son till Arne Gripenberg #873 och Anna Margareta Silén #874), Ingenjör.  Avlade ingenjörsexamen 1939 från Tekniska Läroverket i Helsingfors. Led av blödarsjuka.

 

149.  Ruth Ulrika (Ulla) Baarman #868, född 01.02.1895 i San Fransisco, USA, död 14.06.1978 i Uleåborg.  Hade tidigare varit i postverkets tjänst och tog som änka åter tjänst vid posten i Vasa, i slutskedet som föreståndare för filialen i Brändö, därifrån hon pensionerades. Hon var lugn till naturen och viktig modell för Helene Schjerfbeck.

 

         Hon gifte sig med Armas Gummerus #877, Vicehäradshövding i Vasa.

 

                             Barn:

                    i.     Marita Gummerus #878, född 28.11.1928 i Uleåborg.  Student från finska samskolan i Uleåborg.

 

                             Hon gifte sig med (1) Valle Rautio #879, gifta 1948.

                             Hon gifte sig med (2) Pekka Eljas Otsamo #880, gifta efter 1955, född 15.04.1928 (son till Matti Otsamo #881 och Martta Mattila #882), Forstmästare.

 

150.  Lars Birger Homén #887, född 11.11.1880 i Helsingfors, Diplomingenjör, död 13.05.1947 i Ekenäs.  Student från Nya svenska läroverket 1901, diplomingenjör från Technische Hochschule i Hannover. Teknisk ledare vid industrier i Sverige, Finland och Tyskland. Entrollerad i 27. preussiska jägarbataljonen vid 1. världskriget. Deltog i frihetskriget 1918, jägaröverste. Hade två döttrar i sitt första gifte, båda bosatta i Tyskland.

 

         Han gifte sig med (1) Mary Alice Halsén #889, gifta 1908.  Hade två döttrar, båda bosatta i Tyskland.

 

                             Barn:

                    i.     N.N. Larsdotter Homén #1725, född efter 1908.  Bosatt i Tyskland.

                    ii.    N.N. Larsdotter Homén #1726, född efter 1909.  Bosatt i Tyskland.

 

         Han gifte sig med (2) Fanny Matilda Frisk #890, gifta efter 1922, född 15.12.1879 i Bjärnå (dotter till Karl Edvard Frisk #1723 och Matilda Wilhelmina Ljungdell #1724), Sjukgymnast, död 02.07.1944 i Ekenäs.  Gick i Svenska Fruntimmerskolan i Åbo 1891-96.

 

        

         Han gifte sig med (3) N.N. Jansson #1722.  Hon var hemma från Ekenäs.

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>