*************
Släkten KAAS-TAWAST *************
Uppdaterad 29.10.2009

 

Första generationen

 

1.  Jakob Kaas #3284, född före 1508, död 1529.  Släkten Kaas-Tawasts stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han var känd även med namnet Jeppe Andersson. Han köpte Hokkala (Näs) i Hauho socken år 1508, och Kärsälä i Hattula socken år 1514. Den introducerade ätten Tawasts, nr 64, äldste kände medlemmar i Finland buro namnet Kaas, och torde hava inkommit från Danmark. Sönerna till Henrik Kaas (#3280), som förde en stjärna i vapnet, upptogo, sannolikt på grund av mödernehärstamningen från de finska frälsesläkterna Bitz och Voltissläkten, ett vildsvinshuvud till vapenbild. Vid adlandet 1588 erhöll Arvid Henriksson Tawast (#5059) vapenförbättring: en krans av hjärtan kring vildsvinshuvudet. Ätten, som skrev sig till Kurjala i Koskis' socken, utdog sannolikt 1731. Denna utredning om släkten Kaas-Tawast har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Svenska riddarhusets utgivna stamtavlor kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

 

     Han gifte sig med Anna Arvidsdotter #3285.

 

                             Barn:

           2.       i.     Henrik Jakobsson Kaas #3280.

 

 

Andra generationen

 

2.  Henrik Jakobsson Kaas #3280, Fogde på Tavastehus slott.  Svensk adlig ätt nr 64.

 

     Han gifte sig med Cecilia Andersdotter Kokkala #3281.

 

                             Barn:

           3.       i.     Arvid Henriksson Tawast #5059 född ca. 1540.

                    ii.   Klas Henriksson Tawast #5184.  Blev 1575 mördad av den illa beryktade Nils Sabelfana.

           4.       iii.  Måns Henriksson Tawast #5072.

                    iv.   Germund Henriksson Tawast #5185.

                    v.    Birgitta Henriksdotter Tawast #2966.

 

                             Hon gifte sig med (1) Måns Henriksson Spåra #2965, gifta 8.3.1584 i Kokkola Hauho (son till Henrik Nilsson Spåra #3282 och Karin Olofsdotter #3283),  Befallningsman på Tavastehus och fogde i Hauho och Övre härad.  Befallningsman på Åbo slott 1571. Fogde på Tawastehus slott 1572 och 1574. Fogde även i Hollola härad 1581 och 1583-1584. Han ägde Tirmula från medlet av 1570-talet och Wanantaka (även Vanaantaka)  åtminstone under åren 1565-84. (Anrep 4, s 92). Han gjorde Vanaantaka till sätesgård 1582, samt Tirmula i Lampis socken, som han fick genom sitt 1:a gifte. Levde ännu 24.4.1586, då han, liggande på sin sotsäng på Tirmula, stadfäste de morgongåvor han tillsagt sin 2:a hustru, nämligen Vanaantaka gård jämte två frälsegods i Rautalampi socken.

                             Hon gifte sig med (2) Gustaf Henriksson #3279.  Han var son till domprosten i Åbo Henricus Canuti. Efter Måns Henrikssons (#2965) död begynte Birgittas (#2966) broder Arvid Henriksson (#5059) hugga timmer på Måns Henrikssons sätesgård Vanantaka och bortföra spannmålen, varöver barnens mosters man, den ryktbara Hans Hansson till Monikkala, klagade hos hertig Karl.

                            

                             .

 

                    vi.   Margareta Henriksdotter Tawast #5186.  Hon blev 1593 och 1596 anklagad för våldgästning hos grannbönder, som hon genom sina tjänare låtit martera.

 

                             Hon gifte sig med Jöns Mattsson Skytte #5187, gifta ca. 1580, Befallningsman på Tavastehus slott, död 1590.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Arvid Henriksson Tawast #5059, född ca. 1540.  Var 1570 med 140 ryttare på tåg till Viborg. Trädde i tjänst såsom befallningsman på Nyslott 1575. Överlämnade denna befallning 1578 åt Klas Fleming. Utnämndes i början av år 1579 till överste över Finska knektar och innehade denna befattning i över 10 år. I februari s.å. åtföljde han Henrik Horn på dennes härjningståg över ryska gränsen. Var hösten 1580 vid Narva, där svenskarna ledo motgångar. Deltog i belägringen och intagningen av Kexholm. Deltog 1581 i tåget över Finska vikens is till Narva flodens mynning, varifrån han sedan begav sig med fotfolket till fästningen Wesenberg, som kort därpå kapitulerade. Åtföljde Herman Fleming till fästningen Tolsburg, som påföljande dag gav sig. Fick 1581 sammanlagt 20 mantal i olika socknar, varibland Karsby frälsesäteri, Härjäntaka och Ersby i Tenala socken samt Käikälä i Tennilä socken. Fick av Pontus De la Gardie 1581 immission på Kuma gård i Wesenbergs län i Estland, på vilken gård han fick kungl. konfirmation s.å. Var med vid belägringen och intagandet av Narva s.å. Fick 1582 i förläning Gumtäckt i Helsinge socken och 3 rökar i Hahkiala by i Hauho socken. Pontus De la Gardie gav honom dessutom en kvarnplats vid Valkiakoski i Sääksmäki. Deltog i det misslyckade tåget mot Nöteborg. Ransakade i slutet av år 1587 i Kexholm om friskarornas från Olonets härjningståg. Gjorde i januari 1590 ett härnadståg till Somerske landet. Var antagligen med i det blodiga slaget vid Koyeb s.å. Var behjälplig i Viborg vid återuppbyggandet av fästningen efter branden 1594. Blev antagligen i slutet av år 1581 lagman i Hollola härad och från 1583 även i Övre härad. Råkade i onåd och avsattes från domarämbetet 1587 men återfick detsamma 1594. Utnämndes 1596 till befallningsman på Kexholm, men trädde först i slutet av året i tjänst. En del av hans förläningar fråntogos honom hösten 1587 då han råkade i onåd, men fick han dem åter redan påföljande år.

 

     Han gifte sig med Margareta Mårtensdotter #5192 (dotter till Mårten Jönsson #5193 och Karin Nilsdotter Grabbe #5194).

 

                             Barn:

           5.       i.     Ivar Arvidsson Tawast #5189.

 

4.  Måns Henriksson Tawast #5072.

 

     Han gifte sig med Kerstin Bertilsdotter Mjöhund #5073 (dotter till Bertil Göransson Mjöhund #3047 och Elisabeth Johansdotter Skalm i Finland #3046).

 

                             Barn:

           6.       i.     Cecilia Tawast #5067.

 

 

Fjärde generationen

 

5.  Ivar Arvidsson Tawast #5189, Hövidsman, död 1599.  Han fick redan under faderns livstid övertaga Karsby i Tenala. På grund av faderns iråkade sjukdom reste Ivar Arvidsson i hans ställe sommaren 1596 till Kexholm. Vid Nyystölä i Padasjoki utlovade han bönderna förskoning till liv och lem i den händelse att de utlämnade sina vapen, men efter det de avväpnats lät han sitt rytteri nedgöra den vapenlösa hopen.

 

     Han gifte sig med Karin Fincke #4530, gifta 1596 (dotter till Sten Gustavsson Fincke #4483 och Brita Fleming #4528).

 

                             Barn:

                    i.     Sten Ivarsson Tawast #5190, Ryttmästare, död 1646.  Han innehade antagligen Hikiä tvenne hemman och »Korsij» som Tawastarna tillbytt sig av Elin och Anna Horn. Han eller hans arvingar pantsatte Gumtäckt frälsehemman i Helsinge socken till Henrik Fredriksson. Han ägde Borgby i Pojo socken, som han 1637 avstod i underpant åt kapten Robert Wallace.

                    ii.   Margareta Ivarsdotter Tawast #5191.

 

6.  Cecilia Tawast #5067, död 1645.

 

     Hon gifte sig med Henrik Stubbe #5066, gifta 1617 (son till Olof Stubbe #5070 och Elin Sarfve #5071),  död ca. 1635.

 

                             Barn:

           7.       i.     Helena Stubbe #5065.

 

 

Femte generationen

 

7.  Helena Stubbe #5065.

 

     Hon gifte sig med Otto von Berg #5064 (son till Otto Berg #5068 och Dorotea Treiden #5069),  Ryttmästare, död 18.5.1650.  Till Pall i Estland.

 

                             Barn:

           8.       i.     Helena von Berg #5052.

 

 

Sjätte generationen

 

8.  Helena von Berg #5052, död ca. 1704.

 

     Hon gifte sig med Jakob Sabelhierta #5051 (son till Jakob Sabelhierta #5053 och Anna Margareta Stålarm #5054),  död 1685.

 

                             Barn:

           9.       i.     Carl Gustaf Sabelhierta #5047 född 21.3.1670.

 

 

Sjunde generationen

 

9.  Carl Gustaf Sabelhierta #5047, född 21.3.1670, död 6.9.1701 i Rapin, Kuurinmaa.

 

     Han gifte sig med Anna Kristina Bosin #5048, gifta 1695, död ca. 1723.

 

                             Barn:

           10.     i.     Helena Kristina Sabelhierta #5044 född 1692.

 

 

Åttonde generationen

 

10.  Helena Kristina Sabelhierta #5044, född 1692, död 9.11.1742 i Borgå lk.

 

       Hon gifte sig med Abraham Witting #5043, gifta 6.10.1720, född 24.9.1697 i Viborg (son till Reinhold Johan Witting #5049 och Brita Brunnera #5050),  död 29.7.1772 i Elimäki.

 

                             Barn:

           11.     i.     Karl Reinhold Witting #5042 född före 1723.

           12.     ii.   Gustaf Wilhelm Witting #5134 född 1738.

 

 

Nionde generationen

 

11.  Karl Reinhold Witting #5042, född före 1723, död 16.10.1810 i Borgå lk.

 

       Han gifte sig med Sofia Kniper #5041, gifta 29.12.1776 i Borgå lk, född ca. 1751 (dotter till Johan Carl Kniper #5046 och Lucia Krook #5045),  död 18.1.1818 i Borgå lk.

 

                             Barn:

           13.     i.     Helena Lucia Witting #5036 född 17.1.1778.

 

12.  Gustaf Wilhelm Witting #5134, född 1738, Korpral, död 22.05.1771 i Pernå.

 

       Han gifte sig med Margareta Hipping #5116, gifta 1766 i Pernå, född 13.7.1745 i Pernå (dotter till Peter Hipping #5119 och Hedvig Serlachius #5120),  död 11.5.1809 i Borgå lk.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Helena Wittting #5135, född 01.03.1767, död 03.05.1845.

 

 

Tionde generationen

 

13.  Helena Lucia Witting #5036, född 17.1.1778 i Borgå lk, död 4.4.1859 på Nevas i Sibbo.

 

       Hon gifte sig med Johan Pet(t)er Waenerberg #5035, gifta 29.9.1805 i Borgå lk, född 19.7.1782 i Borgå Pirlax (son till Johannes (Johan) Waenerberg #5115 och Margareta Hipping #5116),  Styckjunkare vid flottan, rusthållare, död 22.7.1821.

 

                             Barn:

           14.     i.     Margareta Sofia Waenerberg #5321 född 14.7.1806.

           15.     ii.   Karl Johan Waenerberg #5322 född 23.9.1808.

                    iii.  Peter Fredrik Waenerberg #5323, född 9.2.1813, död 2.4.1823.

           16.     iv.   Otto Vilhelm Waenerberg #5110 född 1.3.1815.

           17.     v.    Gabriel Mauritz Waenerberg #5034 född 26.1.1818.

 

 

Elfte generationen

 

14.  Margareta Sofia Waenerberg #5321, född 14.7.1806 i Liljendal, död 7.1.1884 i Borgå.

 

       Hon gifte sig med Bernhard Holmerus #5324, gifta 7.10.1832, född 16.8.1806 (son till Fromholt Hollmerus #6349 och Anna Greta Malm #6350),  Possessionat, död 21.4.1868 i Borgå.

 

                             Barn:

                    i.     Hulda Aurora Hollmerus #6351.

                    ii.   August Leonhard Hollmerus #6352, född 06.09.1834 i Borgå.

 

15.  Karl Johan Waenerberg #5322, född 23.9.1808 på Biris rusthåll i Borgå Pirlax, Sjökapten, död 17.8.1878 i Sibbo sn, Nevas gård.  Han ägde Nevas gård i Sibbo. Hans första och andra hustru var halvsyskon sinsemellan.

 

       Han gifte sig med (1) Henrika Emelina Grönberg #5325, gifta 24.6.1836, född 20.10.1815 på Nevas i Sibbo (dotter till Anders Johan Grönberg #5326 och Hedvig Linderth #5327),  död 19.3.1845.

 

                             Barn:

                    i.     Matilda Helena Waenerberg #5337, född 31.3.1837 i Borgå, död 1.6.1877 i Kuopio.

 

                             Hon gifte sig med Karl Akates Aschan #5087, gifta 20.1.1857 på Nevas i Sibbo, född 21.8.1827 i Juva (son till Gustaf Adolf Aschan #5037 och Sofia Gustava Arvidsson #5038),  död 6.12.1912 i Kuopio.

 

                    ii.   Karolina Emilia Waenerberg #5338, född 24.11.1838 i Borgå, död 24.1.1841 i Helsingfors.

                    iii.  Karl Edvard Waenerberg #5339, född 4.6.1840 i Helsingfors, Sjökapten, död 15.1.1897 på Nevas i Sibbo.  Styrman och kapten på ångskeppet Constantin. Ägde Neva gård.

 

                             Han gifte sig med Eliza Eeles #5342, gifta 25.8.1868, född 8.12.1841 i Uleåborg (dotter till Joseph Eeles #5343 och Eliza Machell #5344),  död 1911.

 

           18.     iv.   Emma Karolina Waenerberg #5340 född 12.4.1842.

                    v.    Hedda Margareta Waenerberg #5341, född 5.10.1844, död 28.12.1844.

 

       Han gifte sig med (2) Anna Charlotta Grönberg #5328, gifta 4.6.1846, född 1802 i Borgå Pirlax (dotter till Anders Johan Grönberg #5326 och Margareta Katarina Gebhardt #5329),  död 14.6.1851 i Sibbo.

 

                             Barn:

                    vi.   Johan Charles Waenerberg #5346, född 21.3.1848, död 8.8.1854.

 

       Han gifte sig med (3) Charlotta Kristina Bjugg #5330, gifta 6.7.1852 i Pernå, född 13.2.1812 i Borgå (dotter till Gustaf Reinhold Bjugg #5335 och Helena Kristina Lindeberg #5336),  död 18.12.1857 på Nevas i Sibbo.

 

                             Barn:

                    vii. Johanna Kristina Waenerberg #5347, född 27.8.1853, Kassör på Fennia i Helsingfors.

           19.     viii.       Maria Charlotta Waenerberg #5348 född 27.10.1855.

                    ix.   Johannes Waenerberg #5349, född 17.12.1857, död 18.12.1857.

 

       Han gifte sig med (4) Maria Katarina Josefina Pontan #5331, gifta 26.6.1860 i Borgå, född 4.8.1826 i Borgå (dotter till Petter Johan Pontan #5332 och Katarina Gustava Grönberg #5333),  död 22.6.1865 i Borgå.

 

                             Barn:

           20.     x.    Ines Josefina Waenerberg #5363 född 30.6.1861.

                    xi.   Ida Augusta Waenerberg #5088, född 21.2.1863, Renskrivare.

           21.     xii. Georg Adolf Waenerberg #5364 född 15.6.1865.

 

16.  Otto Vilhelm Waenerberg #5110, född 1.3.1815 i Borgå Pirlax, Överforstmästare, lantmätare, död 9.11.1893 i Kajana.

 

       Han gifte sig med (1) Elise Konstantia Gyllenberg #5111, gifta 1.7.1838, född 16.6.1818 i Helsinge (dotter till Nils Johan Gyllenberg #5373 och Johanna Fredrika Tigerström #5374),  död 29.12.1843 i Borgå.

 

                             Barn:

                    i.     Lydia Teodolinda Konstantia Waenerberg #5375, född 17.8.1839, död 18.6.1842 i Piirlahti.

           22.     ii.   Mauritz Volmar Waenerberg #5376 född 09.07.1842.

 

       Han gifte sig med (2) Maria Lovisa Kockström #5112, gifta 31.12.1848 på Hommas i Ebbo Borgå, född 12.7.1826 i Pernå, Tjänarinna, död 11.3.1899.  Målarens dotter.

 

                             Barn:

                    iii.  Berndt Vilhelm Waenerberg #5377, född 23.1.1846, död 9.2.1846.

           23.     iv.   Midas Julian Valdemar Waenerberg #5378 född 10.4.1847.

                    v.    Johan Vilhelm Waenerberg #5379, född 31.3.1849, Sjökapten, död 14.7.1879 i Helsingfors.

           24.     vi.   Johannes David Waenerberg #5380 född 24.6.1851.

                    vii. Naëmi Konstantin Lucia Waenerberg #5381, född 23.4.1853, död 22.9.1860 i Kajana.

                    viii.       Otto Gabriel Waenerberg #5382, född 9.6.1855 i Borgå lk, Skogsförman, död 18.12.1901.

 

                             Han gifte sig med Jenny Maria Bergman #5383, gifta 26.7.1892, född 26.7.1871 (dotter till Johan Erik Bergman #5384 och Augusta Lagus #5385),  död 15.12.1916 i Åminne.

 

           25.     ix.   Karl Fredrik Waenerberg #5386 född 5.8.1858.

                    x.    Ellen Maria Waenerberg #5387, född 4.10.1860 i Kajana.

                    xi.   Naëma Konstantia Margareta Waenerberg #5388, född 24.4.1863, död 3.4.1864.

                    xii. Dagmar Sofia Ottiliana Waenerberg #5389, född 5.6.1868, död 7.4.1871.

                    xiii.       Frida Alice Waenerberg #5390, född 16.1.1871.

 

17.  Gabriel Mauritz Waenerberg #5034, född 26.1.1818 i Borgå lk, Teologie doktor, filosofie magister, referendariesekreterare, död 29.3.1887 i Helsingfors.  Han var orförande för Finska missionssällskapet 1841.

 

       Han gifte sig med Agatha Sofia Aschan #5033, gifta 30.12.1841 i Borgå, född 25.8.1820 i Laukaa (dotter till Gustaf Adolf Aschan #5037 och Sofia Gustava Arvidsson #5038),  död 8.3.1886 i Helsingfors.  Högädla jungfru.

 

                             Barn:

                    i.     Ines Sofia Waenerberg #5293, född 6.11.1842 i Borgå, död 30.3.1866 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Clemens Johan Gabriel Sirelius #5298, gifta 11.6.1863 i Helsingfors, född 27.6.1818 i Kaavi (son till Arvid Johan Sirelius #6353 och Brita Lagus #6354),  Kyrkoherde i St Michel, död 23.7.1888 i St Michel.

 

                    ii.   Mauritz Alarik Waenerberg #5294, född 5.7.1844 i Piirlahti, död 21.10.1846 i Borgå.

           26.     iii.  Torsten Adolf Waenerberg #5248 född 25. 5.1846.

                    iv.   Alfhild Helena Waenerberg #5295, född 25. 5.1846 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Karl Eberhard Lindén #5318, gifta 18.12.1879, född 17.11.1847 i Helsingfors, Läkare.

 

                    v.    Naëmi Amalia Waenerberg #5296, född 5.6.1848 i Borgå, död 5.6.1848 i Borgå.

           27.     vi.   Mauritz (Movitz) Agaton Vaenerberg #5029 född 29.7.1849.

           28.     vii. Irene Agatha Waenerberg #5315 född 15.2.1853.

                    viii.       Matilda Olivia Waenerberg #5316, född 15.2.1853 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Hugo Alarik Hollmerus #5320, gifta 13.6.1878, född 13.7.1850, Tullkontrollör i Åbo.

 

                    ix.   Elias Waenerberg #5317, född 4.9.1855 i Sibbo, död 20.1.1857.

                    x.    Elin Oihonna Waenerberg #5297, född 23.4.1859 i Helsingfors, Gymnastiklärare, död 25.12.1927.  Hon var föregångare inom den finlänska kvinnogymnastiken. Hon grundade Gymnastikföreningen för fruntimmer i Helsingfors 1876 .

 

                             Hon gifte sig med August Herman Kallio #5299, gifta 1886, född 5.2.1858 i Nystad, Filosofiekandidat, död 1.8.1896 i Helsingfors.

 

 

Tolfte generationen

 

18.  Emma Karolina Waenerberg #5340, född 12.4.1842 på Nevas i Sibbo.

 

       Hon gifte sig med Carl Peter Moberg #5345, gifta 30.8.1860, född 25.12.1842 i Pernå (son till Olof Peter Moberg #5889 och Maria Margareta #5890),  Kyrkoherde i Sjundeå, död 4.12.1906 i Sjundeå.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Moberg #5891, född 22.6.1861 i Borgå.

           29.     ii.   Karolina Moberg #5892 född 26.4.1863.

                    iii.  Karl Olof Moberg #5893, född 22.6.1865 i Borgå.

                    iv.   Helena Moberg #5894.

 

19.  Maria Charlotta Waenerberg #5348, född 27.10.1855, död 6.8.1888 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Axel Johan Lille #5350, gifta 8.11.1882 i Sjundeå, född 28.3.1848 i Helsingfors (son till Bengt Olof Lille #5352 och Ida Gustava Waenerberg #5353),  FM, jur.dr, tidningsman, politiker, död 28.6.1921 i Helsingfors.  Han anslöt sig 1866 till den illegala nyländska nationen, som två år senare legaliserades som Nyländska avdelningen. Han medarbetade i avdelningens tidning Nylands dragon, där han fick sina första journalistiska lärospån. Han gav även ut skämttidningen Myggan. Studierna gick framåt, filosofie kandidatexamen avlade Lille 1872 och filosofie magistertiteln erhöll han följande år. Han gjorde sin största insats inom politiken och journalistiken. Hösten 1882 var han med om att grunda Nya Pressen, tidning för politik, handel och industri. Han var dess huvudredaktör fram till 1900, då tidningen upphörde. 1905 verkade Axel Lille för att få till stånd ett nytt allmänt partimöte, vid vilket det nyformade "Svenska folkpartiet" kunde konstitueras. Han blev Svenska folkpartiets förste ordförande.

 

                             Barn:

                    i.     Bengt Harald Lille #5903, född 23.2.1884 i Helsingfors, död 21.10.1920 i Dornach, Tyskland.

 

20.  Ines Josefina Waenerberg #5363, född 30.6.1861 i Sibbo sn, Nevas gård, Registrator vid postverket, död 18.6.1942 i Sibbo sn. Kalkstrand.

 

       Hon gifte sig med Karl Viktor Bremer #5365, gifta 16.12.1880 i Borgå, född 10.7.1836 i Lojo (son till Victor Zebor Bremer #5790 och Agnes (Anna) Charlotta Bassi #5789),  Publicist, kollega, död 13.11.1884 i Helsingfors.  Uppgifterna om Karl Viktor och hans ättlingar härstammar huvudsakligen från Jan Simberg.

 

                             Barn:

           30.     i.     Karl Ruben Bremer #5676 född 18.06.1882.

           31.     ii.   Carl Victor Bremer #5734 född 30.05.1885.

 

21.  Georg Adolf Waenerberg #5364, född 15.6.1865 i Borgå, Filosofie magister, äldre lektor, prorektor, död 12.9.1941.

 

       Han gifte sig med Eva Augusta Rosberg #5366, gifta 17.8.1887 i Kyrkslätt Strömsby, född 28.3.1860 i Ekenäs (dotter till Viktor Rosberg #5367 och Eva Charlotta Karolina Bruncrona #5368).

 

                             Barn:

                    i.     Anna Waenerberg #5369, född 11.7.1888 i Kuopio, Filosofiekandidat, död 1975.

 

                             Hon gifte sig med Matti Eemeli Huumonen #5433, gifta 10.6.1915, född 1884, Äldre lektor, död 1945.

 

                    ii.   Karl Johan Waenerberg #5370, född 3.7.1890 i Kyrkslätt Strömsby, Forsmästare i Ylisimo, död 1920.

 

                             Han gifte sig med Signe Maria Jukka #5434, gifta 26.8.1916, född 7.7.1892 i Nickby, Översköterska.

 

           32.     iii.  Georg Viktor Waenerberg #5371 född 30.11.1891.

                    iv.   Ruth Eva Waenerberg #5372, född 16.1.1895 i Kuopio, Gymnastiklärarinna vid Ålands lyceum, död 1975.

 

                             Hon gifte sig med Tauno Toivonen #5440, gifta 16.7.1943, född 3.12.1915 i Mariehamn, Radiotekniker.

 

22.  Mauritz Volmar Waenerberg #5376, född 09.07.1842 i Borgå lk, Sjökapten, forstuppsyningsman, död 1922.

 

       Han gifte sig med Anna Paulina Liljeström #5391, gifta 1869 i Helsingfors, född 25.2.1847 i Helsingfors (dotter till Johan Ferdinand Liljeström #5392 och Fredrika Hellman #5393),  död 1921.

 

                             Barn:

           33.     i.     Volmar Vilhelm Waenerberg #5394 född 19.5.1873.

                    ii.   Linda Konstantia Afrodite Waenerberg #5398, född 3.4.1875 i Ristijärvi.

 

                             Hon gifte sig med Edgar Rafael Öhrnhjelm #5399, gifta 28.10.1899, född 26.3.1867 i Helsingfors, Kommendörkapten, lotsfördelningschef.  Adlig ätt nr 78.

 

                    iii.  Lydia Dagmar Irene Waenerberg #5400, född 21.5.1877 i Nurmes.

 

                             Hon gifte sig med Kaarlo Lojander #5445, gifta 17.6.1902, född 30.6.1872 i Helsingfors, Forstmästare.

 

                    iv.   Torsten Ivar Sune Waenerberg #5401, född 15.9.1879 i Enare, Jordbrukare.

                    v.    Uno Gustaf Mauritz Waenerberg #5402, född 31.12.1881 i Enare.

 

23.  Midas Julian Valdemar Waenerberg #5378, född 10.4.1847 på Hommas i Ebbo, Borgå lk, Skogsförman i Hyrynsalmi.

 

       Han gifte sig med Ellen Johanna Sofia Salonius #5403, gifta 1.7.1879 i Kajana, född 19.2.1857 i Iisalami (dotter till Frans Napoleon Salonius #5404 och Teodora Paulina Josifina Calonius #5405).

 

                             Barn:

           34.     i.     Gunnar Ossian Waenerberg #5406 född 30.5.1881.

           35.     ii.   Midas Julian Valdemar Waenerberg #5407 född 13.04.1883.

 

24.  Johannes David Waenerberg #5380, född 24.6.1851, Skogsförman i Sotkamo.

 

       Han gifte sig med Maria Vilhelmina Joensuu #5408, gifta 23.11.1893, född 22.9.1861 (dotter till Johan Samuel Joensuu #5409 och Maria Honkaniemi #5410).

 

                             Barn:

                    i.     Toivo Ilmari Waenerberg #5411, född 23.4.1892.

                    ii.   Aili Ilotar Waenerberg #5412, född 4.5.1894.

                    iii.  Salme Maria Waenerberg #5413, född 21.9.1896.

                    iv.   Vieno Johannes Waenerberg #5414, född 20.2.1899.

 

25.  Karl Fredrik Waenerberg #5386, född 5.8.1858 i Borgå, Kronolänsman i Taivalkoski, död 1903.

 

       Han gifte sig med Hilma Aleksandra Pyyny #5415, gifta 5.5.1889 i Taivalkoski, född 1.9.1864 (dotter till Nikolaus Pyyny #5416 och Elise Ahlman #5417).

 

                             Barn:

           36.     i.     Einar Adrian Waenerberg #5418 född 31.1.1890.

           37.     ii.   Karl Bertil Waenerberg #5419 född 26.1.1896.

 

26.  Torsten Adolf Waenerberg #5248, född 25. 5.1846 i Borgå, Konstmålare, lärare i teckning, intendent, död 26.2.1917 i Helsingfors.  Han studerar konstmåleri i Helsingfors, Düsseldorf, Karlsruhe och Paris. Han var hedersmedlem i Helsingfors gymnastikklubb, HKG och fader till många av dagens HGK-traditioner. Han hade den smickrande hederstiteln: Det glädtiga sinnelagets och de muntra upptågens spiritus rector". Han var intendent för Finska Konstföreningen.

 

       Han gifte sig med Emma Emilia Fredrika Nyström #5249, gifta 1905, född 2.5.1869, död 25.8.1933.

 

                             Barn:

                    i.     Valter Erik Waenerberg #6367, född 25.01.1893 i Helsingfors.

                    ii.   Torsten Bertil Waenerberg #6368, född 17.06.1899.

                    iii.  Ebba Margaretha Waenerberg #5467, född 24.11.1903, Hushållslärarinna, död 10.11.1982.

 

                             Hon gifte sig med Karl August Rydman #5472, gifta 8.12.1935, född 20.2.1901 i Kiikka, Agronom.

 

                    iv.   Thora Helena Waenerberg #5468, född 3.8.1906, Läkarassistent, död 1989.

 

                             Hon gifte sig med Teodor Lönnfors #5471, gifta 30.12.1946, född 21.5.1891 i Helsingfors, Direktör.

 

           38.     v.    Thor Waenerberg #5469 född 23.5.1912.

 

27.  Mauritz (Movitz) Agaton Vaenerberg #5029, född 29.7.1849 i Borgå, Filosofiemagister, gymnastiklärare, död 10. 12.1917.  Han kan med fog kallas den finländska föreningsgymnastikens fader. Han hade inhämtat grunderna i gymnastik av sin gymanstiklärare i Norsen, Viktor Heikel. Movitz grundade år 1875, tillsammans med seminarielektorn Gustav Hedström (född i Nykarleby 1852), Finlands första gymnastikklubb, Turnföreningen i Helsingfors, nuvarande Helsingfors Gymnastiklubb rf, HGK. Han verkade som HGKs ordförande från grundandet 1875 till sin borgång 1917.  Han var dessutom HGKs överledare under åren 1875-1904. Han antog namnformen Vaenerberg, dvs med enkelt V.

 

       Han gifte sig med Julia Rosanna Möller #5030, gifta 16.12.1873 i Helsingfors, född 8.7.1852 i Helsingfors (dotter till Carl Gustav Möller #5031 och Lovisa Charlotta Winqvist #5032),  död 14.4.1919 i Helsingfors.

 

                             Barn:

           39.     i.     Gunnar Gabriel Vaenerberg #5114 född 29.12.1874.

           40.     ii.   Tor Gustaf Vaenerberg #5025 född 1.7.1876.

 

28.  Irene Agatha Waenerberg #5315, född 15.2.1853 i Borgå, död 21.08.1928 i Helsingfors.

 

       Hon gifte sig med Per Alfred Bäckvall #5319, gifta 30.8.1881 i Helsingfors, född 17.8.1848 i Rovaniemi (son till Johan Herrala #6369 och Maria Sofia Heikel #6370),  Stadsläkare i Uleåborg, distriktsläkare i Jämsä, död 6.11.1896 i Jämsä.

 

                             Barn:

                    i.     Torsten Alfred Bäckval #6371, född 24.01.1889 i Uleåborg, död 24.08.1910 i Helsingfors.

 

 

Trettonde generationen

 

29.  Karolina Moberg #5892, född 26.4.1863 i Borgå.

 

       Hon gifte sig med Bengt Lille #5895, född 2.2.1857 i Viborg.

 

                             Barn:

                    i.     Brita Lille #5896, född 11.12.1889 i Uleåborg, död 15.8.1938.

                    ii.   Anna Lisa Lille #5897, född 17.12.1891 i Uleåborg, död 10.5.1897 i Sjundeå.

                    iii.  Bengt Erik Lille #5898, född 26.12.1893 i Tammerfors.

                    iv.   Gunnar Carl Peter Lille #5899, född 31.12.1898 i Helsingfors.

                    v.    Sten Lars Axel Lille #5900, född 31.12.1900.

 

30.  Karl Ruben Bremer #5676, född 18.06.1882 i Helsingfors, Agronom, redaktör, död 26.01.1959 i Helsingfors, begravd i Sandudds gamla gravgård.  Mustiala Lantbruksinstitut 02-04. Konsulent i jordbruks,kreatursskötsel och andelsverksamhet. Redaktör för tidskriften Laboroch lantmän och andelsfolk. Student från Brobergska samskolan 1902.

 

       Han gifte sig med Inez Ingegerd Grönlund #5677, gifta 1907, född 16.02.1882 i Åbo sv. förs., död 20.09.1946 i Helsingfors, begravd i Sandudds gamla gravgård.  Bremer, Inez, enkefru, adress Eriksg. 14. Makans föräldrar; setillägg nr 31.

 

                             Barn:

                    i.     Ingrid Anita Bremer #5678, född 16.01.1901 i Helsingfors, Hårfrisörska, död 01.04.1996, begravd i Sandudds gamla gravgård.

 

                             Hon gifte sig med Olof Gottfrid Westerlund #5679, gifta 14.07.1936, född 01.09.1910 i Mellungsby, trädgårdsmästare, död 17.01.1976 i Helsingfors / Helsinki, begravd i Sandudds gamla gravgård.

 

                    ii.   Ali Carolus Bremer #5686, född 09.11.1909 i Åbo sv. förs., Ritlärare, död 16.11.2005 i Mjölbolsta, begravd i Sandudds gamla gravgård.

 

                             Han gifte sig med Margareta Tyskman #5687, gifta 28.07.1937, född 09.02.1919 i Pojo.

 

                    iii.  Lars Olof Bremer #5701, född 16.12.1911 i Nagu, död 1993.

 

                             Han gifte sig med Alli Helena Lahdenperä #5702, gifta 28.02.1941, född 03.09.1916, död 18.08.1990 i Borgå.

 

                    iv.   Ulla Elisif Bremer #5717, född 16.02.1918 i Helsingfors, död 27.12.2005 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Leonard Evert Michelsson #5718, gifta 28.12.1946, född 20.09.1912 i Helsingfors, Direktör, död 04.03.1994.

 

31.  Carl Victor Bremer #5734, född 30.05.1885 i Helsingfors, Kamrer, död 02.10.1969 i Helsingfors.  Brobergska Samskolan 1894-1904. Stud vid PolytekniskaInstitutet i Helsingfors 1903-1906. Högre Svenska Handelsläroverket1909-1911. Skådespelare vid Svenska Teatern 1907-1908. Kontorist ochaffärsman.

 

       Han gifte sig med Zaida Sofia Roos #5735, gifta 29.06.1914 i Helsingfors, född 15.05.1891 i Helsingfors, död 15.06.1983 i Kaptensudden, Sibbo sn, Kalkstrand, Kaptensudden.

 

                             Barn:

                    i.     Ethel (Etta) Ingeborg Bremer #5736, född 13.08.1915 i Helsingfors, Lärarinna.

 

                             Hon gifte sig med Walentin Chorell #5737, gifta 26.05.1940, född 08.04.1912 i Åbo sv. förs., Författare, fil. mag, död 18.11.1983 i Helsingfors.

 

                    ii.   Tua Ines Margareta Bremer #5740, född 12.04.1917 i Helsingfors, Sjuksköterska.

 

                             Hon gifte sig med Orvar Bergestad #5741, gifta 10.06.1945, född 02.02.1920 i Jyväskylä, Överstelöjtnant.

 

                    iii.  Toni Eliza Bremer #5745, född 26.12.1918 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Sven Olof Sjöman #5746, gifta 30.06.1940, född 04.10.1916 i Helsingfors, Diplomekonom, död 14.11.1987 i Gävle.

 

                    iv.   Anneli Maria Viktoria Bremer #5752, född 29.06.1920 i Helsingfors, Sjuksköterska.

 

                             Hon gifte sig med Karl Bertil* Möller #5753, född 21.01.1917 i Stockholm, Representant, död 17.10.2002 i Visingsö, Sverige.

 

                    v.    Zaida Fredrika (Ika) Bremer #5758, född 01.06.1926 i Helsingfors, Gymnastikdirektör.

 

                             Hon gifte sig med Claes Erik Rafael Forss #5759, gifta 27.07.1947, född 01.12.1923 i Helsingfors, DI.

 

                    vi.   Carl-Johan (Caj) Bremer #5770, född 22.02.1929 i Helsingfors, Fotograf.  Caj Bremer teki yli neljänkymmenen vuoden uran lehtikuvaajana.Suomalaisen kuvajournalismin kultakausi osui Bremerin uranalkuvuosiin, ja usein Bremeriä pidetään suomalaisenreportaasikuvauksen keskeisenä uudistajahahmona. Bremerin työpaikkanaoli 1957-1968 Sanoma Oy:n kustantama Viikkosanomat. Lehden keskeinenjournalistinen väline oli tekstiä ja kuvaa saumattomaksikokonaisuudeksi yhdistelevä monisivuinen kuvareportaasi, jonkatekijänä valokuvaaja sai toimittajan ja graafikon rinnalla asemantoimituksen täysivaltaisena jäsenenä.

 

                             Han gifte sig med Doris Solveig Marianne Tötterman #5771, gifta 28.10.1950, född 03.11.1928 i Helsingfors, Väverska.

 

32.  Georg Viktor Waenerberg #5371, född 30.11.1891 i Kuopio, Medicine licentiat, bruksläkare vid Voikka bruk, död 1961.

 

       Han gifte sig med Greta Johanna Hjördis Arnkil #5435, gifta 7.1.1922, född 2.8.1893, Sjuksköterska.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Margareta Waenerberg #5436, född 4.5.1923.

 

                             Hon gifte sig med Tauno Ailo Lausala #5439, gifta 16.8.1945, född 7.6.1920.

 

                    ii.   Gunnel Margareta Waenerberg #5437, född 25.11.1925, Sjuksköterska.

                    iii.  Bertel Göran Waenerberg #5438, född 1aa6.5.1930.

 

33.  Volmar Vilhelm Waenerberg #5394, född 19.5.1873 i Nurmes, Länskanslist i Uleåborg, död 1936.

 

       Han gifte sig med Sigrid Ellen Molin #5395, gifta 26.7.1900, född 12.11.1877 i Helsingfors (dotter till Gustaf Emil Molin #5396 och Hulda Blom #5397).

 

                             Barn:

                    i.     Trygve Volmar Waenerberg #5441, född 1903, Fabriksarbetare, död 1941.

 

                             Han gifte sig med Elisabet Lehto #5444, gifta 25.4.1931, född 24.2.1907 i Helsingfors.

 

                    ii.   Hulda Margareta Waenerberg #5442, född 28.9.1909 i Helsingfors.

                    iii.  Göta Linnea Waenerberg #5443, född 15.9.1918, Telefonist.

 

34.  Gunnar Ossian Waenerberg #5406, född 30.5.1881, Arbetsledare, död 1941.

 

       Han gifte sig med Manda Maria Lahti #5446, gifta 19.9.1926, född 10.7.1886 i Åbo.

 

                             Barn:

                    i.     Osmo Ossian Waenerberg #5447, född 17.1.1916, Elmontör.

 

35.  Midas Julian Valdemar Waenerberg #5407, född 13.04.1883 på Suomussalmi.

 

       Han gifte sig med Aina Linda Maria Kettunen #5448, gifta 1919, skilda 1929.

 

                             Barn:

                    i.     Inga Pia Kaarina Waenerberg #5449.  Antagit sedermera namnet Viitajärvi.

 

                             Hon gifte sig med Pentti Olavi Hartikainen #5456, gifta 15.2.1942, född 28.11.1919 i Kuopio.

 

                    ii.   Margit Salme Maria Waenerberg #5450, född 5.8.1921.  Antagit sedermera namnet Viitajärvi.

 

                             Hon gifte sig med Raimo Vilho Leskinen #5455, gifta 24.11.1945, född 15.2.1922 i Kuopio.

 

                    iii.  Asta Elin Johanna Waenerberg #5451, född 10.4.1923.  Antagit sedermera namnet Viitajärvi.

                    iv.   Lea Linda Johanna Waenerberg #5452, född 10.8.1925.

 

                             Hon gifte sig med Jaakko Maukonen #5454, gifta 7.1.1945, född 11.8.1915 i Konnevesi.

 

                    v.    Olli Ilmari Waenerberg #5453, född 26.8.1932 i Kuopio.

 

36.  Einar Adrian Waenerberg #5418, född 31.1.1890, Kronolänsman i Taivalkoski, död 1943.

 

       Han gifte sig med Alma Elina Hirvelä #5457, gifta 18.2.1917, född 6.7.1898.

 

                             Barn:

                    i.     Thelma Elina Ingeborg Waenerberg #5458, född 16.11.1917 i Taivalkoski.

 

                             Hon gifte sig med Väinö Veikko Vennonen #5464, gifta 26.1.1944, född i Gamlakarleby.

 

                    ii.   Nils Erik Waenerberg #5459, född 23.3.1919 i Taivalkoski, Polis.

 

                             Han gifte sig med Siiri Penna #5463, gifta 4.5.1945, född 3.9.1919 i Taivalkoski.

 

                    iii.  Allan Adrian Waenerberg #5460, född 22.9.1922 i Taivalkoski.

                    iv.   Veli Einar Waenerberg #5461, född 25.11.1925 i Taivalkoski.

                    v.    Elli Anita Waenerberg #5462, född 14.1.1937.

 

37.  Karl Bertil Waenerberg #5419, född 26.1.1896, död 1946.

 

       Han gifte sig med Tyyne Lekanen #5465, född 11.3.1898 i Taivalkoski.

 

                             Barn:

                    i.     Sirkka Liisa Waenerberg #5466, född 7.11.1924 i Taivalkoski.

 

38.  Thor Waenerberg #5469, född 23.5.1912, Lagerförvaltare, död 16.9.1971.

 

       Han gifte sig med Lyydi Ester Häkkinen #5470, gifta 27.1.1938, född 4.2.1906 i Helsingfors, död 15.3.1985.

 

                             Barn:

                    i.     Ebba Elisabeth Waenerberg #5473, född 18.2.1939.

                    ii.   Leif Waenerberg #5474, född 14.5.1941.

                    iii.  Kari Torsten Waenerberg #5475, född 11.4.1944.

 

39.  Gunnar Gabriel Vaenerberg #5114, född 29.12.1874 i Helsingfors, Maskiningenjör, död 1933.  Innehade firman Christian Nissen.

 

       Han gifte sig med Julie Nissen #5247, gifta 9.6.1899, född 4.10.1879 (dotter till Christian Nissen #5300 och N.N. Holm #5301),  död 1946.

 

                             Barn:

                    i.     Gunvor Vaenerberg #5304, född 3.6.1902.

 

                             Hon gifte sig med (1) Torben Leth #5306, gifta 1925, född 1899, Assuradören, död 1928.

                             Hon gifte sig med (2) Isak Johannes Heinonen #5307, gifta 7.8.1938, född 24.6.1892 i Grankulla, Överläkare, sanitetsgeneralmajor, medicine licentiat.

 

                    ii.   Knut Vaenerberg #5305, född 27.9.1904, Diplomingenjör, verkställande direktör.  Han var chef för Ab Christian Nissen.

 

                             Han gifte sig med Marcelle Kohler #5308, gifta 26.4.1928, född 23.5.1907 i Grankulla.

 

40.  Tor Gustaf Vaenerberg #5025, född 1.7.1876 i Helsinki, Stadsläkare i Tusby, medicine licentiat, död 15.6.1916 i Helsingfors.

 

       Han gifte sig med Ester Sofia Lönnström #5026, gifta 16.5.1901 i Kotka, född 22.2.1872 i Lovisa (dotter till Karl Henrik Lönnström #5028 och Sofia Bärlund #5027),  död 3.4.1944 i Helsingfors.  Hon nämns även med släktnamnet Lennström.

 

                             Barn:

                    i.     Greta Vaenerberg #4995, född 03.03.1902 i Tusby, död 07.10.1980 i Sverige.

 

                             Hon gifte sig med (1) Yrjö Torsten Mikael Brunila #4994, gifta 24.06.1921 i Helsingfors, född 27.05.1898 i Kotka (son till Adolf Brunila #4996 och Olga Alexandra Idman #4997),  Kapten, död 01.07.1933 i Helsingfors.

                             Hon gifte sig med (2) Kaarlo Kosti Julenius #5302, gifta 16.3.1940, född 21.8.1896 i Helsingfors, Generalstabsöverste.

 

                    ii.   Erik Vaenerberg #5113, född 19.12.1904 i Tusby, död 19.4.1958.

 

                             Han gifte sig med Margit Bargum #5202, gifta 5.6.1929, född 28.11.1903, död 9.2.1980.

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>