*************
Släkten FLEMING *************
Uppdaterad 29.10.2009

 

Första generationen

 

1.  Klas Fleming #2927, född ca 1290, Fogde.  Släkten Flemings stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han nämns mellan 1331-1354, såsom fogde i Barth i Pommern. Släkten Fleming är en av Sverige-Finlands mest beryktade överklass' släkter, på samma sätt som endel andra Fleming-släkter i medeltidens Danmark, Polen och Skottland. Släkten torde härstamma från Flandern eller möjligen från landskapet Fläming i Brandenburg. Till Norden har släkten troligen kommit från 1300-talets Pommern, såsom det berättas i gammal släkttradition. Ätten har utgrenat sig i de friherrliga ätterna Fleming af Lais (Erik #3569) och Fleming af Liebelitz (Herman #3622). Dessutom upphöjdes 1569 och 1561 två släktmedlemmar i friherrligt stånd (Lars #3534 och Klas #3455), men deras ättgrenar dog ut före riddarhusets instiftande. Denna utredning om släkten Fleming har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig bl.a. på Svenska riddarhusets utgivna stamtavlor om i utredningen nämnda släkter kompletterad med uppgifter från diverse andra källor.

 

                             Barn:

           2.       i.     Peder Klasson Fleming #2925 född ca 1330.

 

 

Andra generationen

 

2.  Peder Klasson Fleming #2925, född ca 1330 i Danmark, Riddare, död efter 1406.  Han är den den äldsta med säkerhet kända representanten för släkten Fleming, Han var riddare, och nämns första pången i Norge 1366, då han  konfiskerade tillsammans med Åbo slotts orädda försvarare Narve Ingevaldson, för kung Haakon, ett handelsfartyg från Lyckeck i Marstrands hamn. Han begravdes i Gråmunkeklostret (Riddarholmskyrkan) i Stockholm (Carpelan s.354, Ramsay s.116, Anrep s.821)? Hans son Klaus Fleming gav 12.5.1424 hundra mark till klostret för upprätthållandet av en evig mässa för sina föräldrars, sin egen och sin hustrus samt sina bröders, Magnus och Jens, själar (Riddarhusets stamtavlor av G Elgenstiernas).  Enligt Carpelan (Finsk biografisk handbok, L-Ö, s 606) kom han till Sverige med konung Erik av Pommern vars "frände" han skall ha varit, och var antagligen född i konungens hemland.

 

     Han gifte sig med Kristina #2926, född ca 1324 i Stockholm, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Magnus Pedesson Fleming #3055, Riddare, död 1414.  Begravd i föräldrarnas grav i Stockholms Riddarholmens kyrka (Gråmunkeklostret).

           3.       ii.   Jens Pedersson Fleming #3054.

           4.       iii.  Klas Pedersson Fleming #2923 född ca 1360.

           5.       iv.   Herman Pedersson Fleming #3056.

 

 

Tredje generationen

 

3.  Jens Pedersson Fleming #3054, Riddare, riksråd, död 1395.  Levde i början av 1380-talet som häradshövding i Uppsala, blev sedan statsrådsmedlem och Stockholms fogde. Han begravdes i Vermdö kyrka, som han hade byggt. Hans liksten med ättens vapen och latinsk påskrift fanns på Nyköpings slott.

 

                             Barn:

                    i.     Jöns (Jönis) Jensson Flemning #3404.  Student i Leipzig 1423 och i Rostock. Han var Vermdö kyrkas kyrkoherde 1430-1442 och kung Kristioffers kaplan 1444.

 

4.  Klas Pedersson Fleming #2923, född ca 1360, Riksråd, lagman, riddare, död efter 1427.  Innehade Bohus i pant av drottning Margareta men avstod denna pant 1386. Blev riddare 1395, riksråd 1427. Beseglade förlikning mellan drottning Margareta och Erik av Pommern s.å. fördragen i Nyköping 1396 och konung Eriks stadsfästelse av drottning Margaretas testamente. Han var lagman i Finland 1402 och ännu 1427. Han var både vad beträffar tjänsteställning och på basen av landägendom en av Finlands mest inflytelserika män. Begravd i Stockholms Riddarholms kyrka (Gråmunkeklostret).

 

     Han gifte sig med Cecilia Hausen? #2924, född 1370.  Enligt Anrep skulle Cecilia ha varit dotter till Klas Lydekesson Djekn, men det kan inte stämma eftersom de är i stort sett jämnåriga.

 

                             Barn:

                    i.     Peder Klasson Fleming #3050, Lagman i Österlanden (nuvarande södra Finland), död efter 1434.  Förrättade lagmansting för sin fader 1419. Kallas lagmans domhavande i Österlanden 1433 och lagman över Österlanden 1434 samt var således den sista innehavaren av Finlands odelade lagsaga, som1435 skiftades i Norra och Södra Finlands domsagor. Han förekommer inte i urkunder efter 1434.

           6.       ii.   Henrik Klasson Fleming #2920.

                    iii.  Ingeborg Klasdotter Fleming #3052.  Hon erhöll Uittamo gård i St Karins av sin make som morgongåva.

 

                             Hon gifte sig med Laurens Niklasson #3407, gifta 10.6.1420 i Sagu Runagård, Väpnare.  Stamfader för den adliga släkten Ahtis. Han gav till sin hustru Uittamo gård i St Karins som morgongåva.

 

                    iv.   Johan Klasson Fleming #3053.  Student i Rostock 1425 och i Erfurt 1429. Kanik i Åbo. Medlem av Helga tre konungars brödraskap i Åbo. Fullmäktig 1467 för biskop Kort Bitz:s arvingar.

           7.       v.    Magnus Klasson Fleming #3051.

 

5.  Herman Pedersson Fleming #3056, Riddare, väpnare, fogde på Kaundborg i Danmark, död efter 1407.  Han bekräftade 1395 med sin bror Klas förlikningen på Lindholm mellan drottning Margareta och Albrekt Meklenburg. Beseglade  1401 kung Erik av Pommerns stadfästelse av drottning Margaretas testamente. Han var Erik den XIII:s hovmästare 1387-1407. Han flyttade från Sverige till Knudstrup i Danmark, där hans släktled dog ut 1544.

 

     Han gifte sig med Inger Skarpenberg #3405, gifta före 1396 (dotter till Henning Wendelboe #3406).

 

                             Barn:

           8.       i.     Bo Hermansson Fleming #3467.

           9.       ii.   Joakim (Jakob) Hermansson Fleming #3468.

           10.     iii.  Peder Hermansson Fleming #3469.

 

 

Fjärde generationen

 

6.  Henrik Klasson Fleming #2920, Väpnare, Lagman i Norrfinne lagsaga, död efter 1480.  Han föddes i början av 1400-talet och ägde genom, sitt första äkenskap, bl a Gammelgård på Arvasalo ö (Sundholm), och genom sitt andra äktenskap Viurila i Halikko. Enligt Tor Carpelan i Finsk biografisk handbok,L-Ö, s 606 levde han ännu 1490.

 

     Han gifte sig med (1) Valborg Jönsdotter Tawast #2921, född ca 1427 (dotter till Jöns Olofsson Tawast #2928 och Marta Klasdotter Djäkn #2929),  död ca 1477.

 

                             Barn:

           11.     i.     Joakim Henriksson Fleming #3030.

                    ii.   Brita (Birgitta) Henriksdotter Fleming #3031.

 

                             Hon gifte sig med Kort Hartvigsson #3416, gifta 14.10.1470, Väpnare.  Han gav sin hustru som morgongåva Bolstaholm i Finström Åland och bad i sitt testamente från 1484 att fogden på Kastelholm Knut Posse skulle ta hand om hans hustru.

 

           12.     iii.  Karin Henriksdotter Fleming #2911.

           13.     iv.   Johan Henriksson Fleming #3024 född ca 1465.

                    v.    Per (Peder) Henriksson Fleming #3032, död efter 1491.

 

     Han gifte sig med (2) Elseby Månsdotter #2922 (dotter till Måns Johansson #3035).  Dotter till Måns Jönsson till Wjurala (Anrep). Sålde Kaski gård till Sten Sture och Knut Posse 1490. Levde ännu 1518, då hon gav Joakim Fleming full rätt att återkalla försäljningen av Stenböle i Borgå sn, som hennes yngre syster hade olagligt sålt.

 

                             Barn:

                    vi.   Valborg Henriksdotter Fleming #3033, död efter 1484.  Hon ärvde Viurila i Halikko socken, Voltis i Pemars socken, Pyhäranta i Vemo socken och Böle i Uskela socken, varjämte hon lämnade till sina söner Kårlaks i Pargas' socken, Kurkisalo i Sagu socken, Majala i Halikko socken och Perkiö i Lokalaks'.

 

                             Hon gifte sig med (1) Lasse Finne #3424, Borgare, död efter 1480.  Ägde hus i Åbo.

                             Hon gifte sig med (2) Håkan Tidemansson (Magnusson?) Slang #3425, Fogde i Borgå län.  Släkten Slangs stamfader, dvs släktens äldsta nu kända person. Urgammal finsk frälsesläkt (adelssläkt nr 106), som med säteriet Viurila i Halikko socken ärvde sitt första vapen, en lilja, vilket under 1500-talets senare hälft utbyttes mot S:t Mikael med ormen (= Schlange), varav medlemmarna upptogo namnet Slang. Vid introduktionen erhöll ätten ännu en gång nytt vapen. Levde 1505 och möjligen 1519, därest han är identisk med en likanämnd fogde i Borgå län.

 

                    vii. Cecilia Henriksdotter Fleming #3034, död 1549.

 

                             Hon gifte sig med Anders Olofsson Balk #3426.  Finsk uradel. Efter honom dog släkten Balk ut och släktens stamgård gick till släkten Slang genom systersonen.

 

7.  Magnus Klasson Fleming #3051, född i Villnäs, Väpnare, död efter 1450.  Övertog Villnäs efter sin svärvfar Nils Kurki.

 

     Han gifte sig med Elin Nilsdotter Kurki #3408, född i Kurki (dotter till Nils Hermansson Kurki #3409 och Cecilia Folkunga Filipsdotter #3410).

 

                             Barn:

           14.     i.     Herman Magnusson Fleming #3411 född ca 1440.

 

8.  Bo Hermansson Fleming #3467, Riddare, väpnare, riksråd rikskansler i Norge, död efter 1491.  Han var fogde på Tönsberg och Akershus. Hyllade 1483 konung Hans i Halmstad. Norges sändebud 1465-66 vid förhandlingarna med Sverige.

 

     Han gifte sig med Sigrid Elandsdotter #3470.  Tillhörde Losneätten.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Bosdotter Fleming #3471, död 1496.

 

                             Hon gifte sig med Holger Eriksson Rosenkrantz #3472.

 

9.  Joakim (Jakob) Hermansson Fleming #3468, Riddare, riksråd, väpnare, slottsfogde, död 1458.  Han var ombud vid förlikningen i Stockholm, riddare 1440, fogde 1442 på Kalundsborg, 1448 sändebud till konung Karl Knutsson, fogde på Hälsingborg, åtföljde konungen til Norge, riksråd 1451.

 

     Han gifte sig med (1) Inger Andersdotter Hvide #3473 (dotter till Anders Olofsson Hvide #3474 och Elsa #3475).

 

                             Barn:

           15.     i.     Anders Joakimsson Fleming #3477.

                    ii.   Inger Joakimsdotter Fleming #3478, död före 1488.

 

                             Hon gifte sig med (1) N.N. #3482.

                             Hon gifte sig med (2) Holger Munk (Lange) #3483, död 1475.

 

                    iii.  Berete Joakimsdotter Fleming #3479, död efter 1494.

 

                             Hon gifte sig med (1) Herman von Vitzin #3484, död 1465.

                             Hon gifte sig med (2) Corfiz Rönnow #3485, död 1490.

 

                    iv.   Anna Joakimsdotter Fleming #3480, död ca 1488.

 

                             Hon gifte sig med (1) Anders Ebbesen Galt #3486, gifta före 1458, död före 1458.

                             Hon gifte sig med (2) Laurids Mogensen Lövenbalk #3487, gifta 1466, död 1500.

 

 

    

     Han gifte sig med (2) Karin Eilarsdotter Rantzau #3476.

 

                             Barn:

           16.     v.    Herman Joachimsson Fleming #3481 född före 1458.

 

10.  Peder Hermansson Fleming #3469, död 1480.

 

       Han gifte sig med Margareta Arildsdotter Qvitzew #3517.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Pedersson Fleming #3518.

                    ii.   Olof Pedersson Fleming #3519.

                    iii.  Truid Pedersson Fleming #3520.

                    iv.   Klas Pedersson Fleming #3521.

                    v.    Bo Pedersson Fleming #3522.

                    vi.   Margareta Pedersdotter Fleming #3523.

 

                             Hon gifte sig med Anders Jespen #3527.

 

                    vii. Anna Pedersdotter Fleming #3524.

 

                             Hon gifte sig med Tue Pedersen Rani #3528, död 16.4.1465.

 

                    viii.       Birgitta Pedersdotter Fleming #3525.

 

                             Hon gifte sig med (1) Clement Griis #3529, död 6.3.1454.

                             Hon gifte sig med (2) Kristiern von Haffer #3530, död före 1477.

 

                    ix.   Sidsel Pedersdotter Fleming #3526.

 

                             Hon gifte sig med Holger Henrikssen Ulftand #3531, död 1485.

 

 

Femte generationen

 

11.  Joakim Henriksson Fleming #3030, Riksråd, domare, död 1496.  Ramsay: Valborg Jönsdotters son Joakim Fleming och svärson Kort Hartviksson skiftade 1477 med hennes systers man Erik Abjörnsson, arvet efter Märta Klasdotter. Qvidja i Pargas, Nummis (Nynäs) i Nousis och Lepistö i Virmo, jämte strögods, kom genom detta skifte till ätten Fleming. Joakim blev riksråd 1488, häradsdomare i Vehmais 1476 och ännu 1490. Åbo slotts fogde 1491. Han blev i strid med Sten Sture pga att en fånge flydde och han måste böta för det genom att med sin broders tillstånd avstå från Kaskis gård i Virmo och delar av ägor i Kimito. Han ägde bl a följande gårdar: Qvidja i Pargas, Lepistö i Virmo, Suitia i Sjundeå och Gammelgård i Arvasalo.

 

       Han gifte sig med Elin Björnsdotter #3413 (dotter till Björn Ragvaldson #3414 och Elin #3415).

 

                             Barn:

                    i.     Valborg Joakimsdotter Fleming #3430, Abbedissa, död efter 1541.  Hon levde 1541 på Svedja hos sin broder Erik. Hon hade varit abbedissa i Nådendals kloster.

                    ii.   Lucia Joakimsdotter Fleming #3431.

           17.     iii.  Erik Joakimsson Fleming #3423 född 1487.

                    iv.   Joakim (Jakob) Joakimsson Fleming #3434, Landsfogde, häradshövding, död före 1534.  Landsfogde 1515. Deltog i Finlands befrielsekrig från danska väldet 1523. Köpte 1523 av konung Gustaf Yläne, som Sten Sture tillhandlat sig av hans fader, och 1529 två frälsegods Saaris i Virmo socken. Häradshövding i Kumo domsaga 1526 och i

                             Satakunda ännu 1531.

           18.     v.    Ivar Joakimsson Fleming #3422.

                    vi.   Elin Joakimsdotter Fleming #3432.

                    vii. Margareta Joakimsdotter Fleming #3433, död efter 1541.  Levde ogift 1541 på Svedja hos brodern Erik. Bröderna Erik och Ivar tvistades om vem som skulle stå för Margaretas uppehälle.

 

12.  Karin Henriksdotter Fleming #2911, död 1477.

 

       Hon gifte sig med Nils Jönsson Sluk #2910 (son till Jöns Sluk #2919), Väpnare, häradsdomare.  Ägde Grelsby herrgård i Finström på Åland. Blev häradsdomare 1490. År 1505 hade befälhavaren för Kastelholm, Erik Johansson Vasa (Gustaf Vasas far), klagat till riksföreståndare Svante Sture att Nils Jönsson och hans svåger Kort Hartvigson inte hade anmält sig för krigstjänstgöring, för att möta danskarna (kung Hans) som var på plundranfärd på Åland.

 

                             Barn:

                    i.     Elin Nilsdotter Sluk #2912.  Hon gifte sig ofrälse och kunde därmed inte ärva frälsejord.

           19.     ii.   Anna Nilsdotter Sluk #2913.

           20.     iii.  Erik Nilsson Sluk #2914.

                    iv.   Per Nilsson Sluk #2915.  Han fick gods i Geta av sin moster. Han skötte inte sin rusttjänstgöring och hans frälserätt fråntogs honom. Två döttrar hade han också låtit gifta sig ofrälse.

           21.     v.    N.N. Nilsdotter Sluk #2907.

                    vi.   Brita NiIsdotter Sluk #2916.  Hon var troligen gift med frälsemannen Henrik som var i kungens tjänst som ryttare och återvände från en beskickning till  Ryssland sent om sider. Deras son Johan Henriksson fick ärva Britas moster på Cobolstad och ägde därefter 1/3 av detta gods. Harald Tyrilsson Stålhandske köpte denna tredjedel 1580.

                    vii. Nils Nilsson Sluk #2917.

                    viii.       Karin Nilsdotter Sluk #2918.

                    ix.   Tyril Nilsson Sluk #4960.  På riddarhusgenealogien uppgives att Tyril Nilsson Sluk, av en åländsk frälsesläkt, skulle ha varit far till Joen Tyrilsson till Sjölaks i Kimito socken, och Harald Tyrilsson till Germundö i Saltviks socken på Åland, som blev adlade med namnet Stålhandske, den förre 1574, och den senare 1578, båda med samma vapen, en delad sköld, i det övre fältet två stridshandskar, i det nedre en liggande stridshammare. Fru J. Ramsay har dock i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden uppvisat, att intet annat samband finnes mellan ätterna Sluk och Stålhandske än att Harald Tyrilssons (#3806) svärmoder Anna Nilsdotter (#2913) var syster till nämnde Tyril Nilsson Sluk (#4960), samt anser för sannolikt, att stamfadern Tyril varit en svensk frälseman, som själv eller genom sitt gifte tillhört samma släkt som den år 1565 adlade svenska ätten Stålhandske (i Västergötland).

 

13.  Johan Henriksson Fleming #3024, född ca 1465 i Rada, Sverige, Väpnare, häradshövding, lagman, död efter 1514.  Ägde Tjusterby i Pernå Borgå, som han hade fått genom äktenskap. Han ägde även Kvidja i Pargas, som han bytte mot andra gods med sin brorsson Erik, ävensom Gammelby i Pernå samt Torlax i Nykyrko. Han var häradshövding i Vemo härad på 1480-talet, tf lagman i Norrfinne lagsaga 1494. Han var på förslag till lagman i Norrfinne, men blev ej utnämnd. Levde ännu 1517.

 

       Han gifte sig med (1) Märta Erengisledotter Djäkn #3025 (dotter till Erengilse Björnsson #3417), död före 1500.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Johansdotter Fleming #3023.

 

                             Hon gifte sig med (1) Olof Pedersson Lille (Wildeman) #3438, Slottsfogde.  Genom äktenskapet övergick Tjusterby gård till släkten Wildeman.

                             Hon gifte sig med (2) Matts Larsson Poitz #3437, Länsfogde i Borgå.  Han var hemma från Borgå Tervik och bölev avrätta i Stockholm före 1555.

 

                    ii.   Brita Johansdotter Fleming #3427, död före 1572.

 

                             Hon gifte sig med (1) Måns Nilsson Balk #3428, död före 1566.  Han var hemma från Brödtorp.

                             Hon gifte sig med (2) Torsten Salomonsson #3429, Slottsfogde, död före 1558.  Adlad 1525. Hans morfar var ladfogden Ragvald Halvarsson Ram.

 

 

      

       Han gifte sig med (2) N.N. Hansdotter van Asken #3036, född ca 1467 i Åbo (dotter till Hans van Asken #3042 och Greta van Meideburg #3043).   Enligt Ramsay hette hon Walborg, men senare forskning av T. Vähäkangas (1980) har visat att det är fel.

 

                             Barn:

           22.     iii.  Peder Johansson Fleming #3038.

                    iv.   Valborg Johansdotter Fleming #3037.

 

                             Hon gifte sig med Måns Nilsson Stiernkors #5241 (son till Nils Pedersson Stiernkors #5244 och Karin Olofsdotter Kirves #5245),  Väpnare.  Ägde Kärknäs i Karuna socken och Ristiniemi i Sagu socken. Gjorde adlig rusttjänst 1562. Levde 1567.

 

           23.     v.    Carin Johansdotter Fleming #3039.

 

14.  Herman Magnusson Fleming #3411, född ca 1440 i Villnäs, död 1490.

 

       Han gifte sig med Elin Filpusdotter #3412 (dotter till Filpus Ivarsson #3443 och Elin Gödeseddotter Fincke #3444).

 

                             Barn:

                    i.     Magnus Hermansson Fleming #3445.

                    ii.   Catharina Hermansdotter Fleming #3446, Nunna i Nådendal.

           24.     iii.  Per Hermansson Fleming #3447 född ca 1480.

           25.     iv.   Erik Hermansson Fleming #3448.

                    v.    Margareta Hermansdotter Fleming #3449.

 

15.  Anders Joakimsson Fleming #3477, död efter 1481.

 

       Han gifte sig med Sofia Johansdotter Rantzau #3488.

 

                             Barn:

                    i.     Herman Andersson Fleming #3489, Domprost i Aarhus.

                    ii.   Inger Andersdotter Fleming #3490.

 

                             Hon gifte sig med Olof Skovgaard #3496.

 

                    iii.  Anna Andersdotter Fleming #3491.

 

                             Hon gifte sig med Jakob Knudsen (Reventlow) #3494.

 

                    iv.   Tale Andersson Fleming #3492, död före 1547.

 

                             Han gifte sig med Emmike Hartvigsen #3493, död efter 1547.

 

16.  Herman Joachimsson Fleming #3481, född före 1458, död före 1509.  Vistades i Oslo 1502.

 

       Han gifte sig med (1) Sofia Andersdotter Björn #3497.

 

                             Barn:

                    i.     Karen Hermansdotter Fleming #3499.

 

                             Hon gifte sig med Anders Skeel #3506.

 

                    ii.   Anna Hermansdotter Fleming #3500.

 

                             Hon gifte sig med (1) Jörgen Navl #3508, död ca 1505.

                             Hon gifte sig med (2) Nils Kaas #3509.  Till Ölby.

 

                    iii.  Inger Hermansdotter Fleming #3501.

 

                             Hon gifte sig med Enevold Juel #3510.

 

 

      

       Han gifte sig med (2) Anna Eriksdotter Thott #3498, död efter 1528.

 

                             Barn:

           26.     iv.   Jakob Hermansson Fleming #3502.

                    v.    Erik Hermansson Fleming #3503, död 16.10.1534 i Aalborg.

                    vi.   Herman Hermansson Fleming #3504, död före1528.

                    vii. Anna Hermansdotter Fleming #3505, död 5.12.1530.

 

                             Hon gifte sig med Jörgen Skovgaard #3515, död 1557.

 

 

Sjätte generationen

 

17.  Erik Joakimsson Fleming #3423, född 1487, Riddare, riksråd, amiral, död 14.12.1548.  Han ärvde efter sin far vid 8 års åldern Svidja herrgård (tidigare Suitia) i Sjundeå. Vid vuxen ålder blev han en av landets utmärktaste män och var Gustaf Vasas högt betrodde rådgivare i alla angelägenheter, som rörde Finland, samt kallades därför Finlands blomma och pelare. Han var en framstående befälhavare och befriade Finland från danskt välde med hjälp av sitt kavalleri bestående av 2400 ryttare. Han frigjorde bl a Åbo- och Viborgs slott samt Olofsborg. Han slog slutligen den danska flottan vid mynningen av Stockholm. Han adlades för sina bedrifter 1528 under Gustav Vasas kröning. Det var han som egentligen grundade Ekenäs. Han hade Raseborg slottslän i förläning och tyckte att Ekenäs passade bättre som länscentrum än det redan nedgågna Raseborgs slott. Officiellt grundades dock staden av kung Gustav Vasa som utfärdade stadsrättigheter med ett brev daterat 15.12.1546. Han förhjälpte Mikael Agricola till utgivandet av Nya testamentet på finska och har själv författat psalmen nr 382 i gamla svenska psalmboken.

 

       Han gifte sig med Hebla Siggesdotter Sparre af Rossvik #3435, född före 1515 (dotter till Sigge Larsson d.y. Sparre af Rossvik #3663 och Kerstin (Kristina) Månsdotter Natt och Dag #3436),  död efter 1570.  År 1555 utbröt det krig med Ryssland och kung Gustav Vasa anlände då till Finland för nästan ett års vistelse. Under en färd från Viborg till Åbo besökte han Hebla som hennes gäst på Svidja den 2 och 3 december 1555. Han bekantade då på sin kommande betrodda Klas Fleming,  som då var en 20-årig ungdom med friska tag.

 

                             Barn:

           27.     i.     Joakim Eriksson Fleming #3454 född 1534.

           28.     ii.   Klas Eriksson Fleming #3455 född ca 1535.

                    iii.  Filippa Eriskdotter Fleming #3456, död 23.8.1578 i Yläne.  Hon var ogift, men trolovad med Knut Jönsson Kurck (svensk friherrlig ätt nr 16).

 

18.  Ivar Joakimsson Fleming #3422, Riddare, riksråd, häradshövding, död 1548 i Pargas.  Ägde Nynäs 1535-48.Tjänade i sin ungdom i främmande länder. Var landsfogde i Kumogårds län 1512, men blev avsatt. Häradshövding i Masku, Virmo och Vehmo härader i Finland 1520. Hövidsman för de tyska hjälptrupperna under befrielsekriget mot Christian II 1523. Riksråd 1523. Amiral för en transportflotta till Gotland 1524. Ståthållare på Kastelholm och Åland 1524-37. Riddare 1528 vid konung Gustafs kröning. Sändebud till Köpenhamn 1532. Lagman i Norrfinland 1533. Amiral för en flotta till Pommern 1534. Beseglade arvsföreningen i Västerås 1544. Levde 1547. Detr sägs att han skall ha bortskurit sigillet på Brömsebro fredsfördrag, med vilket han var missnöjd, samt lät författa en jordebok över sina gods med deras åtkomsthandlingar, som till senare tider fanns på Sundholm. Han bortbytte sin med hustrun ärvda sätesgård Sjöholm i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län till fru Anna Nilsdotter till Vegerboda.

 

       Han gifte sig med Märta Gottskalksdotter #3532 (dotter till Gottskalk Arendsson #3709 och Elin Nilsdotter Sparre #3710).

 

                             Barn:

           29.     i.     Lars Ivarsson Fleming #3534.

 

19.  Anna Nilsdotter Sluk #2913.

 

       Hon gifte sig med Henrik Jönsson Lapp #3792, Slottsfogde, häradshövding.  Han hade utmärkt sig i Gustaf Vasas krig och var en tid fogde på Kastelholms slott. Han adlades 1530.

 

                             Barn:

           30.     i.     Anna Henriksdotter Lapp #3796.

 

20.  Erik Nilsson Sluk #2914.  Han ägde gods i Yläne och Tavastehus, bl a Onnela och Valkiakoski kvarn samt Monittula i Tyrvändö. Han ägde även Russböle  som han sålde till Knut Kurki. Han fick dessutom flera andra goda genom sitt andra gifte. Trots att han hade det väl förspänt och kunnat sikta in sig på en stabil karriär mot ärornas höjder lik de många riksråden i den inflytelserika och begåvade fleminska mödernesläkten. Hur som hellst var han plötsligt en svuren danskvän och i opposition mot Gustaf Vasa. Han stödde således sin lagliga konung Hans och Kristian i Danmark. Det förefaller som om han anslutit sig till Sören Nordby, den beryktade frälsemannen och plundraren, som var slotsherre på Åbohus, Tavastehus och Raseborg. Sören stupar vid belägringen av Florens 1530 och Eriks egendom konfiskeras pga att "han förrädedeligen rymt ur landet med jutarna".

 

       Han gifte sig med (1) Anna Gustafsdotter Slatte #3797 (dotter till Gustaf Slatte #3807 och Brita Pedersdotter Svärd #3808).   Gammal frälsesläkt, adlig ätt nr 97, numera utdöd.

 

      

       Han gifte sig med (2) Anna Matsdotter #3798 (dotter till Mats Filpusson #3799 och Katarina Klasdotter Bitz #3800).

 

                             Barn:

                    i.     Nils Eriksson Sluk #3801.  Nämns som frälseman på Grelsby 1537.

 

                             Han gifte sig med N.N. Henriksdotter Lapp #3794 (dotter till Henrik Jönsson Lapp #3792 och Ingeborg Gustafsdotter Slatte #3793).

 

                    ii.   Agnes Eriksdotter Sluk #3802.

 

                             Hon gifte sig med Henrik Persson #3803.  Han var ofrälse och hemma från Judikkala.

 

                    iii.  Katarina Eriksdotter Sluk #4456.

 

                             Hon gifte sig med Henrik Jönsson #4457.  Han tillhörde en gammal frälsesläkt från Aarlahti i Virmo (Mynämäki) och hade tjänat kungen i många olika uppgifter. Han ägde sätesgården Voltis i Kumo.

 

21.  N.N. Nilsdotter Sluk #2907.  Hon levde ca 1490 i Jomala Ytterby. Olav Rundt har i Genos 1993 (sida 1-5) framfört argument för att hon är dotter till Nils Jönsson Sluk och Karin Fleming. Det framgår nämligen av ett överlåtelksedokument från 24.2.1533 att hennes son Per Månsson ärvde Bastö herrgård efter sin moster Brita Nilsdotter (Sluk). Att sonen Per Månsson ägt Bastö kan även härledas från ett skriftligt besvär 27.5.1651 till Finströms tingsrätt över försäljningen av Bastö år 1616 till Clara Ericis kusin. Affären kallades för ett förhandsarv som Claras son Nils Arvidsson Lietzén försökte omintetgöra pga att affären gjorts då Clara och hennes systrar varit minderåriga. Clara hade således ägt en andel i Bastö som minderårig och var Per Månssons sons bröstarvinge.

 

       Hon gifte sig med Måns Persson Utter #2906, född ca 1460 (son till Per Olofsson Utter #2908), Bonde, död i Finström Bastö.  Han levde och verkade på Åland i Jomala Ytterby (enligt Genos 1993:1).

 

                             Barn:

           31.     i.     Per Månsson Utter #2900 född ca 1500.

           32.     ii.   Ingrid Månsdotter Utter #3739.

 

22.  Peder Johansson Fleming #3038.

 

       Han gifte sig med Karin Sparre #3041.

 

                             Barn:

           33.     i.     Brita Fleming #4528.

 

23.  Carin Johansdotter Fleming #3039.

 

       Hon gifte sig med Jacob Hansson Skalm i Finland #3044 (son till Hans Skalm i Finland #3045), död före 1570.

 

                             Barn:

           34.     i.     Elisabeth Johansdotter Skalm i Finland #3046.

 

24.  Per Hermansson Fleming #3447, född ca 1480 i Villnäs, Häradshövding, död ca 1519 i Masku.

 

       Han gifte sig med Elin Lydeke #3450 (dotter till Hans Lydeke #3451 och Kerstin Henriksdotter Finkenberg #3452),  död 20.1.1543.

 

                             Barn:

           35.     i.     Karin Persdotter Fleming #3453.

                    ii.   Malin Persdotter Fleming #3539.

                    iii.  Kerstin Persdotter Fleming #3540.

           36.     iv.   Herman Persson Fleming #3541.

 

25.  Erik Hermansson Fleming #3448, Borgmästare i Åbo.

 

       Han gifte sig med Anna Engelbrektsdotter #4526.

 

                             Barn:

           37.     i.     Per Eriksson Flemning #5234.

 

26.  Jakob Hermansson Fleming #3502, död 1544.  Genom hans död utdog ätten på svärdsidan.

 

       Han gifte sig med Maren Mogensdotter Juel #3511, död 5.9.1592.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Jakobsdotter Fleming #3513, född 1544, död 13.11.1570.

 

                             Hon gifte sig med Jakob Ulfeld #3514, gifta 1562, död 8.10.1593.

 

 

Sjunde generationen

 

27.  Joakim Eriksson Fleming #3454, född 1534, Kammarjunkare, död 1563.  Åtföljde en beskickning till Ryssland 1556. Kammarjunkare hos hertig Erik. Bevistade riksdagen i Stockholm 1560 och i Arboga 1561. Avgick jämte Nils Krumme på en beskickning till Livland 1563 och nämnes icke senare.

 

       Han gifte sig med Agda Persdotter #3699.  Hon var konung Eriks forna älskarinna och kallad Charitas.

 

                             Barn:

           38.     i.     Anna Fleming #3701 född ca 1562.

 

28.  Klas Eriksson Fleming #3455, född ca 1535 i Pargas, Riksråd, riksmarskalk, riddare, friherre, död 13.4.1597 i Pojo.  I december 1556 utnämndes han till chef för kungens stridsförband i Finland, "Savon suksimiehet" (Savolax skidtrupp). 1560 ärvde han av sin mor Svidja och började sköta gården, där han levde nästan hela sitt liv. Han blev den tiden mes inflyteslerika person och kungens anförtrodda i Finland. Han var rätt egensinnig, rå och energisk till sinnelaget och det var endast få vänner som vågade närma sig honom. Han blev riddare 1561 under kund Erik XIVs kröning. Han blev friherre 1569, amiral 1587, överbefälhavare 1591 i kriget mot Ryssland, marskalk 1594. Han var Johan III:s stora gunstling och blev i strid med det svenska adelskapet. Efter kungens död 1592 uppstod det stridigheter mellan den katolska kung Sigismund (Johan III:s son) och Hertig Karl (Gustav Vasas ungsta son). Han tog part för Sigismund. En konsekvens av dessa överklassens stridigheter var bondeupproret i Österbotten, det sk klubbekriget. Han ledde 1597 klubbekrigets huvudstrider i Santavuori, där bönderna led en blodig förlust. Det berättas att en häxa från norr hade förbannat honom som hämnd.

 

       Han gifte sig med Ebba Stenbock #3457, gifta 1.11.1573 (dotter till Gustaf Olofsson Stenbock #3664 och Kristina (Brita) Eriksdotter Leijonhufvud #3665),  Friherrinna, död 1614.  Hon var kung Gustav Vasas svägerska (syster till kungens tredje hustru, drottning Catharina Stenbock). Efter sin makes död 1597 ledde hon Åbo slotts försvarsstrider mot Hertig Karls trupper, men måste ge upp slottet 23.9.1597. Det säg att  Hertig Karl hade öppnat Klas Flemings kista och tagit i hans skägg och sagt högljutt att "om du varit vid liv hade ditt huvud inte varit så stadigt på plats". Ebba svarade till detta att "om min bortgånga make hade varit vid liv hade er furstiga höghet aldrig kunnat komma in hit". Hertig Karl förde sedan Ebba och andra adelsdamer till Stockholm. Albert Edelfelt har förevigat denna episod. Hon återfick 1602 av Hertig Karl de tidigare konfiskrade Svidja egendomarna.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Klasson Fleming #3458, född 1579, Kammarjunkare, friherre, död 10.11.1599 i Åbo.  Han var faderns enda lagliga son och han fungerade som kung Sigismunds kammarjunkare i Polen. Han övertog Svidja godset som 19-åring. Som ett resultat av det 30-åriga kriget mellan Sigismund och Hertig Karl om kungatronen i Poland och Sverige lät Hertig Karl straffa Klas Flemings familj genom offentlig avrättning av hans enda lagliga son Johan på Åbo torg 10.11.1599. Familjen Flemings all egendom i Finland konfiskerades och förklarades tillhöra den svenska staten. Hertig Karls trupper rövade dessutom Svidja herrgårds lösöre och förstörde fastigheter på gården. Med honom utgick på svärdsidan denna friherrliga ätt.

                    ii.   Karin Klasdotter Fleming #3459, Friherrinna, död 4.5.1649 i Länna, Sverige.  Svidja övergick till maken efter moders död 1614.

 

                             Hon gifte sig med Erik Claesson Bielke #3461, gifta 11.6.1620 i Strömsholm, Sverige (son till Claes Nilsson Bielke #3538 och Elin Larsdotter Fleming #3537),  död 1638.  Svensk adlig ätt nr 8. Blev, ehuru friherre, introducerad 1625 å ättens vägnar under nr 8 i dåvarande riddarklassen. Han hörde till konung Sigismunds anhängare och rymde därför ur riket 1598. Återkom 1607 till Stockholm och insattes i fängelse till 1610, då han landsförvistes. Kom 1613 till Finland, där han blev fängslad och förd till Stockholm. Blev benådad 1617 och återvände till fäderneslandet 1619.

 

           39.     iii.  Hebla Klasdotter Fleming #3460.

                    iv.   Gustaf Klasson Fleming #3694, Friherre, död 1583 i Rydboholm, Sverige.

                    v.    Erik Klasson Fleming #3695, Friherre.  Dog som barn och begravdes i Pargas kyrka.

                    vi.   Margareta Klasdotter Fleming #3696, död 1599 i Stockholms storkyrka, Sverige.

 

29.  Lars Ivarsson Fleming #3534, Friherre, ståthållare, död 27.2.1562 i Reval.  Övertog Nynäs efter fadern. Studerade i Tyskland 1540. Sändebud till danska hovet 1553. Ståthållare på Viborg 1556. Amiral över flottan till Reval 1556. Häradshövding på Åland 1556. I slottsloven i Stockholm 1559. Bevistade riksdagen i Stockholm 1560 och i Arboga 1561. Riddare vid konung Erik XIV:s kröning 1561. Friherre till Nynäs vid samma tillfälle. Ståthållare på Reval och över Estland 1561.

 

       Han gifte sig med Brita Larsdotter #3535, gifta 4.8.1549 i Penningby Länna, Sverige (dotter till Lars Turesson (Tre Rosor) #3697 och Kerstin Eriksdotter Gyllenstierna #3698).

 

                             Barn:

                    i.     Ivar Larsson Fleming #3536, född 1553, Friherre, död 5.1.1569.  Ägde Sundholm. Med honom utgick denna friherrliga ättgren på svärdssidan.

           40.     ii.   Elin Larsdotter Fleming #3537.

 

30.  Anna Henriksdotter Lapp #3796.  Hon fick ett högdramatiskt liv med tre giftermål som i tur och ordning satte henne som mer eller mindre ståthållarefru på Kastelhom. Därtill hade hon strider med kungamakten om sina gods i Germundö, Haga och Hulta. Ytterligare fick hon bekymmer med sina döttrar som inte förhöll sig ärliga. Hon dog utblottad som inhysing hos sin dotter i första giftet.

 

       Hon gifte sig med (1) Henrik Persson Gyllenflög #3804, Slottsfogde på Kastelholm, död 1555.  Åländsk frälsesläkt.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Joen Westgöte #3805, Slottsfogde på Kastelholm, död 1563.

 

      

       Hon gifte sig med (3) Harald Tyrilsson Stålhandske #3806, gifta ca 1567, Slottsfogde på Kasteholm, död 1602 i Stockholm, Sverige.  Ägde Germundö i Saltviks på Åland, som han fick genom sitt gifte. Han var fogde på Kastelholm med brodern Joen Stålhandske. Han adlades 1578 och fick därmed samma vapen som brodern förut erhållit.

 

                             Barn:

                    i.     Tyril Haraldsson Stålhandske #4455.  I slottsloven på Reval 1581. Ryttare under Sven Månssons fana 1588. Nämnes bland gäster på Åbo slott i aug. 1599. Tillhörde konung Sigismunds parti och begav sig s. å. till Polen, varefter hans gods förklarades förbrutna, däribland Ledingelunda, som s. å. 10/12 av hertig Carl donerades till hovjunkaren Anders Stuart.

 

                             Han gifte sig med N.N. Pedersdotter #4525.

 

                    ii.   Anna Haraldsdotter Stålhandske #4523, död 1628.

 

                             Hon gifte sig med Erik Arvidsson Footangel #4524, gifta 7.10.1601 på Germundö, död 1636.  Adlig ätt nr. 229.

 

31.  Per Månsson Utter #2900, född ca 1500, död ca 1556.  Han levde och verkade på Åland i Jomala Ytterby och tillhörde den släkt där släktnamnet Utter har förekommit. Han tog över Bastö herrgård efter sin mors syster Brita Nilsdotter med överlåtelsedokumentet från 24.2.1533. Han inlöste senare de övriga arvtagarnas andelar i herrgården. Fast han ursprungligen torde ha varit ofrälse, ägde han godset med frälserätt. Moster Brita hade varit gift första gången, med Bastö ägaren frälsemannen Erik Andersson, och andra gången med Nils Gudmundson, som fick frälsebrev i samband med giftermålet. Hon hade inga egna barn. (enligt Genos 1993:1).

 

       Han gifte sig med Anna Eriksdotter #2901, död ca 1585.  Hon var bondedotter från Björnhufvud i Eckerö. Hon fick som änka år 1561 frälserätten bekräftad av Erik XIV. Hon hade tre söner och fem döttrar. (enligt Genos 1993:1).

 

                             Barn:

           41.     i.     Måns Persson Utter #2902.

           42.     ii.   Eric Persson Utter #1813.

                    iii.  Staffan Persson Utter #2903, död 1585.

                    iv.   Valborg Persdotter Utter #2904.

                    v.    Margareta Persdotter Utter #2905.

                    vi.   Brita Persdotter Utter #3401.

                    vii. N.N. Persdotter Utter #3402.

                    viii.       N.N. Persdotter Utter #3403.

 

32.  Ingrid Månsdotter Utter #3739.  Hon tillhörde en äldre släkt Utter från Bastö i Finströms socken på Åland, efter vilken dotterdottersonen upptog släktnamnet.

 

       Hon gifte sig med Simon #3740, Bonde på Lumparby i Åland.

 

                             Barn:

           43.     i.     Elin Simonsdotter #3741 född ca 1506.

 

33.  Brita Fleming #4528.

 

       Hon gifte sig med (1) Ture Persson Ållongren i Finland #4529 (son till Per Nilsson Ållongren #3028 och Cecilia Engelbreksdotter #3029),  Stallmästare vid Raseborg, död 1575.  Råkade i onåd hos konung Erik för ohörsamhet, men blev benådad 1562 på hertig Johans förbön. Erhöll förläning i Pyttis' socken 1571.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Sten Gustavsson Fincke #4483 (son till Gustav Fincke #4463 och Märta Stensdotter Ille #4469),  Slottsfogde i Tavastehus.  Han blev avrättad i Åbo 10.11.1599 på order av Hertig Karl.

 

                             Barn:

           44.     i.     Karin Fincke #4530.

 

34.  Elisabeth Johansdotter Skalm i Finland #3046, död efter 1584.  Finsk adlig ätt nr 144.

 

       Hon gifte sig med Bertil Göransson Mjöhund #3047 (son till Göran #5076), Rysstolk, död 1580.

 

                             Barn:

           45.     i.     Margareta Bertilsdotter Mjöhund #2964.

                    ii.   Anna Bertilsdotter Mjöhund #5075, död ca. 1584.

 

                             Hon gifte sig med Bengt Dufva i Finland #5074, gifta 1540 i Ylivesi, Viborg, död 1580 i Ylivesi, Viborg.

 

                    iii.  Gertrud Bertilsdotter Mjöhund #5078.

 

                             Hon gifte sig med Hans Holst #5079.

 

           46.     iv.   Kerstin Bertilsdotter Mjöhund #5073.

                    v.    Elisabet Bertilsdotter Mjöhund #5077.

 

                             Hon gifte sig med Erengfsle Dufva i Finland #5080.

 

35.  Karin Persdotter Fleming #3453, död före 1564.

 

       Hon gifte sig med Erik Olofsson Stålarm #3440 (son till Olof Eriksson Stålarm #3022 och N.N. Jönsdotter #3439),  Häradshövding.  Svensk adlig ätt nr 32.

 

                             Barn:

                    i.     Svante Eriksson Stålarm #3809.

 

                             Han gifte sig med Brita Margareta Goransdotter Gyllenmåne #3810 (dotter till Göran Hansson Månestjerna #3811 och Metta (Marta) Tonnesdotter Tott #3812).

 

36.  Herman Persson Fleming #3541, Riksråd, krigsöverste, amiral, död 1583 i Villnäs.  Han var Gustav Vasas trogne tjänare och bl a Finlands krigsöverste, slottskommendant över Tavastehus, Reval och Viborg samt

       kungens befallningshavande i Finland. Ägde Villnäs herrgård.

 

       Han gifte sig med Gertrud Håkansdotter #3542.

 

                             Barn:

                    i.     Erik Hermansson Fleming #3543.

                    ii.   Elin Hermansdotter Fleming #3544.

           47.     iii.  Klas Hermansson Fleming #3545.

           48.     iv.   Lars Hermansson Fleming #3546.

                    v.    Magnus Hermansson Fleming #3547, Kammarjunkare.

 

37.  Per Eriksson Flemning #5234, död 3.3.1560.

 

       Han gifte sig med (1) Margareta Ram #5235 (dotter till Torsten Salomonsson Ram #5236 och Brita Johansdotter Fleming #5237).   Adlig ätt nr 155.

 

                             Barn:

           49.     i.     Elin Fleming #5232.

 

       Han gifte sig med (2) Margareta Nilsdotter #5238, gifta 1557.

 

 

Åttonde generationen

 

38.  Anna Fleming #3701, född ca 1562, död före 1608.

 

       Hon gifte sig med Hieronymus von Birckholtz #3702, gifta 1597, Kammarjunkare, död 31.05.1618.  Svenslk adlig ätt nr 94. Hertig Carls kammarjunkare.

 

                             Barn:

           50.     i.     Hieronymus von Birckholtz #4534 född ca 1595.

 

39.  Hebla Klasdotter Fleming #3460, Friherrinna, död 1.2.1639 i Tuna, Sverige.  Svidja övergick till maken efter att systerns makes Erik Bielkes bortgång 1637.

 

       Hon gifte sig med Peder Gustafsson Banér #3462, gifta 23.8.1615 i Stockholm, Sverige, född 28.6.1588 i Danderyd, Sverige, Riddare, riksråd, friherre, död 1644.  Svensk friherrlig ätt nr 22. Han hade 1612 räddat kung Gustav II Adolf från att drunkna vid Vittsjö i Skåne i det danska kriget och hade för sin tapperhet blivit dubbad till riddare vid kungens kröning 1617. Vid tillfället föll han också själv i vattnet, men blev av sin broder Nils räddad. Han fick därför 1613 i förläning alla de gods och gårdar, som hans farbroder riksrådet Sten Banér förverkat, samt 1620 Tuna, varest han, liksom på sin fädernegård Ekenäs, lät uppföra de stora stenhusen. Han och hans fru hade 1636 skänkt den mindre av klockorna i Örtomta kyrka. Han var Gustaf II Adolfs kammarjunkare 1611. Konungens kammarherre 1613. Dubbad till riddare vid konung Gustaf II Adolfs kröning 1617. Kammarråd 1618. Krigskommissarie vid armén i Livland 1621. Guvernör över Estland 1622. Kommissarie vid stilleståndsförhandlingarna med Polen 1622. Häradshövding i Sääksmäki härad, Finland 1623. Riksråd 1625. Legat till Danmark 1626. Tillika rikskansliråd och vice chef för kansliet i rikskanslerns ställe 1626. Lagman på Öland 1627. Lagman i Östergötland 1627. Sändebud till Tyskland 1627. Återkallad 1627. En av underhandlarna med de danska sändebuden 1627. Ledamot av regeringen i Stockholm 1626, 1628 och 1629 samt från 1630. Ledamot av förmyndarregeringen såsom kansliets chef under rikskanslerns frånvaro från 1633. Död 1644 i Stockholm av brännsjukan och begravd i Riddarholmskyrkan. Såsom kammarjunkare följde han Gustaf II Adolf på alla dennes tåg emot danskarna.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Banér #3463, född 1619, Friherrinna, död 13.4.1680 i Biby, Sverige.  Hon övertog Svidja efter sin fars bortgång 1644 och hade erhållit Biby gård som morgongåva.

 

                             Hon gifte sig med Claes Stiernsköld #3466, gifta 12.7.1661 i Stockholm, Sverige, född 10.7.1617 i Hällekis, Sverige, Statsråd, friherre, död 3.5.1676 i Biby, Sverige.  Svensk friherrlig ätt nr 24. Han sålde Svidja och Pickala till Erik Fleming af Lais, som var gift med Christina Cruus. Genom hans bortgång utgick ätten på svärdssidan.

 

                    ii.   N.N. Banér #3464.  Han ärvde en del av Svidja som utbröts från stamgården.

                    iii.  N.N. Banér #3465.  Hon ärvde en del av Svidja som utbröts från stamgården.

 

40.  Elin Larsdotter Fleming #3537, Friherrinna, död 1586.  Övertog Nynäs efter faders död.

 

       Hon gifte sig med Claes Nilsson Bielke #3538, gifta 31.10.1574 i Stockholm, Sverige, född 1544 i Åkerö, Sverige (son till Nils Pedersson Bielke #3705 och Anna Hogenskild #3706),  Ståthållare, riksråd, död 1623.  Han verre till Nynäs samt Kurö i Teda socken, och Bjelkesta i Giresta socken, båda i Uppsala län, Rävelsta i Altuna socken, Västmanlands län, Penningby i Länna socken, Stockholms län, Sundholmen i Horreds socken, och Sämsholm i Säms socken,

       båda i Älvsborgs län. Student i Wittenberg 1562 och i Greifswald 1563. Tillfångatagen av danskarna i Holstein 1565, utväxlad 1570. Sändebud till Lübeck, Hamburg, hertigen av Alba, Spanien, Frankrike och till Ostfriesland 1571. Sändebud till Polen

       1572. Ståthållare på Kronoberg 1576. Sändebud till kejsaren 1579. Riksråd 1585. Kommissarie vid gränsförhandlingar med Ryssland 1585, 1586 och 1589. Erhöll Limingo socken, i Finland i  förläning 1586 (halva socken,) och 1595 (andra hälften).

       Friherre 1594 vid konung Sigismunds kröning. Fick Altuna socken, i förläning 1595. Guvernör för hertig Johan av Östergötland 1597. Ståthållare över Stockholm 1598. Fängslad av hertigen 1598. Satt i fängelse på Gripsholm. 1598-1600. Anklagad inför ständerna i Linköping 1600 och jämte de övriga rådsherrarna utförd till avrättsplatsen men benådad. Fången på Kastelholm 1600-05. Anklagad inför ständerna i Stockholm 1605. Satt fången i Nyköping 1605-06. Förvisad ur landet 1606. Vistades i

       Danmark 1606-16. Återkallad 1615. Återfick större delen av sina gods genom kungligt brev 1616.

 

                             Barn:

                    i.     Erik Claesson Bielke #3461, död 1638.  Svensk adlig ätt nr 8. Blev, ehuru friherre, introducerad 1625 å ättens vägnar under nr 8 i dåvarande riddarklassen. Han hörde till konung Sigismunds anhängare och rymde därför ur riket 1598. Återkom 1607 till Stockholm och insattes i fängelse till 1610, då han landsförvistes. Kom 1613 till Finland, där han blev fängslad och förd till Stockholm. Blev benådad 1617 och återvände till fäderneslandet 1619.

 

                             Han gifte sig med Karin Klasdotter Fleming #3459, gifta 11.6.1620 i Strömsholm, Sverige (dotter till Klas Eriksson Fleming #3455 och Ebba Stenbock #3457),  Friherrinna, död 4.5.1649 i Länna, Sverige.  Svidja övergick till maken efter moders död 1614.

 

41.  Måns Persson Utter #2902, Sekreterare hos Erik XIV.

 

                             Barn:

           51.     i.     N.N. Månsdotter Utter #3711 född före 1567.

 

42.  Eric Persson Utter #1813.  Han levde ännu 1604, men var död 1614. Hans hustru är obekant. Likaså är det osäkert vad han sysslade med. Han vistades mest i Sverige, i Stockholm och Västerås. Sannolikt hade han, som sin bror, Måns, en viss bildning och kan ha fungerat som tjänsteman eller också var han präst till professionen. Hans brev till systern Brita avslöjar en välvårdad handstil, ett gudfruktigt sinnelag och ett bomärke, som närmast symboliserar ett kors på ett kyrktorn eller en kyrkgavel. Eriks bror Måns Persson var sekreterare hos Erik XIV. (enligt Genos 1993:1).

 

                             Barn:

           52.     i.     Clara Erici Utter #1075 född ca 1590.

                    ii.   Anna Erici Utter #2899.

 

43.  Elin Simonsdotter #3741, född ca 1506.

 

       Hon gifte sig med Peder Ingevaldsson #3742, född ca 1506, Bonde på Bastö.

 

                             Barn:

           53.     i.     Karin (Katarina) Pedersdotter #3743 född ca 1536.

 

44.  Karin Fincke #4530.

 

       Hon gifte sig med Ivar Arvidsson Tawast #5189, gifta 1596 (son till Arvid Henriksson Tawast #5059 och Margareta Mårtensdotter #5192),  Hövidsman, död 1599.  Han fick redan under faderns livstid övertaga Karsby i Tenala. På grund av faderns iråkade sjukdom reste Ivar Arvidsson i hans ställe sommaren 1596 till Kexholm. Vid Nyystölä i Padasjoki utlovade han bönderna förskoning till liv och lem i den händelse att de utlämnade sina vapen, men efter det de avväpnats lät han sitt rytteri nedgöra den vapenlösa hopen.

 

                             Barn:

                    i.     Sten Ivarsson Tawast #5190, Ryttmästare, död 1646.  Han innehade antagligen Hikiä tvenne hemman och »Korsij» som Tawastarna tillbytt sig av Elin och Anna Horn. Han eller hans arvingar pantsatte Gumtäckt frälsehemman i Helsinge socken till Henrik Fredriksson. Han ägde Borgby i Pojo socken, som han 1637 avstod i underpant åt kapten Robert Wallace.

                    ii.   Margareta Ivarsdotter Tawast #5191.

 

45.  Margareta Bertilsdotter Mjöhund #2964, död efter 1614.

 

       Hon gifte sig med (1) Ture Johansson Stålarm #2963, gifta före 1581 (son till Johan Olofsson Stålarm #3026 och Ragnhild Persdotter Ållongren i Finland #3027),  Ryttmästare, död 1597.

 

                             Barn:

           54.     i.     Kerstin Turesdotter Stålarm #5196.

                    ii.   Anna Turesdotter Stålarm #2962, död 1651.

 

                             Hon gifte sig med Nils Ericsson Boije af Gennäs #2960 (son till Eric Andersson Boije af Gennäs #2953 och Cecilia Gudmundsdotter Garp #2957).   Till Ede. Förseglade konung Gustaf I:s testamente och kallas då Unge Nils Boije till Termala. Var 1560 knekta-höfvidsman. Anrep I, s 243).

                             .

 

           55.     iii.  Ingeborg Turesdotter Stålarm #2975.

 

       Hon gifte sig med (2) Bertil Henriksson Ekelöf #3048, född i Sibbo, Ryttmästare, död 1603.

 

      

       Hon gifte sig med (3) N.N. Mickelsson #3049, Ryttmästare för finska adelsfanan.

 

46.  Kerstin Bertilsdotter Mjöhund #5073.

 

       Hon gifte sig med Måns Henriksson Tawast #5072 (son till Henrik Jakobsson Kaas #3280 och Cecilia Andersdotter Kokkala #3281).

 

                             Barn:

           56.     i.     Cecilia Tawast #5067.

 

47.  Klas Hermansson Fleming #3545, Ståthållare.

 

       Han gifte sig med (1) Elin Henriksdotter Horn #3548.

 

                             Barn:

           57.     i.     Herman Klasson Fleming #3550 född 1579.

                    ii.   Bo Klasson Fleming #3551.

                    iii.  Elin Klasdotter Fleming #3552.

           58.     iv.   Henrik Klasson Fleming #3553 född 15.8.1584.

 

       Han gifte sig med (2) Dorotea von Rappe #3549.

 

48.  Lars Hermansson Fleming #3546, Ståthållare, död 1602.  Ägde Villnäs.

 

       Han gifte sig med Anna Henriksdotter #3602 (dotter till Henrik Claesson Horn af Knackas #3604 och Elin Arvidsdotter Stålarm #3605).

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Larsdotter Fleming #3606.

 

                             Hon gifte sig med Erik Månsson Ulfsparre #3613, Ståthållare på Stockholms slott.

 

           59.     ii.   Klas Larsson Fleming #3607 född 1592.

           60.     iii.  Anna Larsdotter Fleming #3608.

                    iv.   Kerstin Larsdotter Fleming #3609.

 

                             Hon gifte sig med Isak Silfversparre #3612, död 1641.

 

49.  Elin Fleming #5232.

 

       Hon gifte sig med (1) Christian Agricola #5233, gifta 1583, född 11.12.1550 i Åbo, Biskopen i Reval, död 1586 i Reval, Estland.  Blev adlad 1584.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Hans Johansson Stålarm #5231, gifta 17.11.1588 (son till Johan Olofsson Stålarm #3026 och Ragnhild Persdotter Ållongren i Finland #3027).   Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl 1602.

 

                             Barn:

                    i.     Arvid Hansson Stålarm #4518, död ca. 1620.  Var sjuklig och icke i tjänst.

 

                             Han gifte sig med Ingeborg Boije af Gennäs #4510, gifta ca. 1616 (dotter till Anders Boije af Gennäs #4508 och Hebla Eriksdotter Slang #4494).

 

 

Nionde generationen

 

50.  Hieronymus von Birckholtz #4534, född ca 1595, död 1639.

 

       Han gifte sig med Hebla Ållongren i Finland #4531, gifta 1614 (dotter till Måns Nilsson Ållongren i Finland #4472 och Ingeborg Gustavsdotter Fincke #4470).

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf von Birckholtz #4535, död 1643.

           61.     ii.   Johan von Birckholtz #4536 född 27.5.1615.

                    iii.  Ingeborg von Birckholtz #4537, född 1621, död 1674 i Pojo.

 

51.  N.N. Månsdotter Utter #3711, född före 1567.  Håkan Skogsjö, Mariehamn, anger i sin utredning från år 2002 om släkten Strömstedt att hennes far skulle vara Måns Persson som var bosatt i Ytterby, Jomala sn. Hennes son Jakob Larsson anges dock vara född 1585, vilket betyder att modern N.N. Månsdotter skulle ha varit född före 1565. Detta passar inte åldersmässigt i hop med den äldre Utter-släktgrenens Måns Persson (#2906) som var född ca 1500.  Åldersmässigt kunde N.N. Månsdotter vara syster till den yngre Utter-släktgrenens kända arkivsekreteraren och genealogen Per Månsson Utter (#3745). Några uppgifter om att han skulle ha haft en syster har jag dock inte stött på. En möjlighet är att hon är dotter till förstnämnda Måns Perssons (#2906) sonson, sekreterare hos Erik XIV, Måns Persson (#2902). I denna släktutredning har detta antagande gjorts.

 

       Hon gifte sig med Lars #3712.

 

                             Barn:

           62.     i.     Jakob Larsson #3713 född 1585.

 

52.  Clara Erici Utter #1075, född ca 1590 i Finström Bastö, död 1651.  Hon levde 1639, men var död senast år 1651. Hennes härstamning finner vi på Åland, där hennes farfar Per Månsson (Utter) hade ägt Bastö herrgård i Finström. Han hade ärvt gården av sin moders syster Brita Nilsdotter. Clara hade ägt genom arv en del av Bastö herrgård, men gården hade sålts 1616 då hon och hennes systrar var ännu minderåriga till Claras kusin Måns Mårtensson Palm, som på den tiden var Novgorods befälhavare. Claras son, Åbo borgmästare Nils Arvidsson Lietzén, framförde skriftligt besvär 27.5.1651 till Finströms tingsrätt över försäljningen av Bastö. Affären kallade han för ett förhandsarv och önskade därmed uppenbart att omintetgöra försäljningen. Besväret föranledde dock inga ändringar i frågan. (enligt Genos 1993:1).

 

       Hon gifte sig med Arvidus Nicolaus Lietzén #1074, gifta 1628, född ca 1590 i Sverige (son till Nicolaus Johannis Lietzén #3286), Kyrkoherde i Litslena, död 1635 i Litslena.  Uppsala stifts herdaminne nämner honom som kyrkoherde 1628-35, det senare också som dödsår. Enligt Uppsala stifts herdaminne anges däremot att han var kyrkoherde i Litslena 1624-1634, dvs att han började sin tjänstgöring några år tidigare. Enligt Genos 1993:1 finner man 1610 en student med hans namn i Uppsala Universitets matrikel.

       .

 

                             Barn:

           63.     i.     Nikolaus (Nils) Arvidi Lietzén #1076 född ca 1620.

           64.     ii.   Erik Arvidi Lietzén #1077.

           65.     iii.  Zacharias Arvidi Lietzén #1058 född 1629.

 

53.  Karin (Katarina) Pedersdotter #3743, född ca 1536 i Finström Bastö.  Hon var bördig av en äldrer släkt Utter från Bastö i Finströms socken på Åland, efter vilken dotterdotters sonen upptog

       släktnamnet Utter.

 

       Hon gifte sig med Måns Pedersson #3744, född ca 1536, Skeppsgårdsskrivare i Stockholm, död efter 1591.  Han fick i förläning 1589 ett kronohemman i Sollentuna socken, Stockholms län, fritt från årliga räntan på behaglig tid.

 

                             Barn:

           66.     i.     Per (Peder) Månsson Utter #3745 född 19.9.1566.

 

54.  Kerstin Turesdotter Stålarm #5196, död 1640.

 

       Hon gifte sig med Jakob Sabelhierta #5053, gifta 1612, född ca. 1580 (son till Bengt Sabelhierta #5062 och Birgitta Jakobsdotter #5063),  Ryttmästare, död 1640.  Han var fänrik vid finska adelsfaneregementet 1605 och deltog med detta i ryska tioåriga kriget. Fick Baggböle, Kråkö och Seitlaks hemman i förlåning 1606 och fältmarskalken Jakob De la Gardies brev på Dromboms by i Pernå socken 1609 för sitt välförhållande under kriget.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Sabelhierta #5199, Kapten, död 1662.

 

                             Han gifte sig med (1) Hebla Stålarm #5200 (dotter till Axel Stålarm #5055 och Märta Boije af Gennäs #5056).

                             Han gifte sig med (2) Catharina Lindelöf #5201.

 

55.  Ingeborg Turesdotter Stålarm #2975.  Mjöhund enligt Elgstjerna I, s. 547.

 

       Hon gifte sig med Paul d.ä. Bosin #2974.

 

                             Barn:

                    i.     Paul d.y. Bosin #2973, Ryttmästare, löjtnant, död ca 1658.

 

                             Han gifte sig med Margareta Nilsdotter Spåra #2972 (dotter till Nils Månsson Spåra #2968 och Anna von Treyden #2969).

 

56.  Cecilia Tawast #5067, död 1645.

 

       Hon gifte sig med Henrik Stubbe #5066, gifta 1617 (son till Olof Stubbe #5070 och Elin Sarfve #5071),  död ca. 1635.

 

                             Barn:

           67.     i.     Helena Stubbe #5065.

 

57.  Herman Klasson Fleming #3550, född 1579, död 1652.

 

       Han gifte sig med (1) Märta Abrahamsdsotter Ille #3556 (dotter till Abraham Månsson Ille #4491 och Elisabet Gustavsdotter Fincke #4471).

 

                             Barn:

                    i.     Klas Hermansson Fleming #3557.

                    ii.   Elisabet Hermansdotter Fleming #3558.

 

       Han gifte sig med (2) Anna Jakobsdotter Stubbe #3554 (dotter till Jakob Olofsson Stubbe #4532 och Hebla Arviddotter Wildeman #4533).

 

                             Barn:

                    iii.  Elin Hermansdotter Fleming #3559.

                    iv.   Henrik Hermansson Fleming #3560.

                    v.    Per Hermansson Fleming #3561, Kammarherre, guvernör.

                    vi.   Ebba Hermansdotter Fleming #3562.

 

58.  Henrik Klasson Fleming #3553, född 15.8.1584, Ämbetsman, död 7.11.1650.  Anställd som hovjunkare hos Carl IX, ingick han på konungens befallning i krigstjänst och deltog som ryttmästare under Gustaf II Adolf i krigstågen mot Danmark och Ryssland. Ståthållare över Viborgs och Nyslotts fästningar och län 1617, utnämndes han året därefter till överste för karelska krigsfolket och blev 1620 landshövding över Ingermanland. 1622 blev han överste för hela finska rytteriet, 1628 vice amiral och tio år senare assessor i krigsrådet och mönsterherre i Sverige och Finland.  Han var landtmarskalk vid riksdagarna 1643 och 1644 samt med några hundra krigare i mars 1644 underlade sig hela Jämtland, var en tapper krigare och utmärkt duglig ämbetsman. I ungdomen lämnades han utan understöd av far och svärfar, som båda ägde stora rikedomar, och måste under några år kämpa med den största fattigdom. Sedermera förtjänte han på leveranser till krigshären, genom handel och kronoarrenden stora summor, så att han före sin död ägde en ansenlig förmögenhet, av hvilken han använde en icke obetydlig del till fromma och allmänt gagnliga stiftelser.

 

       Han gifte sig med (1) Ebba Erlandsdotter Bååt #3563, gifta 1608.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Henriksson Fleming #3566.

 

                             Han gifte sig med Kerstin Gyllenstierna #3580.

 

                    ii.   Helena (Elin) Henriksdotter Fleming #3567.  På korväggen i Ösmo kyrka, strax söder om det nuvarande koret, sitter ett "Epitafium" av svart marmor med alabasterfigurer. Minnestavlan bär de Flemingska och Bååtska vapnen samt en latinsk inskrift, som hyllar Helena. Hon var uppenbart en inflytelserik dam, som i sina båda äktenskap dessutom knöts samman med ett par andra av tidens mäktiga ätter. Predikstolen i Ösmo kyrka har de Flemingska och Yxkullska vapnen på sitt tak. Under taket hänger en tavla i svart och förgylld ram som ger förklaringen. Nedtill står med stora bokstäver: "Gudh til Ähra och Hans Tempel til Prydno, ähr thenna predikostol af Högvälborna Fru Helena Fleming Friherrinna til Harlund, Fru til Fålnäs och Djursnäs förährat 1667." Kyrkan har också en dopskål av silver med årtalet 1660 och däröver ett krönt monogram, H.F. N.B. (Helena Fleming och Nicolaus (Nils) Bååt). Hon skänkte också 1680 Nibili = Nyble gård till "Sin sockne kyrkia Össmo til Cappelans Bordh". Gården användes som komministerboställe fram till 1911 och huvudbyggnaden disponeras numera av Ösmo Hembygdsgille. Släkterna Yxkull och Fleming hade båda gynnats av olika kungar. När de kungliga förläningarna ifrågasattes, drogs Djursnäs med i reduktionen och Hon fick nöja sig med att bo kvar på livstid. Efter hennes död tillföll godset för en tid kronan.

 

                             Hon gifte sig med (1) Volmar Yxkull #3578, född 1609 (son till Volmar Yxkull #3614 och Helena Magnusdotter #3615),  Överste, död 1649.

                             Hon gifte sig med (2) Nicolaus (Nils) Bååt #3579, född 1617, Friherre, generalmajor, guvernör, död 1659.

 

                    iii.  Märta Henriksdotter Fleming #3568.

 

                             Hon gifte sig med Carl Henrik Wrede af Elimä #3577, Friherre.

 

                    iv.   Erik Fleming af Lais #3569, född 19.2.1616 i Edeby Södermanland, Sverige, Friherre, riksråd, död 19.4.1679 i Riksten Södermanland, Sverige.  Huvudman vid introduktionen av den friherrliga ätten Fleming af Lais. Han ägde bl a Svidja, Pikkala och Fituna herrgård samt två hemman av Ålö, Rånö och Nåttarö. Den sistnämnda såldes 1720 till familjen Törnflycht på Nynäs. Efter fulländade studier, varunder han i synnerhet vinnlagt sig om bergvetenskapen, skickades han 1635 med assessorn i bergskollegium, Hans Philip till Pite lappmark att upptaga och anlägga Nasa silververk. 1637 befordrad till assessor i bergskollegium, företog han två år därefter en vetenskaplig resa till bergverken i Tyskland, Holland, spanska Nederländerna, England, Skotland och Frankrike och befordrades efter sin hemkomst 1643 till kommissarie i bergskollegium och rikets bergslag. 1651 utnämnd till landshövding över Stora Kopparbergs län och följande året till president i generalbergsamtet och kammarråd, upphöjdes han 1654 till friherre och blev året därefter riksråd och kommissarie i reduktionskollegium. I svenska bergshanteringens historia intager han ett förtjänt rum såsom verksam befordrare av bergslagens utveckling. Såsom enskild man beröms han för sin gudsfruktan, rättskaffenhet och givmildhet till kyrkor och fattiga.

 

                             Han gifte sig med (1) Maria Eleonora Soop #3581, gifta 1642.

                             Han gifte sig med (2) Christina Cruus af Edeby #3582, gifta 1653.

 

                    v.    Erland Henriksson Fleming #3570, Fänrik.

                    vi.   Klas Henriksson Fleming #3571, Överste.

                    vii. Margareta Henriksdotter Fleming #3572.

           68.     viii.       Henrik Henriksson Fleming #3573.

 

       Han gifte sig med (2) Sigrid Kurtzel #3564, gifta 1633, Friherre.

 

                             Barn:

                    ix.   Maria Elisabet Henriksdotter Fleming #3574.

 

                             Hon gifte sig med Erik Bagge af Berga #3576.

 

                    x.    Jakob Henriksson Fleming #3575, Landshövding.

 

59.  Klas Larsson Fleming #3607, född 1592, Amiral, riksråd, överståthållare i Stockholm, död 1644 i Femern, Tyskland.  Ägde Villnäs. Han studerade på flera utländska högskolor utomlands och vid hemkomsten 1612 gick han i svensk tjänst och deltog i kriget mot Ryssland, där Gustav II Adolf fick upp ögonen för honom. Han befordrades till en olika tjänster och titlar, bl.a. till ryttmästare vid Upplandsfanan, och 1619 till underamiral. 1625 blev han riksråd, amiral 1629 och president i räknekammaren, rikskammarråd 1630 samt lagman, först i Södermanland 1632 och sedan för Söderfinne lagsaga i Finland två år senare. Han blev utsedd till Sveriges första överståthållare i Stockholm 1634, och tre år senare till president i Kommerskollegium. På sina poster utförde han en stor och omfattande verksamhet. Som överståthållare gynnade han bl.a. Norrmalms planering, anlade gator, fullbordade Jakobs kyrka, byggde slussen, stora barnhuset och repslagarebanan, planerade gator, gårdar och kvarterens läge, slottet återställdes efter branden 1642 m.m. Som biträde till riksamiralen Gyllenhjelm satte han också örlogsflottan i så gott skick igen att den kunde mäta sig med den danska, så att Gustav II Adolf inom kort kunde segla ut med trettio väl beväpnade fartyg till Dünas mynning och erövra Riga. År 1644 fick han själv befälet över flottan och han förde befälet med samma skicklighet som han uppvisat vid dess upprustande. Följande har sagts om honom: "Klas F. är ett av Sveriges vackraste minnen: han var redlig, oegennyttig, klok, verksam och driftig. Få har också för sitt fädernesland uträttat så mycket gott i alla riktningar. Fastän ständigt upptagen av sina många kall, var han en flitig medlem av rådet, där hans stämma alltid höjdes, då det gällde att försvara sanning, billighet och fosterland." Han dog en hjältes död, då han efter sjöslaget i Femern 1644 mot Kristian IV, (kriget mot Danmark 1643-1645) låg med sin flottan i Kielbukten för reparation, träffades han, den 26 juli, av en dansk kula när han stod och tvättade sig i kajutan. Tjänaren som höll handfatet dödades och Fleming fick lårbenet avskjutet och dog två timmar senare. Hans barn upphöjdes sju år efter hans död med friherrlig värdighet.

 

       Han gifte sig med (1) Anna Göransdotter Snakenborg #3616, gifta 1618 (dotter till Göran Ulfsson Snakenborg (Bååt) #3619 och Barbro Nilsdotter Cruus af Edeby #3620),  död 8.1.1637 i Värmdö, Sverige.

 

                             Barn:

           69.     i.     Herman Fleming af Liebelitz #3622 född 17.9.1619.

                    ii.   Lars Fleming af Liebelitz #3623, född 3.1.1621 i Norrnäs Uppland, Sverige, Friherre, hovrättspresident, överkrigskammarpresident vid svenska armén, död 9.3.1699 i Stockholm, Sverige.  Återkommen från sina utländska resor, utnämndes han 1649 till kammarherre, blev två år därefter friherre och kammarråd samt 1652 landshövding över Stockholms län, vartill Uppsala län lades 1654. Sistnämnda år på egen begäran förordnad till landshövding över Dorptska kretsen, försvarade han 1656 med en obetydlig besättning Dorpt i tio veckor mot de överlägsna

                             ryssarna, varefter han utnämndes till överkrigskammarpresident vid svenska armén, hvilket ämbete han förestod både under polska och danska krigen. 1665 utnämnd till president i Dorpts hovrätt, upphöjdes han 1668 till riksråd och blev året därpå kansler för universitetet i Pernau. Han blev 1676 som rikskammarråd förordnad att biträda riksskattmästaren Sten Bjelke vid kammarkollegiets förvaltning. 1680 utnämndes han till lagman i södra Finland. Under sista åren av sin levnad var han för sin svaga hälsa frikallad från alla tjänstebefattningar och bevistade rådets sammanträden, blott då hans krafter tilläto det.

 

                             Han gifte sig med Anna Natt och Dag #3666, gifta 1653.

 

                    iii.  N.N. Fleming af Liebelitz #3624, född 1622, död ca 1623.

                    iv.   N.N. Fleming af Liebelitz #3625, född 1623, död ca 1624.

                    v.    Barbro Fleming af Liebelitz #3626, född 1624, Friherrinna, död 1693.

                    vi.   Anna Fleming af Liebelitz #3627, född 1626, Friherrinna, död 1651.

                    vii. Göran Fleming af Liebelitz #3628, född 29.10.1628, Friherre, riksråd, diplomat, död 27.9.1667 i Breda, Holland.  Han utnämnd 1660 till riksråd och rikskammarråd, skickades 1666 till England för att åstadkomma en närmare förening med Sverige och medla i kriget mellan England och Holland. Dessa underhandlingar ledde till freden i Breda 1667.

 

                             Han gifte sig med Sigrid Gyllenstierna #3668, gifta 1656, friherrinna.

 

                    viii.       Margareta Fleming af Liebelitz #3629, född 3.10.1630 i Norrnäs, Sverige, död ca 1650.

                    ix.   N.N Fleming af Liebelitz #3630, född 1632, Friherrinna, död ca 1652.

 

       Han gifte sig med (2) Elena Claesdotter Bielke #3617, gifta 1638 (dotter till Claes Nilsson Bielke #3538 och Elsa Johansdotter Bielke #3621),  Friherrinna.

 

60.  Anna Larsdotter Fleming #3608, död 1632.

 

       Hon gifte sig med (1) Claes Boije af Gennäs #3610 (son till Göran Boije af Gennäs #4821 och Magdalena Schade #4822),  Ståthållare.

 

                             Barn:

                    i.     Göran Boije af Gennäs #4817, Ryttmästare, död 12.2.1646.

 

       Hon gifte sig med (2) Erik Boije af Gennäs #3611, född 29.9.1588 i Pernå Isnäs (son till Mårten Boije af Gennäs #4502 och Margareta Hansdotter Björnram #4505),  Överstelöjtnant, död 10.1.1647.

 

                             Barn:

           70.     ii.   Claes Anders Boije af Gennäs #4826.

           71.     iii.  Erik Boije af Gennäs #5617.

 

 

Tionde generationen

 

61.  Johan von Birckholtz #4536, född 27.5.1615 i Yläne, Ryttmästare, död 13.1.1663 i Pälkäne.

 

       Han gifte sig med Christina Hara #5011, död ca. 1670.

 

                             Barn:

           72.     i.     Anna von Birckholtz #5012.

                    ii.   Christina von Birckholtz #5013.

 

62.  Jakob Larsson #3713, född 1585, Klockare, landbonde, död efter 1635.  Han var klockare i Finström och landbonde på Bastö. Levde 1635.

 

       Han gifte sig med Brita #3714.  Bosatt i Bastö, Finström sn.

 

                             Barn:

           73.     i.     Göran Jakobsson #3715 född 1615.

 

63.  Nikolaus (Nils) Arvidi Lietzén #1076, född ca 1620 i Litslena, Sverige, Riksdagsman, borgmästare, hovrättsassessor, död 1691 i Åbo, begravd 21.02.1692 i Åbo domkyrka.  Verkade även som häradshövding och vice landshövding. Student i Uppsala 9.3.1637. Höll ett akademiskt anförande för studenterna - De justitia - den 11.12.1642. Skrev som stipendiat 1642 ett begravningskväde till Axel Gustafsson Banérs minne. Lämnade kort därpå universitetet och skrev 1643 en lyckönskningsdikt till vigseln mellan sin forna studiekamrat Johan Ståhlhandske och Margareta Fleming, kallade sig därvid stipendiat. Snart därefter blev han notarie i Pommerns krigsrätt, borgmästare i Åbo 30.10.1647. Var riksdagsrepresentant för Åbo 1650, 1654, 1655 och 1660. Hovrättsassessor i Åbo, häradshövding för Vehmo och Nedre Satakunda 1663, men erhöll det oaktat av staden tillstånd att handla. Avsked från sistnämnda tjänst 1680. Vicelandshövding i Åbo för Harald Oxe 1678 och 1686. Avsked från assessoratet 16.6.1690. I Åbo Hovrätts historik nämnd som "en klassisk bildad jurist". Sådana utbildades icke blott utomlands utan också i Uppsala, framför allt där av den store Johan Loccenius. Han begravdes "jämte sin kära husära och son" i släktgraven vid Åbo domkyrka. Graven är framför altaret och på golvplattan har graverats hans namn Nils Lietzén.

 

       Han gifte sig med (1) Katarina Wernle #1078, gifta 10.7.1648 i Åbo, född 08.08.1628 i Åbo (dotter till Baltasar Veitsson Wernle #1080 och Chatarina Gubbertz #1081),  död 17.03.1657 i Åbo, begravd 22.03.1657 i Åbo.  Vid hennes begravning hölls en predikan om "de Christtrognas åtrå" av biskop Petraeus samt upplästes verser på latin av Olai Norcopensis och på svenska av N Danielis Ekerot. Svensk adlig ätt nr 874.

 

                             Barn:

           74.     i.     Katarina Nikolausdotter Lietzén #1084.

                    ii.   Arvid Nikolausson Lietzén #1086, född 23.5.1650 i Åbo, Handlingsskrivare, död 14.5.1674 i Åbo.  "Fullkomlig" student 22.1.1692 (som knappa 12 årig). Från år 1671 auskultant vid Åbo hovrätt.  Dog som ogift.

           75.     iii.  Clara Nikolausdotter Lietzén #1085 född 1651.

 

       Han gifte sig med (2) Margareta Carlsdotter Ekenbom #1079, gifta 21.8.1658 i Stockholm, Sverige (dotter till Carl Hansson Ekenbom #1082 och Carin Simonsdotter #1083),  död 1692 i Åbo, begravd 21.2.1692 i Åbo.

 

                             Barn:

                    iv.   Nikolaus Nikolausson Lietzén #1855, född i Åbo, Häradshövding, död 21.1.1692, begravd 15.11.1692 i Åbo domkyrkas familjegrav med föräldrarna.

           76.     v.    Hedvig Nikolausdotter Lietzén #1087 född före 1660.

           77.     vi.   Anna Maria Nikolausdotter Lietzén #1089 född 1660.

           78.     vii. Margareta Nikolausdotter Lietzén #1088 född ca 1661.

           79.     viii.       Maria Elisabet Nikolausdotter Lietzén #1856 född 1662.

           80.     ix.   Carl Nikolausson von Lietzén #1090 född 1663.

           81.     x.    Sara Nikolausdotter Lietzén #1091.

                    xi.   N.N. Lietzén #1857, död 1668, begravd 6.3.1668.

 

64.  Erik Arvidi Lietzén #1077, född i Litslena, Sverige, Handlingsskrivare i rådstugurätten, död ca 1666 i Åbo.  Han var bl a Åbo rådstugurättens sekreterare 4.2.1650, Kämnare 16.2.1650-, Pyhäjärvis inspektor 1650-53, Kexholms stadssekreterare 1656.

 

       Han gifte sig med Maria Gröön #1108, född i Kexholm (dotter till Casper Grööning #1945 och Katarina Wagner #1946),  död 1703 i Satakunda.  Vid Kexholms rådstugurätt behandlades 15.2.1668 ett brev från Maria Gröön, i vilket hon kräver staden på sin avlidne mans, tullnären Erik Arvidsson Lietzens innestående lön. Härvid konstaterar rätten, att »Den sal.mannen så väl som hans efterlåtne änka visste väl vad som hans sal. svärfader borgmästaren Casper Gröön om denne anfordran till svar gav, nämligen det han hade ingen tjänst gjort, därföre kunde han icke heller någon lön förvänta. - Det tyckes mycket sällsynt vara honom kunna njuta sin lön när alle andre av Muskovitens infall måste lämna både hantverk och egendom i loppet.»

 

                             Barn:

           82.     i.     Arvid Lietzén #1110 född ca 1660.

 

65.  Zacharias Arvidi Lietzén #1058, född 1629 i Litslena, Sverige, Akademibokbindare, bokhandlare, död 16.4.1684 i Åbo.  Gick i bokbinderilära hos Christian Reussner i Stockholm till år 1649, därpå gesällår i Tyskland, slutligen inflyttning till Åbo 1663, där han idkade bokbinderirörelse. Ansökte 12.1.1662 att få bli akademibokbindare och antogs till Academiae Bibliopegus. Akademirektor Elias Til-Landz utsände vid hans död inbjudningskort till begravningen: "Inexorabilis ea fragilitas nostro".

 

       Han gifte sig med (1) Maria Billstén #1059, gifta 1665, född ca 1649 (dotter till Carl Conradsson Billstén #3092 och Anna Henriksdotter Nyman #3093),  begravd 23.6.1676 i Åbo domkyrka.  Hon antas vara dotter till Carl Billstén och Anna Nyman,  vilka är begravda i Åbo domkyrka år 1673 respektive 1671. Några år senare (1676) begravdes också Maria i Åbo domkyrka.

 

                             Barn:

           83.     i.     Arvid Zachariasson Lietzén #1004 född 1671.

                    ii.   Karl Zachariasson Lietzén #1061, född 1673 i Åbo, Bokbinderimästare.  Verkade som bokbinderimästare fr o m år 1689.

                    iii.  Nicolaus Zachariasson Lietzén #1062, född i Åbo, Tullkontrollör i Gävle, död 1730.  Studerade i Åbo. Flyttade till Sverige 1691 och verkade som kontrollör i Gäfle år 1703.

                    iv.   Zacharias Zachariasson Lietzén #1063, född i Åbo, död 15.06.1686.

                    v.    N.N. Zachariasdotter Lietzén #1065.

 

                             Hon gifte sig med L Höijer #1069, gifta i Åbo.  Kunde eventuellt vara den Lars Höijer som blev underofficerare (lägre styrman) i flottan 1687.

 

 

      

       Han gifte sig med (2) Katarina Filipsdotter Belkou #1060, gifta 28.11.1677 i Åbo (dotter till Filip Belkou #1071 och Elisabet Robertsdotter Rancken #1072),  död efter 1706.  Efter sin mans död gifte hon sig 3.4.1688 med sina barns hemlärare Lars Wulff.

 

                             Barn:

                    vi.   Elisabet Lietzén #1067, född i Åbo.  Flyttade till Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Johan Bursman #1070, Coadjutor, kaplan.  Han verkade först som coadjutor i Sagu och sedermera som kaplan i Nykyrka. Flydde till Sverige och fick där befordran.

 

                    vii. Filip Lietzén #1066, född i Åbo, död efter 1698.

                    viii.       Clara Lietzén #1064, född 1679 i Åbo.

 

                             Hon gifte sig med Nils Vrigstadius #1068, Kyrkoherde i Eura, död efter 1714.

 

66.  Per (Peder) Månsson Utter #3745, född 19.9.1566 i Stockholm, Sverige, Arkivsekreterare, genealog, död 23.9.1623 i Stockholm, Sverige.  Han tjänstgjorde i det kungliga kansliet med säkerhet från 1584 (måhända tidigare) till 1588 som biträde åt Rasmus Ludvigsson, som under sin vård hade de indragna kyrko- och klosterarkivalierna, och kvarstod sedermera till nov. 1593 i kansliet. Misstänkt för sympatier för Sigismund, förföljdes han av hertig Karl, men lyckades hålla sig dold på landet. På dennes dödsbädd benådades han. I hertig Johans av Östergötland tjänst blev han kammarråd, men återinträdde 1618 i kungliga kansliet och blev arkivsekreterare. Arkivalierna hade under den föregående tidens vanvård råkat i stor oordning. Hans främsta uppgift blev att skrida till ett målmedvetet ordningsarbete, för vilket han 1618 uppgjorde ett program, som följdes även av hans efterträdare. Handlingarna skulle ordnas efter konungarnas regeringstid, därinom kronologiskt och efter vissa grupper, t. ex. svenska, finska, danska handlingar, riksdagshandlingar, bergshandlingar. Han sökte genomföra dessa principer, men ett mera omfattande ordningsarbete hindrades dock under hans tid av vidriga lokalförhållanden. Utredningsarbeten, såsom om förhållandet mellan Sverige och Danmark före kriget 1611-1613 eller om adelsprivilegierna, anförtroddes åt honom.  I likhet med sin företrädare Rasmus Ludvigsson, som han överträffade i kritik, var han en framstående genealog. Hans största genealogiska arbete är det i handskrift i Riksarkivet befintliga Collectanea genealogica (över 300 blad i folio). Arbetet är ingalunda avslutat, utan torde snarast få betraktas som materialsamling. Han skrev dessutom en släktbok över Johan III:s förfäder; även Christer Gabrielsson Oxenstiernas släktbok är avfattad av honom. Hans vapenbok, som länge ansågs som förkommen, emedan den gick under felaktig benämning, finns i Uppsala universitetsbibliotek. I tryck utgav han Arftafla therutaf man hafver till at see, huru man åtskilljer baakarf, sydearf och brystarff (1621). Av Lagerbring trycktes två brev av han i genealogiska frågor i företalet till Svea rikes historia (II, 1773), trenne ämbetsmemorial har tryckts i "Meddel. från Sv. Riksarkivet" (1877, 1880). Ett antal brev av honom till Axel Oxenstierna förvaras i Oxenstiernska samlingen i Riksarkivet.

 

       Han gifte sig med (1) Margareta Andersdotter #3746, gifta 1589, född 1565 (dotter till Catharina Olofsdotter #3788 och Andreas Erici #3790),  Prästdotter, död 18.7.1611 i Norrköping, Sverige.

 

                             Barn:

           84.     i.     Anders Persson Utter #3751 född 10.11.1592.

           85.     ii.   Katarina (Karin) Persdotter Utter #3748 född 9.3.1598.

           86.     iii.  Helena Persdotter Utter #3749 född 22.6.1603.

           87.     iv.   Johan Jakob Persson Utter #3752 född 1605.

                    v.    Sara Persdotter Utter #3750, född 1607 i Krokek, Sverige, död 1631 i Östra Skurkeby, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Ingel Caspersson Weinholtz #3755.

 

      

       Han gifte sig med (2) Birgitta Simonsdotter #3747, gifta 11.7.1613 i Stockholm, Sverige.

 

67.  Helena Stubbe #5065.

 

       Hon gifte sig med Otto von Berg #5064 (son till Otto Berg #5068 och Dorotea Treiden #5069),  Ryttmästare, död 18.5.1650.  Till Pall i Estland.

 

                             Barn:

           88.     i.     Helena von Berg #5052.

 

68.  Henrik Henriksson Fleming #3573, Generalmajor.

 

       Han gifte sig med Carin Cruus af Edeby #3583.

 

                             Barn:

                    i.     Helena Henriksdotter Fleming #3584.

           89.     ii.   Klas Henriksson Fleming #3585.

                    iii.  Ingeborg Henriksdotter Fleming #3586.

 

                             Hon gifte sig med Hans Rålamb #3589, Kammarherre, lagman, friherre.

 

                    iv.   Märta Henriksdotter Fleming #3587.

 

                             Hon gifte sig med Göran Sperling #3588, Fältmarskalk, generalguvernör, greve.

 

69.  Herman Fleming af Liebelitz #3622, född 17.9.1619 i Villnäs, Amiral, president i kammarkollegie,Finlands generalguvernör, död 28.9.1673 i Stockholm, Sverige.  Huvudman vid introduktionen av den friherrliga ätten Fleming af Liebelitz. Ägde Villnäs och byggde där slottet. Han tillbringade troligen sin barndom i Finland , studerade först i Uppsala och 1640-1644 skeppsbyggeri i Leyden och sjökrigföring i holländska flottan. Sedan han återvänt till Sverige deltog han i sjökriget mot Danmark, utnämndes till holmamiral och fortsatte sina studier i skeppsbyggeri i Holland 1647-1648. Som ämbetsman gjorde han en snabb karriär och kom särskilt att åtnjuta Karl X Gustavs gunst. Då han verkade som ordförande för reduktionskollegiet som skulle genomdriva fjärdepartsräfsten blev han dock föremål för sina högadliga ståndsbröders hat och efter kungens död (1660) fråntogs han sina uppgifter som riksskattmästare och sitt medlemskap i förmyndarregeringen. Han utsågs till generalguvernör över Finland och innehade denna befattning till 1669.

 

       Han gifte sig med Kristina Rosladin #3631, gifta 1645.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Fleming af Liebelitz #3632.

                    ii.   Elena Christina Fleming af Liebelitz #3633.

                    iii.  Klas Fleming af Liebelitz #3634, född 15.2.1649, Landshövding, kungligt råd, död 31.7.1685 i Aachen, Tyskland.  Han fick en till hälften civil och till hälften militärisk uppfostran. Han studerade vid Åbo universitet och gjorde också en vidsträckt studieresa genom Europa. 1675 förordnades han till ledamot i den kommision som skulle undersöka förmyndarregeringens förvaltning. 1677 blev han kansliråd och året efter överste för ett finskt kavalleriregemente. 1680 blev han landshövding i Närke och Värmland, och då var han redan lantmarskalk. Han var för reduktionen, och för att vända motviljan mot reduktionen från kungen personligen, så gav han i förslag att detta förslaget med reduktionen skulle komma ifrån ständerna själva och inte från kungen. För detta blev han belönad av kungen med en plats i rådet och presidentskap i kammar- och kommerskollegierna. 1683 fick han överinseende över gamla reduktionskollegium och året efter tog han över ledningen över rikets kammare, efter Sten Bielke när han dog, och samma år blev han kansler för Lunds universitet. Han jobbade så mycket så han blev överansträngd, och hans sinne blev nedtryckt av alla de många bittra anfall som han blev föremål för. Han var en av de sällsynta män som arbetade hårt utan tanke på egen vinning. Han var också fattig vilket gjorde att Karl XI efter han död hjälpte hans änka, och hans barn blev två år efter hans död upphöjda till grevligt stånd. Ingen av sönerna lämnade dock några manliga avkomlingar så ätten dog ut 1729.

 

                             Han gifte sig med Anna Cruus af Edeby #3662, gifta 1675, Friherrinna.

 

                    iv.   Fredrik Fleming af Liebelitz #3635.

                    v.    Christina Fleming af Liebelitz #3636.

           90.     vi.   Herman Fleming af Liebelitz #3637 född född 1654.

                    vii. Magnus Fleming af Liebelitz #3638.

                    viii.       Christina Fleming af Liebelitz #3639.

                    ix.   Carl Gustaf Fleming af Liebelitz #3640.

                    x.    N.N. Fleming af Liebelitz #3641.

                    xi.   Gertrud Fleming af Liebelitz #3642.

                    xii. Brita Fleming af Liebelitz #3643.

 

70.  Claes Anders Boije af Gennäs #4826, Kapten, död 1656.  Stupade 1656, under ett utfall vid belägringen av slottet Tykoczin i Polen. Han fick i tyska 30-åriga kriget högra handen avskjuten.

 

       Han gifte sig med Elin Beurraeus #4827.

 

                             Barn:

           91.     i.     Hans Boije af Gennäs #4824.

 

71.  Erik Boije af Gennäs #5617, Överste, underjägmästare i Finland, död 1668 i Åbo.

 

       Han gifte sig med Maria Margareta Klingspor #5616, född 1634, död 3.3.1667 i Åbo domkyrka.

 

                             Barn:

           92.     i.     Anders Boije af Gennäs #5614 född 1667.

 

 

Elfte generationen

 

72.  Anna von Birckholtz #5012.

 

       Hon gifte sig med Nils von Pfaler #5014.

 

                             Barn:

           93.     i.     Nils von Pfaler #5015 född 1686.

 

73.  Göran Jakobsson #3715, född 1615, Landbonde, död efter 1674.  Välaktad landbonde på Bastö 1655-74.

 

       Han gifte sig med Juliana (Ilja) #3716.  Bosatt i Bastö, Finström sn. Hon var änka när hon gifte sig med Göran Jakobsson.

 

                             Barn:

           94.     i.     Anna Göransdotter #3717 född 1640.

 

74.  Katarina Nikolausdotter Lietzén #1084, född i Åbo.

 

       Hon gifte sig med (1) Johan Erici Falck (Falkstedt) #1092, gifta 11.7.1667, Lagläsare från Öster-Norrland.  Student 1662.

 

                             Barn:

                    i.     Nikolaus (Nils) Johansson Falck #1815, död 1670.

 

       Hon gifte sig med (2) Johan Munck #1814, gifta 21.1.1678.

 

75.  Clara Nikolausdotter Lietzén #1085, född 1651 i Åbo, Länsman i Eura, värdinna på Vaanis, död 1742 i Eura, begravd 17.1.1742 i Eura.  År 1688 hade Klaras svärmor, Margareta Hansdotter Kietterman, testamenterat till henne Kiettaröö kronogods samt Vaanii rusthåll i Eura socken. Bodde sedermera på Vaanii och skötte i över 30 år sin bortgångna mans länsmanstjänst i Eura (1692-1724) med hjälp från skrivarna, dvs vicelänsmännen. Hon var mycket energisk och företagsam. Hon skötte sin herrgård i över 50 år och dog på Vaanii nästan 100 år gammal.

 

       Hon gifte sig med Jakob Andersson Aejmelaeus #1093, gifta 10.02.1674, född 09.10.1638 i Kumo (son till Anders Jakobsson Äimä (Aejmelaeus) #1819 och Margareta Hansdotter Kietterman #1820),  Häradshövding, lagman, död 09.06.1686 i Eura.  Ägde rusthållet Vaanii i Eura. Student i Åbo 1756-57. Var privatelev för Gregorius Arctopolitanus åtminstone i april 1657. Lagläsare i Nedersatakunda domkapitel 1670-79, i Översatakunda 1675-79 och i Vehmais 1675. Vid sidan om allt detta var han underlagman i Vaasapori och häradsdomare i Nedersatakunda efter sin svärsfar, fr o m 30.12.1680.

 

                             Barn:

                    i.     Kristina Jakobsdotter Aejmelaeus #1816.  Efter att ha ärft gården Vaanii av sin farmor sålde hon tillsammans med sin man släktgården, antagligen år 1746, till Kauttua bruks och herrgårs ägare Johan Parmen Timm för 4.600 koppardaler. Lagfart till gården given 27.8.1747.

                    ii.   Anders Jakobsson Aejmelaeus #1817, född 1677, död 1735 i Halikko.  Han fungerade som kaplan i Sagu 1708- och som kyrkoherde i Halikko 1722-.

           95.     iii.  Nils Jakobsson Aejmelaeus #1818 född 10.2.1679.

 

76.  Hedvig Nikolausdotter Lietzén #1087, född före 1660, död 1720 i Upplan Stockholm, Sverige, begravd 12.05.1720 i Stockholms storkyrka, Sverige.  Hennes porträtt hänger på Gripsholms slotts vägg i Gästrummet  nr 222.

 

       Hon gifte sig med Johan (Johannes) d.y. Gezelius #1094, gifta 26.8.1680 i Åbo, född 6.9.1647 i Dorpat, Estland (son till Johan (Johannes) d.ä. Gezelius #1859 och Gertrud Gutheim #1860),  Teologie professor, biskop i Åbo, död 10.4.1718 i Uppland, Sverige, begravd 6.6.1718 i Åbo domkyrkas släktgrav.  Han gick i Hedemora skola, där hans farbror Georg Gezelius var rektor. Han blev student från Uppsala 1661 där han studerade 1661-, forsatte i Riga 1663-, i Åbo 1665-, och igen i Uppsala 1667-70. Efter detta studerade han vid flera universitet i Tyskland, Holland, Frankrike och England. Han återvände 1674 till hemtrakterna (förmodligen Åbo). Han blev teologie doktor 1676, Åbo universitets teologie professor 1675-81, superintendent för Ingermanland 1681-89. Han var biskop i Åbo åren 1690-1718 och erhöll Sagu pastorat 1689. Han fortsatte idogt det folkbildningsarbete, som hans far, Johan Gezelius d.ä, påbörjat. Han flydde till Sverige under Stora ofreden, där han dog på sin släktgård i Roslagens Wisbyholm (även namngiven Viggebyholm). Johans och Hedvigs samtliga barn fick 25.11.1719 av drottningen Ulrika Eleonora resolution på adelskap med namnet Olivecreutz. Svensk adlig ätt nr 1901, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 126. Hans porträtt hänger på Gripshols slott, Mariefred.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gezelius #1862, född 1.6.1681, död 12.6.1681.

 

 

                    ii.   Nikolaus Gezelius #1096, född 19.5.1682 i Narva, Estland, död 4.7.1697 i Narva, Estland.

                    iii.  Christina (Kristina) Gezelius #1095, född 1685, död 2.1.1732.

 

                             Hon gifte sig med (1) Erik Losköld #1097, gifta 1704, född 1665, Assessor vid Åbo hovrätt, död 1707.

                             Hon gifte sig med (2) David Lund #1098, gifta 1709, född 1657, Professor, biskop i Wexsjö, död 1729.  Svärfar till biskop Jacobus Serenius i Strängnäs. Han överflyttade till Sverige ca 1711 i samband med den Stora Ofreden och var den sista biskopen i Viborg och fick transport till Växjö 1711.

 

           96.     iv.   Johan (Johannes) Nepos Gezelius #324 född 6.5.1686.

                    v.    Maria Gezelius #435, född 24.3.1690 i Sagu prästgård, död 1735.

 

                             Hon gifte sig med Johan Pettersson Stiernstedt #1865, gifta 1705, född 01.11.1653 i Viborg (son till Petter Thesleff #1866 och Katarina Hansdotter Schmedeman #1867),  Landshövding i Åboland, friherre, död 7.2.1722 i Stockholm, Sverige.  Han var auskultant vid hovrätten 1670, Viborgs läns häradshövding 1680, regeringssekreterare i Narva 1694 och Åbo läns landshövding 1716.  Han adlades 3.12.1697 i Sverige med namnet Stiernstedt (tidigare Thessleff) och förlänades titeln friherre 23.5.1719. Han flydde till Sverige under stora ofreden. Svensk friherrlig ätt nr 145.

 

                    vi.   Elisabet Gezelius #1863, död vid födseln.

 

77.  Anna Maria Nikolausdotter Lietzén #1089, född 1660 i Åbo, död 28.3.1734 i Åbo.  Hon var bosatt i Nyenskans i Ingermanland.

 

       Hon gifte sig med (1) Magnus Lundberg #1101, gifta 1686, Prost, teologie lektor.  Han verkade bl a som präst i den forna befästningen och staden Nyenskans i Ingermanland nära St Petersburg samt som teologie lektor i Narva.

 

                             Barn:

           97.     i.     Margareta Lundberg #1893.

 

       Hon gifte sig med (2) Johan Georgii Gezelius #1102, född 1660 i Hedemora, Sverige (son till Georgius (Göran) Gezelius #1894 och Christina Jonasdotter Columba #3134),  Teologie doktor, kyrkoherde i Jakobstad, död 1714 i Stockholm, Sverige.  Student och filosofie magister från Uppsala, katedralskolans prorektor 1686 och rektor 1689 i Narva. Pastor i Pedersöre 1692, prost 1704, riksdagsman 1713. Biskopen i Åbo, Johan Gezelius d.ä, var hans farbror.

 

                             Barn:

                    ii.   Hedvig Gezelius #1895.

 

                             Hon gifte sig med Daniel Juslenius #1899, född 10.06.1676 i Virmo (son till Daniel Juslenius #1900 och Barbro Giös #1901),  Teologie professor, biskop i Borgå, död 17.7.1752 i Sverige.  Han blev linguarum professor i Åbo 1712, professor i teologi 1727. Han undervisade i teologi vid Åbo Akademi från 1727 och blev biskop i Borgå 1734 och i Skara 1744. Han behandlade Finlands geografi, historia och språk i rudbeckiansk anda, där Finland prisades som ett urgammalt kulturland. Hans finsk-latinsk-svenska ordbok, "Suomalaisen Sana-Lugun Coetus" (1745) var den första i sitt slag. I hans avhandling "Aboa Vetus et Novus" (Åbo förr och nu) söker han rötterna till det finska språket i Babelstornet. Efter att ha flytt till Sverige under Stora nordiska kriget skildrade han där de olyckor som drabbat hans land. Såsom A. Pietilä upplyser i sin biografi över biskopen Daniel Juslenius (I, s. 13) tjänstgjorde denne under ett år 1695-96 som informator i en familj i Kaporje. Ett spår därav kommer till synes i Kaporje härads dombok för 1697, nämligen att Juslenius för 4 daler sålt ett clavicorfium åt Henrik Forsmans son (modern hette Brita Gebhard). Härav framgår att Daniel Juslenius torde ha varit musikalisk.

 

78.  Margareta Nikolausdotter Lietzén #1088, född ca 1661 i Åbo, död 1718 i Åbo.

 

       Hon gifte sig med Petrus (Petter) Hahn #1100, gifta 12.1.1681, född 1650 i Uråsa Småland, Sverige (son till Abraham Hahn #1871), Professor, död 12.12.1718 i Åbo.  Han var född i Småland och hade i likhet med flera av sina landsmän studerat vid Åbo akademi, där han 1672 inskrevs som student. Där anställdes han redan 1675 som biblioteksamanuens och vann därstädes den filosofiska graden 1679. Två år senare befordrad till e. o. professor i filosofiska fakulteten, 1683 utnämndes han till ord. professor i fysik och blev 1690 även universitetsbibliotekarie. Han var professor i narutvetenskap och fysik 1683-1718. Såsom författare utvecklade han en ej obetydlig verksamhet, vars frukter han nedlade i akademiska avhandlingar. Han var synnerligen aktiv och ambitiös. Han skev upptill 125 akademiska avhandlingar om många olika områden, bl a om livssjälen, naturens förökning, syn, hörsel, smak, matsmältning, sömn och vaka, livet i livmodern gråt samt ålderdomens svagheter. Dessas innehåll är ett intyg om, att han var bekant med och hyllade den nya utveckling, inom filosofien och naturvetenskaperna, som vid denna tid gjorde sig gällande.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Hedvig Petrusdotter Hahn #1872, född 1684, död 1742 i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Lars Gabrielsson Tammelin #1874, född 2.5.1669 i Åbo (son till Gabriel Laurentii Tammelinus #1876 och Anna Eriksdotter Pihl #1877),  Biskop i Åbo, professor i matematik, död 2.7.1733 i Åbo.  Professor i matematik i Åbo 1699.  Pastor 1706 i Nemas, Finland. Måste flytta under flykten 1713 i Stockholm . Pastor och prost 2.5.1717 i Västerfärnebo, Uppland. 13de biskop 11.12.1728 i Åbo. Biskop 1728-1733 i Åbo. Teologie doktor 23.2.1732. Sönerna står uppräknade i husförhörslängd Västerfärnebo AI:4 (1723-1728) under Prostgården på fol 23.

 

                    ii.   Brita Christina Petrusdotter Hahn #1873, född ca 1685 i Sverige, död 1725.

 

                             Hon gifte sig med Nils Wallerius #1875, gifta 1701, född 1666 i Linköping, Sverige (son till Nils Wallerius #1881 och Rebecka Dahlhem #1882),  Medicine professor, död 11.6.1704 i Åbo.

 

79.  Maria Elisabet Nikolausdotter Lietzén #1856, född 1662 i Åbo, död 30.3.1751 i Storkyro.

 

       Hon gifte sig med (1) Johan Lönn #1902, Kaplan i Laihela, död 7.12.1690 i Vasa.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Henric Claudii Ahlholm #1903, gifta i Sverige (son till Claudi Ahlholm #1904), Kyrkyherde i Siikajoki, död 1695 i Siikajoki.  Studerat i Uppsala 1669 och i Åbo 1671. Blev kaplan i Pyhäjoki 1679 och den första pastorn i Siikajoki 1694.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Ahlholm #1907, född ca 1690, död 4.1.1691 i Uleåborgs län, Pyhäjoki.

                    ii.   Johan Ahlholm #3254, född 1693, död 1693.

                    iii.  Erikus Ahlholm #1908, född 1694 i Uleåborgs län, Pyhäjoki, död 6.2.1695 i Uleåborgs län, Pyhäjoki.

 

       Hon gifte sig med (3) Israel Erici Alftanus (Alftan) #1822, gifta 9.1.1698 i Uleåborgs län, Pyhäjoki, född 1632 i Tövsala (son till Ericus Erici #1905 och Helena "Elin" Mårtensdotter Brenner #1906),  Kyrkoherde i Storkyro, död 1712 i Storkyro.  Han var fosterbarn till prosten i Jakobstad Erik Forteliusa (Bothneiensis). Student i Åbo 1651 och vicepräst i Tövsala (fi Taivassalo) 1658 då han blev Nylands och Tavastlands kavalleriregementets pastor. Kyrkoherde i Storkyro fr o m 1672. Opponent 1680 i prästskolan. Han ägde Salmittu rusthåll i Tövsala, vilket han 6.6.1671 bytte till Kurjala rusthåll, också i Tövsala och som ägdes av fröken Beata Magdalena Wittenberg. Kurjala rusthåll sålde han 18.7.1683 till ägaren av Tammisto rusthåll i Vehmais, Erik Persson, för 600 daler. Han donerade till Storkyros gamla kyrka en minnestavla över de döda, som fortfarande finns ovanom sakristian.

 

80.  Carl Nikolausson von Lietzén #1090, född 1663 i Åbo, Lagman, assessor, död 5.4.1721 i Halland, Sverige.  Åbo hovrätts auskultant 1685, advokat 1686, vicenotarie 1688, krigsdomare 1689, Hallands häradshövding 1690, Göta hovrätts assessor 1704, lagman i Ystads län 25.6.1719. Blev adlad 1719 och introducerades 1720 med namnet von Lietzén. Hans vapensigill var lik den som hans far hade använt. Dog sonlös och därmed utgick hans adliga ätt med honom på svärdsidan. Hans samtliga barn fingo 1719 av drottning Ulrika Eleonora resolution på adelskap. Svensk adlig ätt nr 1621.

 

       Han gifte sig med Engel Strömner #1103, gifta 19.08.1700, född 27.10.1667 i Sverige (dotter till Anders Strömner #1104 och Brita Grönling #1105),  död 04.05.1730 i Risa Örså, Sverige.  Svensk adlig ätt nr 1167.

 

                             Barn:

           98.     i.     Margareta von Lietzén #1909 född 1703.

                    ii.   Hedvig von Lietzén #1910, född 11.11.1706 i Jönköping, Sverige.

                    iii.  Ingrid Elisabet von Lietzén #1911, döpt 24.8.1708 i Jönköping, Sverige, död 1738.

 

                             Hon gifte sig med Alexander Pereswetoff-Morath #2758, gifta 31.8.1736 på Risa i Örså sk, Sverige, född 26.8.1691 i Ingermanland, Ryssland, Major, död 7.8.1761.  Svensk adlig ätt nr 559.

 

                    iv.   Hedvig Charlotta von Lietzén #1912, född 13.1.1712 i Sverige, död 15.3.1752 i Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Carl Gustaf Pereswetoff-Morath #1917, gifta 11.8.1736, född 19.3.1696, Överstelöjtnant, död 2.10.1773.  Svensk adlig ätt nr 559.

 

81.  Sara Nikolausdotter Lietzén #1091, död 1745.

 

       Hon gifte sig med (1) Gudmund Höök #1106, gifta 17.9.1689, född ca 1640 (son till Tore Nilsson #1918), Räntmästare vid Åbo akademi, död 22.2.1695 i Åbo.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Simon Johansson Tolpo #1107, gifta 7.1.1698, född 9.10.1652 i Åbo (son till Johan Ericsson Tolpo #1890 och Catharina Eschilli Ruskiapää #1891),  Teologie professor, död 5.7.1711 i Nådendal.  Student 1666, filosofie kandidat och medhjälpare på Åbo akademis  filosofiska institution 1657, magister 1677, präst i Nådendal 1711-, Åbo akademis professor, först  i logik och metafysik 1679-, sedan i teologi 1700-.

 

                             Barn:

           99.     i.     Nils Simonii Tolpo #1919 född 1.12.1698.

                    ii.   Karl Tolpo #1920, Styckjunkare vid Fredrikshamn artilleri, död 1741 i Fredrikshamn.

                    iii.  Anna Katarina Tolpo #1921, död i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Pehr Lagerstedt #1927, Artillerikapten i Stockholm.

 

           100.   iv.   Katarina Tolpo #4754.

 

82.  Arvid Lietzén #1110, född ca 1660, Akademiräntemästare, död 1708 i Åbo.  Kommissarie, regementsskrivare. Han blev akademiräntemästare fr o m 1695 efter kusinens man, Gudmund Höök.

 

       Han gifte sig med Sara Walstenius #1111, gifta 17.11.1687 i Åbo (dotter till Jakob Walstenius #1112 och Elisabet Aronsdotter Klöfversköld #1113),  begravd 5.5.1692.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Magdalena Lietzén #1115, död efter 1781.

                    ii.   Maria Elisabet Lietzén #1114, född 1686 i Åbo, död 1756.

 

                             Hon gifte sig med Johan Haberman #1118, född 1686, Prost, död 1756.

 

                    iii.  N.N. Lietzén #1117, född före 1692, död 1696.

                    iv.   N.N. Lietzén #1116, född före 1692, död 1731.

 

83.  Arvid Zachariasson Lietzén #1004, född 1671 i Åbo, Borgare, skeppare, vicehäradshövding, död ca 1743 i Kiikala.  Verksam som borgare och skeppare i Åbo. Arrendator 1709 av Järvenpää Huru i Lojo Nummis. Landsfiskal från 1715 och häradshövding i Raseborgs domsaga under ryska tiden. Köpte 1722 Simola rusthåll i Kiikala. Han anklagades 1790 av prosten Johan Lenneberg i Lojo bl a för att 1) ha beljugit honom inför furst Galitzin att ej hava velat erlägga kontribution, 2) ha hyst Sissar hos sig, 3) ha lockat en rysk läkare från ryska armén och gift bort honom med en finsk hustru, varvid hela svenska partiet varit närvarande, samt fört honom till Stockholm, 4) stjälandes fört salt och allehanda kunskap till Stockholm osv ... Lietzén kunde försvara sig mot alla beskyllningar, mot punkt 2 särskilt, genom att framvisa ett karakteristiskt, sig av en viss "Matts Hålmgren Gitzisselkors" tillskrivet hotelsebrev "datum unde d. 26 juli 1714", samt frikändes h o h.

 

       Han gifte sig med Maria Miltopaeus #1005, gifta 18.04.1696 i Åbo, född 1674 (dotter till Johan Miltopaeus #1119 och Elisabet Lorentzdotter Gerdt #4553),  begravd 9.6.1754 i Kiikala.

 

                             Barn:

           101.   i.     Johan Arvidsson Lietzén #1008 född 27.7.1697.

           102.   ii.   Arvid Arvidsson Lietzén #1010 född 1700.

           103.   iii.  Nicolaus (Nils) Arvidsson Lietzén #1009 född 25.7.1704.

                    iv.   Hedvig Arvidsson Lietzén #1011, född 1708 i Åbo.

           104.   v.    Gabriel Arvidsson Lietzén #943 född 10.4.1710.

 

84.  Anders Persson Utter #3751, född 10.11.1592, Överstelöjtnant, kommendant, död 11.11.1640 i Kolstad, Sverige.  Han ägde Navsta, Hult, Utterberg och Kolstad, blev major 1629, överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1930 och adlades 1632. Vid konung Gustaf II Adolfs begravning 1634 var han härold. 1635 utnämndes han till kommendant på Buxtehude i Bremen.  Han hade tre söner som dog före honom.

 

       Han gifte sig med (1) Hebla Larsdotter Creutz #3756, gifta 1626 (dotter till Lars Mårtensson Creutz #4075 och Margareta Arvidsdotter Wildeman #4076),  död 1629.

 

                             Barn:

                    i.     Peter Utter #4080, född 1627, död 1627.

                    ii.   Lars Utter #4081, född 30.6.1629 i Elbing, Sverige.  Han dog som ung, före sin fader.

 

       Han gifte sig med (2) Beata Gyllencreutz #4077, född 4.7.1613 i Östra Ryd, Sverige (dotter till Tyge Larsson Gyllencreutz #4078 och Brita Alfsdotter Ikorn #4079),  död 1638.

 

                             Barn:

                    iii.  Peter Utter #4082, född 1632, död 3.9.1637.

 

85.  Katarina (Karin) Persdotter Utter #3748, född 9.3.1598 i Uttersberg, Sverige, död 28.10.1677 i Söderköping, Sverige.

 

       Hon gifte sig med (1) Henrik Kruse #3754.

 

                             Barn:

                    i.     Helena M Kruse #4069.

 

                             Hon gifte sig med Herman Wibling #4070, gifta 1635 i Norrköping, Sverige (son till N.N. Wibling #4074), Borgmästare i Söderköping, död 7.1.1668 i Söderköping, Sverige.

 

 

      

       Hon gifte sig med (2) Henrik Eriksson #4068, Tullnär i Kalmar.

 

      

       Hon gifte sig med (3) Arvid Larsson #3753, Borgmästare i Söderköping, död 1647.

 

                             Barn:

                    ii.   Ingeborg Arvidsdotter Utter #4071.

 

                             Hon gifte sig med Joachim Wibling #4073, gifta 1645 (son till N.N. Wibling #4074).

 

                    iii.  Lars Arvidsson Utter #4072.

 

86.  Helena Persdotter Utter #3749, född 22.6.1603 i Falun, Sverige, död 1641.

 

       Hon gifte sig med Henrik Mårtensson Teet #3759, gifta 1624 i Falun, Sverige, född ca 1590 i Pärnå Tetom, Överborgmästare, assessor, död 1657 i Falun, Sverige.  Han var domhavande i Uppsala, åtminstone redan 1620, härdshövding i Dalarna 1623, assessor i Åbo hovrätt 1630, konfirm. Fullm. 1632, tillika underlagman i Karelen 1635-38 och bergmästare i Finland 1638. År 1640 blev han överborgmästare och burgreve i Falun, 1641 assessor i bergskollegiet. Han utgick ur bergskollegiets stat år 1651. Adlades år 1652 under namnet Teet, dog 1657 i Falun och ligger begraven i Falu kyrka.

 

                             Barn:

                    i.     Petrus Teet #3940, född 1625.  Student i Åbo 1640, Uppsala 1642, Leiden 1648. Han dog som ung.

                    ii.   Helena Teet #3763, född ca 1627, död 22.3.1658 i Falun, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Anton Trotzig #3765, gifta 1647.

 

           105.   iii.  Margareta Teet #3764 född 22.6.1628.

                    iv.   Johannes Teet #3941, född 1630.  Student i Åbo 1640, Uppsala 1642, Leiden 1648. Respondent i Uppsala 1647 (examen). Han dog som ung.

           106.   v.    Anders Teet #3942 född 1637.

                    vi.   Mårten Teet #3943.

 

87.  Johan Jakob Persson Utter #3752, född 1605, Ståthållare på Arensburg på Ösel, död 10.8.1654.  Menig vid greve von Manstelds regemente 1623. Var 1626 fänrik vid Åbo läns regemente. Kapten vid Upplands regemente 1629 och vid Västmanlands regemente 1631. Kapten vid Upplands regemente 1633. Regementskvartermästare 1636 [6]. Adlad s. å. 3/9 och introducerad på sin broders adl. nummer s. å. Major vid Upplands regemente 1637. Överstelöjtnant därst. 1645, s.å. blev adelskapet stadfäst. Han blev en gång fången och spolierad av polackerna, ur vilken fångenskap han hemkom 1632. Förordnades

       1645 att kommendera krigsfolket i Värmland och vid dess gränser. Han fick 1641 i förläning på Norrköpings besluts villkor och köpte 1646 Hornö i Vallby socken, Uppsala län, som tidigare varit förlänat till hans svärfader Baltzar Lamb, och som av honom gjordes till säteri före 1648.

 

       Han gifte sig med (1) Violetta Lamp #3757, gifta 21.8.1632, född 1615 i Erbrodd, Skottland, död 25.7.1646.

 

                             Barn:

                    i.     Baltzar Utter #4085, död 19.10.1635.

                    ii.   Peter Utter #4086, född 1638, Major, död 1694.

                    iii.  Helena Utter #4087, död 1683.  Hon gifte sig med sin styvmoders broder.

 

                             Hon gifte sig med Anders Oxe #4097, gifta 1653, Fänrik, död 1689.

 

                    iv.   Gresilia Utter #4088, död 16.4.1640.

                    v.    Baltzar Utter #4089, död 16.4.1640.

                    vi.   Beata Utter #4090, död 28.8.1641.

                    vii. Margareta Utter #4091, död 14.4.1645.

                    viii.       Sara Utter #4092, död 18.8.1645.

                    ix.   N.N. Utter #4093, död 25.7.1646.

 

       Han gifte sig med (2) Carin Oxe #3758, gifta 5.9.1647 i Bred, Sverige (dotter till Christoffer Andersson Oxe #4083 och Brita Torstensdotter Stålhandske #4084),  död 1676 i Kolstad, Sverige.

 

                             Barn:

                    x.    Brita Utter #4094, död 20.7.1732 i Loviseberg (Anderstorp), Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Volmar Schildt #4098, gifta 5.5.1676, Kapten.  Svensk adlig ätt nr 282.

 

                    xi.   Catharina Maria Utter #4095, död 1694.

 

                             Hon gifte sig med Carl Silfversparre #4099, gifta 8.11.1676, Överstelöjtnant, död 1692.  Svensk adlig ätt nr 99.

 

                    xii. Johan Utter #4096, Kapten, död 17.7.1696.  Student i Uppsala 1661. Kapten 1685.

 

                             Han gifte sig med (1) Metta Crusebjörn #4100, gifta 19.1.1676 (dotter till Jesper Crusebjörn #4101 och Anna Ribbing #4102).

                             Han gifte sig med (2) Elisabet Körning #4103 (dotter till Carl Körning #4104 och Elisabet Crusebjörn #4105),  död 1719.

 

88.  Helena von Berg #5052, död ca. 1704.

 

       Hon gifte sig med Jakob Sabelhierta #5051 (son till Jakob Sabelhierta #5053 och Anna Margareta Stålarm #5054),  död 1685.

 

                             Barn:

           107.   i.     Carl Gustaf Sabelhierta #5047 född 21.3.1670.

 

89.  Klas Henriksson Fleming #3585, Amiralitetskapten, död 1706.  Ärvde 1698 Ogesta och Herrön efter svärfadern.

 

       Han gifte sig med (1) Maria Meijendorff von Yxkull #3590 (dotter till Lage Meijendorff von Yxkull #3592 och Maria Wemstedt #3593).

 

                             Barn:

                    i.     Henrik Klasson Flemning #3594.

                    ii.   Maria Helena Klasdotter Fleming #3595.

                    iii.  Catharina Ebba* Klasdotter Fleming #3596.

                    iv.   Lage Klasson Fleming #3597.

                    v.    Göran Klasson Fleming #3598.

                    vi.   Klas Klasson Fleming #3599.

                    vii. Johan Klasson Fleming #3600.

                    viii.       Carl Klasson Fleming #3601.

 

       Han gifte sig med (2) Anna Elisabet Duwall #3591.

 

90.  Herman Fleming af Liebelitz #3637, född född 1654, Lagman, död 1718.

 

       Han gifte sig med Catharina Sack #3644, gifta 5.2.1679, född 1658, död 7.12.1743.

 

                             Barn:

                    i.     Christina Fleming af Liebelitz #3645.

                    ii.   Anna Fleming af Liebelitz #3646.

                    iii.  Carl Fleming af Liebelitz #3647.

                    iv.   Barbro Fleming af Liebelitz #3648.

           108.   v.    Klas Fleming af Liebelitz #3649 född 1685.

           109.   vi.   Göran Fleming af Liebelitz #3650.

                    vii. Fredrik Fleming af Liebelitz #3651.

                    viii.       Arvid Fleming af Liebelitz #3652.

           110.   ix.   Herman Fleming af Liebelitz #3653 född 1690.

                    x.    Charlotta Ulrika Fleming af Liebelitz #3654.

                    xi.   Axel Fleming af Liebelitz #3655.

                    xii. Lars Fleming af Liebelitz #3656.

           111.   xiii.       Otto Fleming af Liebelitz #3657 född 20.12.1696.

                    xiv. Erik Fleming af Liebelitz #3658.

 

91.  Hans Boije af Gennäs #4824.

 

       Han gifte sig med Brita Forbes #4825.

 

                             Barn:

           112.   i.     Hans Boije af Gennäs #4811 född 1686.

 

92.  Anders Boije af Gennäs #5614, född 1667, Överste i expektans vid Nylands dragonregemente, död 1727.

 

       Han gifte sig med Elsa Christina von Liewen #5615, gifta 24.9.1701 i Flisby, Sverige, född 11.5.1676 på Körunda säteri i Ösmo, Sverige, död 1728.

 

                             Barn:

           113.   i.     Erik Gustaf Boije at Gennäs #5612 född 1702.

 

 

Tolfte generationen

 

93.  Nils von Pfaler #5015, född 1686, död 1748.

 

       Han gifte sig med Anna de la Motte #5016.

 

                             Barn:

           114.   i.     Kristina von Pfaler #5017.

 

94.  Anna Göransdotter #3717, född 1640.  Bosatt i Ängö, Vårdö sn. Vid tinget den 2 nov 1677 har hon som biträde sin fader, "välaktad Göran Jakobsson i Bastö", när hon tvistade med avlidne makens bror Abraham Jönsson om hemmanet i Ängö. Förlikningen blev att hennes två äldsta söner skulle stanna hos Abraham i Ängö, medan den yngste, Göran, 3 år gammal, skulle följa med modern till Bastö "dit hon nu efter skett avtal ärnar sig begiva". Anna Göransdotter återvände senare till Ängö, där hennes andra make var skriven som bonde 1688 och 1691. (OA) Anna Göransdotter bodde på gården ännu 1697, skriven som "mor" hos sonen Jöns Andersson.

 

       Hon gifte sig med Anders Jönsson #3718, född 1640, Bonde på Ängö i Vårdö, död 1676 i Vårdö Ängö.  Enligt 1661 års jordebok brukade åbon på Ängö också Timmerö, en liten holme som räntade 8 mark smör. Numera har landhöjningen gjort att den är förbunden med Ängö. Traditionen förtäljer att Ängöborna fick holmen för en filbunke av drottning Kristina. Hon ska ha vid något tillfälle varit ombord på ett fartyg som ankrade upp i Ängösund, varvid husmor på gården i Ängö bjöd på filbunke. Drottningen tyckte att den smakade så väl att hon gav dem Timmerö. Den här historien har berättats för Ole Andersson i Vargata av flera personer i den gamla generationen på Ängö, exempelvis Alarik och Verner Häggblom.

 

                             Barn:

           115.   i.     Jöns Andersson #3719 född 1669.

 

95.  Nils Jakobsson Aejmelaeus #1818, född 10.2.1679 i Eura, Kyrkoherde i Storkyro, död 15.2.1750 i Storkyro.  Hade totalt 13 barn.

 

       Han gifte sig med Hedvig Israelsdotter Alftanus #1821, gifta 1712, född 2.2.1694 i Storkyro (dotter till Israel Erici Alftanus (Alftan) #1822 och Susanna Filipsdotter Ekman (Eichman) #1823),  död 27.2.1782 i Storkyro.

 

                             Barn:

                    i.     Jakob Nilsson Aejmelaeus #1825, född 1712, död 15.7.1725 i Storkyro.

                    ii.   Clara Maria Nilsdotter Aejmelaeus #1826, född 6.4.1716 i Säterbo, Sverige, död 30.12.1772 i Lappo.

 

                             Hon gifte sig med (1) Lars Stenbäck #3256, gifta 29.12.1739, Filosofie magister, död 1742 i Stockholm, Sverige.  Hemma från Österbotten. Bleb filosofie magister 1735, presiderade för en disputation "De Mysteriis Naturae" 1736, utnämndes till collector i Åbo skola 1738 och till conrector 1740.

                             Hon gifte sig med (2) Erland Petter Törn #3257, gifta 1744, Postinspectir i Wasa, död 1765 i Nykarleby.  Hemma från Falun, Sverige.

                             Hon gifte sig med (3) Isaac Lithovius #3258, gifta 1766, Pastor i Lappo.

 

           116.   iii.  Johan Nilsson Aejmelaeus #1827 född 10.3.1718.

                    iv.   Hedvig Nilsdotter Aejmelaeus #3259, född ca 1720.

 

                             Hon gifte sig med Nils Pernerus #3260, gifta 22.6.1738, född 1710 i Pernå Kelviå (son till Nils Ericsson #1824 och Malin Johansdotter #3261),  Kaplan i Uleåborg, död 13.1.1743.  Han blev "collega inferior" i Wasa skola 1735, prästvigd 1737, "collega superior" 1738 och kaplan i Uleåborg 1740.

 

           117.   v.    Nils Nilsson Aejmelaeus #1834 född 22.2.1722.

                    vi.   Israel Nilsson Aejmelaeus #1845, född 17.2.1724 i Storkyro, död 10.5.1776 i Muhos.

                    vii. Susanna Nilsdotter Aejmelaeus #1846, född 24.8.1725.

                    viii.       Margareta Elisabeth Nilsdotter Aejmelaeus #1847, född 1.3.1727 i Storkyro, död som barn.

                    ix.   Gustaf Nilsson Aejmelaeus #1848, född 4.6.1732 i Storkyro, död i som barn.

                    x.    Carl Nilsson Aejmelaeus #1849, född 31.12.1734 i Storkyro, död 27.11.1760 i Kokkola.

                    xi.   Henrik Reinhold Nilsson Aejmelaeus #1850, född 19.10.1736 i Storkyro, död 28.11.1800 i Lochteå.

 

96.  Johan (Johannes) Nepos Gezelius #324, född 6.5.1686 i Narva, Estland, Teologie doktor, biskop i Borgå, död 18.5.1733 i Borgå, begravd i sedermera i Åbo familjegraven.  Han var professor i gudslära i Åbo, biskop i Borgå 1721-1733.  Student i Åbo 1699, filosofie magister 1704, prästvigd 1711 då han erhöll Sagu pastorat efter sin far. Han försökte på allt sätt upphjälpa sitt under kriget förfallna stift, så till kristendomskunskapens utbredande som sedernas förbättring. Han gjorde 1100 mils visitationsresor i stiftet och invigde 1726 gymnasium i Borgå. Han adlades 1719 med bibehållet namn, men tog ej introduktion.

 

       Han gifte sig med Helena Arnell #1864, gifta 25.10.1720 i Stockholm, Sverige, född 1697 i Stockholm, Sverige (dotter till Jonas Lauréntii Arnell #2789 och Helena Adlerberg #2790),  död 1.8.1751 i Borgå.  Svensk adlig ätt nr 1885. Henne styvfar var Stockholms handelsborgmästare Axel Aulaevill. Hon var konstärinna med protträttmålning som särskild hobby. Hon anses som en av Finlands första kvinnliga konstnärinnor och har målat bl.a  Carl Olderman Cronstedt (olja på duk).

 

                             Barn:

           118.   i.     Johan Olivecreutz #1892 född 17.10.1721.

                    ii.   Jonas Gezelius #5841, född 1723, död 1724.

 

97.  Margareta Lundberg #1893, död juli 1736.  Hon var bosatt i Tuna, Sverige.

 

       Hon gifte sig med Peter (Petrus) Tigerstedt #1896, född 4.8.1672 i Åbo (son till Erik Fahlander #2787 och Kristina Wallenstierna #2788),  Kyrkoherde i Tuna, död 14.12.1742 i Tuna, Sverige.

 

                             Barn:

           119.   i.     Hedvig Tigerstedt #1898 född 30.12.1710.

 

98.  Margareta von Lietzén #1909, född 1703 i Ystad, Sverige, död 26.12.1758 i Sverige.

 

       Hon gifte sig med Vilhelm Kuylenstierna #1913, gifta 1723, född 1693, Kapten, livdrabant, död 1749 i Åbo, begravd 13.12.1749 i Åbo.  Ägde herrgård i Sagu. Släkten fortlever ännu i dag i Sverige. Kuylenstierna är Flandrisk släkt och hette förut van Cuyl. Adlad 1693.  Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1697. Vilhelms släktband till denna svenska adliga ätt framgår av ättens stamtavla såsom den har publicerats av Svenska Riddarhusdirektionen 2002.  Svensk adlig ätt nr 1304.

 

                             Barn:

                    i.     Samuel Kuylenstierna #1914, född 11.7.1733 i Sagu Lautkangar.

                    ii.   Otto Samuel Kuylenstierna #1915, född 24.8.1737 i Sagu Lautkangar.

                    iii.  Maria Kuylenstierna #1916, född 7.12.1740 i Sagu Lautkangar.

 

99.  Nils Simonii Tolpo #1919, född 1.12.1698 i Åbo, Kyrkoherde, prost i Kymmene, död 23.10.1757 i Kokemäki.  Åbo läns regementspastor.

 

       Han gifte sig med Anna Kristina Gråå #1922, gifta 1724 (dotter till Mårten Johannis Gråå #1923 och Katarina Tolpo #1924),  död 1764.

 

                             Barn:

           120.   i.     Mårten Tolpo #4601 född 30.9.1726.

           121.   ii.   Anna Fredrika Nilsdotter Tolpo #1925 född 27.8.1727.

                    iii.  Nils Tolpo #4602, född 21.12.1728 i Virmo, Häradsdomare, död 3.11.1761 i Åminne.

 

                             Han gifte sig med Kristina Elisabet Freidenfelt #4614, gifta 1761.

 

           122.   iv.   Sara Katarina Tolpo #4671.

           123.   v.    Hedvig Kristina Tolpo #4734.

                    vi.   Maria Elisabet Tolpo #4735, död 1767.

 

                             Hon gifte sig med Jonas Gustaf Mennander #4747, gifta 1763, född 2.3.1729 i Pirkkala, Kyrkoherde i Urjala, död 25.8.1777 i Urjala.

 

100.  Katarina Tolpo #4754, död 1726.

 

         Hon gifte sig med Henrik Justander #4755, gifta 1704, född 30.6.1676 i Virmo (son till Erik Justander #4756 och Maria Hartman #4757),  Länsprost, död 20.5.1749 i Lempää.

 

                             Barn:

           124.   i.     Simon Justander #4759 född 5.6.1710.

                    ii.   Henrik Justander #4760.

           125.   iii.  Johan Justander #4761 född 27.11.1713.

           126.   iv.   Justina Katarina Justander #4762.

           127.   v.    Erik Justander #4763.

           128.   vi.   Anna Magdalena Justander #4783.

 

101.  Johan Arvidsson Lietzén #1008, född 27.7.1697, Länsman i Lojo, död 27.2.1783 i Bjärnå.  Verkade som länsman i Lojo under det ryska väldet. Köpte 1729 ett rusthållet Fredriksberg i Laukka by av Bjärnå socken.

 

         Han gifte sig med (1) Christina Hagman #1015, gifta 1722, född 9.9.1697 i Lojo Haga, död 1.4.1764 i Bjärnå Laukka.  Troligen dotter till kronobefallningsmannen Elias Backman.

 

                             Barn:

           129.   i.     Arvid Johansson Lietzén #1016 född 17.4.1722.

                    ii.   Erik Johansson Lietzén #1957, född 1723 i Lojo, död 21.5.1723 i Lojo.

                    iii.  Erik Johansson Lietzén #1958, född 26.2.1724 i Lojo, död 21.5.1724 i Lojo.

                    iv.   Kristina Johansdotter Lietzén #1017, född 13.4.1725 i Lojo, död 21.4.1776 i Finby.

 

                             Hon gifte sig med Johan Bergroth #1949, gifta 25.10.1750, född 25.2.1722 i Finby Hästö, Rusthållare på Finby Hästö, död 9.1.1777 i Finby Hästö.

 

           130.   v.    Margareta Johansdotter Lietzén #1020 född 1.2.1728.

                    vi.   Johan Johansson Lietzén #1019, född 27.7.1729 i Bjärnå, död 23.8.1801 i Finby.

 

                             Han gifte sig med (1) Brita Henriksdotter #1951, född 1742 i Bjärnå.

                             Han gifte sig med (2) Kristina Stigelia #1952, gifta 14.10.1773, född 6.7.1754 i Bjärnå.

 

           131.   vii. Nils Johansson Lietzén #1021 född 1.11.1732.

                    viii.       Benjamin Johansson Lietzén #1022, född 15.12.1733 i Bjärnå, död 24.10.1807 i Finby.

 

                             Han gifte sig med Helena Henricsdotter #1954, född 20.11.1746 i Finby, död 25.4.1784 i Finby.

 

                    ix.   Karl Johansson Lietzén #1023, född 1736 i Bjärnå, död 22.9.1785 i Uskela.  Flyttade till Uskela Willilä.

 

                             Han gifte sig med Katarina Jakobsdotter #1955, född 19.10.1741 i Uskela.

 

                    x.    Maria Johansdotter Lietzén #1959, född 17.1.1738 i Bjärnå, död 21.2.1743 i Bjärnå.

                    xi.   Hedvig Johansdotter Lietzén #1024, född 18.8.1741 i Bjärnå, död 5.6.1790 i Nummis.

 

                             Hon gifte sig med Johan Gabrielsson Salin #1956, gifta 20.9.1763 i Bjärnå, född 22.2.1725 i Nummis (son till Gabriel Salin #4236 och Elsa Nilsdotter Brenner #4237),  Rusthållare, död 1.5.1797 i Nummis.

 

                    xii. Jakob Johansson Lietzén #1960, född 4.2.1744 i Bjärnå, död 4.4.1744 i Bjärnå.

                    xiii.       Isak Johansson Lietzén #1961, född 24.6.1745 i Bjärnå.

                    xiv. Sigfrid Johansson Lietzén #1018.

                    xv.  Matts Johansson Lietzén #1025.

 

         Han gifte sig med (2) Maria Johansdotter #1947.

 

                             Barn:

                    xvi. Erik Johansson Lietzén #1962, född 28.1.1765 i Bjärnå, död 26.6.1811 i Bjärnå Mussaari.

 

                             Han gifte sig med Anna Annasdotter #1963, född 4.8.1763 i Bjärnå Löfäng.

 

 

        

         Han gifte sig med (3) Kristina Mickelsdotter #1948, född 1.1.1742.

 

                             Barn:

           132.   xvii.       Kristina Johansdotter Lietzén #1964 född 30.6.1778.

                    xviii.     Henrik Johansson Lietzén #1965, född 20.6.1779 i Bjärnå, död 1782 i Bjärnå.

 

102.  Arvid Arvidsson Lietzén #1010, född 1700 i Nummis, Rustmästare, död 27.9.1741 i Suomusjärvi.  Verkade som rustmästare på Paavola rusthåll i Suomusjärvi Taipale i Kisko socken. Ärvde med hustrun Paavola rusthåll i Taipale by av Kisko socken.

 

         Han gifte sig med Margareta Thauvonia #1032, gifta 1728, född 1699 (dotter till Krister Thauvonius #1033 och Maria Falkenhagen #1034),  död ca 1734.

 

                             Barn:

           133.   i.     Arvid Lietzén #1036 född 1730.

                    ii.   Maria Lietzén #1037, född 1732, död 1751.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johansson #1055, gifta 1747, Bondeson.  Han var hemma från Laidike Kisko.

 

                    iii.  Hedvig Lietzén #1038, född 1734, död 1812.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Johansson #1056, född 1767 i Taipale, Bonde.

                             Hon gifte sig med (2) Johan Johansson #1057, född 1790 i Lojo Uro, Bonde.

 

103.  Nicolaus (Nils) Arvidsson Lietzén #1009, född 25.7.1704 i Åbo, Kaplan, sockneadjunkt, död 27.4.1777 i Kyrkslätt.  Verkade som kaplan och sockneadjunkt i Kyrkslätt.

 

         Han gifte sig med Kristina Abrahamsdotter Collina #1029, gifta före 1732 (dotter till Abraham Collinus #1030).

 

                             Barn:

                    i.     Kristina Lietzén #1031.

 

104.  Gabriel Arvidsson Lietzén #943, född 10.4.1710 i Nummis, Rusthållare, död 27.10.1785 i Kiikala Simola.  Verkade som rusthållare på fäderneärvda Simola rusthåll i Kiikala.

 

         Han gifte sig med Maria Johansdotter Lember #944, gifta 21.9.1737 i Kiikala, född 24.6.1712 i Kiikala Rekijoki, död 27.1.1776 i Kiikala Simola.  Hon var på ålderdomen blind. Hennes far var rusthållare.

 

                             Barn:

           134.   i.     Arvid Lietzén #945 född 11.11.1738.

                    ii.   Maria Lietzén #946, född 1741 i Kiikala.

                    iii.  Hedvig Lietzén #947, född 1744 i Kiikala.

                    iv.   Kristina Lietzén #948, född 1746 i Kiikala, död 1803.

           135.   v.    Johan (Johannes) Gustaf Lietzén #830 född 30.11.1749.

                    vi.   Gabriel Lietzén #949, född 12.3.1754 i Simola Kiikala, död 12.1.1828 i Kaukola, S:t Bertils.

 

                             Han gifte sig med (1) Ester Simonsdotter #951, Piga.

                             Han gifte sig med (2) Anna Henriksdotter #4441, gifta 22.10.1782 i S:t Bertils, född 15.11.1766 i Kaukola, S:t Bertils (dotter till Henrik Danielsson #4442 och Caisa Eriksdotter #4443),  död 31.3.1843 i Kaukola, S:t Bertils.

 

105.  Margareta Teet #3764, född 22.6.1628 i Falun, Sverige, död 1694 i Falun, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Bengt Hansson Roslagius #3766, gifta 10.8.1646, född 1615 i Mörby Friherrskap, Sverige (son till Hans Mickelsson #4148 och Kristina Eriksdotter #4149),  Borgmästare i Falun, död 20.1.1683 i Falun, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Kjerstin Medén #4144, död 1678 i Stockholm, Sverige.

                    ii.   Helena Medeen #4145, död 1690 i  Svärdsjö, Sverige.

                    iii.  Erik Medeen #4146, död 1690 i Tyskland.

                    iv.   Petter Medeen #4147, född 1654, Handelsman, bokhållare, även bergman i Vika, död 1691 i Falun, Sverige.

           136.   v.    Anna Medéen #3767 född 13.4.1655.

                    vi.   Anton Medéen #3768, född ca 1671, Inspektor, död 31.3.1724 i Gunnilbo, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Catharina Persdotter Ridderdahl #3769.

 

106.  Anders Teet #3942, född 1637 i Vika Rasberg, Sverige, död 1701 i Vika Rasberg, Sverige.

 

         Han gifte sig med Brita (Barbro?) Pedersdotter Bergman #3944, född 1645 (dotter till Peder Hansson Bergman #3945 och Anna Jöransdotter #3946),  död 1689.

 

                             Barn:

           137.   i.     Helena Andersdotter Teet #3947 född 1680.

 

107.  Carl Gustaf Sabelhierta #5047, född 21.3.1670, död 6.9.1701 i Rapin, Kuurinmaa.

 

         Han gifte sig med Anna Kristina Bosin #5048, gifta 1695, död ca. 1723.

 

                             Barn:

           138.   i.     Helena Kristina Sabelhierta #5044 född 1692.

 

108.  Klas Fleming af Liebelitz #3649, född 1685, Överste, friherre, död 1766.  Han ärvde Villnäs som sidoarv och rustade upp slottet 1738 efter stora ofredens förfall, då slottet hade varit en längre period var obebott.

 

         Han gifte sig med Johanna Christina von Liewen #3659.

 

                             Barn:

           139.   i.     Herman Fleming af Liebelitz #3660 född 25.1.1734.

                    ii.   Christina Eva Fleming af Liebelitz #3661.

 

109.  Göran Fleming af Liebelitz #3650.

 

         Han gifte sig med (1) Catharina Christina Kruse af Kajbala #3679.

 

                             Barn:

                    i.     N.N. Fleming af Liebelitz #3684.

                    ii.   N.N. Fleming af Liebelitz #3685.

                    iii.  Fredrik Fleming af Liebelitz #3686.

                    iv.   Herman (Göran?) Fleming af Liebelitz #3687.

           140.   v.    Johan Casimir Fleming af Liebelitz #3688.

                    vi.   Catharina Charlotta Fleming af Liebelitz #3689.

                    vii. Göran Fleming af Liebelitz #3690.

 

         Han gifte sig med (2) Sigrid Fleming af Liebelitz #3680 (dotter till Johan Casimir Fleming af Liebelitz #3682 och Charlotta Bielkenstierna #3683).

 

110.  Herman Fleming af Liebelitz #3653, född 1690, Överste, död 1769.

 

         Han gifte sig med (1) Margareta Oxenstierna af Eka och Lindö #5281, gifta 31.3.1717 i Sävstaholm Södermanlad, Sverige, född 7.6.1683, Friherrinna, död 1744.

 

                             Barn:

           141.   i.     Catharina Agneta Fleming af Liebelitz #5283 född 1719.

 

         Han gifte sig med (2) Elsa Maria Leijonhufvud #5282, gifta 4.12.1746, född 10.11.1718, Friherrinna, död 27.3.1786.

 

111.  Otto Fleming af Liebelitz #3657, född 20.12.1696, Riksråd, död 24.11.1779 i Sätuna Uppland, Sverige.  Han ingick till en början å den militära banan, utnämndes 1717 till fänrik vid livgardet, avancerade 1740 till kapten och 1748 till överste i armén. S. å. förordnades han till svenskt sändebud i Köpenhamn, närmast på grund av de tjänster, han gjort Hattpartiet vid 1746-47 års riksdag, då han var ledamot av sekreta utskottet och mindre sekreta deputationen samt vanhedrade sitt minne genom att rösta för användande av tortyr i den Blackwellska rättegången. Även följande riksdag, 1751-52, hedrades han med liknande uppdrag och var uppförd å rådsförslag. 1755 nådde han denna värdighet och tillstyrkte 1757 kriget mot Preussen. I ekonomiska frågor synes han ha hyllat friare grundsatser än flertalet av sina politiska meningsfränder och motsatte sig de skärpta införselförbuden och försöken att »reglera kursen». 1765 blev han tillika med flertalet Hattar i rådet avlägsnad från sitt ämbete, till vilket han vid Hattarnas seger 1769 återkallades. Det vägrades emellertid honom nu återinträda i rådet.

 

         Han gifte sig med Katarina Charlotta Gyllengrip #3667 (dotter till Gabriel Gyllengrip #3669 och Margareta Hedvig Ribbing #3670).

 

                             Barn:

                    i.     Catharina Margareta Fleming af Liebelitz #3671.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Julius Coyet #3675.

 

                    ii.   Otto Fleming af Liebelitz #3672.

                    iii.  Anna Christina Fleming af Liebelitz #3673.

 

                             Hon gifte sig med Nils Bonde af Björnö #3676.

 

                    iv.   Ottiliana Charlotta Fleming af Liebelitz #3674.

 

                             Hon gifte sig med Fabian Casimir Wrede af Elimä #3677.

 

112.  Hans Boije af Gennäs #4811, född 1686, Major, död 8.12.1730.

 

         Han gifte sig med Gertrud Helena Bergk #4816, död 7.4.1769 i Akka.

 

                             Barn:

           142.   i.     Casper Johan Boije af Gennäs #4812 född 1.3.1723.

 

113.  Erik Gustaf Boije at Gennäs #5612, född 1702, Hov- och överjägmästare i Jönköpings län, död 19.1.1751 på Degerhov i Skällvik, Sverige.

 

         Han gifte sig med Christina Charlotta von Snoilsky #5613, gifta 29.4.1770 på Orrnäs i Ödeshög, Sverige, född 1700.

 

                             Barn:

           143.   i.     Bengt Axel Boije af Gennäs #5610 född 5.3.1734.

 

 

Trettonde generationen

 

114.  Kristina von Pfaler #5017.

 

         Hon gifte sig med Erik Johan Procopé (Procopaeus) #5018.

 

                             Barn:

           144.   i.     Berndt Procopé #5019.

 

115.  Jöns Andersson #3719, född 1669 i Vårdö Ängö, Skallfogde och bonde på Ängö, död 1743 i Sverige.  Efter faderns död övertogs bruket av hemmanet på Ängö av farbrodern Abraham Jönsson. Jöns, var då 8 år gammal, och hans yngre bror fick stanna hos farbrodern och uppfostras av honom när modern 1677 flyttade tillbaka till föräldrahemmet i Bastö, Finström sn, med yngste sonen Göran, 3 år. Detta framgår av domboken 2 nov 1677. På tinget 20-22 febr 1697 i Vivasteby länsmansgård: Uppviste skallfogden Jöns Andersson i Ängö landshövdingen Lorentz Creutz fullmakt daterad Åbo den 24 nov 1696 på skallfogdetjänsten över Sunds socken hurumed Jöns Andersson med ed å bok efter jägmästaren Karl Östlings anmodan avlade sin tro- och skylidhgets plikt. Jöns Andersson dog sommaren 1743 som flykting i Sverige under lilla ofreden och begravdes i Roslags-Kulla kyrkas kapell i Österåkers Uppland.

 

         Han gifte sig med Katarina Mattsdotter Hysing #3720, född 1670, död 8.10.1742 i Vårdö Ängö.  I Lumparlands kyrka finns en sexarmad ljuskrona i brons med följande inskription: "GUDI TIL ÄRA FÖRÄRAT AF JÖNS ANDERSON I ENGÖ MED DES HUSTRU CHATARINA MATSDOTER HYSING Ao 1712". Ängöborna har alltid haft ett nära förhållande till Lumparlands kyrka, eftersom det var närmare dit än till Vårdö kyrka. Därför har Ängöborna ofta skänkt inventarier till kyrkan. Än i dag är det vanligt att de begravs på Lumparlands kyrkogård.

 

                             Barn:

           145.   i.     Anders Jönsson Englund #3721 född 25.1.1699.

 

116.  Johan Nilsson Aejmelaeus #1827, född 10.3.1718 i Kungsör, Sverige, Kyrkoherde i Storkyro, död 10.6.1805 i Storkyro.

 

         Han gifte sig med Maria Elisabet Moliis #1828, född 15.9.1733, död 1818.

 

                             Barn:

           146.   i.     Nils Johansson Aejmelaeus #1829 född 21.4.1753.

 

117.  Nils Nilsson Aejmelaeus #1834, född 22.2.1722 i Storkyro, död 22.2.1773 i Saloinen.

 

                             Barn:

           147.   i.     Hedvig Mäcklin #1836.

 

118.  Johan Olivecreutz #1892, född 17.10.1721 i Stockholm, Sverige, Lagman i Sagu och Kimito, död 14.3.1804 i Åbo.  Enligt dödsannonsen i Åbo tidning nr 22 (17.3.1804) var han en man av fint vett, mångfaldiga kunskaper och stränga fäder. Student i Åbo 1735, docent i filosofi vid Åbo universitet. Han var skicklig bl a i syriska, arabiska och etiopiska språken. Han inrättade av riksens ständer gillade sockenmagasin i Sagu och Kimito och fick därför på ständernas tillstyrkan lagmans fullmakt. Han fick 1751 bekräftelse på faderns adelskap (1719) och introducerades 1752 med namnet Olivecreutz. Svensk adlig ätt nr 1901, sedermera introducerad i Finland, som adlig ätt nr 126.

 

         Han gifte sig med Adolphina Johanna Rutensköld #3104, gifta 29.8.1771 i Borrarp Dalstorp, Sverige, född 1750 i Dalstorp, Sverige (dotter till Göran Adolf Rutensköld #3105 och Margareta Alissa Rutensparre #3106),  död 20.9.1837 i Stockholm, Sverige.  Svensk adlig ätt nr 328.

 

                             Barn:

           148.   i.     Margareta Helena Olivecreutz #3107 född 27.7.1772.

           149.   ii.   Johan Olivecreutz #3108 född 6.12.1774.

           150.   iii.  Johan Adolf Olivecreutz #3109 född 27.12.1775.

                    iv.   Göran Olivecreutz #3110, född 12.4.1779 i Torsbo, död 10.7.1830 i Åbo.  Student i Åbo 1792, reservfänrik vid Åbo läns regementets lätta infanteribataljon 1793. Kadett vid Karlberg 1795 och fänrik vid nämnda regemente 1796. Utexaminerad från Karlberg 1797. Löjtnant i armén 1803, med avsked 1805. Bosatt i Finland och imatrikulerad på riddarhuset där som adlig ätt nr 126.

 

119.  Hedvig Tigerstedt #1898, född 30.12.1710 i Piikkis, död 1.1.1781 i Härnösand, Sverige.

 

         Hon gifte sig med (1) Elof Frisedahl #2617, gifta 1732, född 15.1.1693 i Ragunda, Sverige, Prost i Gudmundrå, död 18.4.1761 i Gudmundrå, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Petrus Frisendahl #2619, född 7.9.1733 i Tuna, Sverige, Filosofie magister, död nov 1762 i Härnösand, Sverige.

                    ii.   Margareta Frisendahl #2620, född 4.8.1735 i Härnösand, Sverige.

                    iii.  Elavus Frisendahl #2621, född 10.5.1736 i Tuna, Sverige, död 10.5.1736 i Tuna, Sverige.

                    iv.   Haquin Frisendahl #2622, född 21.6.1737, död 24.4.1738.

                    v.    Anna Greta Frisendahl #2623, född 28.7.1739 i Härnösand, Sverige.

                    vi.   Elof Magnus Frisendahl #2624, född 6.10.1740, Student, död 1763.

                    vii. Andreas Frisendahl #2625, född 28.11.1742 i Härnösand, Sverige.

           151.   viii.       Daniel Frisendahl #2626 född 4.2.1745.

 

         Hon gifte sig med (2) Petter Hamberg #2618, gifta 1762, Regementspastor.

 

120.  Mårten Tolpo #4601, född 30.9.1726 i Virmo, Länsprost, död 21.10.1805 i Pirkkala.

 

         Han gifte sig med Eva Katarina Bellin #4603, gifta 1768, död 1802.

 

                             Barn:

                    i.     Mårten Johan Tolpo #4604, född 7.11.1768 i Köyliö, Kyrkoherde i Sagu, död 6.1.1830 i Sagu.

 

                             Han gifte sig med Maria Lovisa Amnorin #4611, gifta 1799, död 1819.

 

                    ii.   Nils Magnus Tolpo #4605, född 2.12.1770 i Köyliö, Kyrkoherde i Tammela, död 17.6.1853 i Tammela.

 

                             Han gifte sig med Anna Maria Forsman #4613, gifta 1801, död 1836.

 

           152.   iii.  Eva Fredrika Tolpo #4606.

 

121.  Anna Fredrika Nilsdotter Tolpo #1925, född 27.8.1727 i Kumo.

 

         Hon gifte sig med Johan Laihiander #1926, gifta 1748, född 30.4.1720 i Säkylä (son till Henrik Laihiander #4707 och Maria Rungius #4708),  Kyrkoherde, prost, professor, död 22.2.1794 i Närpes.  Han verkade i Närpes som kyrkoherde.

 

                             Barn:

           153.   i.     Kristina Fredrika Laihiander #4709.

                    ii.   Anna Lovisa Laihiander #4710, död 1828.

 

                             Hon gifte sig med Nils Westerheim (Westzynthius) #4750, född 28.1.1762 i Vasa, död 17.2.1794 i Närpes.

 

122.  Sara Katarina Tolpo #4671, död 1791.

 

         Hon gifte sig med Johan Hacks #4672 (son till Karl Hacks #4673 och Margareta Boge #4674),  död 1767 i Vesilahti.

 

                             Barn:

                    i.     Niklas Hacks #4675.

                    ii.   Karl Johan Hacks #4676.

                    iii.  Axel Kristian Hacks #4677.

           154.   iv.   Sara Fredrika Hacks #4678.

 

123.  Hedvig Kristina Tolpo #4734.

 

         Hon gifte sig med Johan Welin #4736, gifta 1755, född 7.6.1728 i Luvia (son till Gabriel Welinus (Welin) #4737 och Kristina Hornaeus #4738),  död 22.1.1765 i Vanaja.

 

                             Barn:

           155.   i.     Johanna Kristina Welin #4739.

 

124.  Simon Justander #4759, född 5.6.1710 i Åbo, död 19.3.1774 i Lempää.

 

         Han gifte sig med Anna Katarina Austrell #4767, gifta 1732, död 1782.

 

                             Barn:

           156.   i.     Henrik Johan Justander #4768.

 

125.  Johan Justander #4761, född 27.11.1713 i Lempää, död 23.12.1774 i Åbo.

 

         Han gifte sig med Anna Maria Hernmarck #4777, gifta 1759, död 1788.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gustaf Justander #4778, född ca 1764, död 12.4.1833 i Stockholm, Sverige.

 

126.  Justina Katarina Justander #4762.

 

         Hon gifte sig med Hans Johan Floor #4779.

 

                             Barn:

           157.   i.     Hans Johan Floor #4780 född 9.5.1745.

 

127.  Erik Justander #4763.

 

         Han gifte sig med Anna Maria Chytreen #4775.

 

                             Barn:

                    i.     Adolf Fredrik Justander #4776, född 19.8.1752 i Lempää, död 11.6.1818 i Kiika.

 

128.  Anna Magdalena Justander #4783, död 1800.

 

         Hon gifte sig med Erik Edner #4784, gifta 1750, född 12.7.1718 i Åno (son till Erik Edner #4785 och Anna Maria Detlofson #4786),  död 2.5.1779 i Lempää.

 

                             Barn:

                    i.     Erik Edner #4787, född 23.2.1766 i Lempää, död 24.8.1788 i Tavastehus.

           158.   ii.   Katarina Edner #4788.

 

129.  Arvid Johansson Lietzén #1016, född 17.4.1722 i Lojo, Rusthållare på Laukka, död 8.7.1795 i Bjärnå.  Överog 1765 faderns rusthålli Laukka.

 

         Han gifte sig med Margareta Johansdotter #1026, född 1724 i Finnby Pettu, död 1.7.1795 i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Margarit Lietzén #1027, född ca 1751.

 

                             Hon gifte sig med Petter Michelsson #1028, gifta 1773.

 

130.  Margareta Johansdotter Lietzén #1020, född 1.2.1728 i Lojo, död 10.8.1789 i Bjärnå Metsänoja.

 

         Hon gifte sig med Gustaf Ericsson #1950, gifta 23.10.1755, född 29.3.1732 i Bjärnå, Rusthållare, död 1.9.1806 i Bjärnå.  Han verkade som rusthållare på Metsänoja och Ryttäri i Bjärnå.

 

                             Barn:

           159.   i.     Christina Gustafsdotter #1968 född 12.1.1760.

           160.   ii.   Margareta Gustafsdotter #1969 född 28.7.1767.

 

131.  Nils Johansson Lietzén #1021, född 1.11.1732 i Bjärnå Laukka, Rusthållare på Storgesterby, död 8.6.1811 i Bjärnå.

 

         Han gifte sig med Elisabeth Michelsdotter #1953, gifta 14.10.1773, född 9.7.1755 i Bjärnå Storgesterby, död 4.7.1801 i Bjärnå Storgesterby.

 

                             Barn:

           161.   i.     Maria Elisabeth Lietzén #2025 född 19.2.1783.

 

132.  Kristina Johansdotter Lietzén #1964, född 30.6.1778 i Bjärnå, död 1815 i Bjärnå.

 

         Hon gifte sig med (1) Matts (Mathias) Henriksson #1966, gifta 22.5.1804, född 4.3.1771 i Bjärnå Nurkkila (son till Henrik #2873), död 4.1.1812 i Bjärnå Nurkkila.

 

                             Barn:

           162.   i.     Johan Mattsson Tuomola #2863 född 2.5.1805.

                    ii.   Sara Mattsdotter Tuomola #2876, Bonddotter.  Hon var hemma från Bjärnå i Pojo.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Adolf Efraimsson #2877, gifta 3.9.1834.

 

        

         Hon gifte sig med (2) Henrik Andersson #1967, gifta 8.7.1813, född 16.1.1776 i Bjärnå Pojogård, död 16.2.1842 i Bjärnå Pojogård.

 

133.  Arvid Lietzén #1036, född 1730, Rusthållare i Taipale, död 1810.  Han hade gift sig 1749 med kungligt tillstånd såsom varande omyndig med pigan på Arpalakjs i Bjärnå.

 

         Han gifte sig med Margareta Johansdotter #1040, gifta 1749, född 1731 (dotter till Johan Benjaminsson #1041 och Maria #1042),  Piga, död ca 1799.  Hon verkade som piga på Arpalaks i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Lietzén #1046.

           163.   ii.   Arvid Lietzén #1039.

                    iii.  Brita Lietzén #1043.

                    iv.   Kristina Lietzén #1044.

                    v.    Hedvig Lietzén #1045.

 

134.  Arvid Lietzén #945, född 11.11.1738 i Kiikala Simola, Rusthållare på Kiikala Simola, död 23.10.1814 i Kiikala.

 

         Han gifte sig med Helena Henriksdotter #950, gifta 11.10.1759, född 1.8.1737 i Uskela, död 9.11.1824 i Kiikala Simola.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Lietzén #956.

                    ii.   Gabriel Lietzén #952, född 1760, död 1776.

                    iii.  Maria Lietzén #953, född 1763.

           164.   iv.   Arvid Lietzén #954 född 1765.

           165.   v.    Johan Lietzén #955 född 1768.

           166.   vi.   Elias Lietzén #957 född 27.3.1773.

 

135.  Johan (Johannes) Gustaf Lietzén #830, född 30.11.1749 i Kiikala Simola, Socknepedagog i Kisko, död 26.2.1827 i Kisko Kurkeala.  Uppfostrades av farbrodern Nicolaus Lietzén. Student 1768, pedagog 1784, ordinerad 1787.

 

         Han gifte sig med Maria Kristina (Maja Stina) Björkman #831, gifta 18.1.1784 i Pikis Rekola, född 26.09.1753 i Kristinestad (dotter till Erik Björkman #891 och Margareta Hållfast #892),  död 12.12.1809 i Kisko.  Sannolikt den Maria Björkman, "köpmansdotter från Kristinestad", som dog i Kisko, gift med socknepedagogen därstädes Johan G Lietzén.

 

                             Barn:

           167.   i.     Johanna Christina Lietzén #828 född 24.5.1778.

                    ii.   Hedvig Lovisa Lietzén #3098, född 10.7.1785 i Kisko Kurkeala.

 

136.  Anna Medéen #3767, född 13.4.1655 i Falun, Sverige, död 1718 i Stora Tuna, Sverige.

 

         Hon gifte sig med (1) Erik Eriksson Brandberg #3770, gifta 16.1.1675, död 1682.

 

                             Barn:

                    i.     Magdalena Brandberg #4106, född 1675, död 1734.

 

                             Hon gifte sig med Jakob Moëll #4112, gifta 1702, född 1670, död 1723.

 

                    ii.   Margareta Brandberg #4107, född 1677.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Fougström #4113, född 1677, död 1710.

                             Hon gifte sig med (2) Anders Carlbaum #4114, född 1660, död 1729.

 

           168.   iii.  Erik Brandberg #4108 född 1679.

                    iv.   Benkt Brandberg #4109, född 1680, död 1745.  Tvilling.

 

                             Han gifte sig med Anna Körsner #4115, född 1681, död 1748.

 

                    v.    Peter Brandberg #4110, född 1680, död 1758.  Tvilling.

 

                             Han gifte sig med Regina Sundell #4116, gifta 1707.

 

                    vi.   Johan Brandberg #4111, född 1682, död ca 1682.

 

         Hon gifte sig med (2) Hans Gahn #3771, gifta 1685.

 

                             Barn:

           169.   vii. Anna Hansdotter Gahn #3772 född 1697.

 

137.  Helena Andersdotter Teet #3947, född 1680.

 

         Hon gifte sig med Clas Erdman #3948.  Ägde Ragvaldsberg.

 

                             Barn:

           170.   i.     Christina Clasdotter Erdman #3949 född 1712.

 

138.  Helena Kristina Sabelhierta #5044, född 1692, död 9.11.1742 i Borgå lk.

 

         Hon gifte sig med Abraham Witting #5043, gifta 6.10.1720, född 24.9.1697 i Viborg (son till Reinhold Johan Witting #5049 och Brita Brunnera #5050),  död 29.7.1772 i Elimäki.

 

                             Barn:

           171.   i.     Karl Reinhold Witting #5042 född före 1723.

           172.   ii.   Gustaf Wilhelm Witting #5134 född 1738.

 

139.  Herman Fleming af Liebelitz #3660, född 25.1.1734 i Åbo, Hovjunkare, friherre, död 4.3.1789 i Åbo.  Han sägs ha varit det sista riktigt rika Flemingen och levde ett glansfullt liv på Villnäs. Han nyinredde slottet, men pga stora skulder var arvingarna efter Herman tvungna att sälja Villnäs 1791. Student i Åbo 1749, auskultant i Åbo  hovrätt 1751; avsked. Ägnade sig åt jordbuk. Intresserad av frimurerisk verksamhet (II).

 

         Han gifte sig med (1) Sara Maria Gyllenborg #4240, gifta 27.5.1756, född 16.5.1733 (dotter till Fredrik Gyllenborg #4241 och Elisabeth Stierncrona #4242),  Grevinna, död 13.8.1757.

 

        

         Han gifte sig med (2) Anna Sofia Rehbinder #4243, gifta 24.12.1758 i Villnäs, född 16.4.1740 (dotter till Gustav Reinhold Rehbinder #4244 och Beata Charlotta Lode #4245),  Friherrinna, död 6.9.1776 i Villnäs.

 

                             Barn:

                    i.     Klas Fleming af Liebelitz #4249, född 10.10.1759 i Villnäs, Friherre, död 18.6.1815 i Sao Paulo, Brasilien.  Student i Åbo 1774, auskultant i Åbo hovrätt 1776; vice notarie. Intresserad av frimurerisk verksamhet (III).

 

                             Han gifte sig med Ulrika Sofia Jägerhorn #4250, gifta 7.12.1790 i Loimijoki, född 13.12.1758 (dotter till Reinhold Johan Jägerhorn #4251 och Hedvig Eleonora von Willebrand #4252),  död 22.11.1791 i Loimijoki.

 

           173.   ii.   Herman Fleming af Liebelitz #3111 född 1763.

                    iii.  Katarina Sofia Fleming af Liebelitz #4253, född 25.12.1769 i Villnäs, Friherrinna, död 10.4.1823 i Tavastehus.

 

                             Hon gifte sig med Johan Henrik Munck af Fulkila #4254, gifta 2.8.1792 i Villnäs, född 2.2.1748 i St Michel (son till Anders Erik Munck af Fulkila #4255 och Hedvig Juliana Wright #4256),  Landshövding, död 16.9.1817 i Janakkala.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (VI).

 

        

         Han gifte sig med (3) Sofia Albertina Carpelan #4246, gifta 16.3.1777 i Masku, född 27.12.1753 i Halikko (dotter till Maximilian Carpelan #4247 och Helena Eleonora Lilliegren #4248),  död 15.12.1789 i Åbo.

 

140.  Johan Casimir Fleming af Liebelitz #3688.

 

         Han gifte sig med Florentina Henriette Hamilton #3691.

 

                             Barn:

                    i.     Georg (Göran) Fleming af Liebelitz #3692.

                    ii.   Klas Adolf Fleming af Liebelitz #3693, född 24.4.1771 i Lydinge Uppland, Sverige, Statsman, lärd, död 12.5.1831.  Han var tidigt anställd vid Gustaf IV Adolfs hov och snart hedrad med monarkens personliga förtroende, han användes till åtskilliga ceremonibeskickningar och åtföljde även Gustaf Adolf på hans ryktbara friareresa till S:t Petersburg 1796. Då

                             överläggning här uppstod, huruvida konungen kunde giva efter för kejsarinnans fordran, att hennes sondotter såsom svensk drottning skulle få behålla sin religion och hava sitt eget kapell i Stockholm, var han den ende, som delade konungens tvekan och åberopade såsom skäl härför landets lagar. 1799 invaldes han Svenska akademien, inom vilket samfund han väsentligt

                             bidrog att öppna tillträdet för den nya skolan. I det egentliga statslivet inträdde han först under riksdagen 1809 såsom ordförande i stats- och sedan i konstitutionsutskottet. Vid följande årets riksdag i Örebro blev han landtmarskalk och kort därefter ledamot av statsrådet, vilket ämbete han innehade till 1824, då han av sjuklighet nödgades nedlägga detsamma. En gång inkommen på statsmannabanan, tillföllo honom alla de utmärkelser, svensk konung kan tilldela en undersåte. Han blev 1810 serafimerriddare, 1814 en av rikets herrar, 1818 upphöjd i grevligt stånd, 1824 riksmarskalk, president i kammarrätten m. m., för övrigt hedersledamot av nästan alla svenska vittra och lärda samfund samt medlem av ett stort antal utländska sådana.

                             Av naturen utrustad med klart huvud, en ädel gestalt, ett fint, nästan skönt ansikte och ett synnerligt välklingande talorgan, förenade han med dessa naturgåvor världsmannens fina belevenhet och en ovanlig fond av kunskaper. Hans ytterst dyrbara boksamling överlämnades efter hans död, enligt hans testamente, till universitetsbiblioteket i Uppsala, med särskild föreskrift att de historiska skrifterna, som omfattade nästan allt, som då fanns utkommet i och om Sveriges hävder, skulle ställas till omedelbart begagnande åt universitetets lärare i denna disciplin.

 

141.  Catharina Agneta Fleming af Liebelitz #5283, född 1719 i Stockholm, Friherrinna, död 1747.

 

         Hon gifte sig med Otto Vilhelm Lode #5284, Överstelöjtnant.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Herman Lode #5285, född 12.1.1739 i Åminne (Haliko), Landshövding i Kymmene, kapten, död 2.4.1810 i Åbo.

 

                             Han gifte sig med Johanna Margareta Sandin #5286, gifta 20.9.1770 i St Marie, född 24.2.1748 i Philadelphia, USA (dotter till Johan Sandin #5287 och Anna Margareta Sjöman #5288),  död 11.4.1833 i Åbo.

 

142.  Casper Johan Boije af Gennäs #4812, född 1.3.1723, Överstelöjtnant vid Savolaks fotjägarekår, död 1782.

 

         Han gifte sig med Catharina Charlotta Ehrenstolpe #4813, gifta 5.4.1753, född 1730 (dotter till Fredrik Ehrenstolpe #4814 och Eva Elisabet Uggla #4815),  död 20.12.1799 i Borgå Haikko.

 

                             Barn:

           174.   i.     Anders Erik Boije af Gennäs #4809.

 

143.  Bengt Axel Boije af Gennäs #5610, född 5.3.1734 på Sjöstorps kungsgård i Ödeshög, Sverige, Kapten och regementskvartermästare, död 22.9.1808 på Lahdentaka.

 

         Han gifte sig med Ulrika Christina Taube #5611, gifta 31.5.1781 på Hermansaari i Lokalaks socken, född 28.3.1757 i Helsinge, död 31.1.1831 på Lahdentaka.

 

                             Barn:

           175.   i.     Gustaf Reinhold Boije af Gennäs #5608 född 8.7.1784.

 

 

Fjortonde generationen

 

144.  Berndt Procopé #5019.

 

         Han gifte sig med Sidonia Spåre #5020, född 10.7.1760, död 8.10.1846.

 

                             Barn:

           176.   i.     Salomon Niklas Procopé #5021 född 14.3.1795.

 

145.  Anders Jönsson Englund #3721, född 25.1.1699 i Vårdö Ängö, Skeppare, lots och bonde på Ängö, död 26.1.1761 i Vårdö Ängö.  Han begravdes inne i kyrkan, i koret. -Han var en relativt välbärgad man med ganska stora besparingar vid sin död. Han ägde guldmynt (dukater) och tre guldringar för 144 daler kopparmynt, tre förgyllda silverbägare och en förgylld silvertumlare för 210 daler, fem silverskedar för 58:16 daler, silverpenningar för 110:9 daler, plåtmynt för 156 daler och sedlar för 217 daler, således besparingar på närmare 900 daler kopparmynt. Det kan jämföras med gårdens bästa kor som värderades till 22 daler styck (kornas namn var Blomstran, Krusan, Svangås, Äppelgås, Jurgås, Grållan, Ängegås, Jullgås och Hjärtros). Han hade också varit delägare i en större skuta som förlist. I bouppteckningen upptas "halvdelen uti seglen och tacklasiet med ett ankare efter den förolyckade skutan blev värderat i ett för allt tillsammans 479:16 (daler)".

 

         Han gifte sig med Stina Eriksdotter #3722, gifta 29.6.1730 i Vårdö, född 8.8.1712 i Vårdö Lövö, död 2.4.1767 i Vårdö Ängö.

 

                             Barn:

           177.   i.     Sara Lisa Andersdotter #3723 född 5.5.1749.

 

146.  Nils Johansson Aejmelaeus #1829, född 21.4.1753, död 9.4.1817.

 

         Han gifte sig med Beata Kristina Björk #1830, född 11.4.1762, död 13.7.1794.

 

                             Barn:

           178.   i.     Gustaf Nilsson Aejmelaeus #1831 född 25.4.1792.

 

147.  Hedvig Mäcklin #1836.

 

         Hon gifte sig med N.N. Viljamaa #1837.

 

                             Barn:

           179.   i.     Jafet Viljamaa #1838.

 

148.  Margareta Helena Olivecreutz #3107, född 27.7.1772, död 27.6.1855 i Sagu Karuna.

 

         Hon gifte sig med Herman Fleming af Liebelitz #3111, gifta 2.9.1792 i Karuna kapellkyrka, född 1763 (son till Herman Fleming af Liebelitz #3660 och Anna Sofia Rehbinder #4243),  Överste, friherre, död 1808 i Karuna kapellkyrka.  Svensk friherrlig ätt nr 17.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Claes Fleming af Liebelitz #5809, född 1794, död 1853.

                    ii.   Casimir Fleming af Liebelitz #5810, född 21.11.1796 i Åbo, död 2.4.1799 på Lemsjöholm i Villnäs, Sverige.

           180.   iii.  Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz #5811 född 17.2.1797.

                    iv.   Margareta Charlotta Fleming af Liebelitz #5812, född 10.6.1800 i Åbo, död 1834 på Skärvsta i Östertälje socken, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Carl Uggla #5817, gifta 25.8.1818, född 5.9.1779 på Stora Djulö i Stora Malms socken, Sverige, Hovmarskalk, död 13.9.1830 i Stora Djulö i Stora Malms socken, Sverige.

 

           181.   v.    Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz #3133 född 10.10.1801.

                    vi.   Emilia Fleming af Liebelitz #5814, född 17.1.1805 i Stockholm, Sverige, död 3.3.1881.

 

                             Hon gifte sig med Göran Fredrik von Essen af Zelle #5815, gifta 15.9.1835 i Stockholm, Sverige, född 13.4.1810 i Östra Vemmerslövs socken, Sverige, Ryttmästaren, död 30.3.1867 i Stockholm, Sverige.

 

149.  Johan Olivecreutz #3108, född 6.12.1774, död 1.10.1814 i Kimito Gammlby.  Student i Åbo 1789 och reservfänrik vid Åbo läns lätta infanteribataljon 1793.

 

         Han gifte sig med Charlotta Margareta Elgh #3112, gifta 13.4.1807 i Bjärnå, född 5.5.1783 i Bjärnå (dotter till Carl Henrik Elgh #3113 och Margareta Lewan #3114),  död 14.6.1859 i Kimito Västankärr.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Johan Olivecreutz #3115, född 1.5.1808 i Kimito Gammelby, död 15.5.1808 i Kimito Gammelby.

                    ii.   Johanna Margareta Olivecreutz #3116, född 5.12.1809, död 1.1.1824 i Kimito Brändboda.

                    iii.  Charlotta Fredrika Olivecreutz #3117, född 24.2.1810, död 17.5.1896 i Västankärr.  Hennes andra man var systerson till hennes första man.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Fredrik Gadelli #3118, gifta 28.8.1834 i Västankärr, född 19.8.1800 (son till Gustaf Nils Gadelli #3136 och Margareta Charlotta Krook #3137),  Refendariesekreterare, död 28.10.1841 i Helsingfors.  Han fungerade som refendariesekreterare i finska senatens finansexpedition.

                             Hon gifte sig med (2) Gustaf Johan Silfversvan #3119, gifta 21.5.1843 i Västankärr, född 18.10.1820 i Köping (son till Carl Gustaf Silfversvan #3120 och Catharina Sofia Gadelli #3121),  Löjtnant, död 14.2.1888 i Västankärr.  Furir vid Västmanlands regemente 1837. Officersexamen 1838. Underlöjtnant vid regementet 1839. Avsked med löjtnants n. h. o. v. 1842. Överflyttade därefter till Finland och blev 1844 finsk undersåte samt immatrikulerades på riddarhuset i Finland. Ägare av Västankärr i Kimito socken. Erhöll finska hushållningssällskapets stora GM att bäras om halsen 1857. Gifte sig med sin morbrors änka Charlotta i hennes 2:a gifte. Svensk adlig ätt nr 457, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 183.

 

150.  Johan Adolf Olivecreutz #3109, född 27.12.1775, Lagman, död 23.5.1836 i Södra Säm, Sverige.  Student i Åbo 1789, extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1793, askultant vid Göta hovrätt och vicehäradshövding 1798, häradshövdings fullmakt 1802, protokollsekreterare 1807 och lagman i Halland 18114-35.

 

         Han gifte sig med Fredrika Antoinette Carolina Vilhelmina Sparre af Söfdeborg #3122, gifta 20.10.1809 i Torpa Länghem, Sverige, född 12.8.1783 i Torpa Länghem, Sverige (dotter till Claes Erik Sparre af Söfdeborg #3123 och Mariana Helena Ehrenkrona #3124),  Grevinna, död 3.4.1872 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Svensk gervlig ätt nr 66.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Claes Olivecreutz #3125, född 10.8.1810 i Attorp Södra Säm, Sverige, Major, död 12.5.1886 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Fänrik 1828, löjtnant 1835, kapten 1847 och major 1852 vid Älvborgs regemente. Avsked ur krigstjänst 1855.

                    ii.   Mariana Adolfina Olivecreutz #3126, född 28.5.1813 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 10.12.1903 i Ulricehamn, Sverige.  Ägde hälften av Attorp i Sämse.

 

                             Han gifte sig med Peter Holmertz #2996, gifta 13.8.1837 i Attorp Södra Säm, Sverige, född 27.7.1796 i Örmanäs Örmevalla, Sverige, Lagman i Bohuslän, juris kandidat, filosofie doktor, död 20.2.1863.

 

                    iii.  Göran Adolf Olivecreutz #3127, född 22.9.1815 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 9.10.1896 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832, fänrik 1833, officersexamen 1835, löjtnant 1839. Avsked 1845. Förvaltare på Högagärde i Tvärreds. Han var kusin med sin hustru.

 

                             Han gifte sig med Johanna Mariana Helena Charlotta Sparre af Söfdeborg #2997, gifta 20.10.1846 i Torpa Länghem, Sverige, född 30.1.1822 i Torpa Länghem, Sverige (dotter till Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg #3132 och Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz #3133),  Grevinna, död 13.2.1908 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Svensk grevlig ätt nr 66.

 

                    iv.   Erik Herman Olivecreutz #3128, född 20.1.1818 i Attorp Södra Säm, Sverige, Sergeant vid Älvborgs regemente, död 22.10.1837 i Stockholm, Sverige.

                    v.    Vilhelm Casimir Olivecreutz #3129, född 8.2.1820 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 20.6.1912 i Övrarp Finnekumla, Sverige.  Student i Uppsala 1838, examen i rättegångsverkan 1843, askultant vid Göta hovrätt 1843, vice häradshövding 1846, ledamot av och ordförande för direktionen för Älvsborgs läns hypoteksförening 1850 respektive 1868-69. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867-69. Med honom utgick ätten.

                    vi.   Carl Viktor Olivecreutz #3130, född 2.2.1822 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 19.2.1881 i Attorp Södra Säm, Sverige.

                    vii. Helena Eleonora Charlotta Lovisa Olivecreutz #3131, född 18.10.1825 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 15.10.1909 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Ägde hälften av Attorp Säms.

 

151.  Daniel Frisendahl #2626, född 4.2.1745 i Gudmundrå, Sverige, Prost i Ragunda, död 30.3.1801 i Ragunda, Sverige.

 

         Han gifte sig med Kristina Unaea #2627, född 5.4.1753 i Nordmaling, Sverige, död 16.7.1814 i Utanede Fors, Sverige.

 

                             Barn:

           182.   i.     Brita Kristina Frisendahl #2628 född 12.5.1778.

 

152.  Eva Fredrika Tolpo #4606.

 

         Hon gifte sig med Evert Reinhold von Knorring #4607, Löjtnant, död 1813.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Evert von Knorring #4608, född 29.7.1796 i Pirkkala, Domare i Sordavala och Janakkala, död 23.11.1861 i Tavastehus.

 

                             Han gifte sig med (1) Anna Karolina Olivia Aschan #4609, gifta 1835, död 1846.

                             Han gifte sig med (2) Erika Gustava Boije af Gennäs #4610, gifta 26.3.1849, född 16.3.1817 (dotter till Gustaf Reinhold Boije af Gennäs #5608 och Hedvig Eleonora Leijonhufvud #5609),  Friherrinna, död 26.2.1898.

 

153.  Kristina Fredrika Laihiander #4709, död 1790.

 

         Hon gifte sig med Johan Henrik Lindqvist #4711, gifta 1783, född 8.9.1743 i Nystad, Rektor, död 14.3.1798 i Åbo.

 

                             Barn:

           183.   i.     Anna Kristina Lindqvist #4713.

 

154.  Sara Fredrika Hacks #4678, död 1822.

 

         Hon gifte sig med Lorentz Eckman #4679, gifta 1769, född 16.1.1736 i Halikko (son till Jonas Eckman #4680 och Kristina Aejmelaeus #4681),  död 12.7.1803 i Lempää.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Eckman #4682.

           184.   ii.   Kristina Katarina Eckman #4683 född 11.7.1773.

 

155.  Johanna Kristina Welin #4739.

 

         Hon gifte sig med Vilhelm Forsman #4740, Borgmästare.

 

                             Barn:

           185.   i.     Johan William Forsman #4741 född 20.10.1788.

 

156.  Henrik Johan Justander #4768.  Adlades 1772 med namnet Standertskjöld. Adlig ätt nr 158.

 

                             Barn:

           186.   i.     Henrik Gustaf Standertskjöld #4769.

 

157.  Hans Johan Floor #4780, född 9.5.1745 i Sääksmäki, död 20.3.1811 i Akaa.

 

         Han gifte sig med Margareta Katarina Prochman #4781, gifta 1771, död 1822.

 

                             Barn:

                    i.     Berndt Johan Floor #4782, född 3.1.1786 i Sääksmäki, Präst.  Avskedad från sin prästtjänst pga alkoholmissbruk.

 

158.  Katarina Edner #4788.

 

         Hon gifte sig med Karl Gustaf Hellenius #4789, född 10.5.1736 i Fedrikshamn, död 11.2.1828 i Lempää.  Adlades 1772 med namnet af Enehjelm . Adlig ätt nr. 154.

 

                             Barn:

                    i.     Anders af Enehjelm #4790.

           187.   ii.   Katarina Sofia af Enehjelm #4791 född 16.7.1783.

 

159.  Christina Gustafsdotter #1968, född 12.1.1760 i Bjärnå, död 11.4.1805 i Bjärnå.

 

         Hon gifte sig med Anders Matsson #1971, gifta 1.7.1779, född 28.2.1757 i Bjärnå, Rusthållare på Anjala, död 11.3.1800 i Bjärnå.

 

                             Barn:

           188.   i.     Johanna Andersdotter #1972 född 4.4.1794.

 

160.  Margareta Gustafsdotter #1969, född 28.7.1767 i Bjärnå, död i Bjärnå.

 

         Hon gifte sig med Israel Ersson #1970, gifta 5.11.1789, född 8.2.1767 i Bjärnå, Rusthållare, död i Bjärnå.  Han verkade som rusthållare på Kumianpää Ylistalo i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Sofia Israelsdotter #2024, född 20.10.1794 i Bjärnå.

 

161.  Maria Elisabeth Lietzén #2025, född 19.2.1783 i Bjärnå Storgesterby, Rusthållare och sexman på Storgesterby, död 19.12.1864 i Bjärnå Storgesterby.

 

         Hon gifte sig med Isac Johansson Lindholm #2026, gifta 13.10.1808, född 27.8.1784 i Finby Heikberg (son till Johan Lindholm #6463 och Margaretha Hansdotter #6464),  död 23.5.1854 i Bjärnå Storgesterby.

 

                             Barn:

           189.   i.     Carl Gustav Lindholm #2027 född 30.5.1812.

                    ii.   Maria Margareta* Lindholm #2028, född 10.11.1815 i Bjärnå.  Flyttade 1853 till Åbo.

                    iii.  Isac Leander Lindholm #2029, född 18.3.1819 i Bjärnå, Sjöman, dräng, död 11.9.1869 i Bjärnå.  Flyttade 1845 till Åbo, återkom 1865 till Knopsböle som dräng.

                    iv.   Wilhelm Reinhold Lindholm #2030, född 27.7.1826 i Bjärnå.  Flyttade 1853 till Åbo.

                    v.    Adolf Fredrik Lindholm #2031, född 20.6.1830 i Bjärnå.  Flyttade 1853 till Åbo.

 

162.  Johan Mattsson Tuomola #2863, född 2.5.1805 i Bjärnå Nurkkila, Bondeson.  Johan Mattsson (senare Tuomola) flyttade med sin hustru Lovisa tillbaka till Nurkkila.

 

         Han gifte sig med Lovisa Johansdotter #2864, gifta 14.10.1828.  Hon var hemma från Hirvelä?

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gustaf Tuomola #2865, född 7.5.1829 i Bjärnå Nurkkila.

                    ii.   Henrika Lovisa Tuomola #2866, född 6.5.1830 i Bjärnå Nurkkila.

                    iii.  Johan August Tuomola #2867, född 25.2.1832 i Bjärnå Nurkkila.

                    iv.   Maria Sofia Tuomola #2868, född 2.4.1833 i Bjärnå Nurkkila.

                    v.    Adolf Wilhelm Tuomola #2869, född 14.6.1834 i Bjärnå Nurkkila.

                    vi.   Wilhelmina Tuomola #2870, född 1.1.1836 i Bjärnå Nurkkila.

                    vii. Clara Josefa Tuomola #2871, född 24.8.1839 i Bjärnå Nurkkila.

                    viii.       Aurora Charlotta Tuomola #2872, född 5.3.1842 i Bjärnå Nurkkila.

 

163.  Arvid Lietzén #1039, Rusthållare å Paavola.

 

         Han gifte sig med (1) Hedvig #1047.

 

        

         Han gifte sig med (2) Maria #1048.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Lietzén #1050.

 

                             Hon gifte sig med Johan #1054, gifta 1797.

 

           190.   ii.   Gustaf Lietzén #1049.

 

164.  Arvid Lietzén #954, född 1765, Rusthållare, död 1815.

 

         Han gifte sig med Magdalena Mikaelsdotter #958, gifta ca 1792, född 08.02.1769, död 26.07.1840.

 

                             Barn:

           191.   i.     Gabriel Lietzén #959 född 05.07.1793.

                    ii.   Johan Lietzén #960, född 24.08.1795.

 

                             Han gifte sig med Brita Henriksdotter #4452, gifta 28.1.1819 i Kiikala, född 6.11.1783 i Karungi Sälli, död 5.10.1829 i Kaivola Kärri.

 

                    iii.  N.N. Lietzén #961, född ca 1799, död ca 1799.

                    iv.   N.N. Lietzén #962, född ca 1799, död ca 1799.

                    v.    Kristina Lietzén #963, född 25.01.1800, död 1887.

 

                             Hon gifte sig med Tomas Kaukko #990, Bonde.

 

           192.   vi.   Arvid Lietzén #964 född 22.02.1802.

                    vii. Elias Lietzén #965, född 18.03.1804.

                    viii.       Magdalena Lietzén #966, född 22.10.1806.

                    ix.   Hedvig Lietzén #967, född 19.12.1809.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johansson #998, gifta 1833, Bonde.  Han var hemma från Kiiko i Kiikala.

 

                    x.    Maria Lietzén #968, född 20.03.1812.

 

165.  Johan Lietzén #955, född 1768, död 1840.

 

         Han gifte sig med Sofia Simonsdotter #999.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Lietzén #1000, född 07.01.1811.

                    ii.   Magdalena Sofia Lietzén #1001, född 20.09.1822.

 

166.  Elias Lietzén #957, född 27.3.1773 i Kiikala Simola, död 27.11.1842 i Lojo Talpela.

 

         Han gifte sig med Maria Stina Jeremiasdotter Engström #4444.

 

                             Barn:

           193.   i.     Elias Lietzén #4445 född 8.5.1823.

 

167.  Johanna Christina Lietzén #828, född 24.5.1778 i Pikis, död 24.05.1856 i Vichtis Nykkälä.

 

         Hon gifte sig med Ericus Willstedt #827, gifta 30.8.1808 i Kisko Kurkeala, född 30.03.1778 i Björneborg (son till Erik d.y. Willstedt #856 och Helena Elisabet Cappström #857),  Kaplan, vicepastor i Lojo, död 6.1.1829 i Högfors.  Tjänstgjort som kaplansbiträde i St Bertels 1803-06, pastorsadjunkt i Kisko 1806-1808, tf kyrkoherde i Karis 1808-1811, brukspredikant i Svartå 1811-1815, kaplan i Pyhäjärvi av Vichtis 1815.

 

                             Barn:

                    i.     Jeanette (Johanna) Willstedt #3099.

           194.   ii.   Sofia Willstedt #829 född 12.05.1812.

           195.   iii.  Ulrika Johanna* Willstedt #815 född 06.03.1821.

 

168.  Erik Brandberg #4108, född 1679, död 29.5.1740.  Han var direktör för Bergslagens vedkontor i Falun, flyttade 1723 till Avesta. Direktör för Avesta kronokopparverk.

 

         Han gifte sig med Sara Strömberg #4117, född 1684, död 1765.

 

                             Barn:

                    i.     Erik Brandberg #4118, född 1706, död 1744.

 

                             Han gifte sig med Brita Månsdotter #4133, gifta 1742, född 1708.

 

                    ii.   Kristina Brandberg #4119, född 1708.

                    iii.  Anna Katarina Brandberg #4120, född 1709, död 1785.

 

                             Hon gifte sig med Gabriel Awelin #4132, gifta 1753, född 1703, död 1766.

 

                    iv.   Kristina Brandberg #4121, född 1710.

 

                             Hon gifte sig med Johan Henrik Groth #4131, gifta 1736, född 1705, död 1770.

 

           196.   v.    Anton Brandberg #4122 född 14.1.1711.

                    vi.   Sara Brandberg #4123, född 1713, död 1772.

 

                             Hon gifte sig med Jakob Könman #4130, gifta 1741, född 1710, död 1760.

 

                    vii. Johan Brandberg #4124, född 1715, död 1773.

 

                             Han gifte sig med Kristina Birgitta Eggertz #4129, gifta 1752, född 1728, död 1815.

 

                    viii.       Magdalena Brandberg #4125, född 1717, död 1797.

 

                             Hon gifte sig med Anders Lundström #4128, gifta 1739, född 1711, död 1793.

 

                    ix.   Anders Brandberg #4126, född 1720, Direktör, död 1789.  Han var direktör och ägare av Bosarps stenkolsgruva i Skåne, ägare till Stora Kinnareds gård i Halland.

 

                             Han gifte sig med Juliana Katarina Knagge #4127, gifta 1760, född 1737, död 1806.

 

169.  Anna Hansdotter Gahn #3772, född 1697 i Falun, Sverige, död 1741.

 

         Hon gifte sig med Otto Bergstedt #3773, gifta 1732 i Torsäker, Sverige, född 1688, Organist, död 1756.

 

                             Barn:

           197.   i.     Catharina Eleonora Bergstedt #3774 född 19.9.1732.

 

170.  Christina Clasdotter Erdman #3949, född 1712, död 1767.

 

         Hon gifte sig med Anders Ersson #3950, gifta 1729, född 1692 i Myrbo, Sverige, Smältare, död 1749.

 

                             Barn:

           198.   i.     Anders Andersson Hammarström #3951 född 1741.

 

171.  Karl Reinhold Witting #5042, född före 1723, död 16.10.1810 i Borgå lk.

 

         Han gifte sig med Sofia Kniper #5041, gifta 29.12.1776 i Borgå lk, född ca. 1751 (dotter till Johan Carl Kniper #5046 och Lucia Krook #5045),  död 18.1.1818 i Borgå lk.

 

                             Barn:

           199.   i.     Helena Lucia Witting #5036 född 17.1.1778.

 

172.  Gustaf Wilhelm Witting #5134, född 1738, Korpral, död 22.05.1771 i Pernå.

 

         Han gifte sig med Margareta Hipping #5116, gifta 1766 i Pernå, född 13.7.1745 i Pernå (dotter till Peter Hipping #5119 och Hedvig Serlachius #5120),  död 11.5.1809 i Borgå lk.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Helena Wittting #5135, född 01.03.1767, död 03.05.1845.

 

173.  Herman Fleming af Liebelitz #3111 (Visa äktenskap som ska numreras 148.)

        

174.  Anders Erik Boije af Gennäs #4809.

 

         Han gifte sig med Johanna Christina Nordenskiöld #4810, gifta 24.12.1803 i Sibbå socken, född 21.12.1783 i Sibbå socken Hedvigsberg, död 18.10.1835 i Borgå socken Dregsby.

 

                             Barn:

           200.   i.     Anna Charlotta Boije af Gennäs #4802 född 12.5.1806.

           201.   ii.   Anders Vilhelm Boije af Gennäs #4807.

 

175.  Gustaf Reinhold Boije af Gennäs #5608, född 8.7.1784, Kapten, friherre, död 26.11.1852 på Haga i Janakkala.

 

         Han gifte sig med Hedvig Eleonora Leijonhufvud #5609, gifta 17.9.1812 på Haga i Janakkala, född 5.3.1793, Friherrinna, död 20.12.1878 på Haga.

 

                             Barn:

                    i.     Erika Gustava Boije af Gennäs #4610, född 16.3.1817, Friherrinna, död 26.2.1898.

 

                             Hon gifte sig med Karl Evert von Knorring #4608, gifta 26.3.1849, född 29.7.1796 i Pirkkala (son till Evert Reinhold von Knorring #4607 och Eva Fredrika Tolpo #4606),  Domare i Sordavala och Janakkala, död 23.11.1861 i Tavastehus.

 

 

Femtonde generationen

 

176.  Salomon Niklas Procopé #5021, född 14.3.1795.

 

         Partner Maja Lönnfors #5022.

 

                             Barn:

                    i.     Antoinette Lönnfors #5023, född 2.12.1829 i Borgå, död 16.12.1875.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johan Mattsson Söderström #5024, född 18.6.1823 i Somero, död 16.1.1875.  Han hade med Antoinette 6 söner och 3 döttrar.

 

177.  Sara Lisa Andersdotter #3723, född 5.5.1749 i Vårdö Ängö, död 1818 i Föglö Bråttö.

 

         Hon gifte sig med Erik Andersson #3724, gifta 28.10.1770 i Vårdö, född 1.5.1748 i Föglö Bråttö, Lotsålderman, bonde, död 21.9.1808 i Föglö Bråttö.  Han verkade på Bråttö nr 1 (Utgård).

 

                             Barn:

           202.   i.     Anna Greta Eriksdotter #3725 född 19.12.1773.

 

178.  Gustaf Nilsson Aejmelaeus #1831, född 25.4.1792, död 1863.

 

         Han gifte sig med Ulrika Magdalena Holmberg #1832, född 23.4.1799, död 12.1830.

 

                             Barn:

                    i.     Nils Gustaf Gustafsson Aejmelaeus #1833, född 30.10.1824.

 

179.  Jafet Viljamaa #1838.

 

                             Barn:

           203.   i.     Liisa Viljamaa #1840.

 

180.  Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz #5811, född 17.2.1797 i Åbo, död 4.11.1868 i Stockholm, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Anders Erik Koskull #5818, gifta 16.6.1816 i Karuna kyrka, Sverige, född 26.6.1789 i Växjö, Sverige, Hovmarskalk, friherre, död 22.6.1857 i Linköping, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Ivar Otto Herman Koskull #5819, född 1817, Premiärlöjtnant, död 1899.

                    ii.   Margareta Charlotta Augusta* Emilie Alexandra Koskull #5820, född 10.10.1822 i Stockholm, Sverige, död 28.6.1893 i Södertälje, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med André de Bodisco #5830, gifta 27.2.1843 i Stockholm, Sverige, Generalmajor, rysk militärattachén i Stockholm, död 17.8.1856 i Stockholm, Sverige.

 

                    iii.  Fredrika Aurora* Mariana Koskull #5821, född 22.12.1823 i Stockholm, Sverige, död 16.4.1869 i Pau, Frankrike.

 

                             Hon gifte sig med Carl Gustaf Braunerhielm #5829, gifta 8.7.1843 i Drottningholm, Sverige, född 1821, Underlöjtnant, död 1862.

 

                    iv.   Matilda Ulrika Koskull #5822, född 14.12.1825, död 12.8.1826.

                    v.    Gertrud Ingeborg* Koskull #5823, född 21.10.1827 i Västerås, Sverige, död 7.5.1907 i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Fredrik Vilhelm Verner von Schwerin #5828, gifta 10.6.1847 i Linköping, född 1814, Löjtnant, greve, död 1880.

 

           204.   vi.   Emma Amalia Matilda Koskull #5824 född 1.4.1829.

                    vii. Anders Gustaf Koskull #5825, född 27.11.1831 i Stockholm, Sverige, död 29.1.1904 i Stockholm, Sverige.

 

181.  Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz #3133, född 10.10.1801, Friherrinna, död 14.1.1854.  Svensk friherrlig ätt nr 17.

 

         Hon gifte sig med Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg #3132, gifta 29.6.1820 i Stockholm, Sverige, född 1.2.1779 i Karlskrona, Sverige (son till Claes Erik Sparre af Söfdeborg #3123 och Mariana Helena Ehrenkrona #3124),  Major, greve, död 13.1.1842 på Vartofta i Åsaka socken, Sverige.  Svensk grevlig ätt nr 66.

 

                             Barn:

                    i.     Johanna Mariana Helena Charlotta Sparre af Söfdeborg #2997, född 30.1.1822 i Torpa Länghem, Sverige, Grevinna, död 13.2.1908 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Svensk grevlig ätt nr 66.

 

                             Hon gifte sig med Göran Adolf Olivecreutz #3127, gifta 20.10.1846 i Torpa Länghem, Sverige, född 22.9.1815 i Attorp Södra Säm, Sverige (son till Johan Adolf Olivecreutz #3109 och Fredrika Antoinette Carolina Vilhelmina Sparre af Söfdeborg #3122),  död 9.10.1896 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832, fänrik 1833, officersexamen 1835, löjtnant 1839. Avsked 1845. Förvaltare på Högagärde i Tvärreds. Han var kusin med sin hustru.

 

182.  Brita Kristina Frisendahl #2628, född 12.5.1778 i Härnösand, Sverige, död 25.12.1854 i Utanede Fors, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Esbjörn Edholm #2629, född 14.12.1766 i Utanede Fors, Sverige, Vice länsman i Fors, död 5.10.1857 i Utanede Fors, Sverige.

 

                             Barn:

           205.   i.     Erik Edholm #2630 född 12.5.1813.

 

183.  Anna Kristina Lindqvist #4713, död 1814.

 

         Hon gifte sig med Karl Adam Adlerstjerna #4714, gifta 1806.  Adlad 1834. Tidigare namn Avellan.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Alexander Avellan #4716, född 17.4.1814 i Åbo, död 22.12.1832 i Helsingfors.

 

184.  Kristina Katarina Eckman #4683, född 11.7.1773, död 23.1.1806 i Rautalampi.

 

         Hon gifte sig med Gabriel Krogius #4684, gifta 3.7.1791 i Lempäälä, född 26.2.1766 i Rantasalmi (son till Gabriel Krogius #4797 och Catharina Sirelius #4798),  Präst, död 3.9.1830 i Puumala.

 

                             Barn:

           206.   i.     Lars Gabriel Krogius #4686 född 3.12.1793.

           207.   ii.   Katarina Fredrika Krogius #4689.

 

185.  Johan William Forsman #4741, född 20.10.1788 i Kaskis, Vasa hovrätts president, död 4.2.1883 i Helsingfors.  Adlad.

 

         Han gifte sig med Elisabet Charlotta Böcker #4742, gifta 1815, död 1859.

 

                             Barn:

                    i.     Vilhelm Forsman #4743, född 19.5.1816 i Vasa, Senator, död 6.3.1880 i Helsingfors.

                    ii.   Karl Fredrik Forsman #4744, född 13.10.1820 i Vasa, Statsråd, död 5.1.1900 i Helsingfors.

           208.   iii.  Paul Emil Forsman #4745 född 3.6.1826.

 

186.  Henrik Gustaf Standertskjöld #4769, Major.

 

         Han gifte sig med Johanna Maria von Törne #4770.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Gustaf Knut Standertskjöld #4771, född 23.4.1813 i Janakkala, död 11.11.1880 i Tavastehus.

 

                             Han gifte sig med Fredrika Amanda Granfelt #4772, gifta 1846 (dotter till Gabriel Fredrik Granfelt #4773 och Maria Kristina Högberg #4774),  död 1908.

 

187.  Katarina Sofia af Enehjelm #4791, född 16.7.1783, död 1869.

 

         Hon gifte sig med Gustaf Johan Svinhufvud #4792, gifta 1815, född 24.6.1774 i Sääksmäki (son till Johan Gustaf Svinhufvud #4795 och Hedvig Forell #4796),  Häradshövding i Satakunda domsaga, död 1.2.1830 i Lempää.

 

                             Barn:

           209.   i.     Gustaf Svinhufvud #4793 född 11.5.1817.

                    ii.   Sofia Gustava Svinhufvud #4920, född 11.6.1819, död 4.3.1896 på Hakkari.

 

188.  Johanna Andersdotter #1972, född 4.4.1794 i Bjärnå, död 1.1.1856 i Bjärnå.

 

         Hon gifte sig med Johan Lundström #1973, född 17.4.1798 i Halikko, Skräddare på Tykö bruk, död 5.3.1858 i Bjärnå Anjala.

 

                             Barn:

           210.   i.     Johanna Vilhelmina Lundström #1974 född 21.10.1822.

 

189.  Carl Gustav Lindholm #2027, född 30.5.1812 i Bjärnå Storgesterby, Skeppare och rusthållare på Storgesterby, död 14.3.1893 i Tenala Finby.  Arrendator på Finby Post i Tenala från 1870. Dömdes 1842 för seglationsbrott till böter 500 rubel i silver, då han sommaren 1841, med galeasen Elisabeth, hade seglat till Gotland och Tyskland med ostämplade pass.

 

         Han gifte sig med Wilhelmina Högman #2032, gifta 28.12.1847 i Kimito, född 6.4.1826 i Kimito Lappböle, död 14.4.1913 i Tenala Finby.

 

                             Barn:

           211.   i.     Alexandra Wilhelmina Lindholm #2033 född 17.2.1849.

           212.   ii.   Karl Oskar Lindholm #2034 född 30.8.1854.

 

190.  Gustaf Lietzén #1049, Rusthållare å Paavola.  Övertog rusthållet Paavola ca 1861.

 

         Han gifte sig med Anna #1051.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Lietzén #1052.

                    ii.   Gabriel Lietzén #1053.

 

191.  Gabriel Lietzén #959, född 05.07.1793, Rusthållare i Simola, död 04.08.1853.  Dog samma dag som sönerna Karl och Arvid, troligen i en olycka.

 

         Han gifte sig med Magdalena Abrahamsdotter #969, född 08.05.1799 i Uskela.

 

                             Barn:

                    i.     Arvid Lietzén #970, född 28.05.1822, död 04.08.1853.

           213.   ii.   Johan Lietzén #971 född 04.01.1824.

                    iii.  Kristina Lietzén #973, född 16.12.1827, död 1909.

 

                             Hon gifte sig med Karl Georg Napoleon Sumelius #984, gifta 1851, född 12.10.1812 (son till Petter Wilhelm Sumelius #5503 och Maria Kristina Bergström #5504),  Adjunkt i Kiikala, nådårspredikant i Kakskerta, död 09.08.1853.

 

                    iv.   Elias Lietzén #972, född 25.12.1827, Rusthållare å Simola, död 1888.

           214.   v.    Gabriel Lietzén #974 född 16.09.1830.

                    vi.   Karl Lietzén #975, född 22.03.1833, död 04.08.1853.

                    vii. Vilhelmina Lietzén #976, född 27.06.1838.

 

                             Hon gifte sig med H J Lundel #989, Bonde på Uskela Norrgård.

 

192.  Arvid Lietzén #964, född 22.02.1802, Handlande i Björneborg, död 12.12.1859.

 

         Han gifte sig med Sofia Wilhelmina Nummelin #991, gifta 03.08.1837, född 24.10.1815, död 14.11.1871.

 

                             Barn:

                    i.     Amanda Vilhelmina Lietzén #992, född 21.05.1838.

 

                             Hon gifte sig med Carl Adolf Ramstedt #1002, gifta 28.03.1863, född 03.08.1832, Handlande i Björneborg.

 

                    ii.   Julia Kristina Lietzén #993, född 1840.

 

                             Hon gifte sig med Viktor August Timgren #1003, gifta 04.02.1860, född 08.04.1831, Handlande i Björneborg.

 

                    iii.  Johan Arvid Lietzén #994, född 07.02.1842, död 01.12.1843.

                    iv.   Matilda Sofia Lietzén #995, född 20.01.1844.

                    v.    Elise Lietzén #996, född 13.02.1846.

                    vi.   Maria Lietzén #997, född 01.05.1848.

 

193.  Elias Lietzén #4445, född 8.5.1823 i Lojo Talpela, död 28.1.1914 i Sammatti Lassi.

 

         Han gifte sig med Clara Christina Cavonius #4446, född 12.8.1839 i Nummi, död 5.1.1902 i  Sammatti.

 

                             Barn:

           215.   i.     Carl Elias Lietzén #4447 född 30.1.1871.

 

194.  Sofia Willstedt #829, född 12.05.1812 i Svartå, död 01.04.1893 i Sjundeå.

 

         Hon gifte sig med Adolf Fredrik Printz #832, gifta 07.04.1836 i Karkkila, född 18.09.1802 i Vanaja Kankainen (son till Fredrik Printz #5289 och Brita Charlotta Catharina Wasenius #5290),  Länsman i Vichtis och Karislojo, död 30.03.1849 i Karis-Lojo Iloniemi.

 

                             Barn:

                    i.     Selma Elvina Antoinette Printz #835, född 06.07.1837, död 04.12.1861.

 

                             Hon gifte sig med Tomas Erik Robert Adlercreutz #844, Hovrättsnotarie.  Adlig ätt nr 97.

 

           216.   ii.   Olga Johanna Printz #834 född 1.4.1839.

           217.   iii.  Aline Emilia Printz #833.

 

195.  Ulrika Johanna* Willstedt #815, född 06.03.1821 i Vichtis, död 06.10.1896 i Åbo.  Albert Edelfelt målade hennes porträtt i 3 exemplar av storlek: ca 40 x 50 cm. Ett exemplar hamnade hos Lennart Serenius (#1246) och ett annat hos professor Olaf Homén (#888). Inspirerad av dessa portträtt målade även hennes systers dottersdotter, Helene Schjerfbeck (#843), år 1898 en egen version av henne (Dam vid spinnrock), som finns i Åbo konstmuseum. Konstnärinnan gjorde även 2 repliker av nämnda tavla. Det ena exemplaret innehades av Maud Spolander (#1256) och det andra av en fru Kihlman, som inköpt konstverket från Olaf Homéns (#888) dödsbo. Dessutom innhar Henrik Gardberg (#51) en kopia av tavlan, som målats av en lärjunge till konstnänrinnan (Signe Tandefelt) och som tidigare torde ha innehavts av Lennart Serenius (#1246).

 

         Hon gifte sig med Albert Baarman #814, gifta 29.05.1849 i Karis-Lojo, född 27.02.1826 i Ekenäs (son till Magnus Baarman #816 och Johanna Maria Winblad #817),  Stads- och landsfiskal, politierådman, död 17.07.1885 i Ekenäs.  Var puckelryggig.

 

                             Barn:

           218.   i.     Aline Johanna Baarman #793 född 09.09.1852.

           219.   ii.   Uno Mortimer Alexander Baarman #861 född 22.11.1854.

           220.   iii.  Anna Ulrika Selina Baarman #863 född 9.3.1857.

                    iv.   Selma Sofia Baarman #862, född 11.04.1861 i Ekenäs, död 18.06.1927 i Nykarleby.  Äktenskapet barnlöst. Familjen adopterade 1911 Maud Söderlund (#1256), som var barn till Selma Baarmans mormors syster. Hon gick i Svenska Fruntimmerskolan i Åbo 1873-76. Hon var aktiv i Marthaföreningen i Nykarleby, bl a som dess ordförande 1908.

 

                             Hon gifte sig med Karl Fredrik (Alfred) Spolander #885, gifta 1883, född 24.10.1858 i Kronoby, Folkskolelärare, bankdirektör, stadsfullmäktig, död 24.9.1927 i Ekenäs.  Äktenskapet barnlöst. Familjen adopterade år 1911 Maud Söderlund (#1256), som var barn till Selma Baarmans mormors syster. Han var lärare först i Ekenäs och sedan i Nykarleby. Han var sedermera direktör för Nordiska föreningsbankens lokala kontor i Nykarleby och mångårig medlem och ordförande i Nykarlebys stadsfullmäktige. Han ansågs vara "till det yttre en högrest, ståtlig man, som rörde sig med en grundseigneurs värdighet". En samtida iakttagare sade "att han var den sista i Nykarleby som kunde bära upp en cylinderhatt". Ingvald Serenius (#770), som var kusin till adoptivdottern Maud, anger i sin släktforskning från 1960-talet att Karl Fredrik skulle ha hetat "Alfred". Det förefaller sannolikt att dessa är en och samma person, och att namnet "Alfred" skulle endast ha varit ett tilltalsnamn som härletts från förnamnen "kArL FREDrik". I denna utredning har detta antagande om tilltalsnamnet gjorts.

 

196.  Anton Brandberg #4122, född 14.1.1711 i Åsen Falun, Sverige, Notarie, bergsrådsman, död 28.12.1783 i Korsarvet Falun, Sverige.  Bergs- och Gruvrättsnotarie i Falun 1737.

 

         Han gifte sig med Margareta Elisabeth Hollén (Holenia) #4134, gifta 1738, född 29.9.1711 i Falun, Sverige, död 26.4.1761 i Falun, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Erik Brandberg #4135, född 1739, död 1820.

 

                             Han gifte sig med Brita Konradina Nisser #4139, gifta 1782, född 1757, död 1802.

 

           221.   ii.   Anton Brandberg #4136 född 21.7.1740.

                    iii.  Sara Margareta Brandberg #4142, född 1741, död 1792.

           222.   iv.   Anders Brandberg #4137 född 15.1.1745.

                    v.    Olof Brandberg #4138, född 1751.

 

                             Han gifte sig med Maria Eleonora Lagergren #4141.

 

197.  Catharina Eleonora Bergstedt #3774, född 19.9.1732 i Torsåker, Sverige, död 1.4.1804 i Silvberg Bondhyttan, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Jonas Larsson Arnberg #3775, gifta 29.11.1753 i Norrbärke, Sverige, född 25.4.1722 i Axberg Arrud, sverige, Brukspatron på Östra Silvberg, död 7.9.1795 i Silvberg, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Maria Arnberg #3776, född 8.10.1754 i Norrbärke, Sverige, död 1755 i Norrbärke, Sverige.

                    ii.   Elisabeth Eleonora (Lisa-Nora) Arnberg #3777, född 24.11.1755 i Norrbärke, Sverige, död 27.3.1810 i Norrbärke, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Eric Lundborg #3878, gifta 1781.

 

           223.   iii.  Lars Volter* Arnberg #3778 född 21.3.1757.

                    iv.   Eric Arnberg #3779, född 9.8.1759 i Norrbärke, Sverige, Kapten vid Andra Gardesregementet, död 24.4.1800 i Johannisberg, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Maria Lundborg #3879, gifta före 1789.

 

                    v.    Hans Jacob* Arnberg #3780, född 6.2.1761 i Säter, Sverige, Kyrkoherde i Särna, död 10.5.1827 i Särna, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Sara Magdalena Lehlenius #3880.

 

           224.   vi.   Johan Petter* Arnberg #3781 född 8.2.1763.

                    vii. Johan Gilius* Arnberg #3782, född 23.1.1765, Kapten vid Kungliga Helsinge Regemente, död 10.3.1847.

 

                             Han gifte sig med (1) Christina Strömblad #3881, gifta 1793.

                             Han gifte sig med (2) Sally Louise Öhman #3882, gifta 1806.

 

                    viii.       Anna Catarina Arnberg #3783, född 25.1.1767 i Silvberg, Sverige, död 30.5.1800 i Ervalla, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Johan Adolf* Lahlenius #3883, gifta 22.9.1793.

 

                    ix.   Adolph Henrich* Arnberg #3784, född 25.12.1768 i Silvberg, Sverige, Docent, legationspastor, död 1.2.1805 i Konstantinopel, Turkiet.

                    x.    Christina Ulrika* Arnberg #3785, född 5.2.1771 i Silvberg, Sverige, död 9.10.1819 i Valbo, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Erik Abraham Lindforss #3884, gifta 22.9.1793.

 

                    xi.   Hedvig Regina (Hedda) Arnberg #3786, född 14.9.1773 i Silvberg, Sverige, död 26.3.1849.

 

                             Hon gifte sig med (1) Eric Wesström #3885, gifta 1798.

                             Hon gifte sig med (2) Eric Svedenius #3886, gifta 17.5.1819.

 

                    xii. Carl Fredrik* Arnberg #3889, född 27.9.1775 i Silvberg, Sverige, Byggmästare, urmakare, död 20.10.1837.

 

                             Han gifte sig med Catharina Samuelsdotter Mann #3890, gifta 1807.

 

198.  Anders Andersson Hammarström #3951, född 1741 i Vika, Sverige, Rostvändare, död 22.1.1795 i Vika, Sverige.  Han antog namnet Hammarström.

 

         Han gifte sig med Christina Danielsdotter #3952, gifta 13.10.1765, född 1743, död 21.4.1825 i Kniva, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Andreas Hammarström #3953, född 1769 i Vika, Sverige.

           225.   ii.   Christina Andersdotter Hammarström #3954 född 30.12.1774.

 

199.  Helena Lucia Witting #5036, född 17.1.1778 i Borgå lk, död 4.4.1859 på Nevas i Sibbo.

 

         Hon gifte sig med Johan Pet(t)er Waenerberg #5035, gifta 29.9.1805 i Borgå lk, född 19.7.1782 i Borgå Pirlax (son till Johannes (Johan) Waenerberg #5115 och Margareta Hipping #5116),  Styckjunkare vid flottan, rusthållare, död 22.7.1821.

 

                             Barn:

           226.   i.     Margareta Sofia Waenerberg #5321 född 14.7.1806.

           227.   ii.   Karl Johan Waenerberg #5322 född 23.9.1808.

                    iii.  Peter Fredrik Waenerberg #5323, född 9.2.1813, död 2.4.1823.

           228.   iv.   Otto Vilhelm Waenerberg #5110 född 1.3.1815.

           229.   v.    Gabriel Mauritz Waenerberg #5034 född 26.1.1818.

 

200.  Anna Charlotta Boije af Gennäs #4802, född 12.5.1806 i Borgå lk Dregsby, död 7.11.1860 i Borgå.

 

         Hon gifte sig med Daniel Lindh #4801, gifta 29.9.1831 i Borgå, född 3.9.1796 i Virolahti, död 26.10.1876 i Borgå.

 

                             Barn:

           230.   i.     Johan Albert Lindh #4800 född 26.7.1848.

 

201.  Anders Vilhelm Boije af Gennäs #4807.

 

         Han gifte sig med Hedvig Catharina Gustava Fredrika af Klercker #4808.

 

                             Barn:

           231.   i.     Johanna Lovisa Adelaide Boije af Gennäs #4694 född 2.6.1831.

 

 

Sextonde generationen

 

202.  Anna Greta Eriksdotter #3725, född 19.12.1773 i Föglö Bråttö.  Bosatt i Sonboda, Föglö sn.

 

         Hon gifte sig med Erik Mattsson #3726, gifta 24.7.1791 i Föglö, född 16.1.1766 i Föglö Sonboda, Bonde, död 1819 i Föglö Sonboda.  Han verkade på gården Sonboda nr 8 (Backas), Föglö sn.

 

                             Barn:

           232.   i.     Stina Greta Eriksdotter #3727 född 18.4.1800.

 

203.  Liisa Viljamaa #1840.

 

         Hon gifte sig med N.N. Tiiro #1841.

 

                             Barn:

           233.   i.     Maria Tiiro #1842.

 

204.  Emma Amalia Matilda Koskull #5824, född 1.4.1829 i Stockholm, Sverige, död 9.2.1897 i Malmö, Sverige.

 

         Hon gifte sig med (1) Mauritz Staffan Filip Klingspor #5826, gifta 13.9.1851 i Linköping, Sverige, född 1800, Kapten, greve, död 1858.

 

        

         Hon gifte sig med (2) Erik Gabriel Flach #5827, gifta 11.9.1860 i Karlstad, Sverige, född 17.10.1816 på Berg i Holms socken, Sverige, Major, död 16.12.1881 i Lund, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Carl-Erik Flach #5832, född 1865, Postexpeditör, död 1919.

           234.   ii.   Fredrique (Fredrika) Emma Elisabet Flach #5831 född 20.1.1867.

                    iii.  Gustaf Flach #5833, född 1868, Major, död 1919.

 

205.  Erik Edholm #2630, född 12.5.1813 i Utenede Fors, Sverige, Bonde, död 31.3.1880 i Utenede Fors, Sverige.

 

         Han gifte sig med Stina Nilsdotter #2631, född 25.6.1816 i Fors, Sverige.

 

                             Barn:

           235.   i.     Stina Magdalena Edholm #2632 född 22.5.1843.

 

206.  Lars Gabriel Krogius #4686, född 3.12.1793 i Leppävirta, Lagman, död 20.6.1861 i Vehkalahti.

 

         Han gifte sig med Amalia Maria Lovisa von Numers #4691, gifta 1825, född 1807, död 1900.

 

                             Barn:

                    i.     Viktor Reinhold Krogius #4882, född 10.1.1826 i Fredrikshamn, död 31.5.1869 i Mohilew, Ryssland.

 

                             Han gifte sig med Helena Hodoroffsky #4883, gifta 28.8.1859, född 24.8.1840 i Viborg (dotter till Xaver Hodoroffsky #4884 och Elise Schwertskoff #4885).

 

           236.   ii.   Frans Gabriel Krogius #4692 född 4.9.1827.

                    iii.  Elisabet Gustava Krogius #4886, född 2.8.1829 i Espoo, död 8.7.1904 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Edvard Neovius #4887.

 

           237.   iv.   Lars Tiodolf Krogius #4842 född 29.1.1832.

                    v.    Edvard Jakob Krogius #4888.

                    vi.   Amalia Matilda Krogius #4889.

                    vii. Hilda Viktorina Krogius #4890.

                    viii.       Alexander Krogius #4891.

                    ix.   Ernst Georg Krogius #4892.

                    x.    Hilda Antoinette Krogius #4893.

                    xi.   Gabriela Krogius #4693, död 1896.

 

                             Hon gifte sig med Lorenz Leonard Lindelöf #4695, gifta 1867, född 13.11.1827 i Karvia (son till Johan Lindlöf #4696 och Anna Margareta Hällfors #4697),  Statsråd, död 3.3.1908 i Helsingfors.

 

207.  Katarina Fredrika Krogius #4689, död 1878.

 

         Hon gifte sig med Johan Fredrik Gottsman #4699, gifta 1821, född 14.11.1795 i Borgå (son till Nils Sandman #4704 och Katarina Sofia Brander #4705),  död 27.5.1849.

 

                             Barn:

                    i.     Berndt Fredrik Gottsman #4700, född 29.5.1823 i Vasa, död 5.2.1878 i Vasa.

                    ii.   Mauritz Teodor Gottsman #4701, född 3.1.1832 i Vasa, död 23.3.1851 i Tavastehus.

                    iii.  Matilda Amalia Gottsman #4702, död 1908.

 

                             Hon gifte sig med Jonas Sandman #4703, gifta 1851, född 11.2.1818 i Kalajoki, död 19.6.1903 i Helsinki.

 

           238.   iv.   Alexandra Theresia Gottsman