*************
Släkten DJÄKN (DIEKN) *************
Uppdaterad 1.7.2011

 

 

Första generationen

 

1. Lydeke Djäkn #3061, född ca 1350 i Westfalen, Tyskland, död 1409. Släkten Djäkns stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Namnet, som även stavas bl a som Djäken, Dieken, hittas inte i samtida dokument. I vissa källor anges att hans namn skulle ha varit Lyder de Kyren och i andra nämns han som Lydeke Oloffsson. Lyder de Kyren, som var hövidsman i Finland 1315-1321, var född ca. 1255 och dog ca. 1327 och kan därmed inte vara identisk med Lydeke. Sönerna synas inflyttade till Finland (ÄSF,s.126). Det har funnits många Djäkn-släkter i det medeltida Finland. Den viktigaste är de sk Lydekessönernas ätt. Ättens första kända medlemmar, bröderna Klas Djäkn eller Klas Lydekason och Bengt Lydekason, framträdde omkring sekelskiftet 1400 och intog en betydande ställning bland det finländska frälset, den förre som mångårig fogde på Åbo slott, den senare som riksråd och fogde på Tavastehus. Av Klas Djäkns söner blevo Henrik och Arvid riddare och åtminstone den förre riksråd. Med dem utgick Klas Djäkns släktgren på svärdssidan. Klaus Lydekessons döttrar blev stammödrar till betydande adelssläkter i Finland; Bitzien, Kurkien, Hornien, Tavastien mm. Denna släktutredning har sammanställts av Martin Gardberg, som med tacksamhet emottar alla eventuella korrigeringar och tillägg.

     Han gifte sig med N.N. #7681.  Uppgiften om att hon skulle ha hetat Sophie Eriksdotter Løvenbalk stämmer inte, eftersom hennes ålder inte passar in kronoligiskt. Den Lydeke Olsen Djekn (död ca. 1509), som nämns i Danska Adelsförfenings skrift "Danmarks Adels Aarbog" (DA 1903:291) och som var gift med Sophie Eriksdotter Løvenbalk kan inte vara identisk med släkten Djäkns stamfader Lydeke, eftersom han var född redan ca. 1350 och dog ca. 1409. Sophie torde ha varit född ca. 1449 och dog före 1512. Hon pantsatte 1509 och sålde 1510 sin sjättedel i släktgården Aunsbjerg till Niels Clementsen, var död 1512.

 

                             Barn:

           2.       i.     Klas Lydekesson Djäkn #2931 född 1379.

                    ii.    Märta Lydekesdotter Djäkn #7857, född ca. 1380, död 1440.

           3.       iii.   Bengt Lydekesson Djäkn #3004 född 1381.

 

 

Andra generationen

 

2.  Klas Lydekesson Djäkn #2931, född 1379 i Åbo, Häradshövding, slottsfogde i Åbo, död 7.3.1437.  Han var den beryktade hövitsmannen på Åbo slott, som mördade sin första hustru och sitt första barn och vars kusliga minne lever i den finska folkdikten "Elinan surma".  Var enligt uppgift tidigare gift med Elin av Orkovakkis i Virmo sn i Egentliga Finland. En domare i Tavastland Klas Djäkn nämnes 1383, var närvarande vid  rågångförrättning i Koskis sn i Tavastland 1407 och s.å. som häradshövding i Norrfinland bevistade räfsteting. Den här behandlade Klas Djäkn eller Klas Lydekason var häradshövding i Masko hd i Egentliga Finland 1413 och ännu 1434. Var synbarligen fogde på  Åbo slott 1409-1435. Levde ännu 22.1.1435, då han gjorde en testamentarisk disposition. Hans sätesgård var Nynäs i Nousis sn, där han även ägde andra gods. Han ägde jord i Lemo och i Töfsala sn, allt i Egentliga Finland, i Suontaka i Tyrväntö sn i Tavastland, gods i  Vittis, i  Euraåminne, Ulvsby och Oripää snr samt sedan 1421 Yläne gård i likanämnd sn och köpte, obekant  när, Lähteenoja sätesgård i Eura sn, alla i Nedre Satakunda. Arvegods kunna ej konstateras. Vapen: ett knippe sammanskingrade ormar, ur vilket flera huvuden sticka fram, ett av dem höjande sig högre än de andra och slutande i ett fågelhuvud. Barnens ordningsföljd ej säkert känd. (ÄSF: 126, 269).

 

     Han gifte sig med (1) Elin av Orkovakkis #2933.  Folkdikten, "Elinan surma" i Kanteletar anses handla om henne och att hon blev uppbränd tillsammans med sin son. Enligt Anthoni (GSFÅ 1948 s. 38 f) var hon troligen en legend, dvs inte en historisk person.

 

    

     Han gifte sig med (2) Kristina Jönsdotter Garp #2932, gifta 1399 i Borgå, född ca 1380 (dotter till Jöns Andersson Garp #2934 och N.N. #7414), död efter 1435.

 

                             Barn:

                    i.     Henrik Klasson Djäkn #3078, Fogde på Åbo slott, lagman, död 1458.

 

                             Han gifte sig med Lucia Olofsdotter Skelge #7757 (dotter till Olof Skelge #7758 och Kristina Rötkersdotter Djäkn (Diekn) #7759).

 

                    ii.    Arvid Klasson Djäkn #3079.

 

                             Han gifte sig med Ingeborg Arendsdotter Ulv #3155 (dotter till Arend Bengtsson Ulv #7071 och Birgitta (Brita) Bengtsdotter Natt och Dag #7070).

 

                    iii.   Tomas Klasson Djäkn #3080.

           4.       iv.   Birgitta Klasdotter Djäkn #3081.

           5.       v.    Marta Klasdotter Djäkn #2929 född ca 1410.

           6.       vi.   Anna Klasdotter Djäkn #3082 född 1405.

                    vii.  Karin Klasdotter Djäkn #3083.

 

                             Hon gifte sig med Jeppe Kurke (Kurck) #7764 (son till Nils Hermansson Kurki #3409 och Cecilia Filipsdotter (Bjälboätten) #3410), Lagman.

 

           7.       viii. Cecilia Klasdotter Djäkn #3089.

                    ix.   N.N. Klasdotter Djäkn #3156.  Drunknade i Akkas å.

                    x.    N.N. Klasdotter Djäkn #3157.  Hon dog ogift.

 

3.  Bengt Lydekesson Djäkn #3004, född 1381 i Åbo, död 14.3.1460.  För hans två söner, Lydeke (eller Lydik) och Petrus, kan modern inte med säkerhet fasstställas.

 

     Han gifte sig med Valborg Jönsdotter #3005.  Hon donerade tillsammans med sin make (år 1442) sin arvsandel i Pennis familjegods i Lemo sn. av Egentliga Finland till Nådendals kloster. Det är sannolikt att hon var syster till Elin Jönsdotter (#7026) som gifte sig med väpnaren Olof Svärd (#7015), som gav till Nådendals klostret halva Pennis gods i Lemo socken.

 

                             Barn:

                    i.     Johanna Bengtsdotter Djäkn #3003.  Ramsay: Dotter till häradshövdingen Benkt Lydikesson Diekn och Elin (?) Jönsdotter.

 

                             Han gifte sig med (1) Jöns Rengosson Fincke #7824.

                             Han gifte sig med (2) Henrik Görtzhagen (Görieshagen) #7823, Slottsfogde i Raseborg.

                             Han gifte sig med (3) Henrik Nilsson Tawast #2998 (dotter till Nils Olofsson Tawast #2994 och N.N. Knutsdotter? #4467), Väpnare.  Ramsay: Deltog 1467 i överenskommelsen angående brodern Jöns Tawasts gods. Utlöste mot andra gods, 1465 Kulju gård i Birkkala socken, som hans svärfader förärat till Helga lekamens kor.

 

           8.       ii.    Lydeke (Lydik) Bengtsson Djäkn #7821.

                    iii.   Petrus Benedictii Djäkn #7822.

 

 

Tredje generationen

 

4.  Birgitta Klasdotter Djäkn #3081, död 1486.

 

     Hon gifte sig med Henrik Pedersson Svärd #6751, gifta 12.6.1418, född ca. 1390 (son till Peder Hermansson Svärd #6696 och N.N. Nilsdotter Suontaka #7761), död 1439 i Väpnare, statsman.

 

                             Barn:

                    i.     Birgitta Henriksdotter Svärd #7762.

 

                             Hon gifte sig med Olof Djäkn (Diekn) #7875, född ca. 1430, Klosterfogde.

 

5.  Marta Klasdotter Djäkn #2929, född ca 1410, död efter 1477.  Enligt Kaj Dahl och CJ Gardberg: Finländska herrgårdar, s 13, var Marta Klasdotter en märklig kvinna med en förnäm härstamning. Hennes far var den beryktade hövitsmannen på Åbo slott, Klas Lydiksson Diekn, som mördade sin första hustru och sitt första barn och vars kusliga minne lever i den finska folkdikten "Elinan surma". Intressant är, att hon överlevde både make och barn och slutligen satt på ett stort "mormorsarv" som innefattade både Qvidja och Sundholm. Arvet tillföll 1477 i huvudsak dottersonen, riksrådet Joachim Fleming, som dessutom gifte sig till Svidja i Sjundeå. Dessa tre stora gårdar förblev därefter i släktens ägo in på 1600-talet.

 

     Hon gifte sig med (1) Jöns (Johan) Olofsson Tawast #2928 (son till Olof Tawast #2976 och N.N. #2977), död före 1440.  Avstod fädernegodset Alasjoki ("Tavastila") i Virmo till brodern biskop Magnus Tawast, mot köpesumman för Kårlaks och Neder-Kirjala i Pargas socken. Har 1421 beseglat biskopens gåva av gods till Helga lekamens kor. Fick av samme broder Värsilä gods i Lundo, och gemensamt med sin första hustru Marta, Qvidja i Pargas socken, som denne köpt av Peder van Linden. Avled före 19.5.1439, då hans svågrar, Bengt Lydekesson och Henrik Klasson (Diekn), stadfäste skiftet om Kårlaks. Hans barn ställdes efter hans frånfälle under farbroderns, biskop Magnus Tawasts, förmynderskap. Denne vann 1439 stadfästelse för barnen på deras gods.

 

                             Barn:

           9.       i.     Valborg Tawast #2921 född ca 1427.

                    ii.    Margit Jönsdotter Tawast #3057, född före 1439, död efter 1479.  Ramsay: Levde 1479. Ärvde efter sin moder: Lähteenoja i Eura, Ladvala i Pikis, Kanamäki i Angelniemi kapellsocken, förutom smärre gods.

 

                             Hon gifte sig med Erik Abjörnsson #3059, Väpnare.  Ramsay: Adel, som 1479 beseglat sin svärsons, Benkt Jönsson (Blåfield nr 245) bytesbref till Puotus i Nousis mot ett hus i Åbo till Nådendals kloster.

                             .

 

                    iii.   Elin Jönsdotter Tawast #3058.

 

     Hon gifte sig med (2) Calle Dönhof #2930, Frälseman.  Ramsay: Från Estland, vanryktad för sjöröveri, blev illa mottagen och insulterad, då han 1439 om sommaren med sin fru anlände till Reval. Hon kände sig därav så obehagligt berörd, att hon av skrämsel "moste ein doet kind toer werlde brynghem von lede unt vorvernisse". Däröver anförde Dönhof Caller klagomål på ett möte i Åbo 11.1439, med påföljd att 49 finska frälsemän och fyra riksråd avläto skrivelse till rådet i Reval fordrande upprättelse för Calland och hans fru "deras syster". Saken utjämnades småningom, och 1442 sände revalsborna såsom försoningsgärd fru Marta en tunna "birs". Dönhof Caland pantsatte 18.10.1442 med sin hustrus samtycke till Åbo domkyrka två gods i Lähteenoja i Eura och ett i Hadvala i Pikis, jämte ett silverbälte med klockor, för 150 engelska nobler.

 

6.  Anna Klasdotter Djäkn #3082, född 1405 i Nynäs, Nousis.

 

     Hon gifte sig med Henrik Bitzer (Bidz) #7763, född ca. 1400 (son till Kort Bitzer #7860 och Kristina Magnusdotter #7861), Riffare,lagman, slolttsfogde i Åbo, död 1485.

 

                             Barn:

                    i.     Erik Henriksson Bidz #7862, född ca. 1424 i Tenala.

                    ii.    Klas Henriksson Bidz #7863, född ca. 1425.

                    iii.   Konrad Henriksson Bidz #7864, född ca. 1430.

                    iv.   Brigitta Henriksdotter Bidz #7865, född ca. 1430.

 

7.  Cecilia Klasdotter Djäkn #3089.

 

     Hon gifte sig med Henrik Olofsson Horn af Kanckas #7765 (son till Olof Mattsson Horn af Kanckas #7766 och Katarina #7767).

 

                             Barn:

           10.     i.     Klas Henriksson Horn af Kanckas #7017.

                    ii.    Alissa Henriksdotter Horn af Kanckas #7779.

 

                             Hon gifte sig med (1) Olof #7780.

                             Hon gifte sig med (2) Magnus Nilsson #7781.

 

8.  Lydeke (Lydik) Bengtsson Djäkn #7821.

 

     Han gifte sig med N.N, Knutsdotter Kråkö #7825.

 

                             Barn:

           11.     i.     Lasse Lydekesson Djäkn #7826.

                    ii.    Valborg Lydekesdotter Djäkn #7827.

 

                             Hon gifte sig med Anders Hwitte #7828, Borgare och rådman i Åbo.

 

 

Fjärde generationen

 

9.  Valborg Tawast #2921, född ca 1427, död ca 1477.

 

     Hon gifte sig med Henrik Klasson Fleming #2920 (son till Klas Pedersson Fleming #2923 och Cecilia Hausen? #2924), Väpnare, Lagman i Norrfinne lagsaga, död efter 1480.  Han föddes i början av 1400-talet och ägde genom, sitt första äkenskap, bl a Gammelgård på Arvasalo ö (Sundholm), och genom sitt andra äktenskap Viurila i Halikko. Enligt Tor Carpelan i Finsk biografisk handbok,L-Ö, s 606 levde han ännu 1490.

 

                             Barn:

           12.     i.     Joakim Henriksson Fleming #3030.

                    ii.    Birgitta (Brita) Henriksdotter Fleming #3031.

 

                             Hon gifte sig med Kort Hartvigsson Garp #3416, gifta 14.10.1470, Väpnare.  Han gav sin hustru som morgongåva Bolstaholm i Finström Åland och bad i sitt testamente från 1484 att fogden på Kastelholm Knut Posse skulle ta hand om hans hustru.

 

           13.     iii.   Katarina (Karin) Henriksdotter Fleming #2911.

           14.     iv.   Johan Henriksson Fleming #3024 född ca 1465.

                    v.    Per (Peder) Henriksson Fleming #3032, död efter 1491.

 

10.  Klas Henriksson Horn af Kanckas #7017, Riksråd, död ca. 1520.  Var en av de förnämsta ledarna av underhandlingarna med och försvaret mot ryssarna på 1490-talet ävensom mot danskarna 1507. Deltog i riksdagarna och herremötena i Stockholm 1499, 1505, 1509, 1511 och 1512. Beordrad 1511 att föra befäl på Viborgs slott. Av konung Christian II kallad att infinna sig i Stockholm jämte biskop Arvid Kurck och övriga högst uppsatta ämbetsmän i Finland 1520.

 

       Han gifte sig med (1) N.N. #7019.

 

                             Barn:

           15.     i.     Krister Klasson Horn af Kanckas #4500.

                    ii.    Margareta Klasdotter Horn af Kanckas #7021.

 

                             Hon gifte sig med Jöns Andersson Garp #7023 (son till Anders Garp #7025 och Karin Svärd #7024).

 

                    iii.   Kerstin (Brita?) Klasdotter Horn af Kanckas #7022.

 

                             Hon gifte sig med Peder Jägerhorn af Spurila #7028, Väpnare.  Adliga släkten Jägerhorn af Spurilas stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem.

 

 

      

       Han gifte sig med (2) Kristina (Jakobsdotter?) #7018.

 

                             Barn:

           16.     iv.   Henrik Klasson Horn af Kanckas #3604 född 1512.

 

11.  Lasse Lydekesson Djäkn #7826.  Modern till barnen har ej kunnat verifieras.

 

       Han gifte sig med N.N. Andersdotter #7829.

 

                             Barn:

           17.     i.     Lydik Larsson Djäkn #7830.

                    ii.    N.N. Larsdotter Djäkn #7831.

 

                             Hon gifte sig med Anders Björnram i Finland #7832.

 

                    iii.   Anna Larsdotter Djäkn #7833.

 

                             Hon gifte sig med Anders Ljungason #7834.

 

 

Femte generationen

 

12.  Joakim Henriksson Fleming #3030, Riksråd, domare, död 1496.  Ramsay: Valborg Jönsdotters son Joakim Fleming och svärson Kort Hartviksson skiftade 1477 med hennes systers man Erik Abjörnsson, arvet efter Märta Klasdotter. Qvidja i Pargas, Nummis (Nynäs) i Nousis och Lepistö i Virmo, jämte strögods, kom genom detta skifte till ätten Fleming. Joakim blev riksråd 1488, häradsdomare i Vehmais 1476 och ännu 1490. Åbo slotts fogde 1491. Han blev i strid med Sten Sture pga att en fånge flydde och han måste böta för det genom att med sin broders tillstånd avstå från Kaskis gård i Virmo och delar av ägor i Kimito. Han ägde bl a följande gårdar: Qvidja i Pargas, Lepistö i Virmo, Suitia i Sjundeå och Gammelgård i Arvasalo.

 

       Han gifte sig med Elin Björnsdotter #3413 (dotter till Björn Ragvaldson #3414 och Elin #3415).

 

                             Barn:

                    i.     Valborg Joakimsdotter Fleming #3430, Abbedissa, död efter 1541.  Hon levde 1541 på Svedja hos sin broder Erik. Hon hade varit abbedissa i Nådendals kloster.

                    ii.    Lucia Joakimsdotter Fleming #3431.

           18.     iii.   Erik Joakimsson Fleming #3423 född 1487.

                    iv.   Joakim (Jakob) Joakimsson Fleming #3434, Landsfogde, häradshövding, död före 1534.  Landsfogde 1515. Deltog i Finlands befrielsekrig från danska väldet 1523. Köpte 1523 av konung Gustaf Yläne, som Sten Sture tillhandlat sig av hans fader, och 1529 två frälsegods Saaris i Virmo socken. Häradshövding i Kumo domsaga 1526 och i

                             Satakunda ännu 1531.

           19.     v.    Ivar Joakimsson Fleming #3422.

                    vi.   Elin Joakimsdotter Fleming #3432.

                    vii.  Margareta Joakimsdotter Fleming #3433, död efter 1541.  Levde ogift 1541 på Svedja hos brodern Erik. Bröderna Erik och Ivar tvistades om vem som skulle stå för Margaretas uppehälle.

 

13.  Katarina (Karin) Henriksdotter Fleming #2911, död 1477.

 

       Hon gifte sig med (1) Jösse Eriksson #7029.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Nils Jönsson Sluk #2910 (son till Jöns Sluk #2919), Väpnare, häradsdomare.  Ägde Grelsby herrgård i Finström på Åland. Blev häradsdomare 1490. År 1505 hade befälhavaren för Kastelholm, Erik Johansson Vasa (Gustaf Vasas far), klagat till riksföreståndare Svante Sture att Nils Jönsson och hans svåger Kort Hartvigson inte hade anmält sig för krigstjänstgöring, för att möta danskarna (kung Hans) som var på plundranfärd på Åland.

 

                             Barn:

                    i.     Elin Nilsdotter Sluk #2912.  Hon gifte sig ofrälse och kunde därmed inte ärva frälsejord.

           20.     ii.    Anna Nilsdotter Sluk #2913.

           21.     iii.   Erik Nilsson Sluk #2914.

                    iv.   Per (Peder) Nilsson Sluk #2915.  Han fick gods i Geta av sin moster. Han skötte inte sin rusttjänstgöring och hans frälserätt fråntogs honom. Två döttrar hade han också låtit gifta sig ofrälse.

           22.     v.    N.N. Nilsdotter Sluk #2907.

                    vi.   Birgitta (Brita) NiIsdotter Sluk #2916.  Hon var troligen gift med frälsemannen Henrik som var i kungens tjänst som ryttare och återvände från en beskickning till  Ryssland sent om sider. Deras son Johan Henriksson fick ärva Britas moster på Cobolstad och ägde därefter 1/3 av detta gods. Harald Tyrilsson Stålhandske köpte denna tredjedel 1580.

                    vii.  Nils Nilsson Sluk #2917.

                    viii. Katarina (Karin) Nilsdotter Sluk #2918.

                    ix.   Tyril Nilsson Sluk #4960.  På riddarhusgenealogien uppgives att Tyril Nilsson Sluk, av en åländsk frälsesläkt, skulle ha varit far till Joen Tyrilsson till Sjölaks i Kimito socken, och Harald Tyrilsson till Germundö i Saltviks socken på Åland, som blev adlade med namnet Stålhandske, den förre 1574, och den senare 1578, båda med samma vapen, en delad sköld, i det övre fältet två stridshandskar, i det nedre en liggande stridshammare. Fru J. Ramsay har dock i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden uppvisat, att intet annat samband finnes mellan ätterna Sluk och Stålhandske än att Harald Tyrilssons (#3806) svärmoder Anna Nilsdotter (#2913) var syster till nämnde Tyril Nilsson Sluk (#4960), samt anser för sannolikt, att stamfadern Tyril varit en svensk frälseman, som själv eller genom sitt gifte tillhört samma släkt som den år 1565 adlade svenska ätten Stålhandske (i Västergötland).

 

14.  Johan Henriksson Fleming #3024, född ca 1465 i Rada, Sverige, Väpnare, häradshövding, lagman, död efter 1517.  Ägde Tjusterby i Pernå Borgå, som han hade fått genom äktenskap. Han ägde även Kvidja i Pargas, som han bytte mot andra gods med sin brorsson Erik, ävensom Gammelby i Pernå samt Torlax i Nykyrko. Han var häradshövding i Vemo härad på 1480-talet, tf lagman i Norrfinne lagsaga 1494. Han var på förslag till lagman i Norrfinne, men blev ej utnämnd. Levde ännu 1517.

 

       Han gifte sig med (1) Märta Erengisledotter Djäkn #3025 (dotter till Erengilse Björnsson #3417), död före 1500.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Johansdotter Fleming #3023.

 

                             Hon gifte sig med (1) Olof Pedersson Lille (Wildeman) #3438, Slottsfogde.  Genom äktenskapet övergick Tjusterby gård till släkten Wildeman.

                             Hon gifte sig med (2) Matts Larsson Poitz #3437, Länsfogde i Borgå.  Han var hemma från Borgå Tervik och bölev avrätta i Stockholm före 1555.

 

                    ii.    Brita Johansdotter Fleming #3427, död före 1572.

 

                             Hon gifte sig med (1) Måns Nilsson Balk #3428, död före 1566.  Han var hemma från Brödtorp.

                             Hon gifte sig med (2) Torsten Salomonsson #3429, Slottsfogde, död före 1558.  Adlad 1525. Hans morfar var ladfogden Ragvald Halvarsson Ram.

 

 

      

       Han gifte sig med (2) N.N. Hansdotter van Asken #3036, född ca 1467 i Åbo (dotter till Hans van Asken #3042 och Greta van Meideburg #3043).  Enligt Ramsay hette hon Walborg, men senare forskning av T. Vähäkangas (1980) har visat att det är fel.

 

                             Barn:

           23.     iii.   Peder Johansson Fleming #3038.

                    iv.   Valborg Johansdotter Fleming #3037.

 

                             Hon gifte sig med Måns Nilsson Stiernkors #5241 (son till Nils Pedersson Stiernkors #5244 och Karin Olofsdotter Kirves #5245), Väpnare.  Ägde Kärknäs i Karuna socken och Ristiniemi i Sagu socken. Gjorde adlig rusttjänst 1562. Levde 1567.

 

           24.     v.    Katarina (Carin) Johansdotter Fleming #3039.

 

       Han gifte sig med (3) Birgitta Gunnarsdotter #6626.

 

15.  Krister Klasson Horn af Kanckas #4500, Slottsfogde, död 1520.  Adlig ätt nr 12.

 

       Han gifte sig med Ingeborg Siggesdotter Sparre of Rossvik #4501, gifta ca 1518 (dotter till Sigge Larsson d.y. Sparre af Rossvik #3663 och Kerstin (Kristina) Månsdotter Natt och Dag #3436), död 1531.  Efter henne hölls arvskifte 1544.

 

                             Barn:

           25.     i.     Claes Kristersson Horn af Åminne #7783 född ca. 1518.

           26.     ii.    Birgitta (Brita) Kristersdotter Horn af Kanckas #4499.

 

16.  Henrik Klasson Horn af Kanckas #3604, född 1512, Riddare, riksråd, fältöverste, död 1595.

 

       Han gifte sig med (1) Elin Arvidsdotter Stålarm #3605 (dotter till Arvid Eriksson Stålarm #5060 och Christina Knutsdotter Kurck #5061), död 1577.

 

                             Barn:

                    i.     Kerstin Henriksdotter Horn af Kanckas #7784.

 

                             Hon gifte sig med (1) Jakob Henriksson #7785, död 1567.

                             Hon gifte sig med (2) Klas Åkesson Tott #7786, gifta 8.1.1570 på Kanckas (son till Åke Klasson Tott #6642 och Ingeborg Siggesdotter Sparre of Rossvik #4501), Ståthållaren, död 1590.

 

           27.     ii.    Carl Henriksson Horn af Kanckas #6603 född ca. 1550.

           28.     iii.   Elin Henriksdotter Horn af Kanckas #3548.

           29.     iv.   Anna Henriksdotter Horn af Kanckas #3602.

           30.     v.    Karin Henriksdotter Horn af Kanckas #6723.

                    vi.   Brita Henriksdotter Horn af Kanckas #7790.

 

                             Hon gifte sig med Tönne Eriksson Tott af Skedebo #7020 (son till Erik Tönnesson Tott af Skedebo #7791 och Ermegård Larsdotter Sparre af Rossvik #7792), Slottsfogde, död 1520.

 

      

       Han gifte sig med (2) Brita #7016, gifta 1578.

 

17.  Lydik Larsson Djäkn #7830.

 

       Han gifte sig med (1) Birgitta Nilsdotter #7835 (dotter till Nils Bengtsson Dufva i Finland #7836 och Suneva Persdotter #7837).

 

                             Barn:

                    i.     Bengta Lydiksdotter Djäkn #7838.

 

                             Hon gifte sig med Mats Knutsson Creutz #7839.

 

                    ii.    Estrid Lydiksdotter Djäkn #7840.

                    iii.   Suneva Lydiksdotter Djäkn #7841.

 

                             Hon gifte sig med Jakob #7842, Kyrkoherde i Borgå.

 

                    iv.   Nils Lydiksson  Djäkn #7843.

 

       Han gifte sig med (2) Karin #7844.

 

                             Barn:

                    v.    Anna Lydiksdotter Djäkn #7845.

 

                             Hon gifte sig med Arvid Dubbe #7846.

 

                    vi.   Johanna Lydiksdotter Djäkn #7847.

 

                             Hon gifte sig med Mårten Poitz #7848.

 

                    vii.  Cecilia Lydiksdotter Djäkn #7849.

 

                             Hon gifte sig med Pelle Persson #7850.

 

                    viii. Bengt Lydiksson Djäkn #7851.

                    ix.   Karin Lydiksdotter Djäkn #7852.

                    x.    Lars Lydiksson Djäkn #7853.

 

 

Sjätte generationen

 

18.  Erik Joakimsson Fleming #3423, född 1487, Riddare, riksråd, amiral, död 14.12.1548.  Han ärvde efter sin far vid 8 års åldern Svidja herrgård (tidigare Suitia) i Sjundeå. Vid vuxen ålder blev han en av landets utmärktaste män och var Gustaf Vasas högt betrodde rådgivare i alla angelägenheter, som rörde Finland, samt kallades därför Finlands blomma och pelare. Han var en framstående befälhavare och befriade Finland från danskt välde med hjälp av sitt kavalleri bestående av 2400 ryttare. Han frigjorde bl a Åbo- och Viborgs slott samt Olofsborg. Han slog slutligen den danska flottan vid mynningen av Stockholm. Han adlades för sina bedrifter 1528 under Gustav Vasas kröning. Det var han som egentligen grundade Ekenäs. Han hade Raseborg slottslän i förläning och tyckte att Ekenäs passade bättre som länscentrum än det redan nedgågna Raseborgs slott. Officiellt grundades dock staden av kung Gustav Vasa som utfärdade stadsrättigheter med ett brev daterat 15.12.1546. Han förhjälpte Mikael Agricola till utgivandet av Nya testamentet på finska och har själv författat psalmen nr 382 i gamla svenska psalmboken.

 

       Han gifte sig med Hebbla Siggesdotter Sparre af Rossvik #3435, född före 1509 (dotter till Sigge Larsson d.y. Sparre af Rossvik #3663 och Kerstin (Kristina) Månsdotter Natt och Dag #3436), död ca 1572.  År 1555 utbröt det krig med Ryssland och kung Gustav Vasa anlände då till Finland för nästan ett års vistelse. Under en färd från Viborg till Åbo besökte han Hebla som hennes gäst på Svidja den 2 och 3 december 1555. Han bekantade då på sin kommande betrodda Klas Fleming,  som då var en 20-årig ungdom med friska tag.

 

                             Barn:

           31.     i.     Joakim Eriksson Fleming #3454 född 1534.

           32.     ii.    Klas Eriksson Fleming #3455 född ca 1535.

                    iii.   Filippa Eriksdotter Fleming #3456, död 23.8.1578 i Yläne.  Hon var ogift, men trolovad med Knut Jönsson Kurck (svensk friherrlig ätt nr 16). Hon erhöll som arv efter sina föräldrar Yläne herrgård, som hon skötte själv eftersom hennes bror Klaus hindrade hennes giftermål med sin trolovade.

 

                             Partner Knut Jönsson Kurck #6670 (son till Jöns Knutsson Kurck #6703 och Ingeborg Tönnesdotter Tott #6705), Ryttmästare, död 1598.  Han var ryttmästare i den finska adelsfanan och blev 1593 häradshövding i Satakunda. Gården Hedensö i Näshulta sn, Sörmland, kom till Kurck via hustrun Brita.

 

19.  Ivar Joakimsson Fleming #3422, Riddare, riksråd, häradshövding, död 1548 i Pargas.  Ägde Nynäs 1535-48.Tjänade i sin ungdom i främmande länder. Var landsfogde i Kumogårds län 1512, men blev avsatt. Häradshövding i Masku, Virmo och Vehmo härader i Finland 1520. Hövidsman för de tyska hjälptrupperna under befrielsekriget mot Christian II 1523. Riksråd 1523. Amiral för en transportflotta till Gotland 1524. Ståthållare på Kastelholm och Åland 1524-37. Riddare 1528 vid konung Gustafs kröning. Sändebud till Köpenhamn 1532. Lagman i Norrfinland 1533. Amiral för en flotta till Pommern 1534. Beseglade arvsföreningen i Västerås 1544. Levde 1547. Detr sägs att han skall ha bortskurit sigillet på Brömsebro fredsfördrag, med vilket han var missnöjd, samt lät författa en jordebok över sina gods med deras åtkomsthandlingar, som till senare tider fanns på Sundholm. Han bortbytte sin med hustrun ärvda sätesgård Sjöholm i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län till fru Anna Nilsdotter till Vegerboda.

 

       Han gifte sig med Märta Gottskalksdotter Ulv #3532 (dotter till Gottskalk Arendsson #3709 och Elin Nilsdotter Sparre #3710).

 

                             Barn:

           33.     i.     Lars Ivarsson Fleming #3534.

 

20.  Anna Nilsdotter Sluk #2913, död 1557.

 

       Hon gifte sig med (1) Henrik Jönsson Lapp #3792, Slottsfogde, häradshövding.  Han hade utmärkt sig i Gustaf Vasas krig och var en tid fogde på Kastelholms slott. Han adlades 1530.

 

                             Barn:

           34.     i.     Anna Henriksdotter Lapp #3796.

 

       Hon gifte sig med (2) Lasse Mattsson #7030.

 

21.  Erik Nilsson Sluk #2914.  Han ägde gods i Yläne och Tavastehus, bl a Onnela och Valkiakoski kvarn samt Monittula i Tyrvändö. Han ägde även Russböle som han sålde till Knut Kurki. Han fick dessutom flera andra gods genom sitt andra gifte. Trots att han hade det väl förspänt och kunnat sikta in sig på en stabil karriär mot ärornas höjder lik de många riksråden i den inflytelserika och begåvade fleminska mödernesläkten. Hur som hellst var han plötsligt en svuren danskvän och i opposition mot Gustaf Vasa. Han stödde således sin lagliga konung Hans och Kristian i Danmark. Det förefaller som om han anslutit sig till Sören Nordby, den beryktade frälsemannen och plundraren, som var slotsherre på Åbohus, Tavastehus och Raseborg. Sören stupar vid belägringen av Florens 1530 och Eriks egendom konfiskeras pga att "han förrädedeligen rymt ur landet med jutarna".

 

       Han gifte sig med (1) Anna Gustafsdotter Slatte #3797 (dotter till Gustaf Slatte #3807 och Brita Pedersdotter Svärd #3808).  Gammal frälsesläkt, adlig ätt nr 97, numera utdöd.

 

      

       Han gifte sig med (2) Anna Matsdotter #3798 (dotter till Mats Filpusson #3799 och Katarina Klasdotter Bitz #3800).

 

                             Barn:

                    i.     Nils Eriksson Sluk #3801.  Nämns som frälseman på Grelsby 1537.

 

                             Han gifte sig med N.N. Henriksdotter Lapp #3794 (dotter till Henrik Jönsson Lapp #3792 och Ingeborg Gustafsdotter Slatte #3793).

 

                    ii.    Agnes Eriksdotter Sluk #3802.

 

                             Hon gifte sig med Henrik Persson #3803.  Han var ofrälse och hemma från Judikkala i Sääksmäki socken.

 

                    iii.   Katarina Eriksdotter Sluk #4456.

 

                             Hon gifte sig med Henrik Jönsson #4457.  Han tillhörde en gammal frälsesläkt från Aarlahti i Virmo (Mynämäki) och hade tjänat kungen i många olika uppgifter. Han ägde sätesgården Voltis i Kumo.

 

22.  N.N. Nilsdotter Sluk #2907.  Hon levde ca 1490 i Jomala Ytterby. Olav Rundt har i Genos 1993 (sida 1-5) framfört argument för att hon är dotter till Nils Jönsson Sluk och Karin Fleming. Det framgår nämligen av ett överlåtelsedokument från 24.2.1533 att hennes son Per Månsson ärvde Bastö herrgård efter sin moster Brita Nilsdotter (Sluk). Att sonen Per Månsson ägt Bastö kan även härledas från ett skriftligt besvär 27.5.1651 till Finströms tingsrätt över försäljningen av Bastö år 1616 till Clara Ericis kusin. Affären kallades för ett förhandsarv som Claras son Nils Arvidsson Lietzén försökte omintetgöra pga att affären gjorts då Clara och hennes systrar varit minderåriga. Clara hade således ägt en andel i Bastö som minderårig och var Per Månssons sons bröstarvinge.

 

       Hon gifte sig med Måns Persson Utter #2906, född ca 1460 (son till Per Olofsson Utter #2908), Bonde, död i Finström Bastö.  Han levde och verkade på Åland i Jomala Ytterby (enligt Genos 1993:1).

 

                             Barn:

           35.     i.     Per Månsson Utter #2900 född ca 1500.

           36.     ii.    Ingrid Månsdotter Utter #3739.

 

23.  Peder Johansson Fleming #3038.

 

       Han gifte sig med Karin Sparre #3041.

 

                             Barn:

                    i.     Lars Fleming #6965.  Tjänstgjorde vid hertig Eriks hov från 1558.

           37.     ii.    Brita Fleming #4528.

 

24.  Katarina (Carin) Johansdotter Fleming #3039.

 

       Hon gifte sig med Jacob Hansson Skalm i Finland #3044 (son till Hans Skalm i Finland #3045), död före 1570.

 

                             Barn:

           38.     i.     Elisabeth Johansdotter Skalm i Finland #3046.

 

25.  Claes Kristersson Horn af Åminne #7783, född ca. 1518, Friherre, amiral, död 1566.  Han är stamfader till den svenska friherrliga ätten Horn af Åminne, nr 2.

 

       Hon gifte sig med Kerstin Krumme #7801, gifta 3.1.1551 på Åkerö i Bettna socken, Sverige (son till Jakob Nilsson Krumme #7802 och Anna Clemensdotter Hogenskild #3706).

 

                             Barn:

                    i.     Anna Horn af Åminne #7803.

 

                             Hon gifte sig med Mauritz Sture Natt och Dag #6665, gifta 10.9.1581, född 1552 (son till Svante Stensson Sture Natt och Dag #7804 och Märtta Eriksdotter Leijonhufvud #7805), Riddare, ståthållare, död 1592.

 

                    ii.    Christer Horn af Åminne #7000, född 1554, Lagman, friherre, död 1612.

 

                             Han gifte sig med Catharina Bielke af Åkerö #7809 (dotter till Ture Pedersson Bielke af Åkerö #7810 och Karin Gera #7811).

 

                    iii.   Jakob Horn af Åminne #7807, född 24.6.1556 på Åminne, Finland, död i Polen.

                    iv.   Nils Horn af Åminne #7808.  Han dog som ung.

 

26.  Birgitta (Brita) Kristersdotter Horn af Kanckas #4499, död ca 1580.  Adlig ätt nr 12.

 

       Hon gifte sig med Nils Andersson Boije af Gennäs #2955, gifta ca 1538 (son till Anders Karlsson Boije af Gennäs #2949 och Brita Rötkersdotter Djäkn (Diekn) #2948), Lagman och fältöverste, död 1568.

 

                             Barn:

           39.     i.     Mårten Boije af Gennäs #4502.

           40.     ii.    Ingeborg Boije af Gennäs #4503.

           41.     iii.   Anders Boije af Gennäs #4508.

           42.     iv.   Göran Boije af Gennäs #4821.

                    v.    Carin Boije af Gennäs #6720, död 6.10.1619.

 

                             Hon gifte sig med Axel Jönsson Kurke #6719, gifta ca 1582, född 1555 (son till Jöns Knutsson Kurck #6703 och Ingeborg Tönnesdotter Tott #6705), Häradshövding, krigsöverste, död 30.5.1630 i Ulvsby.  Fänrik vid finska adelsfanan 1578. Löjtnant 1581. Slottsloven på Koporie slott i Ingermanland 1582 (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Ryttmästare för finska adelsfanan 1583. Ryttmästare 1585 för de finska hovmän som Nils Olofsson före honom kommenderat. Sänd att närvara vid fredsmötet i Narva 1586. Häradshövding i övre Satakunta 1587 och tillika i Vemo härad 1590. Ståthållare i Narva 1593. Lagman i karelska lagsagan 1596. Av konung Sigismund utnämnd till krigsöverste i Finland 1598. Slagen av hertig Carls trupper 1599 i S:t Mårtens socken och vid Viborgs övergång till hertigen fången 1599 samt överförd till Sverige. Ställd inför domstol i Linköping under riksdagen i Linköping och dömd till döden 1600 jämte flera andra av konung Sigismunds anhängare men benådad på avrättsplatsen och insatt på Gripsholms slott. Frigiven 1602. Generalkrigsöverste 1602. Fick i uppdrag 1604 att i Österbotten uppbära de medel som ständerna i Norrköping beviljat. Erhöll 1607 Karleby socken i förläning. (Konfirmerad 1611), men miste den 1612 (Ash.). Fältöverste under ryska tioåriga kriget. Deltog i Helsingfors lantdag 1616. Erhöll 1625 försäkran på den förläning han dittills åtnjutit. Han ägde mycken kunskap om finska adelns släktförhållanden och rådfrågades därför härom åren 1627 och 1629 av Åbo hovrätt.

 

27.  Carl Henriksson Horn af Kanckas #6603, född ca. 1550, Fältmarskalk, död 16.5.1601.  Deltog bl a med utmärkelse i Pontus De la Gardies fälttåg i Kexholms län och Ingermanland 1580-81.

 

       Han gifte sig med Agneta von Dellwig #6604, gifta 29.9.1577 i Reval (dotter till Evert von Dellwig #7013 och Helena von Farensbach #7014).

 

                             Barn:

                    i.     Anna Horn af Kanckas #6601, född 13.2.1594 på Kanckas.   på nämnda egendom,

                             gjorde sig liksom mannen känd för våldshandlingar och blev troligen avrättad

                             1647, dotter av fältöversten Carl Henriksson Horn (af Kanckas, nr 12) och

                             Agneta von Dellwig.

 

                             Hon gifte sig med Sten Ivarsson Tawast #5190, gifta 5.11.1620 i Kankas (son till Ivar Arvidsson Tawast #5189 och Karin Fincke #4530), Ryttmästare, död 1646.  Han ärvde efter sin mort Kurjala samt Lundby i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län, men försålde till sin frände Jesper Andersson Cruus 1634. Han drog ut i ryska kriget 1614. Var löjtnant under ryttmästaren Claes Bertilsson Ekelöfs fana 1622. Introd. för ätten 1625 under nr 31, vilket nummer sedan ändrades till 64. Ryttmästare. Känd för sina våldsgärningar. Ihjälsköt 1643 kornetten Fredrik Bosin på Kurjala gård och dömdes av Åbo hovrätt till döden 1644, men erhöll nåd 1645. Var död redan 1646, möjligen i kriget.

 

28.  Elin Henriksdotter Horn af Kanckas #3548.

 

       Hon gifte sig med Klas Hermansson Fleming #3545 (son till Herman Persson Fleming #3541 och Gertrud Håkansdotter Hand #3542), Ståthållare.

 

                             Barn:

           43.     i.     Herman Klasson Fleming #3550 född 1579.

                    ii.    Bo Klasson Fleming #3551.

                    iii.   Elin Klasdotter Fleming #3552.

           44.     iv.   Henrik Klasson Fleming #3553 född 15.8.1584.

 

29.  Anna Henriksdotter Horn af Kanckas #3602.

 

       Hon gifte sig med (1) Lars Hermansson Fleming #3546 (son till Herman Persson Fleming #3541 och Gertrud Håkansdotter Hand #3542), Ståthållare, död 1602.  Ägde Villnäs.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Larsdotter Fleming #3606.

 

                             Hon gifte sig med Erik Månsson Ulfsparre #3613, Ståthållare på Stockholms slott.

 

           45.     ii.    Klas Larsson Fleming #3607 född 1592.

           46.     iii.   Anna Larsdotter Fleming #3608.

                    iv.   Kerstin Larsdotter Fleming #3609.

 

                             Hon gifte sig med Isak Silfversparre #3612, död 1642.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Tönne Göransson #3603, gifta 1606, Ståthållare på Kexholm.

 

30.  Karin Henriksdotter Horn af Kanckas #6723.

 

       Hon gifte sig med Hans Björnsson Lejon #6722, Guvernör i Livland.

 

                             Barn:

                    i.     Kerstin Hansdotter Lejon (Lepas) #6721, född 1560, död 1632.

 

                             Hon gifte sig med (1) Axel Jönsson Kurke #6719, gifta 23.1.1621, född 1555 (son till Jöns Knutsson Kurck #6703 och Ingeborg Tönnesdotter Tott #6705), Häradshövding, krigsöverste, död 30.5.1630 i Ulvsby.  Fänrik vid finska adelsfanan 1578. Löjtnant 1581. Slottsloven på Koporie slott i Ingermanland 1582 (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Ryttmästare för finska adelsfanan 1583. Ryttmästare 1585 för de finska hovmän som Nils Olofsson före honom kommenderat. Sänd att närvara vid fredsmötet i Narva 1586. Häradshövding i övre Satakunta 1587 och tillika i Vemo härad 1590. Ståthållare i Narva 1593. Lagman i karelska lagsagan 1596. Av konung Sigismund utnämnd till krigsöverste i Finland 1598. Slagen av hertig Carls trupper 1599 i S:t Mårtens socken och vid Viborgs övergång till hertigen fången 1599 samt överförd till Sverige. Ställd inför domstol i Linköping under riksdagen i Linköping och dömd till döden 1600 jämte flera andra av konung Sigismunds anhängare men benådad på avrättsplatsen och insatt på Gripsholms slott. Frigiven 1602. Generalkrigsöverste 1602. Fick i uppdrag 1604 att i Österbotten uppbära de medel som ständerna i Norrköping beviljat. Erhöll 1607 Karleby socken i förläning. (Konfirmerad 1611), men miste den 1612 (Ash.). Fältöverste under ryska tioåriga kriget. Deltog i Helsingfors lantdag 1616. Erhöll 1625 försäkran på den förläning han dittills åtnjutit. Han ägde mycken kunskap om finska adelns släktförhållanden och rådfrågades därför härom åren 1627 och 1629 av Åbo hovrätt.

                             Hon gifte sig med (2) Gödik Gustavsson Fincke #4481, född ca 1546 (son till Gustav Fincke #4463 och Metta Stensdotter Ille #4469), Riksråd, slottsfogde på Olofsborg, död 1617 i Ulvila.  Han var befallningshavande på Olofsborg 1582-99, och nedkämpare av klubbekriget 1597. I striden mellan hertig Karl (IX) och Sigismund intog han en försiktig hållning trots kungavänlighet, och slapp undan med livet i behåll genom att överlämna Olofsborg till hertigen 1599.

                             .

 

 

Sjunde generationen

 

31.  Joakim Eriksson Fleming #3454, född 1534, Kammarjunkare, död 1563.  Åtföljde en beskickning till Ryssland 1556. Kammarjunkare hos hertig Erik. Bevistade riksdagen i Stockholm 1560 och i Arboga 1561. Avgick jämte Nils Krumme på en beskickning till Livland 1563 och nämnes icke senare.

 

       Han gifte sig med Agda Persdotter #3699.  Hon var konung Eriks forna älskarinna och kallad Charitas.

 

                             Barn:

           47.     i.     Anna Joakimsdotter Fleming #3701 född ca 1562.

 

32.  Klas Eriksson Fleming #3455, född ca 1535 i Pargas, Riksråd, riksmarskalk, riddare, friherre, död 13.4.1597 i Pojo.  I december 1556 utnämndes han till chef för kungens stridsförband i Finland, "Savon suksimiehet" (Savolax skidtrupp). 1560 ärvde han av sin mor Svidja och började sköta gården, där han levde nästan hela sitt liv. Han blev den tiden mes inflyteslerika person och kungens anförtrodda i Finland. Han var rätt egensinnig, rå och energisk till sinnelaget och det var endast få vänner som vågade närma sig honom. Han blev riddare 1561 under kund Erik XIVs kröning. Han blev friherre 1569, amiral 1587, överbefälhavare 1591 i kriget mot Ryssland, marskalk 1594. Han var Johan III:s stora gunstling och blev i strid med det svenska adelskapet. Efter kungens död 1592 uppstod det stridigheter mellan den katolska kung Sigismund (Johan III:s son) och Hertig Karl (Gustav Vasas ungsta son). Han tog part för Sigismund. En konsekvens av dessa överklassens stridigheter var bondeupproret i Österbotten, det sk klubbekriget. Han ledde 1597 klubbekrigets huvudstrider i Santavuori, där bönderna led en blodig förlust. Det berättas att en häxa från norr hade förbannat honom som hämnd.

 

       Partner N.N. #6671.

 

                             Barn:

                    i.     Gottskalk Fleming #6672, död 1593.

                    ii.    Karl Fleming #6673, död 1597.

                    iii.   Olof Fleming #6674, död 1599.

                    iv.   Filippa Fleming #6675, död efter 1614.

 

       Han gifte sig med (2) Ebba Gustafsdotter Stenbock #3457, gifta 1.11.1573 (dotter till Gustaf Olofsson Stenbock #3664 och Kristina (Brita) Eriksdotter Leijonhufvud #3665), Friherrinna, död 1614.  Hon var kung Gustav Vasas svägerska (syster till kungens tredje hustru, drottning Catharina Stenbock). Efter sin makes död 1597 ledde hon Åbo slotts försvarsstrider mot Hertig Karls trupper, men måste ge upp slottet 23.9.1597. Det säg att  Hertig Karl hade öppnat Klas Flemings kista och tagit i hans skägg och sagt högljutt att "om du varit vid liv hade ditt huvud inte varit så stadigt på plats". Ebba svarade till detta att "om min bortgånga make hade varit vid liv hade er furstiga höghet aldrig kunnat komma in hit". Hertig Karl förde sedan Ebba och andra adelsdamer till Stockholm. Albert Edelfelt har förevigat denna episod. Hon återfick 1602 av Hertig Karl de tidigare konfiskrade Svidja egendomarna.

 

                             Barn:

                    v.    Johan Klasson Fleming #3458, född 1579, Kammarjunkare, friherre, död 10.11.1599 i Åbo.  Han var faderns enda lagliga son och han fungerade som kung Sigismunds kammarjunkare i Polen. Han övertog Svidja godset som 19-åring. Som ett resultat av det 30-åriga kriget mellan Sigismund och Hertig Karl om kungatronen i Poland och Sverige lät Hertig Karl straffa Klas Flemings familj genom offentlig avrättning av hans enda lagliga son Johan på Åbo torg 10.11.1599. Familjen Flemings all egendom i Finland konfiskerades och förklarades tillhöra den svenska staten. Hertig Karls trupper rövade dessutom Svidja herrgårds lösöre och förstörde fastigheter på gården. Med honom utgick på svärdsidan denna friherrliga ätt.

                    vi.   Katarina (Karin) Klasdotter Fleming #3459, Friherrinna, död 4.5.1649 i Länna, Sverige.  Svidja övergick till maken efter moders död 1614.

 

                             Hon gifte sig med Erik Bielke #3461, gifta 11.6.1620 i Strömsholm, Sverige (son till Klas (Claes) Nilsson Bielke #3538 och Elin Larsdotter Fleming #3537), död 1638.  Svensk adlig ätt nr 8. Blev, ehuru friherre, introducerad 1625 å ättens vägnar under nr 8 i dåvarande riddarklassen. Han hörde till konung Sigismunds anhängare och rymde därför ur riket 1598. Återkom 1607 till Stockholm och insattes i fängelse till 1610, då han landsförvistes. Kom 1613 till Finland, där han blev fängslad och förd till Stockholm. Blev benådad 1617 och återvände till fäderneslandet 1619.

 

           48.     vii.  Hebla Klasdotter Fleming #3460.

                    viii. Gustaf Klasson Fleming #3694, Friherre, död 1583 i Rydboholm, Sverige.

                    ix.   Erik Klasson Fleming #3695, Friherre.  Dog som barn och begravdes i Pargas kyrka.

                    x.    Margareta Klasdotter Fleming #3696, död 1599 i Stockholms storkyrka, Sverige.

 

33.  Lars Ivarsson Fleming #3534, Friherre, ståthållare, död 27.2.1562 i Reval.  Övertog Nynäs efter fadern. Studerade i Tyskland 1540. Sändebud till danska hovet 1553. Ståthållare på Viborg 1556. Amiral över flottan till Reval 1556. Häradshövding på Åland 1556. I slottsloven i Stockholm 1559. Bevistade riksdagen i Stockholm 1560 och i Arboga 1561. Riddare vid konung Erik XIV:s kröning 1561. Friherre till Nynäs vid samma tillfälle. Ståthållare på Reval och över Estland 1561.

 

       Han gifte sig med Brita Larsdotter Tre Rosor #3535, gifta 4.8.1549 i Penningby Länna, Sverige (dotter till Lars Turesson Tre Rosor #3697 och Kerstin Eriksdotter Gyllenstierna #3698).

 

                             Barn:

                    i.     Ivar Larsson Fleming #3536, född 1553, Friherre, död 5.1.1569.  Ägde Sundholm. Med honom utgick denna friherrliga ättgren på svärdssidan.

           49.     ii.    Elin Larsdotter Fleming #3537.

 

34.  Anna Henriksdotter Lapp #3796.  Hon fick ett högdramatiskt liv med tre giftermål som i tur och ordning satte henne som mer eller mindre ståthållarefru på Kastelhom. Därtill hade hon strider med kungamakten om sina gods i Germundö, Haga och Hulta. Ytterligare fick hon bekymmer med sina döttrar som inte förhöll sig ärliga. Hon dog utblottad som inhysing hos sin dotter i första giftet.

 

       Hon gifte sig med (1) Henrik Persson Gyllenflög #3804, Slottsfogde på Kastelholm, död 1555.  Åländsk frälsesläkt.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Joen Westgöte #3805, Slottsfogde på Kastelholm, död 1563.

 

      

       Hon gifte sig med (3) Harald Tyrilsson Stålhandske #3806, gifta ca 1567, Slottsfogde på Kasteholm, död 1602 i Stockholm, Sverige.  Ägde Germundö i Saltviks på Åland, som han fick genom sitt gifte. Han var fogde på Kastelholm med brodern Joen Stålhandske. Han adlades 1578 och fick därmed samma vapen som brodern förut erhållit.

 

                             Barn:

                    i.     Tyril Haraldsson Stålhandske #4455.  I slottsloven på Reval 1581. Ryttare under Sven Månssons fana 1588. Nämnes bland gäster på Åbo slott i aug. 1599. Tillhörde konung Sigismunds parti och begav sig s. å. till Polen, varefter hans gods förklarades förbrutna, däribland Ledingelunda, som s. å. 10/12 av hertig Carl donerades till hovjunkaren Anders Stuart.

 

                             Han gifte sig med N.N. Pedersdotter #4525.

 

                    ii.    Anna Haraldsdotter Stålhandske #4523, död 1628.

 

                             Hon gifte sig med Erik Arvidsson Footangel #4524, gifta 7.10.1601 på Germundö, död 1636.  Adlig ätt nr. 229.

 

35.  Per Månsson Utter #2900, född ca 1500, död ca 1556.  Han levde och verkade på Åland i Jomala Ytterby och tillhörde den släkt där släktnamnet Utter har förekommit. Han tog över Bastö herrgård efter sin mors syster Brita Nilsdotter med överlåtelsedokumentet från 24.2.1533. Han inlöste senare de övriga arvtagarnas andelar i herrgården. Fast han ursprungligen torde ha varit ofrälse, ägde han godset med frälserätt. Moster Brita hade varit gift första gången, med Bastö ägaren frälsemannen Erik Andersson, och andra gången med Nils Gudmundson, som fick frälsebrev i samband med giftermålet. Hon hade inga egna barn. (enligt Genos 1993:1).

 

       Han gifte sig med Anna Eriksdotter #2901, död ca 1585.  Hon var bondedotter från Björnhufvud i Eckerö. Hon fick som änka år 1561 frälserätten bekräftad av Erik XIV. Hon hade tre söner och fem döttrar. (enligt Genos 1993:1).

 

                             Barn:

           50.     i.     Måns Persson Utter #2902.

           51.     ii.    Eric Persson Utter #1813.

                    iii.   Staffan Persson Utter #2903, död 1585.

                    iv.   Valborg Persdotter Utter #2904.

                    v.    Margareta Persdotter Utter #2905.

                    vi.   Brita Persdotter Utter #3401.

                    vii.  N.N. Persdotter Utter #3402.

                    viii. N.N. Persdotter Utter #3403.

 

36.  Ingrid Månsdotter Utter #3739.  Hon tillhörde en äldre släkt Utter från Bastö i Finströms socken på Åland, efter vilken dotterdottersonen upptog släktnamnet.

 

       Hon gifte sig med Simon #3740, Bonde på Lumparby i Åland.

 

                             Barn:

           52.     i.     Elin Simonsdotter #3741 född ca 1506.

 

37.  Brita Fleming #4528.

 

       Hon gifte sig med (1) Ture Persson Ållongren i Finland #4529 (son till Per Nilsson Ållongren #3028 och Cecilia Engelbreksdotter #3029), Stallmästare vid Raseborg, död 1575.  Råkade i onåd hos konung Erik för ohörsamhet, men blev benådad 1562 på hertig Johans förbön. Erhöll förläning i Pyttis' socken 1571.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Sten Gustavsson Fincke #4483 (son till Gustav Fincke #4463 och Metta Stensdotter Ille #4469), Slottsfogde i Tavastehus.  Han blev avrättad i Åbo 10.11.1599 på order av Hertig Karl.

 

                             Barn:

           53.     i.     Karin Fincke #4530.

 

38.  Elisabeth Johansdotter Skalm i Finland #3046, död efter 1584.  Finsk adlig ätt nr 144.

 

       Hon gifte sig med Bertil Göransson Mjöhund #3047 (son till Göran #5076), Rysstolk, död 1580.

 

                             Barn:

           54.     i.     Margareta Bertilsdotter Mjöhund #2964.

                    ii.    Anna Bertilsdotter Mjöhund #5075, död ca. 1584.

 

                             Hon gifte sig med Bengt Dufva i Finland #5074, gifta 1540 i Ylivesi, Viborg, död 1580 i Ylivesi, Viborg.

 

                    iii.   Gertrud Bertilsdotter Mjöhund #5078.

 

                             Hon gifte sig med Hans Holst #5079.

 

           55.     iv.   Kerstin Bertilsdotter Mjöhund #5073.

                    v.    Elisabet Bertilsdotter Mjöhund #5077.

 

                             Hon gifte sig med Erengfsle Dufva i Finland #5080.

 

39.  Mårten Boije af Gennäs #4502, Ryttmästare, död 1596.

 

       Han gifte sig med Margareta Hansdotter Björnram #4505, gifta 24.11.1577 (dotter till Hans Larsson Björnram #4504 och Anna Persdotter Ållongren i Finland #4506).

 

                             Barn:

           56.     i.     Hans Boije af Gennäs #4819 född 27.2.1581.

           57.     ii.    Erik Boije af Gennäs #3611 född 29.9.1588.

 

40.  Ingeborg Boije af Gennäs #4503, död 1580.

 

       Hon gifte sig med (1) Hans Larsson Björnram #4504, gifta 13.1.1567, Ståthållare, amiral, död 1571.  Den äldre ointroducerade ätten Björnram.

 

      

       Hon gifte sig med (2) Gödik Gustavsson Fincke #4481, född ca 1546 (son till Gustav Fincke #4463 och Metta Stensdotter Ille #4469), Riksråd, slottsfogde på Olofsborg, död 1617 i Ulvila.  Han var befallningshavande på Olofsborg 1582-99, och nedkämpare av klubbekriget 1597. I striden mellan hertig Karl (IX) och Sigismund intog han en försiktig hållning trots kungavänlighet, och slapp undan med livet i behåll genom att överlämna Olofsborg till hertigen 1599.

       .

 

                             Barn:

           58.     i.     Margareta Fincke #6725.

 

41.  Anders Boije af Gennäs #4508, Ryttmästare, ståthållare, död 1618.  Fänrik vid finska fanan 1581. Ryttmästare 1593 » innehade häradsrätten i Raseborgs län 1588–1597. Hörde till Konung Sigismunds anhängare och blev genom

       skrivelse från Hertig Carl 1597-10-16, stämd till Åbo slott att förs.vara sitt uppförande. Lyckades undkomma från Finland, men återvände och underskrev finska adelns trohetsförsäkran till Hertigen i Åbo 1602-01-09. Häradshövding i Savolaks härad 1602-01-31. Marsk för finska rytteriet 1607-05-05. Ståthållare på Keksholm 1612-01-08.

 

       Han gifte sig med (1) Hebla Eriksdotter Slang #4494 (dotter till Erik Håkansson Slang #4493 och Margareta Fincke #4464).

 

                             Barn:

                    i.     Brita Boije af Gennäs #4517.

                    ii.    Ingeborg Boije af Gennäs #4510.

 

                             Hon gifte sig med (1) Erik Eriksson Slang #4511 (son till Erik Bertilsson Slang #4512 och Karin Eriksdotter Bergen #4513).  Ryttare vid Anders Larssons fana 1602. Gjorde s.å. rusttjänst för hemman i Bjärnå socken och har underskrivit finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl s. å. Deltog i ryska kriget 1602–1611. Erhöll i förläning två kronohemman i Pemars socken 1611-07-28 och hemman i Rengo socken 1613-07-19. Död barnlös 1614 och begraven i Bjärnå kyrka, där förr funnits en vapensköld med Slangska vapnet och årtalet 1614.

                             Hon gifte sig med (2) Arvid Hansson Stålarm #4518, gifta ca. 1616 (son till Hans Johansson Stålarm #5231 och Elin Fleming #5232), död ca. 1620.  Var sjuklig och icke i tjänst.

 

                    iii.   Anders Boije af Gennäs #4515.  Död som ung och ogift.

                    iv.   Göran Boije af Gennäs #4516.  Död som ung och ogift.

 

       Han gifte sig med (2) Anna Eriksdotter Slang #4514 (dotter till Erik Bertilsson Slang #4512 och Karin Eriksdotter Bergen #4513).

 

42.  Göran Boije af Gennäs #4821, Riksråd, död 7.12.1617.

 

       Han gifte sig med Magdalena Schade #4822.

 

                             Barn:

           59.     i.     Claes Boije af Gennäs #3610.

           60.     ii.    Märta Boije af Gennäs #5056 född 1578.

 

43.  Herman Klasson Fleming #3550, född 1579, död 1652.

 

       Han gifte sig med (1) Märta Abrahamsdsotter Ille #3556 (dotter till Abraham Månsson Ille #4491 och Elisabet Gustavsdotter Fincke #4471).

 

                             Barn:

                    i.     Klas Hermansson Fleming #3557.

                    ii.    Elisabet Hermansdotter Fleming #3558.

 

       Han gifte sig med (2) Anna Jakobsdotter Stubbe #3554 (dotter till Jakob Olofsson Stubbe #4532 och Hebla Arviddotter Wildeman #4533).

 

                             Barn:

                    iii.   Elin Hermansdotter Fleming #3559.

                    iv.   Henrik Hermansson Fleming #3560.

                    v.    Per Hermansson Fleming #3561, Kammarherre, guvernör.

                    vi.   Ebba Hermansdotter Fleming #3562.

 

44.  Henrik Klasson Fleming #3553, född 15.8.1584, Ämbetsman, död 7.11.1650.  Anställd som hovjunkare hos Carl IX, ingick han på konungens befallning i krigstjänst och deltog som ryttmästare under Gustaf II Adolf i krigstågen mot Danmark och Ryssland. Ståthållare över Viborgs och Nyslotts fästningar och län 1617, utnämndes han året därefter till överste för karelska krigsfolket och blev 1620 landshövding över Ingermanland. 1622 blev han överste för hela finska rytteriet, 1628 vice amiral och tio år senare assessor i krigsrådet och mönsterherre i Sverige och Finland.  Han var landtmarskalk vid riksdagarna 1643 och 1644 samt med några hundra krigare i mars 1644 underlade sig hela Jämtland, var en tapper krigare och utmärkt duglig ämbetsman. I ungdomen lämnades han utan understöd av far och svärfar, som båda ägde stora rikedomar, och måste under några år kämpa med den största fattigdom. Sedermera förtjänte han på leveranser till krigshären, genom handel och kronoarrenden stora summor, så att han före sin död ägde en ansenlig förmögenhet, av hvilken han använde en icke obetydlig del till fromma och allmänt gagnliga stiftelser.

 

       Han gifte sig med (1) Ebba Erlandsdotter Bååt #3563, gifta 1608.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Henriksson Fleming #3566.

 

                             Han gifte sig med Kerstin Gyllenstierna #3580.

 

                    ii.    Helena (Elin) Henriksdotter Fleming #3567.  På korväggen i Ösmo kyrka, strax söder om det nuvarande koret, sitter ett "Epitafium" av svart marmor med alabasterfigurer. Minnestavlan bär de Flemingska och Bååtska vapnen samt en latinsk inskrift, som hyllar Helena. Hon var uppenbart en inflytelserik dam, som i sina båda äktenskap dessutom knöts samman med ett par andra av tidens mäktiga ätter. Predikstolen i Ösmo kyrka har de Flemingska och Yxkullska vapnen på sitt tak. Under taket hänger en tavla i svart och förgylld ram som ger förklaringen. Nedtill står med stora bokstäver: "Gudh til Ähra och Hans Tempel til Prydno, ähr thenna predikostol af Högvälborna Fru Helena Fleming Friherrinna til Harlund, Fru til Fålnäs och Djursnäs förährat 1667." Kyrkan har också en dopskål av silver med årtalet 1660 och däröver ett krönt monogram, H.F. N.B. (Helena Fleming och Nicolaus (Nils) Bååt). Hon skänkte också 1680 Nibili = Nyble gård till "Sin sockne kyrkia Össmo til Cappelans Bordh". Gården användes som komministerboställe fram till 1911 och huvudbyggnaden disponeras numera av Ösmo Hembygdsgille. Släkterna Yxkull och Fleming hade båda gynnats av olika kungar. När de kungliga förläningarna ifrågasattes, drogs Djursnäs med i reduktionen och Hon fick nöja sig med att bo kvar på livstid. Efter hennes död tillföll godset för en tid kronan.

 

                             Hon gifte sig med (1) Volmar Yxkull #3578, född 1609 (son till Volmar Yxkull #3614 och Helena Magnusdotter #3615), Överste, död 1649.

                             Hon gifte sig med (2) Nicolaus (Nils) Bååt #3579, född 1617, Friherre, generalmajor, guvernör, död 1659.

 

                    iii.   Märta Henriksdotter Fleming #3568.

 

                             Hon gifte sig med Carl Henrik Wrede af Elimä #3577, Friherre.

 

                    iv.   Erik Fleming af Lais #3569, född 19.2.1616 i Edeby Södermanland, Sverige, Friherre, riksråd, död 19.4.1679 i Riksten Södermanland, Sverige.  Huvudman vid introduktionen av den friherrliga ätten Fleming af Lais. Han ägde bl a Svidja, Pikkala och Fituna herrgård samt två hemman av Ålö, Rånö och Nåttarö. Den sistnämnda såldes 1720 till familjen Törnflycht på Nynäs. Efter fulländade studier, varunder han i synnerhet vinnlagt sig om bergvetenskapen, skickades han 1635 med assessorn i bergskollegium, Hans Philip till Pite lappmark att upptaga och anlägga Nasa silververk. 1637 befordrad till assessor i bergskollegium, företog han två år därefter en vetenskaplig resa till bergverken i Tyskland, Holland, spanska Nederländerna, England, Skotland och Frankrike och befordrades efter sin hemkomst 1643 till kommissarie i bergskollegium och rikets bergslag. 1651 utnämnd till landshövding över Stora Kopparbergs län och följande året till president i generalbergsamtet och kammarråd, upphöjdes han 1654 till friherre och blev året därefter riksråd och kommissarie i reduktionskollegium. I svenska bergshanteringens historia intager han ett förtjänt rum såsom verksam befordrare av bergslagens utveckling. Såsom enskild man beröms han för sin gudsfruktan, rättskaffenhet och givmildhet till kyrkor och fattiga.

 

                             Han gifte sig med (1) Maria Eleonora Soop #3581, gifta 1642.

                             Han gifte sig med (2) Christina Cruus af Edeby #3582, gifta 1653.

 

                    v.    Erland Henriksson Fleming #3570, Fänrik.

                    vi.   Klas Henriksson Fleming #3571, Överste.

                    vii.  Margareta Henriksdotter Fleming #3572.

           61.     viii. Henrik Henriksson Fleming #3573.

 

       Han gifte sig med (2) Sigrid Kurtzel #3564, gifta 1633, Friherre.

 

                             Barn:

                    ix.   Maria Elisabet Henriksdotter Fleming #3574.

 

                             Hon gifte sig med Erik Bagge af Berga #3576.

 

                    x.    Jakob Henriksson Fleming #3575, Landshövding.

 

45.  Klas Larsson Fleming #3607, född 1592, Amiral, riksråd, överståthållare i Stockholm, död 1644 i Femern, Tyskland.  Ägde Villnäs. Han studerade på flera utländska högskolor utomlands och vid hemkomsten 1612 gick han i svensk tjänst och deltog i kriget mot Ryssland, där Gustav II Adolf fick upp ögonen för honom. Han befordrades till en olika tjänster och titlar, bl.a. till ryttmästare vid Upplandsfanan, och 1619 till underamiral. 1625 blev han riksråd, amiral 1629 och president i räknekammaren, rikskammarråd 1630 samt lagman, först i Södermanland 1632 och sedan för Söderfinne lagsaga i Finland två år senare. Han blev utsedd till Sveriges första överståthållare i Stockholm 1634, och tre år senare till president i Kommerskollegium. På sina poster utförde han en stor och omfattande verksamhet. Som överståthållare gynnade han bl.a. Norrmalms planering, anlade gator, fullbordade Jakobs kyrka, byggde slussen, stora barnhuset och repslagarebanan, planerade gator, gårdar och kvarterens läge, slottet återställdes efter branden 1642 m.m. Som biträde till riksamiralen Gyllenhjelm satte han också örlogsflottan i så gott skick igen att den kunde mäta sig med den danska, så att Gustav II Adolf inom kort kunde segla ut med trettio väl beväpnade fartyg till Dünas mynning och erövra Riga. År 1644 fick han själv befälet över flottan och han förde befälet med samma skicklighet som han uppvisat vid dess upprustande. Följande har sagts om honom: "Klas F. är ett av Sveriges vackraste minnen: han var redlig, oegennyttig, klok, verksam och driftig. Få har också för sitt fädernesland uträttat så mycket gott i alla riktningar. Fastän ständigt upptagen av sina många kall, var han en flitig medlem av rådet, där hans stämma alltid höjdes, då det gällde att försvara sanning, billighet och fosterland." Han dog en hjältes död, då han efter sjöslaget i Femern 1644 mot Kristian IV, (kriget mot Danmark 1643-1645) låg med sin flottan i Kielbukten för reparation, träffades han, den 26 juli, av en dansk kula när han stod och tvättade sig i kajutan. Tjänaren som höll handfatet dödades och Fleming fick lårbenet avskjutet och dog två timmar senare. Hans barn upphöjdes sju år efter hans död med friherrlig värdighet.

 

       Han gifte sig med (1) Anna Göransdotter Snakenborg #3616, gifta 1618 (dotter till Göran Ulfsson Snakenborg (Bååt) #3619 och Barbro Nilsdotter Cruus af Edeby #3620), död 8.1.1637 i Värmdö, Sverige.

 

                             Barn:

           62.     i.     Herman Fleming af Liebelitz #3622 född 17.9.1619.

                    ii.    Lars Fleming af Liebelitz #3623, född 3.1.1621 i Norrnäs Uppland, Sverige, Friherre, hovrättspresident, överkrigskammarpresident vid svenska armén, död 9.3.1699 i Stockholm, Sverige.  Återkommen från sina utländska resor, utnämndes han 1649 till kammarherre, blev två år därefter friherre och kammarråd samt 1652 landshövding över Stockholms län, vartill Uppsala län lades 1654. Sistnämnda år på egen begäran förordnad till landshövding över Dorptska kretsen, försvarade han 1656 med en obetydlig besättning Dorpt i tio veckor mot de överlägsna

                             ryssarna, varefter han utnämndes till överkrigskammarpresident vid svenska armén, hvilket ämbete han förestod både under polska och danska krigen. 1665 utnämnd till president i Dorpts hovrätt, upphöjdes han 1668 till riksråd och blev året därpå kansler för universitetet i Pernau. Han blev 1676 som rikskammarråd förordnad att biträda riksskattmästaren Sten Bjelke vid kammarkollegiets förvaltning. 1680 utnämndes han till lagman i södra Finland. Under sista åren av sin levnad var han för sin svaga hälsa frikallad från alla tjänstebefattningar och bevistade rådets sammanträden, blott då hans krafter tilläto det.

 

                             Han gifte sig med Anna Natt och Dag #3666, gifta 19.6.1653 i Nyköpings slott, Sverige, född 11.10.1634 i Stockholm, Sverige (dotter till Ivar Nilsson Natt och Dag #7352 och Christina Posse #7353), död 16.4.1684 i Jakobs kyrka i Stockholm, Sverige.

 

                    iii.   N.N. Fleming af Liebelitz #3624, född 1622, död ca 1623.

                    iv.   N.N. Fleming af Liebelitz #3625, född 1623, död ca 1624.

                    v.    Barbro Fleming af Liebelitz #3626, född 1624, Friherrinna, död 1693.

                    vi.   Anna Fleming af Liebelitz #3627, född 1626, Friherrinna, död 1651.

                    vii.  Göran Fleming af Liebelitz #3628, född 29.10.1628, Friherre, riksråd, diplomat, död 27.9.1667 i Breda, Holland.  Han utnämnd 1660 till riksråd och rikskammarråd, skickades 1666 till England för att åstadkomma en närmare förening med Sverige och medla i kriget mellan England och Holland. Dessa underhandlingar ledde till freden i Breda 1667.

 

                             Han gifte sig med Sigrid Gyllenstierna #3668, gifta 1656, friherrinna.

 

                    viii. Margareta Fleming af Liebelitz #3629, född 3.10.1630 i Norrnäs, Sverige, död ca 1650.

                    ix.   N.N Fleming af Liebelitz #3630, född 1632, Friherrinna, död ca 1652.

 

       Han gifte sig med (2) Elena Bielke #3617, gifta 1638 (dotter till Klas (Claes) Nilsson Bielke #3538 och Elsa Bielke #3621), Friherrinna.

 

46.  Anna Larsdotter Fleming #3608, död 1632.

 

       Hon gifte sig med (1) Claes Boije af Gennäs #3610 (son till Göran Boije af Gennäs #4821 och Magdalena Schade #4822), Ståthållare.

 

                             Barn:

                    i.     Göran Boije af Gennäs #4817, Ryttmästare, död 12.2.1646.

 

       Hon gifte sig med (2) Erik Boije af Gennäs #3611, född 29.9.1588 i Pernå Isnäs (son till Mårten Boije af Gennäs #4502 och Margareta Hansdotter Björnram #4505), Överstelöjtnant, död 10.1.1647.

 

                             Barn:

           63.     ii.    Claes Anders Boije af Gennäs #4826.

           64.     iii.   Erik Boije af Gennäs #5617.

 

 

Åttonde generationen

 

47.  Anna Joakimsdotter Fleming #3701, född ca 1562, död efter 1608.

 

       Hon gifte sig med Hieronymus von Birckholtz #3702, gifta 1597, Kammarjunkare, död 31.05.1618.  Svenslk adlig ätt nr 94. Hertig Carls kammarjunkare.

 

                             Barn:

           65.     i.     Hieronymus von Birckholtz #4534 född ca 1595.

                    ii.    Hebla von Birckholtz #6627, död efter 1652.

 

48.  Hebla Klasdotter Fleming #3460, Friherrinna, död 1.2.1639 i Tuna, Sverige.  Svidja övergick till maken efter att systerns makes Erik Bielkes bortgång 1637.

 

       Hon gifte sig med Peder Gustafsson Banér #3462, gifta 23.8.1615 i Stockholm, Sverige, född 28.6.1588 i Danderyd, Sverige, Riddare, riksråd, friherre, död 1644.  Svensk friherrlig ätt nr 22. Han hade 1612 räddat kung Gustav II Adolf från att drunkna vid Vittsjö i Skåne i det danska kriget och hade för sin tapperhet blivit dubbad till riddare vid kungens kröning 1617. Vid tillfället föll han också själv i vattnet, men blev av sin broder Nils räddad. Han fick därför 1613 i förläning alla de gods och gårdar, som hans farbroder riksrådet Sten Banér förverkat, samt 1620 Tuna, varest han, liksom på sin fädernegård Ekenäs, lät uppföra de stora stenhusen. Han och hans fru hade 1636 skänkt den mindre av klockorna i Örtomta kyrka. Han var Gustaf II Adolfs kammarjunkare 1611. Konungens kammarherre 1613. Dubbad till riddare vid konung Gustaf II Adolfs kröning 1617. Kammarråd 1618. Krigskommissarie vid armén i Livland 1621. Guvernör över Estland 1622. Kommissarie vid stilleståndsförhandlingarna med Polen 1622. Häradshövding i Sääksmäki härad, Finland 1623. Riksråd 1625. Legat till Danmark 1626. Tillika rikskansliråd och vice chef för kansliet i rikskanslerns ställe 1626. Lagman på Öland 1627. Lagman i Östergötland 1627. Sändebud till Tyskland 1627. Återkallad 1627. En av underhandlarna med de danska sändebuden 1627. Ledamot av regeringen i Stockholm 1626, 1628 och 1629 samt från 1630. Ledamot av förmyndarregeringen såsom kansliets chef under rikskanslerns frånvaro från 1633. Död 1644 i Stockholm av brännsjukan och begravd i Riddarholmskyrkan. Såsom kammarjunkare följde han Gustaf II Adolf på alla dennes tåg emot danskarna.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Banér #3463, född 1619, Friherrinna, död 13.4.1680 i Biby, Sverige.  Hon övertog Svidja efter sin fars bortgång 1644 och hade erhållit Biby gård som morgongåva.

 

                             Hon gifte sig med Claes Stiernsköld #3466, gifta 12.7.1661 i Stockholm, Sverige, född 10.7.1617 i Hällekis, Sverige, Statsråd, friherre, död 3.5.1676 i Biby, Sverige.  Svensk friherrlig ätt nr 24. Han sålde Svidja och Pickala till Erik Fleming af Lais, som var gift med Christina Cruus. Genom hans bortgång utgick ätten på svärdssidan.

 

                    ii.    N.N. Banér #3464.  Han ärvde en del av Svidja som utbröts från stamgården.

                    iii.   N.N. Banér #3465.  Hon ärvde en del av Svidja som utbröts från stamgården.

 

49.  Elin Larsdotter Fleming #3537, Friherrinna, död 1586.  Övertog Nynäs efter faders död.

 

       Hon gifte sig med Klas (Claes) Nilsson Bielke #3538, gifta 31.10.1574 i Stockholm, Sverige, född 1544 i Åkerö, Sverige (son till Nils Pedersson Bielke #3705 och Anna Clemensdotter Hogenskild #3706), Ståthållare, riksråd, död 1623.  Han verre till Nynäs samt Kurö i Teda socken, och Bjelkesta i Giresta socken, båda i Uppsala län, Rävelsta i Altuna socken, Västmanlands län, Penningby i Länna socken, Stockholms län, Sundholmen i Horreds socken, och Sämsholm i Säms socken, båda i Älvsborgs län. Student i Wittenberg 1562 och i Greifswald 1563. Tillfångatagen av danskarna i Holstein 1565, utväxlad 1570. Sändebud till Lübeck, Hamburg, hertigen av Alba, Spanien, Frankrike och till Ostfriesland 1571. Sändebud till Polen 1572. Ståthållare på Kronoberg 1576. Sändebud till kejsaren 1579. Riksråd 1585. Kommissarie vid gränsförhandlingar med Ryssland 1585, 1586 och 1589. Erhöll Limingo socken, i Finland i  förläning 1586 (halva socken,) och 1595 (andra hälften). Friherre 1594 vid konung Sigismunds kröning. Fick Altuna socken, i förläning 1595. Guvernör för hertig Johan av Östergötland 1597. Ståthållare över Stockholm 1598. Fängslad av hertigen 1598. Satt i fängelse på Gripsholm. 1598-1600. Anklagad inför ständerna i Linköping 1600 och jämte de övriga rådsherrarna utförd till avrättsplatsen men benådad. Fången på Kastelholm 1600-05. Anklagad inför ständerna i Stockholm 1605. Satt fången i Nyköping 1605-06. Förvisad ur landet 1606. Vistades i Danmark 1606-16. Återkallad 1615. Återfick större delen av sina gods genom kungligt brev 1616.

 

                             Barn:

                    i.     Erik Bielke #3461, död 1638.  Svensk adlig ätt nr 8. Blev, ehuru friherre, introducerad 1625 å ättens vägnar under nr 8 i dåvarande riddarklassen. Han hörde till konung Sigismunds anhängare och rymde därför ur riket 1598. Återkom 1607 till Stockholm och insattes i fängelse till 1610, då han landsförvistes. Kom 1613 till Finland, där han blev fängslad och förd till Stockholm. Blev benådad 1617 och återvände till fäderneslandet 1619.

 

                             Han gifte sig med Katarina (Karin) Klasdotter Fleming #3459, gifta 11.6.1620 i Strömsholm, Sverige (dotter till Klas Eriksson Fleming #3455 och Ebba Gustafsdotter Stenbock #3457), Friherrinna, död 4.5.1649 i Länna, Sverige.  Svidja övergick till maken efter moders död 1614.

 

50.  Måns Persson Utter #2902, Sekreterare hos Erik XIV.

 

                             Barn:

           66.     i.     N.N. Månsdotter Utter #3711 född före 1567.

 

51.  Eric Persson Utter #1813.  Han levde ännu 1604, men var död 1614. Hans hustru är obekant. Likaså är det osäkert vad han sysslade med. Han vistades mest i Sverige, i Stockholm och Västerås. Sannolikt hade han, som sin bror, Måns, en viss bildning och kan ha fungerat som tjänsteman eller också var han präst till professionen. Hans brev till systern Brita avslöjar en välvårdad handstil, ett gudfruktigt sinnelag och ett bomärke, som närmast symboliserar ett kors på ett kyrktorn eller en kyrkgavel. Eriks bror Måns Persson var sekreterare hos Erik XIV. (enligt Genos 1993:1).

 

                             Barn:

           67.     i.     Clara Erici Utter #1075 född ca 1590.

                    ii.    Anna Erici Utter #2899.

 

52.  Elin Simonsdotter #3741, född ca 1506.

 

       Hon gifte sig med Peder Ingevaldsson #3742, född ca 1506, Bonde på Bastö.

 

                             Barn:

           68.     i.     Karin (Katarina) Pedersdotter #3743 född ca 1536.

 

53.  Karin Fincke #4530.

 

       Hon gifte sig med Ivar Arvidsson Tawast #5189, gifta 1596, född ca. 1570 (son till Arvid Henriksson Tawast #5059 och Margareta Mårtensdotter #5192), Hövidsman, död 1599.  Han fick redan under faderns livstid övertaga Karsby i Tenala. På grund av faderns i råkade sjukdom reste Ivar Arvidsson i hans ställe sommaren 1596 till Kexholm. Han var Löjtnant under Axel Kurck 1593 och deltog i klubbekriget från dess början 1596. Blev tillbakaslagen, då han under Knut Jönsson Kurcks överbefäl mötte den österbottniska bondehären i Birkkala socken, men besegrade något senare i jan.1597 det tavastländska klubbetolket vid Nyystölä i Padasjoki socken. Vid Nyystölä utlovade han bönderna förskoning till liv och lem i den händelse att de utlämnade sina vapen, men efter det de avväpnats lät han sitt rytteri nedgöra den vapenlösa hopen. Han kallades till sin faders hjälp då denne 1598 övertog befälet på Viborgs slott. Han blev fängslad vid slottets erövring av hertig Carl 1599 och avrättades jämte sin far samma år vid Munkekällan utanför Viborg, varefter deras huvuden på järnstänger uppsattes på Karjaporten.

 

                             Barn:

                    i.     Sten Ivarsson Tawast #5190, Ryttmästare, död 1646.  Han ärvde efter sin mort Kurjala samt Lundby i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län, men försålde till sin frände Jesper Andersson Cruus 1634. Han drog ut i ryska kriget 1614. Var löjtnant under ryttmästaren Claes Bertilsson Ekelöfs fana 1622. Introd. för ätten 1625 under nr 31, vilket nummer sedan ändrades till 64. Ryttmästare. Känd för sina våldsgärningar. Ihjälsköt 1643 kornetten Fredrik Bosin på Kurjala gård och dömdes av Åbo hovrätt till döden 1644, men erhöll nåd 1645. Var död redan 1646, möjligen i kriget.

 

                             Han gifte sig med Anna Horn af Kanckas #6601, gifta 5.11.1620 i Kankas, född 13.2.1594 på Kanckas (dotter till Carl Henriksson Horn af Kanckas #6603 och Agneta von Dellwig #6604).   på nämnda egendom,

                             gjorde sig liksom mannen känd för våldshandlingar och blev troligen avrättad

                             1647, dotter av fältöversten Carl Henriksson Horn (af Kanckas, nr 12) och

                             Agneta von Dellwig.

 

                    ii.    Margareta Ivarsdotter Tawast #5191.

 

                             Hon gifte sig med Henrik Christersson Gyllenhierta #6602, gifta ca. 1613, Ryttmästare, död 1645.  Svensk adlig ätt nr. 40.

 

54.  Margareta Bertilsdotter Mjöhund #2964, död efter 1614.

 

       Hon gifte sig med (1) Ture Johansson Stålarm #2963, gifta före 1581 (son till Johan Olofsson Stålarm #3026 och Ragnhild Persdotter Ållongren i Finland #3027), Ryttmästare, död 1597.

 

                             Barn:

           69.     i.     Kerstin Turesdotter Stålarm #5196.

                    ii.    Anna Turesdotter Stålarm #2962, död 1651.

 

                             Hon gifte sig med Nils Ericsson Boije af Gennäs #2960 (son till Eric Andersson Boije af Gennäs #2953 och Cecilia Gudmundsdotter Garp #2957).  Till Ede. Förseglade konung Gustaf I:s testamente och kallas då Unge Nils Boije till Termala. Var 1560 knekta-höfvidsman. Anrep I, s 243).

                             .

 

           70.     iii.   Ingeborg Turesdotter Stålarm #2975.

 

       Hon gifte sig med (2) Bertil Henriksson Ekelöf #3048, född i Sibbo, Ryttmästare, död 1603.

 

      

       Hon gifte sig med (3) N.N. Mickelsson #3049, Ryttmästare för finska adelsfanan.

 

55.  Kerstin Bertilsdotter Mjöhund #5073.

 

       Hon gifte sig med Måns Henriksson Tawast #5072 (son till Henrik Jakobsson Kaas #3280 och Cecilia Andersdotter Kokkala #3281).

 

                             Barn:

           71.     i.     Cecilia Tawast #5067.

 

56.  Hans Boije af Gennäs #4819, född 27.2.1581 i Gennarby, Ståthållare, död 25.8.1617 i Stockholm.

 

       Han gifte sig med Anna Hordeel #4820, gifta 1604, död 1646.

 

                             Barn:

           72.     i.     Anna Hansson Boije af Gennäs #4496.

 

57.  Erik Boije af Gennäs #3611, född 29.9.1588 i Pernå Isnäs, Överstelöjtnant, död 10.1.1647.

 

       Han gifte sig med (1) Anna Larsdotter Fleming #3608 (Visa äktenskap som ska numreras 46).

 

                             Barn:

                             (Visa äktenskap som ska numreras 46)

 

      

       Han gifte sig med (2) Beata Wachtmeister #4818, gifta 29.9.1633.

 

58.  Margareta Fincke #6725.

 

       Hon gifte sig med Evert Horn af Kanckas #6726.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Horn af Marienborg #6727.

 

59.  Claes Boije af Gennäs #3610 (Visa äktenskap som ska numreras 46.)

      

60.  Märta Boije af Gennäs #5056, född 1578 i Tallinn, Estland, död 1627 i Stockholm, Sverige.  Hon föddes på Revals (Tallinns) slott.

 

       Hon gifte sig med Axel Eriksson Stålarm #5055, gifta 1598 i Tallinn, Estland (son till Erik Arvidsson Stålarm #5057 och Beata Grabbe #5058), död 8.3.1617.

 

                             Barn:

           73.     i.     Anna Margareta Stålarm #5054.

                    ii.    Hebla Stålarm #5200.

 

                             Hon gifte sig med Johan Sabelhierta #5199 (son till Jakob Sabelhierta #5053 och Kerstin Turesdotter Stålarm #5196), Kapten, död 1662.

 

61.  Henrik Henriksson Fleming #3573, Generalmajor.

 

       Han gifte sig med Carin Cruus af Edeby #3583.

 

                             Barn:

                    i.     Helena Henriksdotter Fleming #3584.

           74.     ii.    Klas Henriksson Fleming #3585.

                    iii.   Ingeborg Henriksdotter Fleming #3586.

 

                             Hon gifte sig med Hans Rålamb #3589, Kammarherre, lagman, friherre.

 

                    iv.   Märta Henriksdotter Fleming #3587.

 

                             Hon gifte sig med Göran Sperling #3588, Fältmarskalk, generalguvernör, greve.

 

62.  Herman Fleming af Liebelitz #3622, född 17.9.1619 i Villnäs, Amiral, president i kammarkollegie,Finlands generalguvernör, död 28.9.1673 i Stockholm, Sverige.  Huvudman vid introduktionen av den friherrliga ätten Fleming af Liebelitz. Ägde Villnäs och byggde där slottet. Han tillbringade troligen sin barndom i Finland , studerade först i Uppsala och 1640-1644 skeppsbyggeri i Leyden och sjökrigföring i holländska flottan. Sedan han återvänt till Sverige deltog han i sjökriget mot Danmark, utnämndes till holmamiral och fortsatte sina studier i skeppsbyggeri i Holland 1647-1648. Som ämbetsman gjorde han en snabb karriär och kom särskilt att åtnjuta Karl X Gustavs gunst. Då han verkade som ordförande för reduktionskollegiet som skulle genomdriva fjärdepartsräfsten blev han dock föremål för sina högadliga ståndsbröders hat och efter kungens död (1660) fråntogs han sina uppgifter som riksskattmästare och sitt medlemskap i förmyndarregeringen. Han utsågs till generalguvernör över Finland och innehade denna befattning till 1669.

 

       Han gifte sig med Kristina Rosladin #3631, gifta 1645.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Fleming af Liebelitz #3632.

                    ii.    Elena Christina Fleming af Liebelitz #3633.

                    iii.   Klas Fleming af Liebelitz #3634, född 15.2.1649, Landshövding, kungligt råd, död 31.7.1685 i Aachen, Tyskland.  Han fick en till hälften civil och till hälften militärisk uppfostran. Han studerade vid Åbo universitet och gjorde också en vidsträckt studieresa genom Europa. 1675 förordnades han till ledamot i den kommision som skulle undersöka förmyndarregeringens förvaltning. 1677 blev han kansliråd och året efter överste för ett finskt kavalleriregemente. 1680 blev han landshövding i Närke och Värmland, och då var han redan lantmarskalk. Han var för reduktionen, och för att vända motviljan mot reduktionen från kungen personligen, så gav han i förslag att detta förslaget med reduktionen skulle komma ifrån ständerna själva och inte från kungen. För detta blev han belönad av kungen med en plats i rådet och presidentskap i kammar- och kommerskollegierna. 1683 fick han överinseende över gamla reduktionskollegium och året efter tog han över ledningen över rikets kammare, efter Sten Bielke när han dog, och samma år blev han kansler för Lunds universitet. Han jobbade så mycket så han blev överansträngd, och hans sinne blev nedtryckt av alla de många bittra anfall som han blev föremål för. Han var en av de sällsynta män som arbetade hårt utan tanke på egen vinning. Han var också fattig vilket gjorde att Karl XI efter han död hjälpte hans änka, och hans barn blev två år efter hans död upphöjda till grevligt stånd. Ingen av sönerna lämnade dock några manliga avkomlingar så ätten dog ut 1729.

 

                             Han gifte sig med Anna Cruus af Edeby #3662, gifta 1675, Friherrinna.

 

                    iv.   Fredrik Fleming af Liebelitz #3635.

                    v.    Christina Fleming af Liebelitz #3636.

           75.     vi.   Herman Fleming af Liebelitz #3637 född född 1654.

                    vii.  Magnus Fleming af Liebelitz #3638.

                    viii. Christina Fleming af Liebelitz #3639.

                    ix.   Carl Gustaf Fleming af Liebelitz #3640.

                    x.    N.N. Fleming af Liebelitz #3641.

                    xi.   Gertrud Fleming af Liebelitz #3642.

                    xii.  Brita Fleming af Liebelitz #3643.

 

63.  Claes Anders Boije af Gennäs #4826, Kapten, död 1656.  Stupade 1656, under ett utfall vid belägringen av slottet Tykoczin i Polen. Han fick i tyska 30-åriga kriget högra handen avskjuten.

 

       Han gifte sig med Elin Beurraeus #4827.

 

                             Barn:

           76.     i.     Hans Boije af Gennäs #4824.

 

64.  Erik Boije af Gennäs #5617, Överste, underjägmästare i Finland, död 1668 i Åbo.

 

       Han gifte sig med Maria Margareta Klingspor #5616, född 1634, död 3.3.1667 i Åbo domkyrka.

 

                             Barn:

           77.     i.     Anders Boije af Gennäs #5614 född 1667.

 

 

Nionde generationen

 

65.  Hieronymus von Birckholtz #4534, född ca 1595, död 1639.

 

       Han gifte sig med Hebla Ållongren i Finland #4531, gifta 1614 (dotter till Måns Nilsson Ållongren i Finland #4472 och Ingeborg Gustavsdotter Fincke #4470).

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf von Birckholtz #4535, död 1643.

           78.     ii.    Johan von Birckholtz #4536 född 27.5.1615.

                    iii.   Ingeborg von Birckholtz #4537, född 1621, död 1674 i Pojo.

 

66.  N.N. Månsdotter Utter #3711, född före 1567.  Håkan Skogsjö, Mariehamn, anger i sin utredning från år 2002 om släkten Strömstedt att hennes far skulle vara Måns Persson som var bosatt i Ytterby, Jomala sn. Hennes son Jakob Larsson anges dock vara född 1585, vilket betyder att modern N.N. Månsdotter skulle ha varit född före 1565. Detta passar inte åldersmässigt i hop med den äldre Utter-släktgrenens Måns Persson (#2906) som var född ca 1500.  Åldersmässigt kunde N.N. Månsdotter vara syster till den yngre Utter-släktgrenens kända arkivsekreteraren och genealogen Per Månsson Utter (#3745). Några uppgifter om att han skulle ha haft en syster har jag dock inte stött på. En möjlighet är att hon är dotter till förstnämnda Måns Perssons (#2906) sonson, sekreterare hos Erik XIV, Måns Persson (#2902). I denna släktutredning har detta antagande gjorts.

 

       Hon gifte sig med Lars #3712.

 

                             Barn:

           79.     i.     Jakob Larsson #3713 född 1585.

 

67.  Clara Erici Utter #1075, född ca 1590 på Bastö gård i Finström, död 1651.  Hon levde 1639, men var död senast år 1651. Hennes härstamning finner vi på Åland, där hennes farfar Per Månsson (Utter) hade ägt Bastö herrgård i Finström. Han hade ärvt gården av sin moders syster Brita Nilsdotter. Clara hade ägt genom arv en del av Bastö herrgård, men gården hade sålts 1616 då hon och hennes systrar var ännu minderåriga till Claras kusin Måns Mårtensson Palm, som på den tiden var Novgorods befälhavare. Claras son, Åbo borgmästare Nils Arvidsson Lietzén, framförde skriftligt besvär 27.5.1651 till Finströms tingsrätt över försäljningen av Bastö. Affären kallade han för ett förhandsarv och önskade därmed uppenbart att omintetgöra försäljningen. Besväret föranledde dock inga ändringar i frågan. (enligt Genos 1993:1).

 

       Hon gifte sig med Arvidus Nicolaus Lietzén #1074, gifta 1628, född ca 1590 i Sverige (son till Nicolaus Johannis Lietzén #3286), Kyrkoherde i Litslena, död 1635 i Litslena.  Uppsala stifts herdaminne nämner honom som kyrkoherde 1628-35, det senare också som dödsår. Enligt Uppsala stifts herdaminne anges däremot att han var kyrkoherde i Litslena 1624-1634, dvs att han började sin tjänstgöring några år tidigare. Enligt Genos 1993:1 finner man 1610 en student med hans namn i Uppsala Universitets matrikel.

       .

 

                             Barn:

           80.     i.     Nikolaus (Nils) Arvidi Lietzén #1076 född ca 1620.

           81.     ii.    Erik Arvidi Lietzén #1077.

           82.     iii.   Zacharias Arvidi Lietzén #1058 född 1629.

 

68.  Karin (Katarina) Pedersdotter #3743, född ca 1536 i Finström Bastö.  Hon var bördig av en äldrer släkt Utter från Bastö i Finströms socken på Åland, efter vilken dotterdotters sonen upptog

       släktnamnet Utter.

 

       Hon gifte sig med Måns Pedersson #3744, född ca 1536, Skeppsgårdsskrivare i Stockholm, död efter 1591.  Han fick i förläning 1589 ett kronohemman i Sollentuna socken, Stockholms län, fritt från årliga räntan på behaglig tid.

 

                             Barn:

           83.     i.     Per (Peder) Månsson Utter #3745 född 19.9.1566.

 

69.  Kerstin Turesdotter Stålarm #5196, död 1640.

 

       Hon gifte sig med Jakob Sabelhierta #5053, gifta 1612, född ca. 1580 (son till Bengt Sabelhierta #5062 och Birgitta Jakobsdotter #5063), Ryttmästare, död 1640.  Han var fänrik vid finska adelsfaneregementet 1605 och deltog med detta i ryska tioåriga kriget. Fick Baggböle, Kråkö och Seitlaks hemman i förlåning 1606 och fältmarskalken Jakob De la Gardies brev på Dromboms by i Pernå socken 1609 för sitt välförhållande under kriget.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Sabelhierta #5199, Kapten, död 1662.

 

                             Han gifte sig med (1) Hebla Stålarm #5200 (dotter till Axel Eriksson Stålarm #5055 och Märta Boije af Gennäs #5056).

                             Han gifte sig med (2) Catharina Lindelöf #5201.

 

                    ii.    Kerstin Sabelhierta #7408, död 1660.

 

                             Hon gifte sig med Christer Boije af Gennäs #7409, Vice amiral, död 1679.

 

70.  Ingeborg Turesdotter Stålarm #2975.  Mjöhund enligt Elgstjerna I, s. 547.

 

       Hon gifte sig med Paul d.ä. Bosin #2974.  Släkten Bosins stamfader, dsv släktens äldsta nukända medlem. Bördig av en adlig ätt i Holstein. Han var Löjtnant för ett kompani soldater under överste Samuel Cockburns regemente. Upphöjdes till Kapten vid östra Nylands infanteriregemente 1624. Levde ännu 1643. Han deltog i det ryska tioåriga kriget 1607-1617. Han erhöll förläning av gods i Hollola härad i Finland 1614 och säterifrihet på sin gård Pätiälä i Asikkala socken. Han ägde genom sitt 1:a gifte Pirlaks säteri i Borgå socken, i vilken förläning han blev stadfäst 1630. Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset 1818 under nr 49 bland adelsmän, men utgick därstädes på svärdssidan 1862. Denna utredning om släkten Bosin har sammanställts av Martin Gardberg och baserar sig huvudsakligen på uppgifter från svenska riddarhusets ättavlor och diverse övriga källor.

 

                             Barn:

           84.     i.     Paul d.y. Bosin #2973.

 

71.  Cecilia Tawast #5067, död 1645.

 

       Hon gifte sig med Henrik Stubbe #5066, gifta 1617 (son till Olof Stubbe #5070 och Elin Sarfve #5071), död ca. 1635.

 

                             Barn:

           85.     i.     Helena Stubbe #5065.

 

72.  Anna Hansson Boije af Gennäs #4496.

 

       Hon gifte sig med Gustaf Månsson Ille #4495, född 1614 (son till Måns Abrahamsson Ille #4492 och Hebla Eriksdotter Slang #4509), Assessor, död 23.4.1671 i Tenala Prästkulla.

 

                             Barn:

                    i.     Sofia Gustafsdotter Ille #4497.

 

73.  Anna Margareta Stålarm #5054, död 1680.  Hon fick efter mannens död konfirmation på hans frälsegods.

 

       Hon gifte sig med Jakob Sabelhierta #5053, född ca. 1580 (son till Bengt Sabelhierta #5062 och Birgitta Jakobsdotter #5063), Ryttmästare, död 1640.  Han var fänrik vid finska adelsfaneregementet 1605 och deltog med detta i ryska tioåriga kriget. Fick Baggböle, Kråkö och Seitlaks hemman i förlåning 1606 och fältmarskalken Jakob De la Gardies brev på Dromboms by i Pernå socken 1609 för sitt välförhållande under kriget.

 

                             Barn:

           86.     i.     Jakob Sabelhierta #5051.

           87.     ii.    Brita Sabelhierta #5129.

                    iii.   Märta Catharina Sabelhierta #7412, död 1695 i Janakkala.

 

                             Han gifte sig med Arvid Reinhold Brunow #7413, gifta 1660, född 1636, Överstelöjtnant, död 1693.

 

74.  Klas Henriksson Fleming #3585, Amiralitetskapten, död 1706.  Ärvde 1698 Ogesta och Herrön efter svärfadern.

 

       Han gifte sig med (1) Maria Meijendorff von Yxkull #3590 (dotter till Lage Meijendorff von Yxkull #3592 och Maria Wemstedt #3593).

 

                             Barn:

                    i.     Henrik Klasson Flemning #3594.

                    ii.    Maria Helena Klasdotter Fleming #3595.

                    iii.   Catharina Ebba* Klasdotter Fleming #3596.

                    iv.   Lage Klasson Fleming #3597.

                    v.    Göran Klasson Fleming #3598.

                    vi.   Klas Klasson Fleming #3599.

                    vii.  Johan Klasson Fleming #3600.

                    viii. Carl Klasson Fleming #3601.

 

       Han gifte sig med (2) Anna Elisabet Duwall #3591.

 

75.  Herman Fleming af Liebelitz #3637, född född 1654, Lagman, död 1718.

 

       Han gifte sig med Catharina Sack #3644, gifta 5.2.1679, född 1658, död 7.12.1743.

 

                             Barn:

                    i.     Christina Fleming af Liebelitz #3645.

                    ii.    Anna Fleming af Liebelitz #3646.

                    iii.   Carl Fleming af Liebelitz #3647.

                    iv.   Barbro Fleming af Liebelitz #3648.

           88.     v.    Klas Fleming af Liebelitz #3649 född 1685.

           89.     vi.   Göran Fleming af Liebelitz #3650.

                    vii.  Fredrik Fleming af Liebelitz #3651.

                    viii. Arvid Fleming af Liebelitz #3652.

           90.     ix.   Herman Fleming af Liebelitz #3653 född 1690.

                    x.    Charlotta Ulrika Fleming af Liebelitz #3654.

                    xi.   Axel Fleming af Liebelitz #3655.

                    xii.  Lars Fleming af Liebelitz #3656.

           91.     xiii. Otto Fleming af Liebelitz #3657 född 20.12.1696.

                    xiv. Erik Fleming af Liebelitz #3658.

 

76.  Hans Boije af Gennäs #4824.

 

       Han gifte sig med Brita Forbes #4825.

 

                             Barn:

           92.     i.     Hans Boije af Gennäs #4811 född 1686.

 

77.  Anders Boije af Gennäs #5614, född 1667, Överste i expektans vid Nylands dragonregemente, död 1727.

 

       Han gifte sig med Elsa Christina von Liewen #5615, gifta 24.9.1701 i Flisby, Sverige, född 11.5.1676 på Körunda säteri i Ösmo, Sverige, död 1728.

 

                             Barn:

           93.     i.     Erik Gustaf Boije af Gennäs #5612 född 1702.

 

 

Tionde generationen

 

78.  Johan von Birckholtz #4536, född 27.5.1615 i Yläne, Ryttmästare, död 13.1.1663 i Pälkäne.

 

       Han gifte sig med Christina Hara #5011, död ca. 1670.

 

                             Barn:

           94.     i.     Anna von Birckholtz #5012.

                    ii.    Christina von Birckholtz #5013.

 

79.  Jakob Larsson #3713, född 1585, Klockare, landbonde, död efter 1635.  Han var klockare i Finström och landbonde på Bastö. Levde 1635.

 

       Han gifte sig med Brita #3714.  Bosatt i Bastö, Finström sn.

 

                             Barn:

           95.     i.     Göran Jakobsson #3715 född 1615.

 

80.  Nikolaus (Nils) Arvidi Lietzén #1076, född ca 1620 i Litslena, Sverige, Riksdagsman, borgmästare, hovrättsassessor, död 1691 i Åbo, begravd 21.02.1692 i Åbo domkyrka.  Verkade även som häradshövding och vice landshövding. Student i Uppsala 9.3.1637. Höll ett akademiskt anförande för studenterna - De justitia - den 11.12.1642. Skrev som stipendiat 1642 ett begravningskväde till Axel Gustafsson Banérs minne. Lämnade kort därpå universitetet och skrev 1643 en lyckönskningsdikt till vigseln mellan sin forna studiekamrat Johan Ståhlhandske och Margareta Fleming, kallade sig därvid stipendiat. Snart därefter blev han notarie i Pommerns krigsrätt, borgmästare i Åbo 30.10.1647. Var riksdagsrepresentant för Åbo 1650, 1654, 1655 och 1660. Hovrättsassessor i Åbo, häradshövding för Vehmo och Nedre Satakunda 1663, men erhöll det oaktat av staden tillstånd att handla. Avsked från sistnämnda tjänst 1680. Vicelandshövding i Åbo för Harald Oxe 1678 och 1686. Avsked från assessoratet 16.6.1690. I Åbo Hovrätts historik nämnd som "en klassisk bildad jurist". Sådana utbildades icke blott utomlands utan också i Uppsala, framför allt där av den store Johan Loccenius. Han begravdes "jämte sin kära husära och son" i släktgraven vid Åbo domkyrka. Graven är framför altaret och på golvplattan har graverats hans namn Nils Lietzén.

 

       Han gifte sig med (1) Katarina Wernle #1078, gifta 10.7.1648 i Åbo, född 08.08.1628 i Åbo (dotter till Baltasar Veitsson Wernle #1080 och Chatarina Gubbertz #1081), död 17.03.1657 i Åbo, begravd 22.03.1657 i Åbo.  Vid hennes begravning hölls en predikan om "de Christtrognas åtrå" av biskop Petraeus samt upplästes verser på latin av Olai Norcopensis och på svenska av N Danielis Ekerot. Svensk adlig ätt nr 874.

 

                             Barn:

           96.     i.     Katarina Nikolausdotter Lietzén #1084.

                    ii.    Arvid Nikolausson Lietzén #1086, född 23.5.1650 i Åbo, Handlingsskrivare, död 14.5.1674 i Åbo.  "Fullkomlig" student 22.1.1692 (som knappa 12 årig). Från år 1671 auskultant vid Åbo hovrätt.  Dog som ogift.

           97.     iii.   Clara Nikolausdotter Lietzén #1085 född 1651.

 

       Han gifte sig med (2) Margareta Carlsdotter Ekenbom #1079, gifta 21.8.1658 i Stockholm, Sverige (dotter till Carl Hansson Ekenbom #1082 och Carin Simonsdotter #1083), död 1692 i Åbo, begravd 21.2.1692 i Åbo.

 

                             Barn:

                    iv.   Nikolaus Nikolausson Lietzén #1855, född i Åbo, Häradshövding, död 21.1.1692, begravd 15.11.1692 i Åbo domkyrkas familjegrav med föräldrarna.

           98.     v.    Hedvig Nikolausdotter Lietzén #1087 född före 1660.

           99.     vi.   Anna Maria Nikolausdotter Lietzén #1089 född 1660.

           100.   vii.  Margareta Nikolausdotter Lietzén #1088 född ca 1661.

           101.   viii. Maria Elisabet Nikolausdotter Lietzén #1856 född 1662.

           102.   ix.   Carl Nikolausson von Lietzén #1090 född 1663.

           103.   x.    Sara Nikolausdotter Lietzén #1091.

                    xi.   N.N. Lietzén #1857, död 1668, begravd 6.3.1668.

 

81.  Erik Arvidi Lietzén #1077, född i Litslena, Sverige, Handlingsskrivare i rådstugurätten, död ca 1666 i Åbo.  Han var bl a Åbo rådstugurättens sekreterare 4.2.1650, Kämnare 16.2.1650-, Pyhäjärvis inspektor 1650-53, Kexholms stadssekreterare 1656.

 

       Han gifte sig med Maria Gröön #1108, född i Kexholm (dotter till Casper Grööning #1945 och Katarina Wagner #1946), död 1703 i Satakunda.  Vid Kexholms rådstugurätt behandlades 15.2.1668 ett brev från Maria Gröön, i vilket hon kräver staden på sin avlidne mans, tullnären Erik Arvidsson Lietzens innestående lön. Härvid konstaterar rätten, att »Den sal.mannen så väl som hans efterlåtne änka visste väl vad som hans sal. svärfader borgmästaren Casper Gröön om denne anfordran till svar gav, nämligen det han hade ingen tjänst gjort, därföre kunde han icke heller någon lön förvänta. - Det tyckes mycket sällsynt vara honom kunna njuta sin lön när alle andre av Muskovitens infall måste lämna både hantverk och egendom i loppet.»

 

                             Barn:

           104.   i.     Arvid Lietzén #1110 född ca 1660.

 

82.  Zacharias Arvidi Lietzén #1058, född 1629 i Litslena, Sverige, Akademibokbindare, bokhandlare, död 16.4.1684 i Åbo.  Gick i bokbinderilära hos Christian Reussner i Stockholm till år 1649, därpå gesällår i Tyskland, slutligen inflyttning till Åbo 1663, där han idkade bokbinderirörelse. Ansökte 12.1.1662 att få bli akademibokbindare och antogs till Academiae Bibliopegus. Akademirektor Elias Til-Landz utsände vid hans död inbjudningskort till begravningen: "Inexorabilis ea fragilitas nostro".

 

       Han gifte sig med (1) Maria Billstén #1059, gifta 1665, född ca 1649 (dotter till Carl Conradsson Billstén #3092 och Anna Henriksdotter Nyman #3093), begravd 23.6.1676 i Åbo domkyrka.  Hon antas vara dotter till Carl Billstén och Anna Nyman,  vilka är begravda i Åbo domkyrka år 1673 respektive 1671. Några år senare (1676) begravdes också Maria i Åbo domkyrka.

 

                             Barn:

           105.   i.     Arvid Zachariasson Lietzén #1004 född 1671.

                    ii.    Karl Zachariasson Lietzén #1061, född 1673 i Åbo, Bokbinderimästare.  Verkade som bokbinderimästare fr o m år 1689.

                    iii.   Nicolaus Zachariasson Lietzén #1062, född i Åbo, Tullkontrollör i Gävle, död 1730.  Studerade i Åbo. Flyttade till Sverige 1691 och verkade som kontrollör i Gäfle år 1703.

                    iv.   Zacharias Zachariasson Lietzén #1063, född i Åbo, död 15.06.1686.

                    v.    N.N. Zachariasdotter Lietzén #1065.

 

                             Hon gifte sig med L Höijer #1069, gifta i Åbo.  Kunde eventuellt vara den Lars Höijer som blev underofficerare (lägre styrman) i flottan 1687.

 

 

      

       Han gifte sig med (2) Katarina Filipsdotter Belkou #1060, gifta 28.11.1677 i Åbo (dotter till Filip Belkou #1071 och Elisabet Robertsdotter Rancken #1072), död efter 1706.  Efter sin mans död gifte hon sig 3.4.1688 med sina barns hemlärare Lars Wulff.

 

                             Barn:

                    vi.   Elisabet Lietzén #1067, född i Åbo.  Flyttade till Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Johan Bursman #1070, Coadjutor, kaplan.  Han verkade först som coadjutor i Sagu och sedermera som kaplan i Nykyrka. Flydde till Sverige och fick där befordran.

 

                    vii.  Filip Lietzén #1066, född i Åbo, död efter 1698.

                    viii. Clara Lietzén #1064, född 1679 i Åbo.

 

                             Hon gifte sig med Nils Vrigstadius #1068, Kyrkoherde i Eura, död efter 1714.

 

83.  Per (Peder) Månsson Utter #3745, född 19.9.1566 i Stockholm, Sverige, Arkivsekreterare, genealog, död 23.9.1623 i Stockholm, Sverige.  Han tjänstgjorde i det kungliga kansliet med säkerhet från 1584 (måhända tidigare) till 1588 som biträde åt Rasmus Ludvigsson, som under sin vård hade de indragna kyrko- och klosterarkivalierna, och kvarstod sedermera till nov. 1593 i kansliet. Misstänkt för sympatier för Sigismund, förföljdes han av hertig Karl, men lyckades hålla sig dold på landet. På dennes dödsbädd benådades han. I hertig Johans av Östergötland tjänst blev han kammarråd, men återinträdde 1618 i kungliga kansliet och blev arkivsekreterare. Arkivalierna hade under den föregående tidens vanvård råkat i stor oordning. Hans främsta uppgift blev att skrida till ett målmedvetet ordningsarbete, för vilket han 1618 uppgjorde ett program, som följdes även av hans efterträdare. Handlingarna skulle ordnas efter konungarnas regeringstid, därinom kronologiskt och efter vissa grupper, t. ex. svenska, finska, danska handlingar, riksdagshandlingar, bergshandlingar. Han sökte genomföra dessa principer, men ett mera omfattande ordningsarbete hindrades dock under hans tid av vidriga lokalförhållanden. Utredningsarbeten, såsom om förhållandet mellan Sverige och Danmark före kriget 1611-1613 eller om adelsprivilegierna, anförtroddes åt honom.  I likhet med sin företrädare Rasmus Ludvigsson, som han överträffade i kritik, var han en framstående genealog. Hans största genealogiska arbete är det i handskrift i Riksarkivet befintliga Collectanea genealogica (över 300 blad i folio). Arbetet är ingalunda avslutat, utan torde snarast få betraktas som materialsamling. Han skrev dessutom en släktbok över Johan III:s förfäder; även Christer Gabrielsson Oxenstiernas släktbok är avfattad av honom. Hans vapenbok, som länge ansågs som förkommen, emedan den gick under felaktig benämning, finns i Uppsala universitetsbibliotek. I tryck utgav han Arftafla therutaf man hafver till at see, huru man åtskilljer baakarf, sydearf och brystarff (1621). Av Lagerbring trycktes två brev av han i genealogiska frågor i företalet till Svea rikes historia (II, 1773), trenne ämbetsmemorial har tryckts i "Meddel. från Sv. Riksarkivet" (1877, 1880). Ett antal brev av honom till Axel Oxenstierna förvaras i Oxenstiernska samlingen i Riksarkivet.

 

       Han gifte sig med (1) Margareta Andersdotter #3746, gifta 1589, född 1565 (dotter till Catharina Olofsdotter #3788 och Andreas Erici #3790), Prästdotter, död 18.7.1611 i Norrköping, Sverige.

 

                             Barn:

           106.   i.     Anders Persson Utter #3751 född 10.11.1592.

           107.   ii.    Katarina (Karin) Persdotter Utter #3748 född 9.3.1598.

           108.   iii.   Helena Persdotter Utter #3749 född 22.6.1603.

           109.   iv.   Johan Jakob Persson Utter #3752 född 1605.

                    v.    Sara Persdotter Utter #3750, född 1607 i Krokek, Sverige, död 1631 i Östra Skurkeby, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Ingel Caspersson Weinholtz #3755.

 

      

       Han gifte sig med (2) Birgitta Simonsdotter #3747, gifta 11.7.1613 i Stockholm, Sverige.

 

84.  Paul d.y. Bosin #2973, Ryttmästare, löjtnant, död ca 1658.  Han stupade i polska kriget antagligen 1658. Han erhöll 1654 konfirmation på sin hustrus arvgods Tirmula.

 

       Han gifte sig med Margareta Nilsdotter Spåra #2972 (dotter till Nils Månsson Spåra #2968 och Anna von Treyden #2969).

 

                             Barn:

                    i.     Paul Bosin #5133, död 4.12.1676.  Han var huvudma efter fadern1658. Student i Åbo 1661. Antogs i tjänst vid Livgardet 1674, och stupade i slaget vid Lund 1676. Ogift.

           110.   ii.    Gustaf Bosin #5126.

                    iii.   Anna Elisabet Spåra #6556.

 

                             Hon gifte sig med Gotthard Johan Böning #6557, gifta 1672.  Han var bördig av en adlig ätt från Westfalen. Hans sonsons sonson, hovrådet Gustaf Fredrik Böningh, adlades i Finland med namnet von Böningh och introducerades på

                             finska riddarhuset under nr 205.

 

           111.   iv.   Erik Bosin #5132 född 6.1.1654.

                    v.    Fredrik Bosin #6558, död före 1660.

 

85.  Helena Stubbe #5065.

 

       Hon gifte sig med Otto von Berg #5064 (son till Otto Berg #5068 och Dorotea Treiden #5069), Ryttmästare, död 18.5.1650.  Till Pall i Estland.

 

                             Barn:

           112.   i.     Helena von Berg #5052.

 

86.  Jakob Sabelhierta #5051, död 1685.

 

       Han gifte sig med Helena von Berg #5052 (dotter till Otto von Berg #5064 och Helena Stubbe #5065), död ca. 1704.

 

                             Barn:

           113.   i.     Carl Gustaf Sabelhierta #5047 född 21.3.1670.

 

87.  Brita Sabelhierta #5129, död 1688.

 

       Hon gifte sig med Henrik Grothusen #5128, Kapten eller ryttmästare, begravd 16.2.1666 i Björneborg.  Han ägde Ytterby säteri i Ulvsby socken samt fick 1653 Pihlajavesi gård i likanämnd socken i vederlag för gods i Livland. Han skänkte tillsammans med brodern Otto en åttaarmad ljuskrona till Björneborgs kyrka. Stupade i krig.

 

                             Barn:

           114.   i.     Anna Catharina Grothusen #5127.

 

88.  Klas Fleming af Liebelitz #3649, född 1685, Överste, friherre, död 1766.  Han ärvde Villnäs som sidoarv och rustade upp slottet 1738 efter stora ofredens förfall, då slottet hade varit en längre period var obebott.

 

       Han gifte sig med Johanna Christina von Liewen #3659.

 

                             Barn:

           115.   i.     Herman Fleming af Liebelitz #3660 född 25.1.1734.

                    ii.    Christina Eva Fleming af Liebelitz #3661.

 

89.  Göran Fleming af Liebelitz #3650.

 

       Han gifte sig med (1) Catharina Christina Kruse af Kajbala #3679.

 

                             Barn:

                    i.     N.N. Fleming af Liebelitz #3684.

                    ii.    N.N. Fleming af Liebelitz #3685.

                    iii.   Fredrik Fleming af Liebelitz #3686.

                    iv.   Herman (Göran?) Fleming af Liebelitz #3687.

           116.   v.    Johan Casimir Fleming af Liebelitz #3688.

                    vi.   Catharina Charlotta Fleming af Liebelitz #3689.

                    vii.  Göran Fleming af Liebelitz #3690.

 

       Han gifte sig med (2) Sigrid Fleming af Liebelitz #3680 (dotter till Johan Casimir Fleming af Liebelitz #3682 och Charlotta Bielkenstierna #3683).

 

90.  Herman Fleming af Liebelitz #3653, född 1690, Överste, död 1769.

 

       Han gifte sig med (1) Margareta Oxenstierna af Eka och Lindö #5281, gifta 31.3.1717 i Sävstaholm Södermanlad, Sverige, född 7.6.1683, Friherrinna, död 1744.

 

                             Barn:

           117.   i.     Catharina Agneta Fleming af Liebelitz #5283 född 1719.

 

       Han gifte sig med (2) Elsa Maria Leijonhufvud #5282, gifta 4.12.1746, född 10.11.1718, Friherrinna, död 27.3.1786.

 

91.  Otto Fleming af Liebelitz #3657, född 20.12.1696, Riksråd, död 24.11.1779 i Sätuna Uppland, Sverige.  Han ingick till en början å den militära banan, utnämndes 1717 till fänrik vid livgardet, avancerade 1740 till kapten och 1748 till överste i armén. S. å. förordnades han till svenskt sändebud i Köpenhamn, närmast på grund av de tjänster, han gjort Hattpartiet vid 1746-47 års riksdag, då han var ledamot av sekreta utskottet och mindre sekreta deputationen samt vanhedrade sitt minne genom att rösta för användande av tortyr i den Blackwellska rättegången. Även följande riksdag, 1751-52, hedrades han med liknande uppdrag och var uppförd å rådsförslag. 1755 nådde han denna värdighet och tillstyrkte 1757 kriget mot Preussen. I ekonomiska frågor synes han ha hyllat friare grundsatser än flertalet av sina politiska meningsfränder och motsatte sig de skärpta införselförbuden och försöken att »reglera kursen». 1765 blev han tillika med flertalet Hattar i rådet avlägsnad från sitt ämbete, till vilket han vid Hattarnas seger 1769 återkallades. Det vägrades emellertid honom nu återinträda i rådet.

 

       Han gifte sig med Katarina Charlotta Gyllengrip #3667 (dotter till Gabriel Gyllengrip #3669 och Margareta Hedvig Ribbing #3670).

 

                             Barn:

                    i.     Catharina Margareta Fleming af Liebelitz #3671.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Julius Coyet #3675.

 

                    ii.    Otto Fleming af Liebelitz #3672.

                    iii.   Anna Christina Fleming af Liebelitz #3673.

 

                             Hon gifte sig med Nils Bonde af Björnö #3676.

 

                    iv.   Ottiliana Charlotta Fleming af Liebelitz #3674.

 

                             Hon gifte sig med Fabian Casimir Wrede af Elimä #3677.

 

92.  Hans Boije af Gennäs #4811, född 1686, Major, död 8.12.1730.

 

       Han gifte sig med Gertrud Helena Bergk #4816, död 7.4.1769 i Akka.

 

                             Barn:

           118.   i.     Casper Johan Boije af Gennäs #4812 född 1.3.1723.

 

93.  Erik Gustaf Boije af Gennäs #5612, född 1702, Hov- och överjägmästare i Jönköpings län, död 19.1.1751 på Degerhov i Skällvik, Sverige.

 

       Han gifte sig med Christina Charlotta von Snoilsky #5613, gifta 29.4.1770 på Orrnäs i Ödeshög, Sverige, född 1700.

 

                             Barn:

           119.   i.     Bengt Axel Boije af Gennäs #5610 född 5.3.1734.

 

 

Elfte generationen

 

94.  Anna von Birckholtz #5012.

 

       Hon gifte sig med Nils von Pfaler #5014.

 

                             Barn:

           120.   i.     Nils von Pfaler #5015 född 1686.

 

95.  Göran Jakobsson #3715, född 1615, Landbonde, död efter 1674.  Välaktad landbonde på Bastö 1655-74.

 

       Han gifte sig med Juliana (Ilja) #3716.  Bosatt i Bastö, Finström sn. Hon var änka när hon gifte sig med Göran Jakobsson.

 

                             Barn:

           121.   i.     Anna Göransdotter #3717 född 1640.

 

96.  Katarina Nikolausdotter Lietzén #1084, född i Åbo.

 

       Hon gifte sig med (1) Johan Erici Falck (Falkstedt) #1092, gifta 11.7.1667, Lagläsare från Öster-Norrland.  Student 1662.

 

                             Barn:

                    i.     Nikolaus (Nils) Johansson Falck #1815, död 1670.

 

       Hon gifte sig med (2) Johan Munck #1814, gifta 21.1.1678.

 

97.  Clara Nikolausdotter Lietzén #1085, född 1651 i Åbo, Länsman i Eura, värdinna på Vaanis, död 1742 i Eura, begravd 17.1.1742 i Eura.  År 1688 hade Klaras svärmor, Margareta Hansdotter Kietterman, testamenterat till henne Kiettaröö kronogods samt Vaanii rusthåll i Eura socken. Bodde sedermera på Vaanii och skötte i över 30 år sin bortgångna mans länsmanstjänst i Eura (1692-1724) med hjälp från skrivarna, dvs vicelänsmännen. Hon var mycket energisk och företagsam. Hon skötte sin herrgård i över 50 år och dog på Vaanii nästan 100 år gammal.

 

       Hon gifte sig med Jakob Andersson Aejmelaeus #1093, gifta 10.02.1674, född 09.10.1638 i Kumo (son till Anders Jakobsson Äimä (Aejmelaeus) #1819 och Margareta Hansdotter Kietterman #1820), Häradshövding, lagman, död 09.06.1686 i Eura.  Ägde rusthållet Vaanii i Eura. Student i Åbo 1756-57. Var privatelev för Gregorius Arctopolitanus åtminstone i april 1657. Lagläsare i Nedersatakunda domkapitel 1670-79, i Översatakunda 1675-79 och i Vehmais 1675. Vid sidan om allt detta var han underlagman i Vaasapori och häradsdomare i Nedersatakunda efter sin svärsfar, fr o m 30.12.1680.

 

                             Barn:

                    i.     Kristina Jakobsdotter Aejmelaeus #1816.  Efter att ha ärft gården Vaanii av sin farmor sålde hon tillsammans med sin man släktgården, antagligen år 1746, till Kauttua bruks och herrgårs ägare Johan Parmen Timm för 4.600 koppardaler. Lagfart till gården given 27.8.1747.

                    ii.    Anders Jakobsson Aejmelaeus #1817, född 1677, död 1735 i Halikko.  Han fungerade som kaplan i Sagu 1708- och som kyrkoherde i Halikko 1722-.

           122.   iii.   Nils Jakobsson Aejmelaeus #1818 född 10.2.1679.

 

98.  Hedvig Nikolausdotter Lietzén #1087, född före 1660, död 1720 i Upplan Stockholm, Sverige, begravd 12.05.1720 i Stockholms storkyrka, Sverige.  Hennes porträtt hänger på Gripsholms slotts vägg i Gästrummet  nr 222.

 

       Hon gifte sig med Johan (Johannes) d.y. Gezelius #1094, gifta 26.8.1680 i Åbo, född 6.9.1647 i Dorpat, Estland (son till Johan (Johannes) d.ä. Gezelius #1859 och Gertrud Gutheim #1860), Teologie professor, biskop i Åbo, död 10.4.1718 i Uppland, Sverige, begravd 6.6.1718 i Åbo domkyrkas släktgrav.  Han gick i Hedemora skola, där hans farbror Georg Gezelius var rektor. Han blev student från Uppsala 1661 där han studerade 1661-, forsatte i Riga 1663-, i Åbo 1665-, och igen i Uppsala 1667-70. Efter detta studerade han vid flera universitet i Tyskland, Holland, Frankrike och England. Han återvände 1674 till hemtrakterna (förmodligen Åbo). Han blev teologie doktor 1676, Åbo universitets teologie professor 1675-81, superintendent för Ingermanland 1681-89. Han var biskop i Åbo åren 1690-1718 och erhöll Sagu pastorat 1689. Han fortsatte idogt det folkbildningsarbete, som hans far, Johan Gezelius d.ä, påbörjat. Han flydde till Sverige under Stora ofreden, där han dog på sin släktgård i Roslagens Wisbyholm (även namngiven Viggebyholm). Johans och Hedvigs samtliga barn fick 25.11.1719 av drottningen Ulrika Eleonora resolution på adelskap med namnet Olivecreutz. Svensk adlig ätt nr 1901, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 126. Hans porträtt hänger på Gripshols slott, Mariefred.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gezelius #1862, född 1.6.1681, död 12.6.1681.

 

 

                    ii.    Nikolaus Gezelius #1096, född 19.5.1682 i Narva, Estland, död 4.7.1697 i Narva, Estland.

                    iii.   Christina (Kristina) Gezelius #1095, född 1685, död 2.1.1732.

 

                             Hon gifte sig med (1) Erik Losköld #1097, gifta 1704, född 1665, Assessor vid Åbo hovrätt, död 1707.

                             Hon gifte sig med (2) David Lund #1098, gifta 1709, född 1657, Professor, biskop i Wexsjö, död 1729.  Svärfar till biskop Jacobus Serenius i Strängnäs. Han överflyttade till Sverige ca 1711 i samband med den Stora Ofreden och var den sista biskopen i Viborg och fick transport till Växjö 1711.

 

           123.   iv.   Johan (Johannes) Nepos Gezelius #324 född 6.5.1686.

                    v.    Maria Gezelius #435, född 24.3.1690 i Sagu prästgård, död 1735.

 

                             Hon gifte sig med Johan Pettersson Stiernstedt #1865, gifta 1705, född 01.11.1653 i Viborg (son till Petter Thesleff #1866 och Katarina Hansdotter Schmedeman #1867), Landshövding i Åboland, friherre, död 7.2.1722 i Stockholm, Sverige.  Han var auskultant vid hovrätten 1670, Viborgs läns häradshövding 1680, regeringssekreterare i Narva 1694 och Åbo läns landshövding 1716.  Han adlades 3.12.1697 i Sverige med namnet Stiernstedt (tidigare Thessleff) och förlänades titeln friherre 23.5.1719. Han flydde till Sverige under stora ofreden. Svensk friherrlig ätt nr 145.

 

                    vi.   Elisabet Gezelius #1863, död vid födseln.

 

99.  Anna Maria Nikolausdotter Lietzén #1089, född 1660 i Åbo, död 28.3.1734 i Åbo.  Hon var bosatt i Nyenskans i Ingermanland.

 

       Hon gifte sig med (1) Magnus Lundberg #1101, gifta 1686, Prost, teologie lektor.  Han verkade bl a som präst i den forna befästningen och staden Nyenskans i Ingermanland nära St Petersburg samt som teologie lektor i Narva.

 

                             Barn:

           124.   i.     Margareta Lundberg #1893.

 

       Hon gifte sig med (2) Johan Georgii Gezelius #1102, född 1660 i Hedemora, Sverige (son till Georgius (Göran) Gezelius #1894 och Christina Jonasdotter Columba #3134), Teologie doktor, kyrkoherde i Jakobstad, död 1714 i Stockholm, Sverige.  Student och filosofie magister från Uppsala, katedralskolans prorektor 1686 och rektor 1689 i Narva. Pastor i Pedersöre 1692, prost 1704, riksdagsman 1713. Biskopen i Åbo, Johan Gezelius d.ä, var hans farbror.

 

                             Barn:

                    ii.    Hedvig Gezelius #1895.

 

                             Hon gifte sig med Daniel Juslenius #1899, född 10.06.1676 i Virmo (son till Daniel Juslenius #1900 och Barbro Giös #1901), Teologie professor, biskop i Borgå, död 17.7.1752 i Sverige.  Han blev linguarum professor i Åbo 1712, professor i teologi 1727. Han undervisade i teologi vid Åbo Akademi från 1727 och blev biskop i Borgå 1734 och i Skara 1744. Han behandlade Finlands geografi, historia och språk i rudbeckiansk anda, där Finland prisades som ett urgammalt kulturland. Hans finsk-latinsk-svenska ordbok, "Suomalaisen Sana-Lugun Coetus" (1745) var den första i sitt slag. I hans avhandling "Aboa Vetus et Novus" (Åbo förr och nu) söker han rötterna till det finska språket i Babelstornet. Efter att ha flytt till Sverige under Stora nordiska kriget skildrade han där de olyckor som drabbat hans land. Såsom A. Pietilä upplyser i sin biografi över biskopen Daniel Juslenius (I, s. 13) tjänstgjorde denne under ett år 1695-96 som informator i en familj i Kaporje. Ett spår därav kommer till synes i Kaporje härads dombok för 1697, nämligen att Juslenius för 4 daler sålt ett clavicorfium åt Henrik Forsmans son (modern hette Brita Gebhard). Härav framgår att Daniel Juslenius torde ha varit musikalisk.

 

100.  Margareta Nikolausdotter Lietzén #1088, född ca 1661 i Åbo, död 1718 i Åbo.

 

         Hon gifte sig med Petrus (Petter) Hahn #1100, gifta 12.1.1681, född 1650 i Uråsa Småland, Sverige (son till Abraham Hahn #1871), Professor, död 12.12.1718 i Åbo.  Han var född i Småland och hade i likhet med flera av sina landsmän studerat vid Åbo akademi, där han 1672 inskrevs som student. Där anställdes han redan 1675 som biblioteksamanuens och vann därstädes den filosofiska graden 1679. Två år senare befordrad till e. o. professor i filosofiska fakulteten, 1683 utnämndes han till ord. professor i fysik och blev 1690 även universitetsbibliotekarie. Han var professor i narutvetenskap och fysik 1683-1718. Såsom författare utvecklade han en ej obetydlig verksamhet, vars frukter han nedlade i akademiska avhandlingar. Han var synnerligen aktiv och ambitiös. Han skev upptill 125 akademiska avhandlingar om många olika områden, bl a om livssjälen, naturens förökning, syn, hörsel, smak, matsmältning, sömn och vaka, livet i livmodern gråt samt ålderdomens svagheter. Dessas innehåll är ett intyg om, att han var bekant med och hyllade den nya utveckling, inom filosofien och naturvetenskaperna, som vid denna tid gjorde sig gällande.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Hedvig Petrusdotter Hahn #1872, född 1684, död 1742 i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Lars Gabrielsson Tammelin #1874, född 2.5.1669 i Åbo (son till Gabriel Laurentii Tammelinus #1876 och Anna Eriksdotter Pihl #1877), Biskop i Åbo, professor i matematik, död 2.7.1733 i Åbo.  Professor i matematik i Åbo 1699.  Pastor 1706 i Nemas, Finland. Måste flytta under flykten 1713 i Stockholm . Pastor och prost 2.5.1717 i Västerfärnebo, Uppland. 13de biskop 11.12.1728 i Åbo. Biskop 1728-1733 i Åbo. Teologie doktor 23.2.1732. Sönerna står uppräknade i husförhörslängd Västerfärnebo AI:4 (1723-1728) under Prostgården på fol 23.

 

                    ii.    Brita Christina Petrusdotter Hahn #1873, född ca 1685 i Sverige, död 1725.

 

                             Hon gifte sig med Nils Wallerius #1875, gifta 1701, född 1666 i Linköping, Sverige (son till Nils Wallerius #1881 och Rebecka Dahlhem #1882), Medicine professor, död 11.6.1704 i Åbo.

 

101.  Maria Elisabet Nikolausdotter Lietzén #1856, född 1662 i Åbo, död 30.3.1751 i Storkyro.

 

         Hon gifte sig med (1) Johan Lönn #1902, Kaplan i Laihela, död 7.12.1690 i Vasa.

 

        

         Hon gifte sig med (2) Henric Claudii Ahlholm #1903, gifta i Sverige (son till Claudi Ahlholm #1904), Kyrkyherde i Siikajoki, död 1695 i Siikajoki.  Studerat i Uppsala 1669 och i Åbo 1671. Blev kaplan i Pyhäjoki 1679 och den första pastorn i Siikajoki 1694.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Ahlholm #1907, född ca 1690, död 4.1.1691 i Uleåborgs län, Pyhäjoki.

                    ii.    Johan Ahlholm #3254, född 1693, död 1693.

                    iii.   Erikus Ahlholm #1908, född 1694 i Uleåborgs län, Pyhäjoki, död 6.2.1695 i Uleåborgs län, Pyhäjoki.

 

         Hon gifte sig med (3) Israel Erici Alftanus (Alftan) #1822, gifta 9.1.1698 i Uleåborgs län, Pyhäjoki, född 1632 i Tövsala (son till Ericus Erici #1905 och Helena "Elin" Mårtensdotter Brenner #1906), Kyrkoherde i Storkyro, död 1712 i Storkyro.  Han var fosterbarn till prosten i Jakobstad Erik Forteliusa (Bothneiensis). Student i Åbo 1651 och vicepräst i Tövsala (fi Taivassalo) 1658 då han blev Nylands och Tavastlands kavalleriregementets pastor. Kyrkoherde i Storkyro fr o m 1672. Opponent 1680 i prästskolan. Han ägde Salmittu rusthåll i Tövsala, vilket han 6.6.1671 bytte till Kurjala rusthåll, också i Tövsala och som ägdes av fröken Beata Magdalena Wittenberg. Kurjala rusthåll sålde han 18.7.1683 till ägaren av Tammisto rusthåll i Vehmais, Erik Persson, för 600 daler. Han donerade till Storkyros gamla kyrka en minnestavla över de döda, som fortfarande finns ovanom sakristian.

 

102.  Carl Nikolausson von Lietzén #1090, född 1663 i Åbo, Lagman, assessor, död 5.4.1721 i Halland, Sverige.  Åbo hovrätts auskultant 1685, advokat 1686, vicenotarie 1688, krigsdomare 1689, Hallands häradshövding 1690, Göta hovrätts assessor 1704, lagman i Ystads län 25.6.1719. Blev adlad 1719 och introducerades 1720 med namnet von Lietzén. Hans vapensigill var lik den som hans far hade använt. Dog sonlös och därmed utgick hans adliga ätt med honom på svärdsidan. Hans samtliga barn fingo 1719 av drottning Ulrika Eleonora resolution på adelskap. Svensk adlig ätt nr 1621.

 

         Han gifte sig med Engel Strömner #1103, gifta 19.08.1700, född 27.10.1667 i Sverige (dotter till Anders Strömner #1104 och Brita Grönling #1105), död 04.05.1730 i Risa Örså, Sverige.  Svensk adlig ätt nr 1167.

 

                             Barn:

           125.   i.     Margareta von Lietzén #1909 född 1703.

                    ii.    Hedvig von Lietzén #1910, född 11.11.1706 i Jönköping, Sverige.

                    iii.   Ingrid Elisabet von Lietzén #1911, döpt 24.8.1708 i Jönköping, Sverige, död 1738.

 

                             Hon gifte sig med Alexander Pereswetoff-Morath #2758, gifta 31.8.1736 på Risa i Örså sk, Sverige, född 26.8.1691 i Ingermanland, Ryssland, Major, död 7.8.1761.  Svensk adlig ätt nr 559.

 

                    iv.   Hedvig Charlotta von Lietzén #1912, född 13.1.1712 i Sverige, död 15.3.1752 i Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Carl Gustaf Pereswetoff-Morath #1917, gifta 11.8.1736, född 19.3.1696, Överstelöjtnant, död 2.10.1773.  Svensk adlig ätt nr 559.

 

103.  Sara Nikolausdotter Lietzén #1091, död 1745.

 

         Hon gifte sig med (1) Gudmund Höök #1106, gifta 17.9.1689, född ca 1640 (son till Tore Nilsson #1918), Räntmästare vid Åbo akademi, död 22.2.1695 i Åbo.

 

        

         Hon gifte sig med (2) Simon Johansson Tolpo #1107, gifta 7.1.1698, född 9.10.1652 i Åbo (son till Johan Ericsson Tolpo #1890 och Catharina Eschilli Ruskiapää #1891), Teologie professor, död 5.7.1711 i Nådendal.  Student 1666, filosofie kandidat och medhjälpare på Åbo akademis  filosofiska institution 1657, magister 1677, präst i Nådendal 1711-, Åbo akademis professor, först  i logik och metafysik 1679-, sedan i teologi 1700-.

 

                             Barn:

           126.   i.     Nils Simonii Tolpo #1919 född 1.12.1698.

                    ii.    Karl Tolpo #1920, Styckjunkare vid Fredrikshamn artilleri, död 1741 i Fredrikshamn.

                    iii.   Anna Katarina Tolpo #1921, död i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Pehr Lagerstedt #1927, Artillerikapten i Stockholm.

 

           127.   iv.   Katarina Tolpo #4754.

 

104.  Arvid Lietzén #1110, född ca 1660, Akademiräntemästare, död 1708 i Åbo.  Kommissarie, regementsskrivare. Han blev akademiräntemästare fr o m 1695 efter kusinens man, Gudmund Höök.

 

         Han gifte sig med Sara Walstenius #1111, gifta 17.11.1687 i Åbo (dotter till Jakob Walstenius #1112 och Elisabet Aronsdotter Klöfversköld #1113), begravd 5.5.1692.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Magdalena Lietzén #1115, död efter 1781.

                    ii.    Maria Elisabet Lietzén #1114, född 1686 i Åbo, död 1756.

 

                             Hon gifte sig med Johan Haberman #1118, född 1686, Prost, död 1756.

 

                    iii.   N.N. Lietzén #1117, född före 1692, död 1696.

                    iv.   N.N. Lietzén #1116, född före 1692, död 1731.

 

105.  Arvid Zachariasson Lietzén #1004, född 1671 i Åbo, Borgare, skeppare, vicehäradshövding, död ca 1743 i Kiikala.  Verksam som borgare och skeppare i Åbo. Arrendator 1709 av Järvenpää Huru i Lojo Nummis. Landsfiskal från 1715 och häradshövding i Raseborgs domsaga under ryska tiden. Köpte 1722 Simola rusthåll i Kiikala. Han anklagades 1790 av prosten Johan Lenneberg i Lojo bl a för att 1) ha beljugit honom inför furst Galitzin att ej hava velat erlägga kontribution, 2) ha hyst Sissar hos sig, 3) ha lockat en rysk läkare från ryska armén och gift bort honom med en finsk hustru, varvid hela svenska partiet varit närvarande, samt fört honom till Stockholm, 4) stjälandes fört salt och allehanda kunskap till Stockholm osv ... Lietzén kunde försvara sig mot alla beskyllningar, mot punkt 2 särskilt, genom att framvisa ett karakteristiskt, sig av en viss "Matts Hålmgren Gitzisselkors" tillskrivet hotelsebrev "datum unde d. 26 juli 1714", samt frikändes h o h.

 

         Han gifte sig med Maria Miltopaeus #1005, gifta 18.04.1696 i Åbo, född 1674 (dotter till Johan Miltopaeus #1119 och Elisabet Lorentzdotter Gerdt #4553), begravd 9.6.1754 i Kiikala.

 

                             Barn:

           128.   i.     Johan Arvidsson Lietzén #1008 född 27.7.1697.

           129.   ii.    Arvid Arvidsson Lietzén #1010 född 1700.

           130.   iii.   Nicolaus (Nils) Arvidsson Lietzén #1009 född 25.7.1704.

                    iv.   Hedvig Arvidsson Lietzén #1011, född 1708 i Åbo.

           131.   v.    Gabriel Arvidsson Lietzén #943 född 10.4.1710.

 

106.  Anders Persson Utter #3751, född 10.11.1592, Överstelöjtnant, kommendant, död 11.11.1640 i Kolstad, Sverige.  Han ägde Navsta, Hult, Utterberg och Kolstad, blev major 1629, överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1930 och adlades 1632. Vid konung Gustaf II Adolfs begravning 1634 var han härold. 1635 utnämndes han till kommendant på Buxtehude i Bremen.  Han hade tre söner som dog före honom.

 

         Han gifte sig med (1) Hebla Larsdotter Creutz #3756, gifta 1626 (dotter till Lars Mårtensson Creutz #4075 och Margareta Arvidsdotter Wildeman #4076), död 1629.

 

                             Barn:

                    i.     Peter Utter #4080, född 1627, död 1627.

                    ii.    Lars Utter #4081, född 30.6.1629 i Elbing, Sverige.  Han dog som ung, före sin fader.

 

         Han gifte sig med (2) Beata Gyllencreutz #4077, född 4.7.1613 i Östra Ryd, Sverige (dotter till Tyge Larsson Gyllencreutz #4078 och Brita Alfsdotter Ikorn #4079), död 1638.

 

                             Barn:

                    iii.   Peter Utter #4082, född 1632, död 3.9.1637.

 

107.  Katarina (Karin) Persdotter Utter #3748, född 9.3.1598 i Uttersberg, Sverige, död 28.10.1677 i Söderköping, Sverige.

 

         Hon gifte sig med (1) Henrik Kruse #3754.

 

                             Barn:

                    i.     Helena M Kruse #4069.

 

                             Hon gifte sig med Herman Wibling #4070, gifta 1635 i Norrköping, Sverige (son till N.N. Wibling #4074), Borgmästare i Söderköping, död 7.1.1668 i Söderköping, Sverige.

 

 

        

         Hon gifte sig med (2) Henrik Eriksson #4068, Tullnär i Kalmar.

 

        

         Hon gifte sig med (3) Arvid Larsson #3753, Borgmästare i Söderköping, död 1647.

 

                             Barn:

                    ii.    Ingeborg Arvidsdotter Utter #4071.

 

                             Hon gifte sig med Joachim Wibling #4073, gifta 1645 (son till N.N. Wibling #4074).

 

                    iii.   Lars Arvidsson Utter #4072.

 

108.  Helena Persdotter Utter #3749, född 22.6.1603 i Falun, Sverige, död 1641.

 

         Hon gifte sig med Henrik Mårtensson Teet #3759, gifta 1624 i Falun, Sverige, född ca 1590 i Pärnå Tetom, Överborgmästare, assessor, död 1657 i Falun, Sverige.  Han var domhavande i Uppsala, åtminstone redan 1620, härdshövding i Dalarna 1623, assessor i Åbo hovrätt 1630, konfirm. Fullm. 1632, tillika underlagman i Karelen 1635-38 och bergmästare i Finland 1638. År 1640 blev han överborgmästare och burgreve i Falun, 1641 assessor i bergskollegiet. Han utgick ur bergskollegiets stat år 1651. Adlades år 1652 under namnet Teet, dog 1657 i Falun och ligger begraven i Falu kyrka.

 

                             Barn:

                    i.     Petrus Teet #3940, född 1625.  Student i Åbo 1640, Uppsala 1642, Leiden 1648. Han dog som ung.

                    ii.    Helena Teet #3763, född ca 1627, död 22.3.1658 i Falun, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Anton Trotzig #3765, gifta 1647.

 

           132.   iii.   Margareta Teet #3764 född 22.6.1628.

                    iv.   Johannes Teet #3941, född 1630.  Student i Åbo 1640, Uppsala 1642, Leiden 1648. Respondent i Uppsala 1647 (examen). Han dog som ung.

           133.   v.    Anders Teet #3942 född 1637.

                    vi.   Mårten Teet #3943.

 

109.  Johan Jakob Persson Utter #3752, född 1605, Ståthållare på Arensburg på Ösel, död 10.8.1654.  Menig vid greve von Manstelds regemente 1623. Var 1626 fänrik vid Åbo läns regemente. Kapten vid Upplands regemente 1629 och vid Västmanlands regemente 1631. Kapten vid Upplands regemente 1633. Regementskvartermästare 1636 [6]. Adlad s. å. 3/9 och introducerad på sin broders adl. nummer s. å. Major vid Upplands regemente 1637. Överstelöjtnant därst. 1645, s.å. blev adelskapet stadfäst. Han blev en gång fången och spolierad av polackerna, ur vilken fångenskap han hemkom 1632. Förordnades

         1645 att kommendera krigsfolket i Värmland och vid dess gränser. Han fick 1641 i förläning på Norrköpings besluts villkor och köpte 1646 Hornö i Vallby socken, Uppsala län, som tidigare varit förlänat till hans svärfader Baltzar Lamb, och som av honom gjordes till säteri före 1648.

 

         Han gifte sig med (1) Violetta Lamp #3757, gifta 21.8.1632, född 1615 i Erbrodd, Skottland, död 25.7.1646.

 

                             Barn:

                    i.     Baltzar Utter #4085, död 19.10.1635.

                    ii.    Peter Utter #4086, född 1638, Major, död 1694.

                    iii.   Helena Utter #4087, död 1683.  Hon gifte sig med sin styvmoders broder.

 

                             Hon gifte sig med Anders Oxe #4097, gifta 1653, Fänrik, död 1689.

 

                    iv.   Gresilia Utter #4088, död 16.4.1640.

                    v.    Baltzar Utter #4089, död 16.4.1640.

                    vi.   Beata Utter #4090, död 28.8.1641.

                    vii.  Margareta Utter #4091, död 14.4.1645.

                    viii. Sara Utter #4092, död 18.8.1645.

                    ix.   N.N. Utter #4093, död 25.7.1646.

 

         Han gifte sig med (2) Carin Oxe #3758, gifta 5.9.1647 i Bred, Sverige (dotter till Christoffer Andersson Oxe #4083 och Brita Torstensdotter Stålhandske #4084), död 1676 i Kolstad, Sverige.

 

                             Barn:

                    x.    Brita Utter #4094, död 20.7.1732 i Loviseberg (Anderstorp), Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Volmar Schildt #4098, gifta 5.5.1676, Kapten.  Svensk adlig ätt nr 282.

 

                    xi.   Catharina Maria Utter #4095, död 1694.

 

                             Hon gifte sig med Carl Silfversparre #4099, gifta 8.11.1676, Överstelöjtnant, död 1692.  Svensk adlig ätt nr 99.

 

                    xii.  Johan Utter #4096, Kapten, död 17.7.1696.  Student i Uppsala 1661. Kapten 1685.

 

                             Han gifte sig med (1) Metta Crusebjörn #4100, gifta 19.1.1676 (dotter till Jesper Crusebjörn #4101 och Anna Ribbing #4102).

                             Han gifte sig med (2) Elisabet Körning #4103 (dotter till Carl Körning #4104 och Elisabet Crusebjörn #4105), död 1719.

 

110.  Gustaf Bosin #5126, död 4.12.1676 i Lund, Sverige.

 

         Han gifte sig med Anna Catharina Grothusen #5127 (dotter till Henrik Grothusen #5128 och Brita Sabelhierta #5129).  Hon fick 1685 livstids frälse på Pirlax, som undergått reduktion, och efter vilken arvskifte förrättades 1699.

 

                             Barn:

           134.   i.     Anna Christina Bosin #5048.

                    ii.    Gustaf Fredrik Bosin #6551, född ca. 1674, Mantalskommissarie, död 1740 i Janakkala.

           135.   iii.   Brita Katarina Bosin #5122 född 16.06.1676.

 

111.  Erik Bosin #5132, född 6.1.1654, Lagman, död 28.4.1715.

 

         Han gifte sig med Margareta Rosendal #6560, gifta 1677 (dotter till Erik Andersson Rosendal #6561 och Margareta Bryggert #6562), död 12.5.1715 i Umeå, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Helena Bosin #6563, begravd 30.12.1677 i Lojo.

                    ii.    Maria Christina Bosin #6564, född 1677 på Kokkola i Hauho, död 31.10.1736 på Kokkola i Hauho.

 

                             Hon gifte sig med Erik Tigerstedt #6565, född 20.3.1670 i Åbo, Assessor, död 6.7.1736 i Hauho.

 

                    iii.   Erik Johan Bosin #6566, född ca. 1679, Mantalskommissarie, död 31.3.1747 i Hauho.

 

                             Han gifte sig med Anna Kristina Ehrenadler #6597, gifta 1738, död 1767.

 

                    iv.   Elsa Bosin #6567, död 1715.

 

                             Hon gifte sig med Fromhold von Essen af Zellie #6568, Överstelöjtnant, död 1722.  Svensk adlig ätt nr. 723.

 

                    v.    Margareta Bosin #6569, född 1686, död 21.7.1737 i Kimito.

 

                             Hon gifte sig med Claes Jägerskiöld #6570, född 5.2.1670 i Stockholm, Sverige, Hovrättsråd, död 14.2.1744 i Åbo.  Svensk adlig ätt nr. 1100.

 

                    vi.   Helena Sofia Bosin #6571, född 17.10.1689, död 8.1.1759 på Veiby rusthåll i Lojo.

 

                             Hon gifte sig med Johan Arckenholtz #6572, död 31.5.1729.

 

                    vii.  Paul Bosin #6573, född 1691, Löjtnant, död 1741.

                    viii. Hebla Florentina Bosin #6574.

 

                             Hon gifte sig med Abraham Fontell #6575, född 1690 i Kimito, Kapten, död 27.8.1748.

 

                    ix.   Hedvig Catharina Bosin #6576.

 

                             Hon gifte sig med Carl Diedricsson Nordberg #6577, Kommissarie, sekreterare.

 

                    x.    Fredrik Bosin #6578, Rustmästare, död 21.1.1714 i Solikamsk, Ryssland.  Han tjänstgjorde vid Tavastehus läns infanteriregemente. Furir vid Tavastehus läns infanteriregemente 1703. Sekundkornett vid Åbo läns kavalleriregemente. Fången 1709 vid Perevolotjna. Ihjälslagen av ryssarna under fångenskapen i Solikamsk 1714. Ogift.

 

112.  Helena von Berg #5052 (Visa äktenskap som ska numreras 86.)

        

113.  Carl Gustaf Sabelhierta #5047, född 21.3.1670, Kapten, död 6.9.1701 i Rapin, Kuurinmaa.

 

         Han gifte sig med Anna Christina Bosin #5048, gifta 1695 (dotter till Gustaf Bosin #5126 och Anna Catharina Grothusen #5127), död ca. 1723.

 

                             Barn:

           136.   i.     Hedvig (eller Helena) Christina Sabelhierta #5044 född 1692.

 

114.  Anna Catharina Grothusen #5127 (Visa äktenskap som ska numreras 110.)

        

115.  Herman Fleming af Liebelitz #3660, född 25.1.1734 i Åbo, Hovjunkare, friherre, död 4.3.1789 i Åbo.  Han sägs ha varit det sista riktigt rika Flemingen och levde ett glansfullt liv på Villnäs. Han nyinredde slottet, men pga stora skulder var arvingarna efter Herman tvungna att sälja Villnäs 1791. Student i Åbo 1749, auskultant i Åbo  hovrätt 1751; avsked. Ägnade sig åt jordbuk. Intresserad av frimurerisk verksamhet (II).

 

         Han gifte sig med (1) Sara Maria Gyllenborg #4240, gifta 27.5.1756, född 16.5.1733 (dotter till Fredrik Gyllenborg #4241 och Elisabeth Stierncrona #4242), Grevinna, död 13.8.1757.

 

        

         Han gifte sig med (2) Anna Sofia Rehbinder #4243, gifta 24.12.1758 i Villnäs, född 16.4.1740 (dotter till Gustav Reinhold Rehbinder #4244 och Beata Charlotta Lode #4245), Friherrinna, död 6.9.1776 i Villnäs.

 

                             Barn:

                    i.     Klas Fleming af Liebelitz #4249, född 10.10.1759 i Villnäs, Friherre, död 18.6.1815 i Sao Paulo, Brasilien.  Student i Åbo 1774, auskultant i Åbo hovrätt 1776; vice notarie. Intresserad av frimurerisk verksamhet (III).

 

                             Han gifte sig med Ulrika Sofia Jägerhorn #4250, gifta 7.12.1790 i Loimijoki, född 13.12.1758 (dotter till Reinhold Johan Jägerhorn #4251 och Hedvig Eleonora von Willebrand #4252), död 22.11.1791 i Loimijoki.

 

           137.   ii.    Herman Fleming af Liebelitz #3111 född 1763.

                    iii.   Katarina Sofia Fleming af Liebelitz #4253, född 25.12.1769 i Villnäs, Friherrinna, död 10.4.1823 i Tavastehus.

 

                             Hon gifte sig med Johan Henrik Munck af Fulkila #4254, gifta 2.8.1792 i Villnäs, född 2.2.1748 i St Michel (son till Anders Erik Munck af Fulkila #4255 och Hedvig Juliana Wright #4256), Landshövding, död 16.9.1817 i Janakkala.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (VI).

 

        

         Han gifte sig med (3) Sofia Albertina Carpelan #4246, gifta 16.3.1777 i Masku, född 27.12.1753 i Halikko (dotter till Maximilian Carpelan #4247 och Helena Eleonora Lilliegren #4248), död 15.12.1789 i Åbo.

 

116.  Johan Casimir Fleming af Liebelitz #3688.

 

         Han gifte sig med Florentina Henriette Hamilton #3691.

 

                             Barn:

                    i.     Georg (Göran) Fleming af Liebelitz #3692.

                    ii.    Klas Adolf Fleming af Liebelitz #3693, född 24.4.1771 i Lydinge Uppland, Sverige, Statsman, lärd, död 12.5.1831.  Han var tidigt anställd vid Gustaf IV Adolfs hov och snart hedrad med monarkens personliga förtroende, han användes till åtskilliga ceremonibeskickningar och åtföljde även Gustaf Adolf på hans ryktbara friareresa till S:t Petersburg 1796. Då

                             överläggning här uppstod, huruvida konungen kunde giva efter för kejsarinnans fordran, att hennes sondotter såsom svensk drottning skulle få behålla sin religion och hava sitt eget kapell i Stockholm, var han den ende, som delade konungens tvekan och åberopade såsom skäl härför landets lagar. 1799 invaldes han Svenska akademien, inom vilket samfund han väsentligt

                             bidrog att öppna tillträdet för den nya skolan. I det egentliga statslivet inträdde han först under riksdagen 1809 såsom ordförande i stats- och sedan i konstitutionsutskottet. Vid följande årets riksdag i Örebro blev han landtmarskalk och kort därefter ledamot av statsrådet, vilket ämbete han innehade till 1824, då han av sjuklighet nödgades nedlägga detsamma. En gång inkommen på statsmannabanan, tillföllo honom alla de utmärkelser, svensk konung kan tilldela en undersåte. Han blev 1810 serafimerriddare, 1814 en av rikets herrar, 1818 upphöjd i grevligt stånd, 1824 riksmarskalk, president i kammarrätten m. m., för övrigt hedersledamot av nästan alla svenska vittra och lärda samfund samt medlem av ett stort antal utländska sådana.

                             Av naturen utrustad med klart huvud, en ädel gestalt, ett fint, nästan skönt ansikte och ett synnerligt välklingande talorgan, förenade han med dessa naturgåvor världsmannens fina belevenhet och en ovanlig fond av kunskaper. Hans ytterst dyrbara boksamling överlämnades efter hans död, enligt hans testamente, till universitetsbiblioteket i Uppsala, med särskild föreskrift att de historiska skrifterna, som omfattade nästan allt, som då fanns utkommet i och om Sveriges hävder, skulle ställas till omedelbart begagnande åt universitetets lärare i denna disciplin.

 

117.  Catharina Agneta Fleming af Liebelitz #5283, född 1719 i Stockholm, Friherrinna, död 1747.

 

         Hon gifte sig med Otto Vilhelm Lode #5284, Överstelöjtnant.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Herman Lode #5285, född 12.1.1739 i Åminne (Haliko), Landshövding i Kymmene, kapten, död 2.4.1810 i Åbo.

 

                             Han gifte sig med Johanna Margareta Sandin #5286, gifta 20.9.1770 i St Marie, född 24.2.1748 i Philadelphia, USA (dotter till Johan Sandin #5287 och Anna Margareta Sjöman #5288), död 11.4.1833 i Åbo.

 

118.  Casper Johan Boije af Gennäs #4812, född 1.3.1723, Överstelöjtnant vid Savolaks fotjägarekår, död 1782.

 

         Han gifte sig med Catharina Charlotta Ehrenstolpe #4813, gifta 5.4.1753, född 1730 (dotter till Fredrik Ehrenstolpe #4814 och Eva Elisabet Uggla #4815), död 20.12.1799 i Borgå Haikko.

 

                             Barn:

           138.   i.     Anders Erik Boije af Gennäs #4809.

 

119.  Bengt Axel Boije af Gennäs #5610, född 5.3.1734 på Sjöstorps kungsgård i Ödeshög, Sverige, Kapten och regementskvartermästare, död 22.9.1808 på Lahdentaka.

 

         Han gifte sig med Ulrika Christina Taube #5611, gifta 31.5.1781 på Hermansaari i Lokalaks socken, född 28.3.1757 i Helsinge, död 31.1.1831 på Lahdentaka.

 

                             Barn:

           139.   i.     Gustaf Reinhold Boije af Gennäs #5608 född 8.7.1784.

 

 

Tolfte generationen

 

120.  Nils von Pfaler #5015, född 1686, död 1748.

 

         Han gifte sig med Anna de la Motte #5016.

 

                             Barn:

           140.   i.     Kristina von Pfaler #5017.

 

121.  Anna Göransdotter #3717, född 1640.  Bosatt i Ängö, Vårdö sn. Vid tinget den 2 nov 1677 har hon som biträde sin fader, "välaktad Göran Jakobsson i Bastö", när hon tvistade med avlidne makens bror Abraham Jönsson om hemmanet i Ängö. Förlikningen blev att hennes två äldsta söner skulle stanna hos Abraham i Ängö, medan den yngste, Göran, 3 år gammal, skulle följa med modern till Bastö "dit hon nu efter skett avtal ärnar sig begiva". Anna Göransdotter återvände senare till Ängö, där hennes andra make var skriven som bonde 1688 och 1691. (OA) Anna Göransdotter bodde på gården ännu 1697, skriven som "mor" hos sonen Jöns Andersson.

 

         Hon gifte sig med Anders Jönsson #3718, född 1640, Bonde på Ängö i Vårdö, död 1676 i Vårdö Ängö.  Enligt 1661 års jordebok brukade åbon på Ängö också Timmerö, en liten holme som räntade 8 mark smör. Numera har landhöjningen gjort att den är förbunden med Ängö. Traditionen förtäljer att Ängöborna fick holmen för en filbunke av drottning Kristina. Hon ska ha vid något tillfälle varit ombord på ett fartyg som ankrade upp i Ängösund, varvid husmor på gården i Ängö bjöd på filbunke. Drottningen tyckte att den smakade så väl att hon gav dem Timmerö. Den här historien har berättats för Ole Andersson i Vargata av flera personer i den gamla generationen på Ängö, exempelvis Alarik och Verner Häggblom.

 

                             Barn:

           141.   i.     Jöns Andersson #3719 född 1669.

 

122.  Nils Jakobsson Aejmelaeus #1818, född 10.2.1679 i Eura, Kyrkoherde i Storkyro, död 15.2.1750 i Storkyro.  Hade totalt 13 barn.

 

         Han gifte sig med Hedvig Israelsdotter Alftanus #1821, gifta 1712, född 2.2.1694 i Storkyro (dotter till Israel Erici Alftanus (Alftan) #1822 och Susanna Filipsdotter Ekman (Eichman) #1823), död 27.2.1782 i Storkyro.

 

                             Barn:

                    i.     Jakob Nilsson Aejmelaeus #1825, född 1712, död 15.7.1725 i Storkyro.

                    ii.    Clara Maria Nilsdotter Aejmelaeus #1826, född 6.4.1716 i Säterbo, Sverige, död 30.12.1772 i Lappo.

 

                             Hon gifte sig med (1) Lars Stenbäck #3256, gifta 29.12.1739, Filosofie magister, död 1742 i Stockholm, Sverige.  Hemma från Österbotten. Bleb filosofie magister 1735, presiderade för en disputation "De Mysteriis Naturae" 1736, utnämndes till collector i Åbo skola 1738 och till conrector 1740.

                             Hon gifte sig med (2) Erland Petter Törn #3257, gifta 1744, Postinspectir i Wasa, död 1765 i Nykarleby.  Hemma från Falun, Sverige.

                             Hon gifte sig med (3) Isaac Lithovius #3258, gifta 1766, Pastor i Lappo.

 

           142.   iii.   Johan Nilsson Aejmelaeus #1827 född 10.3.1718.

                    iv.   Hedvig Nilsdotter Aejmelaeus #3259, född ca 1720.

 

                             Hon gifte sig med Nils Pernerus #3260, gifta 22.6.1738, född 1710 i Pernå Kelviå (son till Nils Ericsson #1824 och Malin Johansdotter #3261), Kaplan i Uleåborg, död 13.1.1743.  Han blev "collega inferior" i Wasa skola 1735, prästvigd 1737, "collega superior" 1738 och kaplan i Uleåborg 1740.

 

           143.   v.    Nils Nilsson Aejmelaeus #1834 född 22.2.1722.

                    vi.   Israel Nilsson Aejmelaeus #1845, född 17.2.1724 i Storkyro, död 10.5.1776 i Muhos.

                    vii.  Susanna Nilsdotter Aejmelaeus #1846, född 24.8.1725.

                    viii. Margareta Elisabeth Nilsdotter Aejmelaeus #1847, född 1.3.1727 i Storkyro, död som barn.

                    ix.   Gustaf Nilsson Aejmelaeus #1848, född 4.6.1732 i Storkyro, död i som barn.

                    x.    Carl Nilsson Aejmelaeus #1849, född 31.12.1734 i Storkyro, död 27.11.1760 i Kokkola.

                    xi.   Henrik Reinhold Nilsson Aejmelaeus #1850, född 19.10.1736 i Storkyro, död 28.11.1800 i Lochteå.

 

123.  Johan (Johannes) Nepos Gezelius #324, född 6.5.1686 i Narva, Estland, Teologie doktor, biskop i Borgå, död 18.5.1733 i Borgå, begravd i sedermera i Åbo familjegraven.  Han var professor i gudslära i Åbo, biskop i Borgå 1721-1733.  Student i Åbo 1699, filosofie magister 1704, prästvigd 1711 då han erhöll Sagu pastorat efter sin far. Han försökte på allt sätt upphjälpa sitt under kriget förfallna stift, så till kristendomskunskapens utbredande som sedernas förbättring. Han gjorde 1100 mils visitationsresor i stiftet och invigde 1726 gymnasium i Borgå. Han adlades 1719 med bibehållet namn, men tog ej introduktion.

 

         Han gifte sig med Helena Arnell #1864, gifta 25.10.1720 i Stockholm, Sverige, född 1697 i Stockholm, Sverige (dotter till Jonas Lauréntii Arnell #2789 och Helena Adlerberg #2790), död 1.8.1751 i Borgå.  Svensk adlig ätt nr 1885. Henne styvfar var Stockholms handelsborgmästare Axel Aulaevill. Hon var konstärinna med protträttmålning som särskild hobby. Hon anses som en av Finlands första kvinnliga konstnärinnor och har målat bl.a  Carl Olderman Cronstedt (olja på duk).

 

                             Barn:

           144.   i.     Johan Olivecreutz #1892 född 17.10.1721.

                    ii.    Jonas Gezelius #5841, född 1723, död 1724.

 

124.  Margareta Lundberg #1893, död juli 1736.  Hon var bosatt i Tuna, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Peter (Petrus) Tigerstedt #1896, född 4.8.1672 i Åbo (son till Erik Fahlander #2787 och Kristina Wallenstierna #2788), Kyrkoherde i Tuna, död 14.12.1742 i Tuna, Sverige.

 

                             Barn:

           145.   i.     Hedvig Tigerstedt #1898 född 30.12.1710.

 

125.  Margareta von Lietzén #1909, född 1703 i Ystad, Sverige, död 26.12.1758 i Sverige.

 

         Hon gifte sig med Vilhelm Kuylenstierna #1913, gifta 1723, född 1693, Kapten, livdrabant, död 1749 i Åbo, begravd 13.12.1749 i Åbo.  Ägde herrgård i Sagu. Släkten fortlever ännu i dag i Sverige. Kuylenstierna är Flandrisk släkt och hette förut van Cuyl. Adlad 1693.  Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1697. Vilhelms släktband till denna svenska adliga ätt framgår av ättens stamtavla såsom den har publicerats av Svenska Riddarhusdirektionen 2002.  Svensk adlig ätt nr 1304.

 

                             Barn:

                    i.     Samuel Kuylenstierna #1914, född 11.7.1733 i Sagu Lautkangar.

                    ii.    Otto Samuel Kuylenstierna #1915, född 24.8.1737 i Sagu Lautkangar.

                    iii.   Maria Kuylenstierna #1916, född 7.12.1740 i Sagu Lautkangar.

 

126.  Nils Simonii Tolpo #1919, född 1.12.1698 i Åbo, Kyrkoherde, prost i Kymmene, död 23.10.1757 i Kokemäki.  Åbo läns regementspastor.

 

         Han gifte sig med Anna Kristina Gråå #1922, gifta 1724 (dotter till Mårten Johannis Gråå #1923 och Katarina Tolpo #1924), död 1764.

 

                             Barn:

           146.   i.     Mårten Tolpo #4601 född 30.9.1726.

           147.   ii.    Anna Fredrika Nilsdotter Tolpo #1925 född 27.8.1727.

                    iii.   Nils Tolpo #4602, född 21.12.1728 i Virmo, Häradsdomare, död 3.11.1761 i Åminne.

 

                             Han gifte sig med Kristina Elisabet Freidenfelt #4614, gifta 1761.

 

           148.   iv.   Sara Katarina Tolpo #4671.

           149.   v.    Hedvig Kristina Tolpo #4734.

                    vi.   Maria Elisabet Tolpo #4735, död 1767.

 

                             Hon gifte sig med Jonas Gustaf Mennander #4747, gifta 1763, född 2.3.1729 i Pirkkala, Kyrkoherde i Urjala, död 25.8.1777 i Urjala.

 

127.  Katarina Tolpo #4754, död 1726.

 

         Hon gifte sig med Henrik Justander #4755, gifta 1704, född 30.6.1676 i Virmo (son till Erik Justander #4756 och Maria Hartman #4757), Länsprost, död 20.5.1749 i Lempää.

 

                             Barn:

           150.   i.     Simon Justander #4759 född 5.6.1710.

                    ii.    Henrik Justander #4760.

           151.   iii.   Johan Justander #4761 född 27.11.1713.

           152.   iv.   Justina Katarina Justander #4762.

           153.   v.    Erik Justander #4763.

           154.   vi.   Anna Magdalena Justander #4783.

 

128.  Johan Arvidsson Lietzén #1008, född 27.7.1697, Länsman i Lojo, död 27.2.1783 i Bjärnå.  Verkade som länsman i Lojo under det ryska väldet. Köpte 1729 ett rusthållet Fredriksberg i Laukka by av Bjärnå socken.

 

         Han gifte sig med (1) Christina Hagman #1015, gifta 1722, född 9.9.1697 i Lojo Haga, död 1.4.1764 i Bjärnå Laukka.  Troligen dotter till kronobefallningsmannen Elias Backman.

 

                             Barn:

           155.   i.     Arvid Johansson Lietzén #1016 född 17.4.1722.

                    ii.    Erik Johansson Lietzén #1957, född 1723 i Lojo, död 21.5.1723 i Lojo.

                    iii.   Erik Johansson Lietzén #1958, född 26.2.1724 i Lojo, död 21.5.1724 i Lojo.

                    iv.   Kristina Johansdotter Lietzén #1017, född 13.4.1725 i Lojo, död 21.4.1776 i Finby.

 

                             Hon gifte sig med Johan Bergroth #1949, gifta 25.10.1750, född 25.2.1722 i Finby Hästö, Rusthållare på Finby Hästö, död 9.1.1777 i Finby Hästö.

 

           156.   v.    Margareta Johansdotter Lietzén #1020 född 1.2.1728.

                    vi.   Johan Johansson Lietzén #1019, född 27.7.1729 i Bjärnå, död 23.8.1801 i Finby.

 

                             Han gifte sig med (1) Brita Henriksdotter #1951, född 1742 i Bjärnå.

                             Han gifte sig med (2) Kristina Stigelia #1952, gifta 14.10.1773, född 6.7.1754 i Bjärnå.

 

           157.   vii.  Nils Johansson Lietzén #1021 född 1.11.1732.

                    viii. Benjamin Johansson Lietzén #1022, född 15.12.1733 i Bjärnå, död 24.10.1807 i Finby.

 

                             Han gifte sig med Helena Henricsdotter #1954, född 20.11.1746 i Finby, död 25.4.1784 i Finby.

 

                    ix.   Karl Johansson Lietzén #1023, född 1736 i Bjärnå, död 22.9.1785 i Uskela.  Flyttade till Uskela Willilä.

 

                             Han gifte sig med Katarina Jakobsdotter #1955, född 19.10.1741 i Uskela.

 

                    x.    Maria Johansdotter Lietzén #1959, född 17.1.1738 i Bjärnå, död 21.2.1743 i Bjärnå.

                    xi.   Hedvig Johansdotter Lietzén #1024, född 18.8.1741 i Bjärnå, död 5.6.1790 i Nummis.

 

                             Hon gifte sig med Johan Gabrielsson Salin #1956, gifta 20.9.1763 i Bjärnå, född 22.2.1725 i Nummis (son till Gabriel Salin #4236 och Elsa Nilsdotter Brenner #4237), Rusthållare, död 1.5.1797 i Nummis.

 

                    xii.  Jakob Johansson Lietzén #1960, född 4.2.1744 i Bjärnå, död 4.4.1744 i Bjärnå.

                    xiii. Isak Johansson Lietzén #1961, född 24.6.1745 i Bjärnå.

                    xiv. Sigfrid Johansson Lietzén #1018.

                    xv.  Matts Johansson Lietzén #1025.

 

         Han gifte sig med (2) Maria Johansdotter #1947.

 

                             Barn:

                    xvi. Erik Johansson Lietzén #1962, född 28.1.1765 i Bjärnå, död 26.6.1811 i Bjärnå Mussaari.

 

                             Han gifte sig med Anna Annasdotter #1963, född 4.8.1763 i Bjärnå Löfäng.

 

 

        

         Han gifte sig med (3) Kristina Mickelsdotter #1948, född 1.1.1742.

 

                             Barn:

           158.   xvii.       Kristina Johansdotter Lietzén #1964 född 30.6.1778.

                    xviii.      Henrik Johansson Lietzén #1965, född 20.6.1779 i Bjärnå, död 1782 i Bjärnå.

 

129.  Arvid Arvidsson Lietzén #1010, född 1700 i Nummis, Rustmästare, död 27.9.1741 i Suomusjärvi.  Verkade som rustmästare på Paavola rusthåll i Suomusjärvi Taipale i Kisko socken. Ärvde med hustrun Paavola rusthåll i Taipale by av Kisko socken.

 

         Han gifte sig med Margareta Thauvonia #1032, gifta 1728, född 1699 (dotter till Krister Thauvonius #1033 och Maria Falkenhagen #1034), död ca 1734.

 

                             Barn:

           159.   i.     Arvid Lietzén #1036 född 1730.

                    ii.    Maria Lietzén #1037, född 1732, död 1751.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johansson #1055, gifta 1747, Bondeson.  Han var hemma från Laidike Kisko.

 

                    iii.   Hedvig Lietzén #1038, född 1734, död 1812.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Johansson #1056, född 1767 i Taipale, Bonde.

                             Hon gifte sig med (2) Johan Johansson #1057, född 1790 i Lojo Uro, Bonde.

 

130.  Nicolaus (Nils) Arvidsson Lietzén #1009, född 25.7.1704 i Åbo, Kaplan, sockneadjunkt, död 27.4.1777 i Kyrkslätt.  Verkade som kaplan och sockneadjunkt i Kyrkslätt.

 

         Han gifte sig med Kristina Abrahamsdotter Collina #1029, gifta före 1732 (dotter till Abraham Collinus #1030).

 

                             Barn:

                    i.     Kristina Lietzén #1031.

 

131.  Gabriel Arvidsson Lietzén #943, född 10.4.1710 i Nummis, Rusthållare, död 27.10.1785 i Kiikala Simola.  Verkade som rusthållare på fäderneärvda Simola rusthåll i Kiikala.

 

         Han gifte sig med Maria Johansdotter Lember #944, gifta 21.9.1737 i Kiikala, född 24.6.1712 i Kiikala Rekijoki, död 27.1.1776 i Kiikala Simola.  Hon var på ålderdomen blind. Hennes far var rusthållare.

 

                             Barn:

           160.   i.     Arvid Lietzén #945 född 11.11.1738.

                    ii.    Maria Lietzén #946, född 1741 i Kiikala.

                    iii.   Hedvig Lietzén #947, född 1744 i Kiikala.

                    iv.   Kristina Lietzén #948, född 1746 i Kiikala, död 1803.

           161.   v.    Johan (Johannes) Gustaf Lietzén #830 född 30.11.1749.

                    vi.   Gabriel Lietzén #949, född 12.3.1754 i Simola Kiikala, död 12.1.1828 i Kaukola, S:t Bertils.

 

                             Han gifte sig med (1) Ester Simonsdotter #951, Piga.

                             Han gifte sig med (2) Anna Henriksdotter #4441, gifta 22.10.1782 i S:t Bertils, född 15.11.1766 i Kaukola, S:t Bertils (dotter till Henrik Danielsson #4442 och Caisa Eriksdotter #4443), död 31.3.1843 i Kaukola, S:t Bertils.

 

132.  Margareta Teet #3764, född 22.6.1628 i Falun, Sverige, död 1694 i Falun, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Bengt Hansson Roslagius #3766, gifta 10.8.1646, född 1615 i Mörby Friherrskap, Sverige (son till Hans Mickelsson #4148 och Kristina Eriksdotter #4149), Borgmästare i Falun, död 20.1.1683 i Falun, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Kjerstin Medén #4144, död 1678 i Stockholm, Sverige.

                    ii.    Helena Medeen #4145, död 1690 i  Svärdsjö, Sverige.

                    iii.   Erik Medeen #4146, död 1690 i Tyskland.

                    iv.   Petter Medeen #4147, född 1654, Handelsman, bokhållare, även bergman i Vika, död 1691 i Falun, Sverige.

           162.   v.    Anna Medéen #3767 född 13.4.1655.

                    vi.   Anton Medéen #3768, född ca 1671, Inspektor, död 31.3.1724 i Gunnilbo, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Catharina Persdotter Ridderdahl #3769.

 

133.  Anders Teet #3942, född 1637 i Vika Rasberg, Sverige, död 1701 i Vika Rasberg, Sverige.

 

         Han gifte sig med Brita (Barbro?) Pedersdotter Bergman #3944, född 1645 (dotter till Peder Hansson Bergman #3945 och Anna Jöransdotter #3946), död 1689.

 

                             Barn:

           163.   i.     Helena Andersdotter Teet #3947 född 1680.

 

134.  Anna Christina Bosin #5048 (Visa äktenskap som ska numreras 113.)

        

135.  Brita Katarina Bosin #5122, född 16.06.1676, död 20.12.1746 i Pernå.

 

         Hon gifte sig med (1) Carl Gustaf von der Heijde #6559, Regementspastor.

 

        

         Hon gifte sig med (2) Petrus Serlachius #5121, gifta 18.6.1707, född 16.3.1655 i Borgå lk (son till Johan Serlachius #5130 och Anna Thorwöste #5131), Kyrkoherde, lantdagsman, död 20.10.1738 i Pernå.  Han var kyrkoherde i Pernå pastorat.

 

                             Barn:

           164.   i.     Gustaf Serlachius #5137 född 1710.

                    ii.    Peter Serlachius #5421, född 1711 i Pernå, Regementspastor, död 1742.

           165.   iii.   Hedvig Serlachius #5120 född 1718.

 

136.  Hedvig (eller Helena) Christina Sabelhierta #5044, född 1692, död 9.11.1742 på Pirlaks i Borgå lk.

 

         Hon gifte sig med Abraham Witting #5043, gifta 6.10.1720 på Pirlaks i Borgå, född 24.9.1697 i Viborg (son till Reinhold Johan Witting #5049 och Brita Brunnera #5050), Handlande, död 29.7.1772 i Elimäki.

 

                             Barn:

           166.   i.     Karl Reinhold Witting #5042 född före 1723.

           167.   ii.    Gustaf Wilhelm Witting #5134 född 1738.

 

137.  Herman Fleming af Liebelitz #3111, född 1763, Överste, friherre, död 1808 i Karuna kapellkyrka.  Svensk friherrlig ätt nr 17.

 

         Han gifte sig med Margareta Helena Olivecreutz #3107, gifta 2.9.1792 i Karuna kapellkyrka, född 27.7.1772 (dotter till Johan Olivecreutz #1892 och Adolphina Johanna Rutensköld #3104), död 27.6.1855 i Sagu Karuna.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Claes Fleming af Liebelitz #5809, född 1794, död 1853.

                    ii.    Casimir Fleming af Liebelitz #5810, född 21.11.1796 i Åbo, död 2.4.1799 på Lemsjöholm i Villnäs, Sverige.

           168.   iii.   Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz #5811 född 17.2.1797.

                    iv.   Margareta Charlotta Fleming af Liebelitz #5812, född 10.6.1800 i Åbo, död 1834 på Skärvsta i Östertälje socken, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Carl Uggla #5817, gifta 25.8.1818, född 5.9.1779 på Stora Djulö i Stora Malms socken, Sverige, Hovmarskalk, död 13.9.1830 i Stora Djulö i Stora Malms socken, Sverige.

 

           169.   v.    Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz #3133 född 10.10.1801.

                    vi.   Emilia Fleming af Liebelitz #5814, född 17.1.1805 i Stockholm, Sverige, död 3.3.1881.

 

                             Hon gifte sig med Göran Fredrik von Essen af Zelle #5815, gifta 15.9.1835 i Stockholm, Sverige, född 13.4.1810 i Östra Vemmerslövs socken, Sverige, Ryttmästaren, död 30.3.1867 i Stockholm, Sverige.

 

138.  Anders Erik Boije af Gennäs #4809.

 

         Han gifte sig med Johanna Christina Nordenskiöld #4810, gifta 24.12.1803 i Sibbå socken, född 21.12.1783 i Sibbå socken Hedvigsberg, död 18.10.1835 i Borgå socken Dregsby.

 

                             Barn:

           170.   i.     Anna Charlotta Boije af Gennäs #4802 född 12.5.1806.

           171.   ii.    Anders Vilhelm Boije af Gennäs #4807.

 

139.  Gustaf Reinhold Boije af Gennäs #5608, född 8.7.1784, Kapten, friherre, död 26.11.1852 på Haga i Janakkala.

 

         Han gifte sig med Hedvig Eleonora Leijonhufvud #5609, gifta 17.9.1812 på Haga i Janakkala, född 5.3.1793, Friherrinna, död 20.12.1878 på Haga.

 

                             Barn:

                    i.     Erika Gustava Boije af Gennäs #4610, född 16.3.1817, Friherrinna, död 26.2.1898.

 

                             Hon gifte sig med Karl Evert von Knorring #4608, gifta 26.3.1849, född 29.7.1796 i Pirkkala (son till Evert Reinhold von Knorring #4607 och Eva Fredrika Tolpo #4606), Domare i Sordavala och Janakkala, död 23.11.1861 i Tavastehus.

 

 

Trettonde generationen

 

140.  Kristina von Pfaler #5017.

 

         Hon gifte sig med Erik Johan Procopé (Procopaeus) #5018.

 

                             Barn:

           172.   i.     Berndt Procopé #5019.

 

141.  Jöns Andersson #3719, född 1669 i Vårdö Ängö, Skallfogde och bonde på Ängö, död 1743 i Sverige.  Efter faderns död övertogs bruket av hemmanet på Ängö av farbrodern Abraham Jönsson. Jöns, var då 8 år gammal, och hans yngre bror fick stanna hos farbrodern och uppfostras av honom när modern 1677 flyttade tillbaka till föräldrahemmet i Bastö, Finström sn, med yngste sonen Göran, 3 år. Detta framgår av domboken 2 nov 1677. På tinget 20-22 febr 1697 i Vivasteby länsmansgård: Uppviste skallfogden Jöns Andersson i Ängö landshövdingen Lorentz Creutz fullmakt daterad Åbo den 24 nov 1696 på skallfogdetjänsten över Sunds socken hurumed Jöns Andersson med ed å bok efter jägmästaren Karl Östlings anmodan avlade sin tro- och skylidhgets plikt. Jöns Andersson dog sommaren 1743 som flykting i Sverige under lilla ofreden och begravdes i Roslags-Kulla kyrkas kapell i Österåkers Uppland.

 

         Han gifte sig med Katarina Mattsdotter Hysing #3720, född 1670, död 8.10.1742 i Vårdö Ängö.  I Lumparlands kyrka finns en sexarmad ljuskrona i brons med följande inskription: "GUDI TIL ÄRA FÖRÄRAT AF JÖNS ANDERSON I ENGÖ MED DES HUSTRU CHATARINA MATSDOTER HYSING Ao 1712". Ängöborna har alltid haft ett nära förhållande till Lumparlands kyrka, eftersom det var närmare dit än till Vårdö kyrka. Därför har Ängöborna ofta skänkt inventarier till kyrkan. Än i dag är det vanligt att de begravs på Lumparlands kyrkogård.

 

                             Barn:

           173.   i.     Anders Jönsson Englund #3721 född 25.1.1699.

 

142.  Johan Nilsson Aejmelaeus #1827, född 10.3.1718 i Kungsör, Sverige, Kyrkoherde i Storkyro, död 10.6.1805 i Storkyro.

 

         Han gifte sig med Maria Elisabet Moliis #1828, född 15.9.1733, död 1818.

 

                             Barn:

           174.   i.     Nils Johansson Aejmelaeus #1829 född 21.4.1753.

 

143.  Nils Nilsson Aejmelaeus #1834, född 22.2.1722 i Storkyro, död 22.2.1773 i Saloinen.

 

                             Barn:

           175.   i.     Hedvig Mäcklin #1836.

 

144.  Johan Olivecreutz #1892, född 17.10.1721 i Stockholm, Sverige, Lagman i Sagu och Kimito, död 14.3.1804 i Åbo.  Enligt dödsannonsen i Åbo tidning nr 22 (17.3.1804) var han en man av fint vett, mångfaldiga kunskaper och stränga fäder. Student i Åbo 1735, docent i filosofi vid Åbo universitet. Han var skicklig bl a i syriska, arabiska och etiopiska språken. Han inrättade av riksens ständer gillade sockenmagasin i Sagu och Kimito och fick därför på ständernas tillstyrkan lagmans fullmakt. Han fick 1751 bekräftelse på faderns adelskap (1719) och introducerades 1752 med namnet Olivecreutz. Svensk adlig ätt nr 1901, sedermera introducerad i Finland, som adlig ätt nr 126.

 

         Han gifte sig med Adolphina Johanna Rutensköld #3104, gifta 29.8.1771 i Borrarp Dalstorp, Sverige, född 1750 i Dalstorp, Sverige (dotter till Göran Adolf Rutensköld #3105 och Margareta Alissa Rutensparre #3106), död 20.9.1837 i Stockholm, Sverige.  Svensk adlig ätt nr 328.

 

                             Barn:

           176.   i.     Margareta Helena Olivecreutz #3107 född 27.7.1772.

           177.   ii.    Johan Olivecreutz #3108 född 6.12.1774.

           178.   iii.   Johan Adolf Olivecreutz #3109 född 27.12.1775.

                    iv.   Göran Olivecreutz #3110, född 12.4.1779 i Torsbo, död 10.7.1830 i Åbo.  Student i Åbo 1792, reservfänrik vid Åbo läns regementets lätta infanteribataljon 1793. Kadett vid Karlberg 1795 och fänrik vid nämnda regemente 1796. Utexaminerad från Karlberg 1797. Löjtnant i armén 1803, med avsked 1805. Bosatt i Finland och imatrikulerad på riddarhuset där som adlig ätt nr 126.

 

145.  Hedvig Tigerstedt #1898, född 30.12.1710 i Piikkis, död 1.1.1781 i Härnösand, Sverige.

 

         Hon gifte sig med (1) Elof Frisedahl #2617, gifta 1732, född 15.1.1693 i Ragunda, Sverige, Prost i Gudmundrå, död 18.4.1761 i Gudmundrå, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Petrus Frisendahl #2619, född 7.9.1733 i Tuna, Sverige, Filosofie magister, död nov 1762 i Härnösand, Sverige.

                    ii.    Margareta Frisendahl #2620, född 4.8.1735 i Härnösand, Sverige.

                    iii.   Elavus Frisendahl #2621, född 10.5.1736 i Tuna, Sverige, död 10.5.1736 i Tuna, Sverige.

                    iv.   Haquin Frisendahl #2622, född 21.6.1737, död 24.4.1738.

                    v.    Anna Greta Frisendahl #2623, född 28.7.1739 i Härnösand, Sverige.

                    vi.   Elof Magnus Frisendahl #2624, född 6.10.1740, Student, död 1763.

                    vii.  Andreas Frisendahl #2625, född 28.11.1742 i Härnösand, Sverige.

           179.   viii. Daniel Frisendahl #2626 född 4.2.1745.

 

         Hon gifte sig med (2) Petter Hamberg #2618, gifta 1762, Regementspastor.

 

146.  Mårten Tolpo #4601, född 30.9.1726 i Virmo, Länsprost, död 21.10.1805 i Pirkkala.

 

         Han gifte sig med Eva Katarina Bellin #4603, gifta 1768, död 1802.

 

                             Barn:

                    i.     Mårten Johan Tolpo #4604, född 7.11.1768 i Köyliö, Kyrkoherde i Sagu, död 6.1.1830 i Sagu.

 

                             Han gifte sig med Maria Lovisa Amnorin #4611, gifta 1799, död 1819.

 

                    ii.    Nils Magnus Tolpo #4605, född 2.12.1770 i Köyliö, Kyrkoherde i Tammela, död 17.6.1853 i Tammela.

 

                             Han gifte sig med Anna Maria Forsman #4613, gifta 1801, död 1836.

 

           180.   iii.   Eva Fredrika Tolpo #4606.

 

147.  Anna Fredrika Nilsdotter Tolpo #1925, född 27.8.1727 i Kumo.

 

         Hon gifte sig med Johan Laihiander #1926, gifta 1748, född 30.4.1720 i Säkylä (son till Henrik Laihiander #4707 och Maria Rungius #4708), Kyrkoherde, prost, professor, död 22.2.1794 i Närpes.  Han verkade i Närpes som kyrkoherde.

 

                             Barn:

           181.   i.     Kristina Fredrika Laihiander #4709.

                    ii.    Anna Lovisa Laihiander #4710, död 1828.

 

                             Hon gifte sig med Nils Westerheim (Westzynthius) #4750, född 28.1.1762 i Vasa, död 17.2.1794 i Närpes.

 

148.  Sara Katarina Tolpo #4671, död 1791.

 

         Hon gifte sig med Johan Hacks #4672 (son till Karl Hacks #4673 och Margareta Boge #4674), död 1767 i Vesilahti.

 

                             Barn:

                    i.     Niklas Hacks #4675.

                    ii.    Karl Johan Hacks #4676.

                    iii.   Axel Kristian Hacks #4677.

           182.   iv.   Sara Fredrika Hacks #4678.

 

149.  Hedvig Kristina Tolpo #4734.

 

         Hon gifte sig med Johan Welin #4736, gifta 1755, född 7.6.1728 i Luvia (son till Gabriel Welinus (Welin) #4737 och Kristina Hornaeus #4738), död 22.1.1765 i Vanaja.

 

                             Barn:

           183.   i.     Johanna Kristina Welin #4739.

 

150.  Simon Justander #4759, född 5.6.1710 i Åbo, död 19.3.1774 i Lempää.

 

         Han gifte sig med Anna Katarina Austrell #4767, gifta 1732, död 1782.

 

                             Barn:

           184.   i.     Henrik Johan Justander #4768.

 

151.  Johan Justander #4761, född 27.11.1713 i Lempää, död 23.12.1774 i Åbo.

 

         Han gifte sig med Anna Maria Hernmarck #4777, gifta 1759, död 1788.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gustaf Justander #4778, född ca 1764, död 12.4.1833 i Stockholm, Sverige.

 

152.  Justina Katarina Justander #4762.

 

         Hon gifte sig med Hans Johan Floor #4779.

 

                             Barn:

           185.   i.     Hans Johan Floor #4780 född 9.5.1745.

 

153.  Erik Justander #4763.

 

         Han gifte sig med Anna Maria Chytreen #4775.

 

                             Barn:

                    i.     Adolf Fredrik Justander #4776, född 19.8.1752 i Lempää, död 11.6.1818 i Kiika.

 

154.  Anna Magdalena Justander #4783, död 1800.

 

         Hon gifte sig med Erik Edner #4784, gifta 1750, född 12.7.1718 i Åno (son till Erik Edner #4785 och Anna Maria Detlofson #4786), död 2.5.1779 i Lempää.

 

                             Barn:

                    i.     Erik Edner #4787, född 23.2.1766 i Lempää, död 24.8.1788 i Tavastehus.

           186.   ii.    Katarina Edner #4788.

 

155.  Arvid Johansson Lietzén #1016, född 17.4.1722 i Lojo, Rusthållare på Laukka, död 8.7.1795 i Bjärnå.  Överog 1765 faderns rusthålli Laukka.

 

         Han gifte sig med Margareta Johansdotter #1026, född 1724 i Finnby Pettu, död 1.7.1795 i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Margarit Lietzén #1027, född ca 1751.

 

                             Hon gifte sig med Petter Michelsson #1028, gifta 1773.

 

156.  Margareta Johansdotter Lietzén #1020, född 1.2.1728 i Lojo, död 10.8.1789 i Bjärnå Metsänoja.

 

         Hon gifte sig med Gustaf Ericsson #1950, gifta 23.10.1755, född 29.3.1732 i Bjärnå, Rusthållare, död 1.9.1806 i Bjärnå.  Han verkade som rusthållare på Metsänoja och Ryttäri i Bjärnå.

 

                             Barn:

           187.   i.     Christina Gustafsdotter #1968 född 12.1.1760.

           188.   ii.    Margareta Gustafsdotter #1969 född 28.7.1767.

 

157.  Nils Johansson Lietzén #1021, född 1.11.1732 i Bjärnå Laukka, Rusthållare på Storgesterby, död 8.6.1811 i Bjärnå.

 

         Han gifte sig med Elisabeth Michelsdotter #1953, gifta 14.10.1773, född 9.7.1755 i Bjärnå Storgesterby, död 4.7.1801 i Bjärnå Storgesterby.

 

                             Barn:

           189.   i.     Maria Elisabeth Lietzén #2025 född 19.2.1783.

 

158.  Kristina Johansdotter Lietzén #1964, född 30.6.1778 i Bjärnå, död 1815 i Bjärnå.

 

         Hon gifte sig med (1) Matts (Mathias) Henriksson #1966, gifta 22.5.1804, född 4.3.1771 i Bjärnå Nurkkila (son till Henrik #2873), död 4.1.1812 i Bjärnå Nurkkila.

 

                             Barn:

           190.   i.     Johan Mattsson Tuomola #2863 född 2.5.1805.

                    ii.    Sara Mattsdotter Tuomola #2876, Bonddotter.  Hon var hemma från Bjärnå i Pojo.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Adolf Efraimsson #2877, gifta 3.9.1834.

 

        

         Hon gifte sig med (2) Henrik Andersson #1967, gifta 8.7.1813, född 16.1.1776 i Bjärnå Pojogård, död 16.2.1842 i Bjärnå Pojogård.

 

159.  Arvid Lietzén #1036, född 1730, Rusthållare i Taipale, död 1810.  Han hade gift sig 1749 med kungligt tillstånd såsom varande omyndig med pigan på Arpalakjs i Bjärnå.

 

         Han gifte sig med Margareta Johansdotter #1040, gifta 1749, född 1731 (dotter till Johan Benjaminsson #1041 och Maria #1042), Piga, död ca 1799.  Hon verkade som piga på Arpalaks i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Lietzén #1046.

           191.   ii.    Arvid Lietzén #1039.

                    iii.   Brita Lietzén #1043.

                    iv.   Kristina Lietzén #1044.

                    v.    Hedvig Lietzén #1045.

 

160.  Arvid Lietzén #945, född 11.11.1738 i Kiikala Simola, Rusthållare på Kiikala Simola, död 23.10.1814 i Kiikala.

 

         Han gifte sig med Helena Henriksdotter #950, gifta 11.10.1759, född 1.8.1737 i Uskela, död 9.11.1824 i Kiikala Simola.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Lietzén #956.

                    ii.    Gabriel Lietzén #952, född 1760, död 1776.

                    iii.   Maria Lietzén #953, född 1763.

           192.   iv.   Arvid Lietzén #954 född 1765.

           193.   v.    Johan Lietzén #955 född 1768.

           194.   vi.   Elias Lietzén #957 född 27.3.1773.

 

161.  Johan (Johannes) Gustaf Lietzén #830, född 30.11.1749 i Kiikala Simola, Socknepedagog i Kisko, död 26.2.1827 i Kisko Kurkeala.  Uppfostrades av farbrodern Nicolaus Lietzén. Student 1768, pedagog 1784, ordinerad 1787.

 

         Han gifte sig med Maria Kristina (Maja Stina) Björkman #831, gifta 18.1.1784 i Pikis Rekola, född 26.09.1753 i Kristinestad (dotter till Erik Björkman #891 och Margareta Hållfast #892), död 12.12.1809 i Kisko.  Sannolikt den Maria Björkman, "köpmansdotter från Kristinestad", som dog i Kisko, gift med socknepedagogen därstädes Johan G Lietzén.

 

                             Barn:

           195.   i.     Johanna Christina Lietzén #828 född 24.5.1778.

                    ii.    Hedvig Lovisa Lietzén #3098, född 10.7.1785 i Kisko Kurkeala.

 

162.  Anna Medéen #3767, född 13.4.1655 i Falun, Sverige, död 1718 i Stora Tuna, Sverige.

 

         Hon gifte sig med (1) Erik Eriksson Brandberg #3770, gifta 16.1.1675, död 1682.

 

                             Barn:

                    i.     Magdalena Brandberg #4106, född 1675, död 1734.

 

                             Hon gifte sig med Jakob Moëll #4112, gifta 1702, född 1670, död 1723.

 

                    ii.    Margareta Brandberg #4107, född 1677.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Fougström #4113, född 1677, död 1710.

                             Hon gifte sig med (2) Anders Carlbaum #4114, född 1660, död 1729.

 

           196.   iii.   Erik Brandberg #4108 född 1679.

                    iv.   Benkt Brandberg #4109, född 1680, död 1745.  Tvilling.

 

                             Han gifte sig med Anna Körsner #4115, född 1681, död 1748.

 

                    v.    Peter Brandberg #4110, född 1680, död 1758.  Tvilling.

 

                             Han gifte sig med Regina Sundell #4116, gifta 1707.

 

                    vi.   Johan Brandberg #4111, född 1682, död ca 1682.

 

         Hon gifte sig med (2) Hans Gahn #3771, gifta 1685.

 

                             Barn:

           197.   vii.  Anna Hansdotter Gahn #3772 född 1697.

 

163.  Helena Andersdotter Teet #3947, född 1680.

 

         Hon gifte sig med Clas Erdman #3948.  Ägde Ragvaldsberg.

 

                             Barn:

           198.   i.     Christina Clasdotter Erdman #3949 född 1712.

 

164.  Gustaf Serlachius #5137, född 1710 i Pernå, Sergeant, död 18.08.1752 i Pernå.

 

         Han gifte sig med Katarina Lytken #5142, gifta 26.12.1739 i Kyrkslätt, född 1712, död 25.03.1788 i Pernå.

 

                             Barn:

           199.   i.     Gabriel Serlachius #5143 född 08.05.1751.

 

165.  Hedvig Serlachius #5120, född 1718 i Borgå, död 1785.

 

         Hon gifte sig med (1) Johan Näslind #5125, gifta 3.10.1738 i Pernå, född 1710, död 29.3.1743 i Pernå.

 

        

         Hon gifte sig med (2) Peter Hipping #5119, född ca 1718 på Slossbacka i Pernå (son till Anders Hyppingius #5123 och Anna Ståhle #5124), Kaplan i Pernå, död 27.11.1782 på Nykulla i Pernå.

 

                             Barn:

           200.   i.     Margareta Hipping #5116 född 13.7.1745.

 

166.  Karl Reinhold Witting #5042, född före 1723, död 16.10.1810 i Borgå lk.

 

         Han gifte sig med Sofia Knieper #5041, gifta 29.12.1776 i Borgå lk, född 26.1.1742 (dotter till Johan Carl Knieper #5046 och Lucia Krook #5045), död 18.1.1818 i Borgå lk.

 

                             Barn:

           201.   i.     Helena Lucia Witting #5036 född 17.1.1778.

 

167.  Gustaf Wilhelm Witting #5134, född 1738, Korpral, död 22.05.1771 i Pernå.

 

         Han gifte sig med Margareta Hipping #5116, gifta 1766 i Pernå, född 13.7.1745 i Pernå (dotter till Peter Hipping #5119 och Hedvig Serlachius #5120), död 11.5.1809 i Borgå lk.

 

                             Barn:

                    i.     Hedvig Helena Wittting #5135, född 01.03.1767, död 03.05.1845.

 

168.  Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz #5811, född 17.2.1797 i Åbo, död 4.11.1868 i Stockholm, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Anders Erik Koskull #5818, gifta 16.6.1816 i Karuna kyrka, Sverige, född 26.6.1789 i Växjö, Sverige, Hovmarskalk, friherre, död 22.6.1857 i Linköping, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Ivar Otto Herman Koskull #5819, född 1817, Premiärlöjtnant, död 1899.

                    ii.    Margareta Charlotta Augusta* Emilie Alexandra Koskull #5820, född 10.10.1822 i Stockholm, Sverige, död 28.6.1893 i Södertälje, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med André de Bodisco #5830, gifta 27.2.1843 i Stockholm, Sverige, Generalmajor, rysk militärattachén i Stockholm, död 17.8.1856 i Stockholm, Sverige.

 

                    iii.   Fredrika Aurora* Mariana Koskull #5821, född 22.12.1823 i Stockholm, Sverige, död 16.4.1869 i Pau, Frankrike.

 

                             Hon gifte sig med Carl Gustaf Braunerhielm #5829, gifta 8.7.1843 i Drottningholm, Sverige, född 1821, Underlöjtnant, död 1862.

 

                    iv.   Matilda Ulrika Koskull #5822, född 14.12.1825, död 12.8.1826.

                    v.    Gertrud Ingeborg* Koskull #5823, född 21.10.1827 i Västerås, Sverige, död 7.5.1907 i Stockholm, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Fredrik Vilhelm Verner von Schwerin #5828, gifta 10.6.1847 i Linköping, född 1814, Löjtnant, greve, död 1880.

 

           202.   vi.   Emma Amalia Matilda Koskull #5824 född 1.4.1829.

                    vii.  Anders Gustaf Koskull #5825, född 27.11.1831 i Stockholm, Sverige, död 29.1.1904 i Stockholm, Sverige.

 

169.  Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz #3133, född 10.10.1801, Friherrinna, död 14.1.1854.  Svensk friherrlig ätt nr 17.

 

         Hon gifte sig med Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg #3132, gifta 29.6.1820 i Stockholm, Sverige, född 1.2.1779 i Karlskrona, Sverige (son till Claes Erik Sparre af Söfdeborg #3123 och Mariana Helena Ehrenkrona #3124), Major, greve, död 13.1.1842 på Vartofta i Åsaka socken, Sverige.  Svensk grevlig ätt nr 66.

 

                             Barn:

                    i.     Johanna Mariana Helena Charlotta Sparre af Söfdeborg #2997, född 30.1.1822 i Torpa Länghem, Sverige, Grevinna, död 13.2.1908 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Svensk grevlig ätt nr 66.

 

                             Hon gifte sig med Göran Adolf Olivecreutz #3127, gifta 20.10.1846 i Torpa Länghem, Sverige, född 22.9.1815 i Attorp Södra Säm, Sverige (son till Johan Adolf Olivecreutz #3109 och Fredrika Antoinette Carolina Vilhelmina Sparre af Söfdeborg #3122), död 9.10.1896 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832, fänrik 1833, officersexamen 1835, löjtnant 1839. Avsked 1845. Förvaltare på Högagärde i Tvärreds. Han var kusin med sin hustru.

 

170.  Anna Charlotta Boije af Gennäs #4802, född 12.5.1806 i Borgå lk Dregsby, död 7.11.1860 i Borgå.

 

         Hon gifte sig med Daniel Lindh #4801, gifta 29.9.1831 i Borgå, född 3.9.1796 i Virolahti, död 26.10.1876 i Borgå.

 

                             Barn:

           203.   i.     Johan Albert Lindh #4800 född 26.7.1848.

 

171.  Anders Vilhelm Boije af Gennäs #4807.

 

         Han gifte sig med Hedvig Catharina Gustava Fredrika af Klercker #4808.

 

                             Barn:

           204.   i.     Johanna Lovisa Adelaide Boije af Gennäs #4694 född 2.6.1831.

 

 

Fjortonde generationen

 

172.  Berndt Procopé #5019.

 

         Han gifte sig med Sidonia Spåre #5020, född 10.7.1760, död 8.10.1846.

 

                             Barn:

           205.   i.     Salomon Niklas Procopé #5021 född 14.3.1795.

 

173.  Anders Jönsson Englund #3721, född 25.1.1699 i Vårdö Ängö, Skeppare, lots och bonde på Ängö, död 26.1.1761 i Vårdö Ängö.  Han begravdes inne i kyrkan, i koret. -Han var en relativt välbärgad man med ganska stora besparingar vid sin död. Han ägde guldmynt (dukater) och tre guldringar för 144 daler kopparmynt, tre förgyllda silverbägare och en förgylld silvertumlare för 210 daler, fem silverskedar för 58:16 daler, silverpenningar för 110:9 daler, plåtmynt för 156 daler och sedlar för 217 daler, således besparingar på närmare 900 daler kopparmynt. Det kan jämföras med gårdens bästa kor som värderades till 22 daler styck (kornas namn var Blomstran, Krusan, Svangås, Äppelgås, Jurgås, Grållan, Ängegås, Jullgås och Hjärtros). Han hade också varit delägare i en större skuta som förlist. I bouppteckningen upptas "halvdelen uti seglen och tacklasiet med ett ankare efter den förolyckade skutan blev värderat i ett för allt tillsammans 479:16 (daler)".

 

         Han gifte sig med Stina Eriksdotter #3722, gifta 29.6.1730 i Vårdö, född 8.8.1712 i Vårdö Lövö, död 2.4.1767 i Vårdö Ängö.

 

                             Barn:

           206.   i.     Sara Lisa Andersdotter #3723 född 5.5.1749.

 

174.  Nils Johansson Aejmelaeus #1829, född 21.4.1753, död 9.4.1817.

 

         Han gifte sig med Beata Kristina Björk #1830, född 11.4.1762, död 13.7.1794.

 

                             Barn:

           207.   i.     Gustaf Nilsson Aejmelaeus #1831 född 25.4.1792.

 

175.  Hedvig Mäcklin #1836.

 

         Hon gifte sig med N.N. Viljamaa #1837.

 

                             Barn:

           208.   i.     Jafet Viljamaa #1838.

 

176.  Margareta Helena Olivecreutz #3107 (Visa äktenskap som ska numreras 137.)

        

177.  Johan Olivecreutz #3108, född 6.12.1774, död 1.10.1814 i Kimito Gammlby.  Student i Åbo 1789 och reservfänrik vid Åbo läns lätta infanteribataljon 1793.

 

         Han gifte sig med Charlotta Margareta Elgh #3112, gifta 13.4.1807 i Bjärnå, född 5.5.1783 i Bjärnå (dotter till Carl Henrik Elgh #3113 och Margareta Lewan #3114), död 14.6.1859 i Kimito Västankärr.

 

                             Barn:

                    i.     Carl Johan Olivecreutz #3115, född 1.5.1808 i Kimito Gammelby, död 15.5.1808 i Kimito Gammelby.

                    ii.    Johanna Margareta Olivecreutz #3116, född 5.12.1809, död 1.1.1824 i Kimito Brändboda.

                    iii.   Charlotta Fredrika Olivecreutz #3117, född 24.2.1810, död 17.5.1896 i Västankärr.  Hennes andra man var systerson till hennes första man.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Fredrik Gadelli #3118, gifta 28.8.1834 i Västankärr, född 19.8.1800 (son till Gustaf Nils Gadelli #3136 och Margareta Charlotta Krook #3137), Refendariesekreterare, död 28.10.1841 i Helsingfors.  Han fungerade som refendariesekreterare i finska senatens finansexpedition.

                             Hon gifte sig med (2) Gustaf Johan Silfversvan #3119, gifta 21.5.1843 i Västankärr, född 18.10.1820 i Köping (son till Carl Gustaf Silfversvan #3120 och Catharina Sofia Gadelli #3121), Löjtnant, död 14.2.1888 i Västankärr.  Furir vid Västmanlands regemente 1837. Officersexamen 1838. Underlöjtnant vid regementet 1839. Avsked med löjtnants n. h. o. v. 1842. Överflyttade därefter till Finland och blev 1844 finsk undersåte samt immatrikulerades på riddarhuset i Finland. Ägare av Västankärr i Kimito socken. Erhöll finska hushållningssällskapets stora GM att bäras om halsen 1857. Gifte sig med sin morbrors änka Charlotta i hennes 2:a gifte. Svensk adlig ätt nr 457, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 183.

 

178.  Johan Adolf Olivecreutz #3109, född 27.12.1775, Lagman, död 23.5.1836 i Södra Säm, Sverige.  Student i Åbo 1789, extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1793, askultant vid Göta hovrätt och vicehäradshövding 1798, häradshövdings fullmakt 1802, protokollsekreterare 1807 och lagman i Halland 18114-35.

 

         Han gifte sig med Fredrika Antoinette Carolina Vilhelmina Sparre af Söfdeborg #3122, gifta 20.10.1809 i Torpa Länghem, Sverige, född 12.8.1783 i Torpa Länghem, Sverige (dotter till Claes Erik Sparre af Söfdeborg #3123 och Mariana Helena Ehrenkrona #3124), Grevinna, död 3.4.1872 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Svensk gervlig ätt nr 66.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Claes Olivecreutz #3125, född 10.8.1810 i Attorp Södra Säm, Sverige, Major, död 12.5.1886 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Fänrik 1828, löjtnant 1835, kapten 1847 och major 1852 vid Älvborgs regemente. Avsked ur krigstjänst 1855.

                    ii.    Mariana Adolfina Olivecreutz #3126, född 28.5.1813 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 10.12.1903 i Ulricehamn, Sverige.  Ägde hälften av Attorp i Sämse.

 

                             Han gifte sig med Peter Holmertz #2996, gifta 13.8.1837 i Attorp Södra Säm, Sverige, född 27.7.1796 i Örmanäs Örmevalla, Sverige, Lagman i Bohuslän, juris kandidat, filosofie doktor, död 20.2.1863.

 

                    iii.   Göran Adolf Olivecreutz #3127, född 22.9.1815 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 9.10.1896 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832, fänrik 1833, officersexamen 1835, löjtnant 1839. Avsked 1845. Förvaltare på Högagärde i Tvärreds. Han var kusin med sin hustru.

 

                             Han gifte sig med Johanna Mariana Helena Charlotta Sparre af Söfdeborg #2997, gifta 20.10.1846 i Torpa Länghem, Sverige, född 30.1.1822 i Torpa Länghem, Sverige (dotter till Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg #3132 och Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz #3133), Grevinna, död 13.2.1908 i Högagärde Tvärred, Sverige.  Svensk grevlig ätt nr 66.

 

                    iv.   Erik Herman Olivecreutz #3128, född 20.1.1818 i Attorp Södra Säm, Sverige, Sergeant vid Älvborgs regemente, död 22.10.1837 i Stockholm, Sverige.

                    v.    Vilhelm Casimir Olivecreutz #3129, född 8.2.1820 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 20.6.1912 i Övrarp Finnekumla, Sverige.  Student i Uppsala 1838, examen i rättegångsverkan 1843, askultant vid Göta hovrätt 1843, vice häradshövding 1846, ledamot av och ordförande för direktionen för Älvsborgs läns hypoteksförening 1850 respektive 1868-69. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867-69. Med honom utgick ätten.

                    vi.   Carl Viktor Olivecreutz #3130, född 2.2.1822 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 19.2.1881 i Attorp Södra Säm, Sverige.

                    vii.  Helena Eleonora Charlotta Lovisa Olivecreutz #3131, född 18.10.1825 i Attorp Södra Säm, Sverige, död 15.10.1909 i Attorp Södra Säm, Sverige.  Ägde hälften av Attorp Säms.

 

179.  Daniel Frisendahl #2626, född 4.2.1745 i Gudmundrå, Sverige, Prost i Ragunda, död 30.3.1801 i Ragunda, Sverige.

 

         Han gifte sig med Kristina Unaea #2627, född 5.4.1753 i Nordmaling, Sverige, död 16.7.1814 i Utanede Fors, Sverige.

 

                             Barn:

           209.   i.     Brita Kristina Frisendahl #2628 född 12.5.1778.

 

180.  Eva Fredrika Tolpo #4606.

 

         Hon gifte sig med Evert Reinhold von Knorring #4607, Löjtnant, död 1813.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Evert von Knorring #4608, född 29.7.1796 i Pirkkala, Domare i Sordavala och Janakkala, död 23.11.1861 i Tavastehus.

 

                             Han gifte sig med (1) Anna Karolina Olivia Aschan #4609, gifta 1835, död 1846.

                             Han gifte sig med (2) Erika Gustava Boije af Gennäs #4610, gifta 26.3.1849, född 16.3.1817 (dotter till Gustaf Reinhold Boije af Gennäs #5608 och Hedvig Eleonora Leijonhufvud #5609), Friherrinna, död 26.2.1898.

 

181.  Kristina Fredrika Laihiander #4709, död 1790.

 

         Hon gifte sig med Johan Henrik Lindqvist #4711, gifta 1783, född 8.9.1743 i Nystad, Rektor, död 14.3.1798 i Åbo.

 

                             Barn:

           210.   i.     Anna Kristina Lindqvist #4713.

 

182.  Sara Fredrika Hacks #4678, död 1822.

 

         Hon gifte sig med Lorentz Eckman #4679, gifta 1769, född 16.1.1736 i Halikko (son till Jonas Eckman #4680 och Kristina Aejmelaeus #4681), död 12.7.1803 i Lempää.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Eckman #4682.

           211.   ii.    Kristina Katarina Eckman #4683 född 11.7.1773.

 

183.  Johanna Kristina Welin #4739.

 

         Hon gifte sig med Vilhelm Forsman #4740, Borgmästare.

 

                             Barn:

           212.   i.     Johan William Forsman #4741 född 20.10.1788.

 

184.  Henrik Johan Justander #4768.  Adlades 1772 med namnet Standertskjöld. Adlig ätt nr 158.

 

                             Barn:

           213.   i.     Henrik Gustaf Standertskjöld #4769.

 

185.  Hans Johan Floor #4780, född 9.5.1745 i Sääksmäki, död 20.3.1811 i Akaa.

 

         Han gifte sig med Margareta Katarina Prochman #4781, gifta 1771, död 1822.

 

                             Barn:

                    i.     Berndt Johan Floor #4782, född 3.1.1786 i Sääksmäki, Präst.  Avskedad från sin prästtjänst pga alkoholmissbruk.

 

186.  Katarina Edner #4788.

 

         Hon gifte sig med Karl Gustaf Hellenius #4789, född 10.5.1736 i Fedrikshamn, död 11.2.1828 i Lempää.  Adlades 1772 med namnet af Enehjelm . Adlig ätt nr. 154.

 

                             Barn:

                    i.     Anders af Enehjelm #4790.

           214.   ii.    Katarina Sofia af Enehjelm #4791 född 16.7.1783.

 

187.  Christina Gustafsdotter #1968, född 12.1.1760 i Bjärnå, död 11.4.1805 i Bjärnå.

 

         Hon gifte sig med Anders Matsson #1971, gifta 1.7.1779, född 28.2.1757 i Bjärnå, Rusthållare på Anjala, död 11.3.1800 i Bjärnå.

 

                             Barn:

           215.   i.     Johanna Andersdotter #1972 född 4.4.1794.

 

188.  Margareta Gustafsdotter #1969, född 28.7.1767 i Bjärnå, död i Bjärnå.

 

         Hon gifte sig med Israel Ersson #1970, gifta 5.11.1789, född 8.2.1767 i Bjärnå, Rusthållare, död i Bjärnå.  Han verkade som rusthållare på Kumianpää Ylistalo i Bjärnå.

 

                             Barn:

                    i.     Eva Sofia Israelsdotter #2024, född 20.10.1794 i Bjärnå.

 

189.  Maria Elisabeth Lietzén #2025, född 19.2.1783 i Bjärnå Storgesterby, död 19.12.1864 i Bjärnå Storgesterby.

 

         Hon gifte sig med Isac Johansson Lindholm #2026, gifta 13.10.1808 i Bjärnå, född 27.8.1784 i Bjärnå Heikberg (son till Johan Lindholm #6463 och Margaretha Hansdotter #6464), Rusthållare på Särkisalo Heikberg, död 23.5.1852 i Bjärnå Storgesterby.

 

                             Barn:

           216.   i.     Henrik Johan Lindholm #6817 född 16.1.1810.

           217.   ii.    Carl Gustav Lindholm #2027 född 30.5.1812.

                    iii.   Maria Margareta* (Maja Greta) Lindholm #2028, född 10.11.1815 i Bjärnå Kestrikki Sepäntalo.  Flyttade 1853 till Åbo.

                    iv.   Isac Leander Lindholm #2029, född 18.3.1819 i Bjärnå Kestrikki Sepäntalo, Sjöman, dräng, död 11.9.1869 i Bjärnå.  Flyttade 1845 till Åbo, återkom 1865 till Knopsböle som dräng.

                    v.    Wilhelm Reinhold Lindholm #2030, född 27.7.1826 i Bjärnå Kestrikki Sepäntalo, Sjöman.  Flyttade 1853 till Åbo.

                    vi.   Adolf Fredrik Lindholm #2031, född 20.6.1830 i Bjärnå Kestrikki Sepäntalo, Sjöman.  Flyttade 1853 till Åbo.

 

                             Han gifte sig med Edla Gustava Johansdotter Manelius #6862, gifta 27.12.1860 på Uskela Kavila, född 18.6.1834 i Kisko Tieksmäki Yrjä.  Flyttade 1861 till Åbo.

 

190.  Johan Mattsson Tuomola #2863, född 2.5.1805 i Bjärnå Nurkkila, Bondeson.  Johan Mattsson (senare Tuomola) flyttade med sin hustru Lovisa tillbaka till Nurkkila.

 

         Han gifte sig med Lovisa Johansdotter #2864, gifta 14.10.1828.  Hon var hemma från Hirvelä?

 

                             Barn:

                    i.     Johan Gustaf Tuomola #2865, född 7.5.1829 i Bjärnå Nurkkila.

                    ii.    Henrika Lovisa Tuomola #2866, född 6.5.1830 i Bjärnå Nurkkila.

                    iii.   Johan August Tuomola #2867, född 25.2.1832 i Bjärnå Nurkkila.

                    iv.   Maria Sofia Tuomola #2868, född 2.4.1833 i Bjärnå Nurkkila.

                    v.    Adolf Wilhelm Tuomola #2869, född 14.6.1834 i Bjärnå Nurkkila.

                    vi.   Wilhelmina Tuomola #2870, född 1.1.1836 i Bjärnå Nurkkila.

                    vii.  Clara Josefa Tuomola #2871, född 24.8.1839 i Bjärnå Nurkkila.

                    viii. Aurora Charlotta Tuomola #2872, född 5.3.1842 i Bjärnå Nurkkila.

 

191.  Arvid Lietzén #1039, Rusthållare å Paavola.

 

         Han gifte sig med (1) Hedvig #1047.

 

        

         Han gifte sig med (2) Maria #1048.

 

                             Barn:

                    i.     Margareta Lietzén #1050.

 

                             Hon gifte sig med Johan #1054, gifta 1797.

 

           218.   ii.    Gustaf Lietzén #1049.

 

192.  Arvid Lietzén #954, född 1765, Rusthållare, död 1815.

 

         Han gifte sig med Magdalena Mikaelsdotter #958, gifta ca 1792, född 08.02.1769, död 26.07.1840.

 

                             Barn:

           219.   i.     Gabriel Lietzén #959 född 05.07.1793.

                    ii.    Johan Lietzén #960, född 24.08.1795.

 

                             Han gifte sig med Brita Henriksdotter #4452, gifta 28.1.1819 i Kiikala, född 6.11.1783 i Karungi Sälli, död 5.10.1829 i Kaivola Kärri.

 

                    iii.   N.N. Lietzén #961, född ca 1799, död ca 1799.

                    iv.   N.N. Lietzén #962, född ca 1799, död ca 1799.

                    v.    Kristina Lietzén #963, född 25.01.1800, död 1887.

 

                             Hon gifte sig med Tomas Kaukko #990, Bonde.

 

           220.   vi.   Arvid Lietzén #964 född 22.02.1802.

                    vii.  Elias Lietzén #965, född 18.03.1804.

                    viii. Magdalena Lietzén #966, född 22.10.1806.

                    ix.   Hedvig Lietzén #967, född 19.12.1809.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johansson #998, gifta 1833, Bonde.  Han var hemma från Kiiko i Kiikala.

 

                    x.    Maria Lietzén #968, född 20.03.1812.

 

193.  Johan Lietzén #955, född 1768, död 1840.

 

         Han gifte sig med Sofia Simonsdotter #999.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Lietzén #1000, född 07.01.1811.

                    ii.    Magdalena Sofia Lietzén #1001, född 20.09.1822.

 

194.  Elias Lietzén #957, född 27.3.1773 i Kiikala Simola, död 27.11.1842 i Lojo Talpela.

 

         Han gifte sig med Maria Stina Jeremiasdotter Engström #4444.

 

                             Barn:

           221.   i.     Elias Lietzén #4445 född 8.5.1823.

 

195.  Johanna Christina Lietzén #828, född 24.5.1778 i Pikis, död 24.05.1856 i Vichtis Nykkälä.

 

         Hon gifte sig med Ericus Willstedt #827, gifta 30.8.1808 i Kisko Kurkeala, född 30.03.1778 i Björneborg (son till Erik d.y. Willstedt #856 och Helena Elisabet Cappström #857), Kaplan, vicepastor i Lojo, död 6.1.1829 i Högfors.  Tjänstgjort som kaplansbiträde i St Bertels 1803-06, pastorsadjunkt i Kisko 1806-1808, tf kyrkoherde i Karis 1808-1811, brukspredikant i Svartå 1811-1815, kaplan i Pyhäjärvi av Vichtis 1815.

 

                             Barn:

                    i.     Jeanette (Johanna) Willstedt #3099.

           222.   ii.    Sofia Willstedt #829 född 12.05.1812.

           223.   iii.   Ulrika Johanna* Willstedt #815 född 06.03.1821.

 

196.  Erik Brandberg #4108, född 1679, död 29.5.1740.  Han var direktör för Bergslagens vedkontor i Falun, flyttade 1723 till Avesta. Direktör för Avesta kronokopparverk.

 

         Han gifte sig med Sara Strömberg #4117, född 1684, död 1765.

 

                             Barn:

                    i.     Erik Brandberg #4118, född 1706, död 1744.

 

                             Han gifte sig med Brita Månsdotter #4133, gifta 1742, född 1708.

 

                    ii.    Kristina Brandberg #4119, född 1708.

                    iii.   Anna Katarina Brandberg #4120, född 1709, död 1785.

 

                             Hon gifte sig med Gabriel Awelin #4132, gifta 1753, född 1703, död 1766.

 

                    iv.   Kristina Brandberg #4121, född 1710.

 

                             Hon gifte sig med Johan Henrik Groth #4131, gifta 1736, född 1705, död 1770.

 

           224.   v.    Anton Brandberg #4122 född 14.1.1711.

                    vi.   Sara Brandberg #4123, född 1713, död 1772.

 

                             Hon gifte sig med Jakob Könman #4130, gifta 1741, född 1710, död 1760.

 

                    vii.  Johan Brandberg #4124, född 1715, död 1773.

 

                             Han gifte sig med Kristina Birgitta Eggertz #4129, gifta 1752, född 1728, död 1815.

 

                    viii. Magdalena Brandberg #4125, född 1717, död 1797.

 

                             Hon gifte sig med Anders Lundström #4128, gifta 1739, född 1711, död 1793.

 

                    ix.   Anders Brandberg #4126, född 1720, Direktör, död 1789.  Han var direktör och ägare av Bosarps stenkolsgruva i Skåne, ägare till Stora Kinnareds gård i Halland.

 

                             Han gifte sig med Juliana Katarina Knagge #4127, gifta 1760, född 1737, död 1806.

 

197.  Anna Hansdotter Gahn #3772, född 1697 i Falun, Sverige, död 1741.

 

         Hon gifte sig med Otto Bergstedt #3773, gifta 1732 i Torsäker, Sverige, född 1688, Organist, död 1756.

 

                             Barn:

           225.   i.     Catharina Eleonora Bergstedt #3774 född 19.9.1732.

 

198.  Christina Clasdotter Erdman #3949, född 1712, död 1767.

 

         Hon gifte sig med Anders Ersson #3950, gifta 1729, född 1692 i Myrbo, Sverige, Smältare, död 1749.

 

                             Barn:

           226.   i.     Anders Andersson Hammarström #3951 född 1741.

 

199.  Gabriel Serlachius #5143, född 08.05.1751 i Pernå, död 17.10.1796 i Pernå.

 

         Han gifte sig med Elisa Regina Malmstedt #5144, gifta 13.07.1780 i Pernå, född 26.02.1757 i Pernå, död 20.09.1812 i Pernå.

 

                             Barn:

           227.   i.     Gustaf Serlachius #5145 född 12.01.1792.

 

200.  Margareta Hipping #5116, född 13.7.1745 i Pernå, död 11.5.1809 i Borgå lk.

 

         Hon gifte sig med (1) Gustaf Wilhelm Witting #5134, gifta 1766 i Pernå (Visa äktenskap som ska numreras 167).

 

                             Barn:

                             (Visa äktenskap som ska numreras 167)

 

        

         Hon gifte sig med (2) Henrik Byman #5886, gifta 11.12.1777 i Pernå, född ca. 1724, död 30.1.1778 i Borgå.

 

        

         Hon gifte sig med (3) Johannes (Johan) Waenerberg #5115, gifta 8.3.1779 i Borgå, född 1749 i Ödeshög, Sverige (son till Johan Victor Waenerberg #5117 och Sara Margareta (Greta) Bagge #5118), Provisor, död 17.10.1809 i Borgå.  Han bosatte sig i Finland och genom sitt giftermål kom Borgå Pirlax säterirusthåll i hans besittning.

 

                             Barn:

                    ii.    Maria Margaretha Waenerberg #6348, född 21.01.1780 i Borgå sn, Pirlax.

           228.   iii.   Johan Pet(t)er Waenerberg #5035 född 19.7.1782.

                    iv.   David Waenerberg #5420, född 24.9.1786, död 4.6.1787.

 

201.  Helena Lucia Witting #5036, född 17.1.1778 i Borgå lk, död 4.4.1859 på Nevas i Sibbo.

 

         Hon gifte sig med Johan Pet(t)er Waenerberg #5035, gifta 29.9.1805 i Borgå lk, född 19.7.1782 i Borgå Pirlax (son till Johannes (Johan) Waenerberg #5115 och Margareta Hipping #5116), Styckjunkare vid flottan, rusthållare, död 22.7.1821.

 

                             Barn:

           229.   i.     Margareta Sofia Waenerberg #5321 född 14.7.1806.

           230.   ii.    Karl Johan Waenerberg #5322 född 23.9.1808.

                    iii.   Peter Fredrik Waenerberg #5323, född 9.2.1813, död 2.4.1823.

           231.   iv.   Otto Vilhelm Waenerberg #5110 född 1.3.1815.

           232.   v.    Gabriel Mauritz Waenerberg #5034 född 26.1.1818.

 

202.  Emma Amalia Matilda Koskull #5824, född 1.4.1829 i Stockholm, Sverige, död 9.2.1897 i Malmö, Sverige.

 

         Hon gifte sig med (1) Mauritz Staffan Filip Klingspor #5826, gifta 13.9.1851 i Linköping, Sverige, född 1800, Kapten, greve, död 1858.

 

        

         Hon gifte sig med (2) Erik Gabriel Flach #5827, gifta 11.9.1860 i Karlstad, Sverige, född 17.10.1816 på Berg i Holms socken, Sverige, Major, död 16.12.1881 i Lund, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Carl-Erik Flach #5832, född 1865, Postexpeditör, död 1919.

           233.   ii.    Fredrique (Fredrika) Emma Elisabet Flach #5831 född 20.1.1867.

                    iii.   Gustaf Flach #5833, född 1868, Major, död 1919.

 

203.  Johan Albert Lindh #4800, född 26.7.1848 i Borgå lk, död 21.11.1900 i Borgå lk.

 

         Han gifte sig med Aina Matilda Krogius #4799, gifta 30.5.1879 i Helsingfors, född 2.6.1853 i Fredrikshamn (dotter till Frans Gabriel Krogius #4692 och Johanna Lovisa Adelaide Boije af Gennäs #4694), död 18.10.1881 i Borgå.

 

                             Barn:

                    i.     Hjördis Charlotta Adelaide Lindh #4803, född 8.4.1880 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Ernst Alarik Wendell #4804, gifta 28.7.1908, född 19.7.1869 i Helsingfors (son till Gustaf Albert Wendell #4805 och Emma Bergström #4806).

 

204.  Johanna Lovisa Adelaide Boije af Gennäs #4694, född 2.6.1831 i Helsinki, död 9.11.1897 i Helsinki.

 

         Hon gifte sig med Frans Gabriel Krogius #4692, gifta 1.6.1852 i Botgå lk, född 4.9.1827 i Fredikshamn (son till Lars Gabriel Krogius #4686 och Amalia Maria Lovisa von Numers #4691), död 26.2.1899 i Helsingfors.

 

                             Barn:

           234.   i.     Aina Matilda Krogius #4799 född 2.6.1853.

 

 

Femtonde generationen

 

205.  Salomon Niklas Procopé #5021, född 14.3.1795.

 

         Partner Maja Lönnfors #5022.

 

                             Barn:

                    i.     Antoinette Lönnfors #5023, född 2.12.1829 i Borgå, död 16.12.1875.

 

                             Hon gifte sig med Erik Johan Mattsson Söderström #5024, född 18.6.1823 i Somero, död 16.1.1875.  Han hade med Antoinette 6 söner och 3 döttrar.

 

206.  Sara Lisa Andersdotter #3723, född 5.5.1749 i Vårdö Ängö, död 1818 i Föglö Bråttö.

 

         Hon gifte sig med Erik Andersson #3724, gifta 28.10.1770 i Vårdö, född 1.5.1748 i Föglö Bråttö, Lotsålderman, bonde, död 21.9.1808 i Föglö Bråttö.  Han verkade på Bråttö nr 1 (Utgård).

 

                             Barn:

           235.   i.     Anna Greta Eriksdotter #3725 född 19.12.1773.

 

207.  Gustaf Nilsson Aejmelaeus #1831, född 25.4.1792, död 1863.

 

         Han gifte sig med Ulrika Magdalena Holmberg #1832, född 23.4.1799, död 12.1830.

 

                             Barn:

                    i.     Nils Gustaf Gustafsson Aejmelaeus #1833, född 30.10.1824.

 

208.  Jafet Viljamaa #1838.

 

                             Barn:

           236.   i.     Liisa Viljamaa #1840.

 

209.  Brita Kristina Frisendahl #2628, född 12.5.1778 i Härnösand, Sverige, död 25.12.1854 i Utanede Fors, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Esbjörn Edholm #2629, född 14.12.1766 i Utanede Fors, Sverige, Vice länsman i Fors, död 5.10.1857 i Utanede Fors, Sverige.

 

                             Barn:

           237.   i.     Erik Edholm #2630 född 12.5.1813.

 

210.  Anna Kristina Lindqvist #4713, död 1814.

 

         Hon gifte sig med Karl Adam Adlerstjerna #4714, gifta 1806.  Adlad 1834. Tidigare namn Avellan.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Alexander Avellan #4716, född 17.4.1814 i Åbo, död 22.12.1832 i Helsingfors.

 

211.  Kristina Katarina Eckman #4683, född 11.7.1773, död 23.1.1806 i Rautalampi.

 

         Hon gifte sig med Gabriel Krogius #4684, gifta 3.7.1791 i Lempäälä, född 26.2.1766 i Rantasalmi (son till Gabriel Krogius #4797 och Catharina Sirelius #4798), Präst, död 3.9.1830 i Puumala.

 

                             Barn:

           238.   i.     Lars Gabriel Krogius #4686 född 3.12.1793.

           239.   ii.    Katarina Fredrika Krogius #4689.

 

212.  Johan William Forsman #4741, född 20.10.1788 i Kaskis, Vasa hovrätts president, död 4.2.1883 i Helsingfors.  Adlad.

 

         Han gifte sig med Elisabet Charlotta Böcker #4742, gifta 1815, död 1859.

 

                             Barn:

                    i.     Vilhelm Forsman #4743, född 19.5.1816 i Vasa, Senator, död 6.3.1880 i Helsingfors.

                    ii.    Karl Fredrik Forsman #4744, född 13.10.1820 i Vasa, Statsråd, död 5.1.1900 i Helsingfors.

           240.   iii.   Paul Emil Forsman #4745 född 3.6.1826.

 

213.  Henrik Gustaf Standertskjöld #4769, Major.

 

         Han gifte sig med Johanna Maria von Törne #4770.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Gustaf Knut Standertskjöld #4771, född 23.4.1813 i Janakkala, död 11.11.1880 i Tavastehus.

 

                             Han gifte sig med Fredrika Amanda Granfelt #4772, gifta 1846 (dotter till Gabriel Fredrik Granfelt #4773 och Maria Kristina Högberg #4774), död 1908.

 

214.  Katarina Sofia af Enehjelm #4791, född 16.7.1783, död 1869.

 

         Hon gifte sig med Gustaf Johan Svinhufvud #4792, gifta 1815, född 24.6.1774 i Sääksmäki (son till Johan Gustaf Svinhufvud #4795 och Hedvig Forell #4796), Häradshövding i Satakunda domsaga, död 1.2.1830 i Lempää.

 

                             Barn:

           241.   i.     Gustaf Svinhufvud #4793 född 11.5.1817.

                    ii.    Sofia Gustava Svinhufvud #4920, född 11.6.1819, död 4.3.1896 på Hakkari.

 

215.  Johanna Andersdotter #1972, född 4.4.1794 i Bjärnå, död 1.1.1856 i Bjärnå.

 

         Hon gifte sig med Johan Lundström #1973, född 17.4.1798 i Halikko, Skräddare på Tykö bruk, död 5.3.1858 i Bjärnå Anjala.

 

                             Barn:

           242.   i.     Johanna Vilhelmina Lundström #1974 född 21.10.1822.

 

216.  Henrik Johan Lindholm #6817, född 16.1.1810 på Sepäntalo Kestrikki i Bjärnå, Rusthållare, död 8.10.1867 på Kavila i Uskela.

 

         Han gifte sig med (1) Helena Jöransdotter Manelius #6863, gifta 19.9.1844 i Uskela, född 2.7.1798 i Kisko Tieksmäki Yrjä, död 30.10.1862 i Uskela Kavila.

 

        

         Han gifte sig med (2) Erika Wilhelmina* Manelius #6864, gifta 16.8.1863 i Kisko Tieksmäki, född 6.8.1831 i Kisko Tieksmäki Yrjä, död 23.10.1895 på Uskela i Salo köping.

 

                             Barn:

                    i.     Helena Wilhelmina Lindholm #6865, född 2.10.1864 på Uskela i Kavila, död 19.7.1865 på Uskela i Kavila.

                    ii.    Martha Helena Lindholm #6866, född 26.7.1867 på Uskela i Kavila.

 

217.  Carl Gustav Lindholm #2027, född 30.5.1812 i Bjärnå Storgesterby, Skeppare och rusthållare på Storgesterby, död 14.3.1893 i Tenala Finby.  Arrendator på Finby Post i Tenala från 1870. Dömdes 1842 för seglationsbrott till böter 500 rubel i silver, då han sommaren 1841, med galeasen Elisabeth, hade seglat till Gotland och Tyskland med ostämplade pass. Flyttade 1870 till Tenala och ägde där Stor-Gesterby gård.

 

         Han gifte sig med Wilhelmina Högman #2032, gifta 28.12.1847 i Kimito, född 6.4.1826 i Kimito Lappböle Östergård (dotter till Isac Abrahamsson Högman #6873 och Maria Isacsdotter #6874), död 14.4.1913 i Tenala Finby.  Hennes far, Isac Högman, ägde Strömma gård åren 1830-1846 och därefter Gammelby gård. När fadern dog gick gården i arv till en av sönerna och var så i Högmans ägo ända till år 1925. Nu ägs gården av Svenska litteratursällskapet.

 

                             Barn:

           243.   i.     Alexandra Wilhelmina Lindholm #2033 född 17.2.1849.

           244.   ii.    Karl Oskar Lindholm #2034 född 30.8.1854.

 

218.  Gustaf Lietzén #1049, Rusthållare å Paavola.  Övertog rusthållet Paavola ca 1861.

 

         Han gifte sig med Anna #1051.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Lietzén #1052.

                    ii.    Gabriel Lietzén #1053.

 

219.  Gabriel Lietzén #959, född 05.07.1793, Rusthållare i Simola, död 04.08.1853.  Dog samma dag som sönerna Karl och Arvid, troligen i en olycka.

 

         Han gifte sig med Magdalena Abrahamsdotter #969, född 08.05.1799 i Uskela.

 

                             Barn:

                    i.     Arvid Lietzén #970, född 28.05.1822, död 04.08.1853.

           245.   ii.    Johan Lietzén #971 född 04.01.1824.

                    iii.   Kristina Lietzén #973, född 16.12.1827, död 1909.

 

                             Hon gifte sig med Karl Georg Napoleon Sumelius #984, gifta 1851, född 12.10.1812 (son till Petter Wilhelm Sumelius #5503 och Maria Kristina Bergström #5504), Adjunkt i Kiikala, nådårspredikant i Kakskerta, död 09.08.1853.

 

                    iv.   Elias Lietzén #972, född 25.12.1827, Rusthållare å Simola, död 1888.

           246.   v.    Gabriel Lietzén #974 född 16.09.1830.

                    vi.   Karl Lietzén #975, född 22.03.1833, död 04.08.1853.

                    vii.  Vilhelmina Lietzén #976, född 27.06.1838.

 

                             Hon gifte sig med H J Lundel #989, Bonde på Uskela Norrgård.

 

220.  Arvid Lietzén #964, född 22.02.1802, Handlande i Björneborg, död 12.12.1859.

 

         Han gifte sig med Sofia Wilhelmina Nummelin #991, gifta 03.08.1837, född 24.10.1815, död 14.11.1871.

 

                             Barn:

                    i.     Amanda Vilhelmina Lietzén #992, född 21.05.1838.

 

                             Hon gifte sig med Carl Adolf Ramstedt #1002, gifta 28.03.1863, född 03.08.1832, Handlande i Björneborg.

 

                    ii.    Julia Kristina Lietzén #993, född 1840.

 

                             Hon gifte sig med Viktor August Timgren #1003, gifta 04.02.1860, född 08.04.1831, Handlande i Björneborg.

 

                    iii.   Johan Arvid Lietzén #994, född 07.02.1842, död 01.12.1843.

                    iv.   Matilda Sofia Lietzén #995, född 20.01.1844.

                    v.    Elise Lietzén #996, född 13.02.1846.

                    vi.   Maria Lietzén #997, född 01.05.1848.

 

221.  Elias Lietzén #4445, född 8.5.1823 i Lojo Talpela, död 28.1.1914 i Sammatti Lassi.

 

         Han gifte sig med Clara Christina Cavonius #4446, född 12.8.1839 i Nummi, död 5.1.1902 i  Sammatti.

 

                             Barn:

           247.   i.     Carl Elias Lietzén #4447 född 30.1.1871.

 

222.  Sofia Willstedt #829, född 12.05.1812 i Svartå, död 01.04.1893 i Sjundeå.

 

         Hon gifte sig med Adolf Fredrik Printz #832, gifta 07.04.1836 i Karkkila, född 18.09.1802 i Vanaja Kankainen (son till Fredrik Printz #5289 och Brita Charlotta Catharina Wasenius #5290), Länsman i Vichtis och Karislojo, död 30.03.1849 i Karis-Lojo Iloniemi.

 

                             Barn:

                    i.     Selma Elvina Antoinette Printz #835, född 06.07.1837, död 04.12.1861.

 

                             Hon gifte sig med Tomas Erik Robert Adlercreutz #844, Hovrättsnotarie.  Adlig ätt nr 97.

 

           248.   ii.    Olga Johanna Printz #834 född 1.4.1839.

           249.   iii.   Aline Emilia Printz #833.

 

223.  Ulrika Johanna* Willstedt #815, född 06.03.1821 i Vichtis, död 06.10.1896 i Åbo.  Albert Edelfelt målade hennes porträtt i 3 exemplar av storlek: ca 40 x 50 cm. Ett exemplar hamnade hos Lennart Serenius (#1246) och ett annat hos professor Olaf Homén (#888). Hennes porträtt (storlek ca 45x55) har även 1898 målats av hennes systers dottersdotter, Helene Schjerfbeck (#843), som torde finnas i Åbo konstmuseum. Konstnärinnan gjorde även 2 repliker av nämnda tavla. Det ena exemplaret innehades enligt uppgift av Maud Spolander (#1256) och det andra av en fru Kihlman, som inköpt konstverket från Olaf Homéns (#888) dödsbo. Dessutom innhar Henrik Gardberg (#51) en kopia av porträttet, som målats av en lärjunge (Signe Tandefelt) till konstnärinnan och som tidigare torde ha innehavts av Lennart Serenius (#1246).

 

         Hon gifte sig med Albert Baarman #814, gifta 29.05.1849 i Karis-Lojo, född 27.02.1826 i Ekenäs (son till Magnus Baarman #816 och Johanna Maria Winblad #817), Stads- och landsfiskal, politierådman, död 17.07.1885 i Ekenäs.  Var puckelryggig.

 

                             Barn:

           250.   i.     Aline Johanna Baarman #793 född 09.09.1852.

           251.   ii.    Uno Mortimer Alexander Baarman #861 född 22.11.1854.

           252.   iii.   Anna Ulrika Selina Baarman #863 född 9.3.1857.

                    iv.   Selma Sofia Baarman #862, född 11.04.1861 i Ekenäs, död 18.06.1927 i Nykarleby.  Äktenskapet barnlöst. Familjen adopterade 1911 Maud Söderlund (#1256), som var barn till Selma Baarmans mormors syster. Hon gick i Svenska Fruntimmerskolan i Åbo 1873-76. Hon var aktiv i Marthaföreningen i Nykarleby, bl a som dess ordförande 1908.

 

                             Hon gifte sig med Karl Fredrik (Alfred) Spolander #885, gifta 1883, född 24.10.1858 i Kronoby, Folkskolelärare, bankdirektör, stadsfullmäktig, död 24.9.1927 i Ekenäs.  Äktenskapet barnlöst. Familjen adopterade år 1911 Maud Söderlund (#1256), som var barn till Selma Baarmans mormors syster. Han var lärare först i Ekenäs och sedan i Nykarleby. Han var sedermera direktör för Nordiska föreningsbankens lokala kontor i Nykarleby och mångårig medlem och ordförande i Nykarlebys stadsfullmäktige. Han ansågs vara "till det yttre en högrest, ståtlig man, som rörde sig med en grundseigneurs värdighet". En samtida iakttagare sade "att han var den sista i Nykarleby som kunde bära upp en cylinderhatt". Ingvald Serenius (#770), som var kusin till adoptivdottern Maud, anger i sin släktforskning från 1960-talet att Karl Fredrik skulle ha hetat "Alfred". Det förefaller sannolikt att dessa är en och samma person, och att namnet "Alfred" skulle endast ha varit ett tilltalsnamn som härletts från förnamnen "kArL FREDrik". I denna utredning har detta antagande om tilltalsnamnet gjorts.

 

224.  Anton Brandberg #4122, född 14.1.1711 i Åsen Falun, Sverige, Notarie, bergsrådsman, död 28.12.1783 i Korsarvet Falun, Sverige.  Bergs- och Gruvrättsnotarie i Falun 1737.

 

         Han gifte sig med Margareta Elisabeth Hollén (Holenia) #4134, gifta 1738, född 29.9.1711 i Falun, Sverige, död 26.4.1761 i Falun, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Johan Erik Brandberg #4135, född 1739, död 1820.

 

                             Han gifte sig med Brita Konradina Nisser #4139, gifta 1782, född 1757, död 1802.

 

           253.   ii.    Anton Brandberg #4136 född 21.7.1740.

                    iii.   Sara Margareta Brandberg #4142, född 1741, död 1792.

           254.   iv.   Anders Brandberg #4137 född 15.1.1745.

                    v.    Olof Brandberg #4138, född 1751.

 

                             Han gifte sig med Maria Eleonora Lagergren #4141.

 

225.  Catharina Eleonora Bergstedt #3774, född 19.9.1732 i Torsåker, Sverige, död 1.4.1804 i Silvberg Bondhyttan, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Jonas Larsson Arnberg #3775, gifta 29.11.1753 i Norrbärke, Sverige, född 25.4.1722 i Axberg Arrud, sverige, Brukspatron på Östra Silvberg, död 7.9.1795 i Silvberg, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Maria Arnberg #3776, född 8.10.1754 i Norrbärke, Sverige, död 1755 i Norrbärke, Sverige.

                    ii.    Elisabeth Eleonora (Lisa-Nora) Arnberg #3777, född 24.11.1755 i Norrbärke, Sverige, död 27.3.1810 i Norrbärke, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Eric Lundborg #3878, gifta 1781.

 

           255.   iii.   Lars Volter* Arnberg #3778 född 21.3.1757.

                    iv.   Eric Arnberg #3779, född 9.8.1759 i Norrbärke, Sverige, Kapten vid Andra Gardesregementet, död 24.4.1800 i Johannisberg, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Maria Lundborg #3879, gifta före 1789.

 

                    v.    Hans Jacob* Arnberg #3780, född 6.2.1761 i Säter, Sverige, Kyrkoherde i Särna, död 10.5.1827 i Särna, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Sara Magdalena Lehlenius #3880.

 

           256.   vi.   Johan Petter* Arnberg #3781 född 8.2.1763.

                    vii.  Johan Gilius* Arnberg #3782, född 23.1.1765, Kapten vid Kungliga Helsinge Regemente, död 10.3.1847.

 

                             Han gifte sig med (1) Christina Strömblad #3881, gifta 1793.

                             Han gifte sig med (2) Sally Louise Öhman #3882, gifta 1806.

 

                    viii. Anna Catarina Arnberg #3783, född 25.1.1767 i Silvberg, Sverige, död 30.5.1800 i Ervalla, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Johan Adolf* Lahlenius #3883, gifta 22.9.1793.

 

                    ix.   Adolph Henrich* Arnberg #3784, född 25.12.1768 i Silvberg, Sverige, Docent, legationspastor, död 1.2.1805 i Konstantinopel, Turkiet.

                    x.    Christina Ulrika* Arnberg #3785, född 5.2.1771 i Silvberg, Sverige, död 9.10.1819 i Valbo, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Erik Abraham Lindforss #3884, gifta 22.9.1793.

 

                    xi.   Hedvig Regina (Hedda) Arnberg #3786, född 14.9.1773 i Silvberg, Sverige, död 26.3.1849.

 

                             Hon gifte sig med (1) Eric Wesström #3885, gifta 1798.

                             Hon gifte sig med (2) Eric Svedenius #3886, gifta 17.5.1819.

 

                    xii.  Carl Fredrik* Arnberg #3889, född 27.9.1775 i Silvberg, Sverige, Byggmästare, urmakare, död 20.10.1837.

 

                             Han gifte sig med Catharina Samuelsdotter Mann #3890, gifta 1807.

 

226.  Anders Andersson Hammarström #3951, född 1741 i Vika, Sverige, Rostvändare, död 22.1.1795 i Vika, Sverige.  Han antog namnet Hammarström.

 

         Han gifte sig med Christina Danielsdotter #3952, gifta 13.10.1765, född 1743, död 21.4.1825 i Kniva, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Andreas Hammarström #3953, född 1769 i Vika, Sverige.

           257.   ii.    Christina Andersdotter Hammarström #3954 född 30.12.1774.

 

227.  Gustaf Serlachius #5145, född 12.01.1792 i Pernå, död 05.04.1843 i Ilomantsi.

 

         Han gifte sig med Hedvig Sofia Åberg #5146, gifta 16.11.1875 i St Michel lk, född 08.08.1795 i Leppävirta (dotter till Henrik Johan Åberg #5147 och Maria Lovisa Savander #5148).

 

                             Barn:

           258.   i.     Gustaf Adolf Serlachius #5149 född 05.11.1830.

           259.   ii.    Gabriel Serlachius #5150 född 07.05.1835.

 

228.  Johan Pet(t)er Waenerberg #5035 (Visa äktenskap som ska numreras 201.)

        

229.  Margareta Sofia Waenerberg #5321, född 14.7.1806 i Liljendal, död 7.1.1884 i Borgå.

 

         Hon gifte sig med Bernhard Holmerus #5324, gifta 7.10.1832, född 16.8.1806 (son till Fromholt Hollmerus #6349 och Anna Greta Malm #6350), Possessionat, död 21.4.1868 i Borgå.

 

                             Barn:

                    i.     Hulda Aurora Hollmerus #6351.

                    ii.    August Leonhard Hollmerus #6352, född 06.09.1834 i Borgå.

 

230.  Karl Johan Waenerberg #5322, född 23.9.1808 på Biris rusthåll i Borgå Pirlax, Sjökapten, död 17.8.1878 i Sibbo sn, Nevas gård.  Han ägde Nevas gård i Sibbo. Hans första och andra hustru var halvsyskon sinsemellan.

 

         Han gifte sig med (1) Henrika Emelina Grönberg #5325, gifta 24.6.1836, född 20.10.1815 på Nevas i Sibbo (dotter till Anders Johan Grönberg #5326 och Hedvig Linderth #5327), död 19.3.1845.

 

                             Barn:

                    i.     Matilda Helena Waenerberg #5337, född 31.3.1837 i Borgå, död 1.6.1877 i Kuopio.

 

                             Hon gifte sig med Karl Akates Aschan #5087, gifta 20.1.1857 på Nevas i Sibbo, född 21.8.1827 i Juva (son till Gustaf Adolf Aschan #5037 och Sofia Gustava Arvidsson #5038), död 6.12.1912 i Kuopio.

 

                    ii.    Karolina Emilia Waenerberg #5338, född 24.11.1838 i Borgå, död 24.1.1841 i Helsingfors.

                    iii.   Karl Edvard Waenerberg #5339, född 4.6.1840 i Helsingfors, Sjökapten, död 15.1.1897 på Nevas i Sibbo.  Styrman och kapten på ångskeppet Constantin. Ägde Neva gård.

 

                             Han gifte sig med Eliza Eeles #5342, gifta 25.8.1868, född 8.12.1841 i Uleåborg (dotter till Joseph Eeles #5343 och Eliza Machell #5344), död 1911.

 

           260.   iv.   Emma Karolina Waenerberg #5340 född 12.4.1842.

                    v.    Hedda Margareta Waenerberg #5341, född 5.10.1844, död 28.12.1844.

 

         Han gifte sig med (2) Anna Charlotta Grönberg #5328, gifta 4.6.1846, född 1802 i Borgå Pirlax (dotter till Anders Johan Grönberg #5326 och Margareta Katarina Gebhardt #5329), död 14.6.1851 i Sibbo.

 

                             Barn:

                    vi.   Johan Charles Waenerberg #5346, född 21.3.1848, död 8.8.1854.

 

         Han gifte sig med (3) Charlotta Kristina Bjugg #5330, gifta 6.7.1852 i Pernå, född 13.2.1812 i Borgå (dotter till Gustaf Reinhold Bjugg #5335 och Helena Kristina Lindeberg #5336), död 18.12.1857 på Nevas i Sibbo.

 

                             Barn:

                    vii.  Johanna Kristina Waenerberg #5347, född 27.8.1853, Kassör på Fennia i Helsingfors.

           261.   viii. Maria Charlotta Waenerberg #5348 född 27.10.1855.

                    ix.   Johannes Waenerberg #5349, född 17.12.1857, död 18.12.1857.

 

         Han gifte sig med (4) Maria Katarina Josefina Pontan #5331, gifta 26.6.1860 i Borgå, född 4.8.1826 i Borgå (dotter till Petter Johan Pontan #5332 och Katarina Gustava Grönberg #5333), död 22.6.1865 i Borgå.

 

                             Barn:

           262.   x.    Ines Josefina Waenerberg #5363 född 30.6.1861.

                    xi.   Ida Augusta Waenerberg #5088, född 21.2.1863, Renskrivare.

           263.   xii.  Georg Adolf Waenerberg #5364 född 15.6.1865.

 

231.  Otto Vilhelm Waenerberg #5110, född 1.3.1815 i Borgå Pirlax, Överforstmästare, lantmätare, död 9.11.1893 i Kajana.

 

         Han gifte sig med (1) Elise Konstantia Gyllenberg #5111, gifta 1.7.1838, född 16.6.1818 i Helsinge (dotter till Nils Johan Gyllenberg #5373 och Johanna Fredrika Tigerström #5374), död 29.12.1843 i Borgå.

 

                             Barn:

                    i.     Lydia Teodolinda Konstantia Waenerberg #5375, född 17.8.1839, död 18.6.1842 i Piirlahti.

           264.   ii.    Mauritz Volmar Waenerberg #5376 född 09.07.1842.

 

         Han gifte sig med (2) Maria Lovisa Kockström #5112, gifta 31.12.1848 på Hommas i Ebbo Borgå, född 12.7.1826 i Pernå, Tjänarinna, död 11.3.1899.  Målarens dotter.

 

                             Barn:

                    iii.   Berndt Vilhelm Waenerberg #5377, född 23.1.1846, död 9.2.1846.

           265.   iv.   Midas Julian Valdemar Waenerberg #5378 född 10.4.1847.

                    v.    Johan Vilhelm Waenerberg #5379, född 31.3.1849, Sjökapten, död 14.7.1879 i Helsingfors.

           266.   vi.   Johannes David Waenerberg #5380 född 24.6.1851.

                    vii.  Naëmi Konstantin Lucia Waenerberg #5381, född 23.4.1853, död 22.9.1860 i Kajana.

                    viii. Otto Gabriel Waenerberg #5382, född 9.6.1855 i Borgå lk, Skogsförman, död 18.12.1901.

 

                             Han gifte sig med Jenny Maria Bergman #5383, gifta 26.7.1892, född 26.7.1871 (dotter till Johan Erik Bergman #5384 och Augusta Lagus #5385), död 15.12.1916 i Åminne.

 

           267.   ix.   Karl Fredrik Waenerberg #5386 född 5.8.1858.

                    x.    Ellen Maria Waenerberg #5387, född 4.10.1860 i Kajana.

                    xi.   Naëma Konstantia Margareta Waenerberg #5388, född 24.4.1863, död 3.4.1864.

                    xii.  Dagmar Sofia Ottiliana Waenerberg #5389, född 5.6.1868, död 7.4.1871.

                    xiii. Frida Alice Waenerberg #5390, född 16.1.1871.

 

232.  Gabriel Mauritz Waenerberg #5034, född 26.1.1818 i Borgå lk, Teologie doktor, filosofie magister, referendariesekreterare, död 29.3.1887 i Helsingfors.  Han var orförande för Finska missionssällskapet 1841.

 

         Han gifte sig med Agatha Sofia Aschan #5033, gifta 30.12.1841 i Borgå, född 25.8.1820 i Laukaa (dotter till Gustaf Adolf Aschan #5037 och Sofia Gustava Arvidsson #5038), död 8.3.1886 i Helsingfors.  Högädla jungfru.

 

                             Barn:

                    i.     Ines Sofia Waenerberg #5293, född 6.11.1842 i Borgå, död 30.3.1866 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Clemens Johan Gabriel Sirelius #5298, gifta 11.6.1863 i Helsingfors, född 27.6.1818 i Kaavi (son till Arvid Johan Sirelius #6353 och Brita Lagus #6354), Kyrkoherde i St Michel, död 23.7.1888 i St Michel.

 

                    ii.    Mauritz Alarik Waenerberg #5294, född 5.7.1844 i Piirlahti, död 21.10.1846 i Borgå.

           268.   iii.   Torsten Adolf Waenerberg #5248 född 25. 5.1846.

                    iv.   Alfhild Helena Waenerberg #5295, född 25. 5.1846 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Karl Eberhard Lindén #5318, gifta 18.12.1879, född 17.11.1847 i Helsingfors, Läkare.

 

                    v.    Naëmi Amalia Waenerberg #5296, född 5.6.1848 i Borgå, död 5.6.1848 i Borgå.

           269.   vi.   Mauritz (Movitz) Agaton Vaenerberg #5029 född 29.7.1849.

           270.   vii.  Irene Agatha Waenerberg #5315 född 15.2.1853.

                    viii. Matilda Olivia Waenerberg #5316, född 15.2.1853 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Hugo Alarik Hollmerus #5320, gifta 13.6.1878, född 13.7.1850, Tullkontrollör i Åbo.

 

                    ix.   Elias Waenerberg #5317, född 4.9.1855 i Sibbo, död 20.1.1857.

                    x.    Elin Oihonna Waenerberg #5297, född 23.4.1859 i Helsingfors, Gymnastiklärare, död 25.12.1927.  Hon var föregångare inom den finlänska kvinnogymnastiken. Hon grundade Gymnastikföreningen för fruntimmer i Helsingfors 1876 .

 

                             Hon gifte sig med August Herman Kallio #5299, gifta 1886, född 5.2.1858 i Nystad, Filosofiekandidat, död 1.8.1896 i Helsingfors.

 

233.  Fredrique (Fredrika) Emma Elisabet Flach #5831, född 20.1.1867 i Stoby socken, Sverige.

 

         Hon gifte sig med Johan Otto August Bergqvist #5834, gifta 19.7.1888 i Stockholm, Sverige, född 12.1.1862 i Lund, Sverige, Överläkare.

 

                             Barn:

           271.   i.     Dagmar Bergqvist #5835.

 

234.  Aina Matilda Krogius #4799 (Visa äktenskap som ska numreras 203.)

        

 

Sextonde generationen

 

235.  Anna Greta Eriksdotter #3725, född 19.12.1773 i Föglö Bråttö.  Bosatt i Sonboda, Föglö sn.

 

         Hon gifte sig med Erik Mattsson #3726, gifta 24.7.1791 i Föglö, född 16.1.1766 i Föglö Sonboda, Bonde, död 1819 i Föglö Sonboda.  Han verkade på gården Sonboda nr 8 (Backas), Föglö sn.

 

                             Barn:

                    i.     Stina Greta Eriksdotter #3727, född 18.4.1800 i Föglö Sonboda, död 3.7.1832 i Föglö Hastersboda.

 

                             Hon gifte sig med Johan Mattsson #3728, gifta 23.2.1823 i Föglö, född 28.8.1799 i Föglö Hastersboda, Bonde, död 25.3.1854 i Föglö Hastersboda.  Brukade skattehemmanet Västergård i Hastersboda om 1/2 gammalt eller 5/16 nytt mantal.

 

236.  Liisa Viljamaa #1840.

 

         Hon gifte sig med N.N. Tiiro #1841.

 

                             Barn:

                    i.     Maria Tiiro #1842.

 

                             Hon gifte sig med N.N. Kaleva #1843.

 

237.  Erik Edholm #2630, född 12.5.1813 i Utenede Fors, Sverige, Bonde, död 31.3.1880 i Utenede Fors, Sverige.

 

         Han gifte sig med Stina Nilsdotter #2631, född 25.6.1816 i Fors, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Stina Magdalena Edholm #2632, född 22.5.1843 i Utenede Fors, Sverige, död 19.2.1942 i Helgum, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Johan Gustav Berggren #2633, född 22.2.1837 i Ransberg, Sverige, Torpare, trädgårdsmästare, död 4.10.1911 i Östergransjö Helgum, Sverige.

 

238.  Lars Gabriel Krogius #4686, född 3.12.1793 i Leppävirta, Lagman, död 20.6.1861 i Vehkalahti.

 

         Han gifte sig med Amalia Maria Lovisa von Numers #4691, gifta 1825, född 1807, död 1900.

 

                             Barn:

                    i.     Viktor Reinhold Krogius #4882, född 10.1.1826 i Fredrikshamn, död 31.5.1869 i Mohilew, Ryssland.

 

                             Han gifte sig med Helena Hodoroffsky #4883, gifta 28.8.1859, född 24.8.1840 i Viborg (dotter till Xaver Hodoroffsky #4884 och Elise Schwertskoff #4885).

 

                    ii.    Frans Gabriel Krogius #4692 (Visa äktenskap som ska numreras 204.)

                            

 

                    iii.   Elisabet Gustava Krogius #4886, född 2.8.1829 i Espoo, död 8.7.1904 i Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Edvard Neovius #4887.

 

                    iv.   Lars Tiodolf Krogius #4842, född 29.1.1832 i Pyhtää, Sjökapten, hovråd, död 9.3.1890 i Helsinki.  Han hade 12 barn av vilka flera blev vuxna och har avkomlingar.

 

                             Han gifte sig med Elisabet Amalia Qvist #4843, gifta 14.4.1857 i Fredrikshamn, född 28.2.1834 i Fredrikshamn (dotter till Karl Johan Qvist #4844 och Katarina Naht #4845), död 20.2.1911 i Helsingfors.

 

                    v.    Edvard Jakob Krogius #4888.

                    vi.   Amalia Matilda Krogius #4889.

                    vii.  Hilda Viktorina Krogius #4890.

                    viii. Alexander Krogius #4891.

                    ix.   Ernst Georg Krogius #4892.

                    x.    Hilda Antoinette Krogius #4893.

                    xi.   Gabriela Krogius #4693, död 1896.

 

                             Hon gifte sig med Lorenz Leonard Lindelöf #4695, gifta 1867, född 13.11.1827 i Karvia (son till Johan Lindlöf #4696 och Anna Margareta Hällfors #4697), Statsråd, död 3.3.1908 i Helsingfors.

 

239.  Katarina Fredrika Krogius #4689, död 1878.

 

         Hon gifte sig med Johan Fredrik Gottsman #4699, gifta 1821, född 14.11.1795 i Borgå (son till Nils Sandman #4704 och Katarina Sofia Brander #4705), död 27.5.1849.

 

                             Barn:

                    i.     Berndt Fredrik Gottsman #4700, född 29.5.1823 i Vasa, död 5.2.1878 i Vasa.

                    ii.    Mauritz Teodor Gottsman #4701, född 3.1.1832 i Vasa, död 23.3.1851 i Tavastehus.

                    iii.   Matilda Amalia Gottsman #4702, död 1908.

 

                             Hon gifte sig med Jonas Sandman #4703, gifta 1851, född 11.2.1818 i Kalajoki, död 19.6.1903 i Helsinki.

 

                    iv.   Alexandra Theresia Gottsman #4849, född 4.3.1835 i Vaasa, död 13.4.1871 i Haapavesi.

 

                             Hon gifte sig med August Alexander Levón #4850, gifta 5.3.1852 i Vasa, född 14.11.1820 i Brahestad, död 30.8.1875 i Vasa.

 

240.  Paul Emil Forsman #4745, född 3.6.1826 i Kuopio, Viborg hovrätts president, död 11.6.1906 i Hyvinge.

 

         Han gifte sig med Emma Sofia Viktorina Kuhlström #4746, gifta 9.1.1855 i Viipuri, född 29.12.1829 i Viborg, död 4.6.1883 i St Petersburg, Ryssland.

 

                             Barn:

                    i.     Berta Charlotta Forsman #4866, född 8.12.1855 i Viborg.

                    ii.    Naema Maria Forsman #4863.

 

                             Hon gifte sig med Jakob Robert Runeberg #4862 (son till Johan Ludvig Runeberg #4864 och Fredrika Charlotta Tengström #4865).

 

                    iii.   Artur William Forsman #4867.

 

241.  Gustaf Svinhufvud #4793, född 11.5.1817 i Lempää, Lagman, död 3.4.1901 i Lempää.

 

         Han gifte sig med Klara Vivika Ottiliana Mesterton #4794, gifta 4.9.1842, född 17.12.1818 på Tönnö i Orimattila socken (dotter till Carl Daniel Mesterton #4921 och Teodora Ottiliana Tonnér #4922), död 12.10.1889.

 

                             Barn:

                    i.     Hilda Rosina Emmoëna Svinhufvud #4923.

                    ii.    Eugen Gustaf Valdemar Svinhufvud #4924, Hovrättsassessor.

                    iii.   Alma Sofia Malvina Svinhufvud af Qvalstad #4954.

 

                             Hon gifte sig med Gustaf Verner Timgren #4953, Assessorn i Åbo hovrätt.

 

                    iv.   Kuno Sigismund Svinhufvud #4926.

                    v.    Carl Axel Lennart Svinhufvud #4927.

                    vi.   Hilma Ottilia Svinhufvud #4928.

                    vii.  Solmu Kuno Alarik Svinhufvud #4929.

                    viii. Tekla Vivika Amanda Svinhufvud #4930.

                    ix.   Gustaf Sigurd Svinhufvud #4931.

 

242.  Johanna Vilhelmina Lundström #1974, född 21.10.1822 i Tykö, död 27.9.1883 i Finby.

 

         Hon gifte sig med Israel Nordlund #1975, född 6.10.1821 i Finby, Spannmålstorpare på Pettu Storgård, död 24.6.1897 i Finby.

 

                             Barn:

                    i.     Maria Vilhelmina Nordlund #1976, född 18.11.1849 i Finby, död 6.7.1896 i Finby.

 

                             Hon gifte sig med Petter Johan Fredriksson #1981, gifta 28.12.1876, född 31.10.1850 i Närpes, Torpare, båtbyggare, död 27.2.1925 i Finby.  Flyttade 1876 tillbaka till Närpes, återkom 1881 till Pettu Finby som torpare och båtbyggare.

 

                    ii.    Johannes Nordlund #1977, född 15.10.1851 i Finby, död 3.2.1866 i Finby.

                    iii.   Edla Johanna Nordlund #1978, född 15.10.1851 i Finby, död 3.8.1938.

                    iv.   August Nordlund #1979, född 6.3.1858 i Finby, död 1.3.1862 i Finby.

                    v.    Emil Nordlund #1980, född 12.2.1861 i Finby, död 3.3.1862 i Finby.

 

243.  Alexandra Wilhelmina Lindholm #2033, född 17.2.1849 i Bjärnå, Storgesterby, död 30.3.1929 i Tenala Finby.

 

         Hon gifte sig med Johan Henrik Nyberg #2035, gifta 11.4.1871, född 20.4.1845 i Tenala, Bonde på Bergens, död 5.2.1912 i Tenala.  Han bötfäldes 1885 för fylleri till 3 rubel och för ärekränkning till 40 mk, 1887 sakfälld för uppsåtlig misshandel å person till 60 mk böter, 1890 för andra resans fylleri.

 

                             Barn:

                    i.     Alina Alexandra Nyberg #2036, född 1.4.1872 i Tenala, död 28.6.1877 i Tenala.

                    ii.    Alma Amanda Nyberg #2037, född 23.9.1873 i Tenala, död 6.5.1952 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med (1) Karl Richard Ferdinand Nyberg-Mannström #2045, född 21.2.1879 i Tenala, Torpare i Björnbacka, död 21.4.1960 i Ekenäs.  Han verkade som dräng i Olsböle 1895, 1896 i Finby Bergens, 1897 i Olsböle Gumböle Westertorp, dagsverkare i Bromarf Kansjärf 1901-07, torpare i Björnbacka. Flyttade 1931 ensam till Ekenäs.

                             Partner Josef Wilhelm Lunden #2050, född 19.1.1874 i Muurla, Torparson från Finby Post.

 

                    iii.   Aina Augusta Nyberg #2038, född 10.11.1875 i Tenala, död 19.7.1877 i Tenala.

                    iv.   Johan August Nyberg #2039, född 4.1.1877 i Tenala, död 20.7.1877 i Tenala.

                    v.    Aina Xenia Nyberg #2040, född 11.6.1878 i Tenala, död 13.8.1878 i Tenala.

                    vi.   Johan Severin Nyberg #2041, född 24.10.1879 i Tenala, Torpare, bonde, spelman, död 24.2.1961 i Tenala.  Torpare på Träsktorp i Finby -1907, bonde på Grabbens nyhemman i Kulla. Spelman, bäst känd som Grabben".

 

                             Han gifte sig med Selma Emila Lönnroth #2046, gifta 20.5.1905, född 31.5.1878 i Tenala, död 20.1.1968 i Tenala.

 

                    vii.  Emil Afred Nyberg #2042, född 29.8.1882 i Tenala, Bonde, död 3.9.1955 i Tenala.  Verkade som bonde på Bergens 1913-49.

 

                             Han gifte sig med Eva Lovisa Lindholm #2047, född 31.5.1879 i Tenala, död 1.8.1971 i Tenala.

 

                    viii. Agda Alexandra Nyberg #2043, född 11.12.1885 i Tenala, död 14.6.1983 i Tenala.  Flyttade 1913 till Germundby Kädans och senare till Grop. Bäst känd som "Grop-Agda" eller "Grop-Mor.

 

                             Hon gifte sig med Klas Fritiof Nyberg #2048, gifta 4.10.1919, född 17.7.1888 i Tenala, Jordbrukare i Grop, död 25.2.1955 i Tenala.

 

                    ix.   Edith Alina Nyberg #2044, född 13.5.1890 i Tenala, död 3.2.1965 i Tenala.

 

                             Hon gifte sig med Odert Einar Nyberg #2049, gifta 26.12.1912, född 3.3.1887 i Tenala, Timmerman, död 27.10.1930 i Tenala.  Bode i Germundby Söderkulla.

 

244.  Karl Oskar Lindholm #2034, född 30.8.1854 i Bjärnå Storgesterby, Timmerman, död 2.8.1928 i Hangö.  Flyttade 1870 med föräldrarna till Tenala Finby och 1885 med familj till Hangö.

 

         Han gifte sig med Amanda Charlotta Lindström #2179, gifta 29.9.1875, född 11.12.1856 i Bjärnå Finby, Bonddotter från Finby Mellangård, död 24.1.1923 i Hangö.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Amanda Lindholm #2180, född 3.7.1876 i Tenala, död 3.9.1941 i Helsingfors.  Flyttade 27.11.1908 till Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Leonard Theman #2188, född 24.8.1878, död 8.11.1960 i Helsingfors.

 

                    ii.    Julia Agusta Lindholm #2181, född 6.2.1878 i Tenala, död 23.12.1965 i Sverige.  Flyttade 27.11.1908 till Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Carl Laurentius Bäckström #2189, gifta 10.6.1906, född 3.5.1876 i Gnarp, Sverige, Ingenjör, affärsman, död 27.4.1935 i Åbo.  Antälld vid Wyksa järnverk i Morum Ryssland 1898. 1902 sjuk i Moskva, samma år anställd vid ingenjörsbyrå Sandman i Tammerfors, 1903 hos Zittinbg & Co i Helsingfors, 1907 direktör för ingenjörsbyrå Industria i Helsingfors, 1918 ingenjörsbyrå i Stockholm, 1925-35 teknisk ledare vid KArl Forsström Ab i Förby.

 

                    iii.   Alina Konstantia Lindholm #2182, född 7.7.1880 i Tenala, död 26.12.1964 i Nurmijärvi.

 

                             Hon gifte sig med (1) N.N. #6465.

                             Hon gifte sig med (2) Lars Johan Ernfrid Lindqvist #2190, gifta 14.11.1903, född 11.6.1880 i Tusby, Trädgårdsmästare, död 16.6.1932 i Nurmijärvi.  Flyttade 1903 från Helsinge till Hangö och 1904 med familj till Jyväskylä och 1905 till Bromarv Täktom Östergård och samma år till Rajamäki i Nurmijärvi som trädgårdsmästare hos Alko.

 

                    iv.   Signe Sofia Lindholm #2183, född 13.2.1883 i Tenala, Butiksinnehavare, död 1943 i Förby.  Flyttade 2.3.1931 till Björneborg som ogift och senare till Finby där hon hade en butik.

                    v.    Johan Oskar Lindholm #2184, född 29.4.1886 i Hangö, Bankdirektör, död 29.4.1943 i Helsingfors.  Flyttade 13.6.1940 med hustru till Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Vilma Irene Eklund #2191, gifta 1.10.1910, född 26.1.1887 i Ekenäs, död 10.9.1967 i Helsingfors.

 

                    vi.   Edit Elisabeth Lindholm #2185, född 8.1.1890 i Hangö, död i Hangö.

 

                             Hon gifte sig med (1) Johan Hjalmar Ferdinand Lindström #2192, gifta 12.11.1915, född 21.10.1888 i Helsingfors, död 11.11.1918 i Hangö.

                             Hon gifte sig med (2) Yrjö Edvard Heino #2193, gifta 1.12.1921, skilda 29.9.1930, född 29.5.1896 i Lojo.

                             Hon gifte sig med (3) Arne Anian Lindström #2194, gifta 25.7.1931, född 29.4.1910 i Snappertuna.

 

                    vii.  Paul Vilhelm Lindholm #2186, född 7.9.1893 i Hangö, Tågkarl, konduktör, död 11.7.1927 i Otalampi.

 

                             Han gifte sig med Hilma Alina Söderlund #2195, gifta 1.4.1916, född 27.8.1895 i Hangö, död 9.4.1984 i Hangö.

 

                    viii. Carin Helena Lindholm #2187, född 1.2.1898 i Hangö, Kontorist, död 25.1.1976 i Helsingfors.  Flyttade 19.3.1931 till Helsingfors.

 

                             Hon gifte sig med Aleksander Huotari #2196, gifta 7.6.1930, född 2.10.1890 i Viborg, Bokbindarmästare, död 25.3.1969 i Helsingfors.

 

245.  Johan Lietzén #971, född 04.01.1824.  Bosatt i Lojo.

 

         Han gifte sig med Maria Kristina Eriksdotter #977.

 

                             Barn:

                    i.     Vilhelmina Lietzén #978, född 07.03.1849.

                    ii.    Johan Leopold Lietzén #979, född 09.11.1851.

                    iii.   Maria Kristina Lietzén #980, född 05.11.1853.

                    iv.   Ferdinand Lietzén #981, född 02.05.1856.

                    v.    Elias Nestor Lietzén #982, född 02.02.1858.

                    vi.   Gabriel Lietzén #983, född 04.04.1860.

 

246.  Gabriel Lietzén #974, född 16.09.1830, Godsägare, död 1889.  Ägare av Seppä hemman i Kiikala.

 

         Han gifte sig med Amanda Vilhelmina Gustafsdotter #985, död 1889.

 

                             Barn:

                    i.     Ture Lietzén #988.

                    ii.    Alma Lietzén #986.

                    iii.   Augusta Lietzén #987.

 

247.  Carl Elias Lietzén #4447, född 30.1.1871 i  Sammatti Lassi, död 23.2.1955 i  Sammatti Lassi.

 

         Han gifte sig med Ida Maria Niemi? #4448, född 31.12.1882 i Suomusjärvi (dotter till Tuomas Efraimsson #4451 och Erika Johansdotter #4450), död 13.5.1961 i Sammatti Lassi.

 

                             Barn:

                    i.     Linda Lietzén #4449, född 15.4.1909 i  Sammatti, död 15.10.1988 i Raumo.

 

248.  Olga Johanna Printz #834, född 1.4.1839 i Hyvinge, död 4.2.1923 i Hyvinge.  Hn hade med maken Svante totalt fem barn.

 

         Hon gifte sig med Svante Schjerfbeck #842, gifta 3.12.1857 i Karislojo, född 7.2.1833 i Jakobstad, Kontorschef, död 2.2.1876.

 

                             Barn:

                    i.     Helene Schjerfbeck #843, född 10.07.1862 i Helsingfors, Kostnär, målarinna, död 28.01.1946 i Salsjöbaden, Sverige.  Hon var ett verkligt underbarn och hennes tecknarbegåvning upptäcktes redan som barn. Bara 11 år gammal antogs hon till konstskolan, trots att de flesta började sina konststudier först sedan de slutat skolan. Hon studerade och målade också i Frankrike och England och anses som en av de skickligaste och mest ansedda konstnärerna i Finland.

 

249.  Aline Emilia Printz #833.

 

         Hon gifte sig med Johan Lupander #836, Bankdirektör.

 

                             Barn:

                    i.     Helene Lupander #837.

 

                             Hon gifte sig med Georg Hjalmar* Garibaldi Neiglick #840, född 1860, död 1889.

 

                    ii.    Johan Leonard Lupander #838.

                    iii.   Johanna Victoria (Hanna) Lupander #839, född 22.5.1860, död 1958.

 

                             Hon gifte sig med Jakob Bernhard Estlander #841, gifta 1884, född 1861, död 1910.  Adlig ätt nr 274.

 

250.  Aline Johanna Baarman #793, född 09.09.1852 i Ekenäs, död 07.12.1928 i Vasa, begravd 1928 i Åbo.  Hon besökte vid 16 års ålder ett pensionat i Reval och på hemresan därifrån sammanträffade hon i Kronstadt första gången med sin blivande make. Bodde efter mannens död i Åbo, flyttade 1918 till sonen Einar i Vasa och slutligen till sonen Bengt i Gamla Vasa. Hade gott sinne för humor. Blev på ålderdomen rätt döv.

 

         Hon gifte sig med Hjalmar Serenius #792, gifta 11.01.1872, född 10.01.1843 i Helsingfors (son till Carl Gustaf Serenius #794 och Maria Charlotta Widholm #795), Hovrättsråd, död 08.08.1913 i Helsingfors.  Domarexamen 14.12.1866, vicehäradshövding 19.6.1869, hovrättsråd i december 1894. Blev för nit i tjänsten riddare av Kejserliga och Kongliga S:t Stanislaus -ordens II kl. 1891 och 1898 av S:t Anneordens  II kl. Kamrer och ombudsman vid Finska Sjömanspensionsanstalten i Åbo 1.1-1880-15.7.1885, stadsfullmäktig i Åbo 1.1.1883-1.1.1889, viceordförande i Åbo Sparbanks styrelse 1897-1902, publikt ombud vid Åbo Aktiebank 1901-03. Begärde pga sjukdom avsked från Hovrätten 1.1.1903 (hade fått slag, ena sidan förlamad).

 

                             Barn:

                    i.     Torsten Einar Serenius #392, född 18.03.1874 i Åbo, Bankkommissarie, död 10.05.1932 i Helsingfors, begravd 1932 i Åbo.  Student från Åbo Svenska klassiska lycem 19.5.1893. Högre förvaltningsexamen 1897. Extra kopist i senatens finansexpeditions kamrerarkontor 1898-99, expeditör vid Helsingfors Sparbanks kamrerarkontor och filialkontorskassör 1897-1901, tf bokhållare vid Finlands banks kamrerarkontor i Helsingfors 1898-99, extra tjänsteman där 1899-1901. Kontorsskrivare vid Finlands banks Åbo kontor 1901-1908, kassör 1908-18, stipendium av banken 1912 för vistelse i Tyskland; arbetade därvid i Bank für Handel und Industrie i Berlin och Stettin. Tf föreståndare för bankens kontor i Tammerfors 1912-14 samt för Åbo kontoret i flera repriser åren 1907-18. Adjungerad ledamot av Finlands banks direktion i juli 1920, augusti 1921 och februari 1925. Föreståndare för Finlands banks kontor i Vasa 1918-10.5.1932. Bibefattningar: kontorist vid Livränteanstalten i Åbo 1901-03, dess kamrer 1904-18. Medlem av direktionen i Ömsesidiga försäkringsanstalten Sampo 1915-18, tillhört Åbo Sparbanks principaler 1913-18, disponent i Vasa Telefonförening 1920-21, dess verkställande direktör och styrelseordförande 1922-10.3.1932. Var mycket intresserad av blomsterodling.

 

                             Han gifte sig med (1) Lydia Maria Forsman #393, gifta 09.09.1899 i Dickursby Stenkulla, född 19.03.1877 i Helsinge Tali (dotter till Israel Gustafsson Forsman #774 och Anna Lovisa Johansdotter Haarala #775), Handarbetslärarinna, död 08.08.1907 i Helsingfors.  Hennes levnadsöden har på basen av hennes bevarade brev i detalj skildrats an Ingvald Serenius (#770) essay från år 1967; "Det var en gång". Hon konfirmerades 17.5.1894. Genomgick Svenska Fruntimmerskolan i Helsingfors och utbildade sig till handarbetslärarinna i Åbo. Hon uppfostrades som fosterbarn av Nathalie Chrons på Stenkulla i Dickursby. Synnöve Ilmoni berättar om hennes uppväxtår, att "hon hade flera beundrare bland mormors inackorderingsherrar; inte underligt för hon var alltid skämtsam och glad och i verksamhet. Jag ser henne i Stenkulla salen småsjungande vattna blommorna, eller i vävstolen vävande ovantåg till matsals- och balkongmöblerna". Hon förlovade sig 23.5.1899 "i syrénbersån på Stenkulla" med sin blivande man Einar Serenius. Hon uppvaktades på en resa till släkten Chiray på storgodset Salova i Lill-ryssland av husets son Sascha. Då hon påpekade att hon var förlovad "med Einar" svarade sonen i det att han bjöd henne sitta med honom i en S-formad soffa: "ne trouvez-vous pas, Mademoiselle, que se sopha est comme fait pour un conversation intime? Je me fiche de votre fiancé".

                             Han gifte sig med (2) Hildur Katarina Ahlman #776, gifta 19.09.1913 i Tammerfors, född 06.09.1881 i Pöytis (dotter till Gustaf Julius Ahlman #777 och Matilda Elisabeth Bergroth #778), död 25.09.1944 i Helsingfors, begravd i Åbo.  Student från Åbo svenska samskola 1900, gymnastikdirektörkurs i Stockholm, tjänst på Finlands Bank i Åbo.

 

                    ii.    Hildigunn Maria Serenius #1244, född 03.06.1875 i Ekenäs, Växelkassörska, död 1969.  Genomgick svenska Fruntimmersskolan i Åbo. Var livlig till sin natur, hade ett vackert utseende och omsvärmades i sin ungdom av beundrare, vilka hon "begåvade" med en lock från familjens pudel, då de begärde en hårslinga av henne. Efter mannens död bodde hon hos sin farbror Einar i Åbo. Han fick henne antagen till växelkassörska i Finlands banks Åbo-kontor år 1910. Hon pensionerades 1940. Då brodern Einar gifte om sig 1913 bildade hon ett eget hem med dottern Thelma.

 

                             Hon gifte sig med Alvar Söderlund #1251, född 10.02.1873 i Raumo (son till Johan Wilhelm Söderlund #1252 och Augusta Karolina Kyrklund #1253), Skeppsredare, brittisk vicekonsul, död 29.07.1908 i England.  Elev i Svenska klassiska Lyceum i Åbo, gick därpå i Brahestads handelsskola, bodde jämte hustru Hildigunnn 4 år i London och besökte därunder Skottland, Irland, Tyskland, Sverige, Danmark, Madeira och Holland. Drunknade på sin hemväg från London.

 

                    iii.   Albert Gunnar* Serenius #1245, född 01.12.1876 i Åbo, Affärsbiträde, död 06.11.1923 i Sibbo.  Elev 1888-24.5.1893 i Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Affärsbiträde i Åbo bl a hos Singer och i Edgrens bokhandel, hade bokbinderi som hobby, var elitgymnast i Åbo Turnförening, blev - med början ca 1910 - småningom förlamad i ena sidan. Bodde hos sin mor till 1918, därefter hos brodern Bengt i Sibbo.

                    iv.   Carl Lennart* Serenius #1246, född 01.05.1878 i Åbo, Affärsman, drektör, död 02.04.1959 i Stockholm, Sverige.  Student 20.5.1897 från Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Bodde först  i Viborg och därpå en kortare tid i Kotka. Flyttade till Helsingfors och erhöll Sunlights generalagentur för Finland i seklets början, pensionerades ca 1930, var där till ca 1940 i firman L M Ericsson i Helsingfors, blev pensionerad även därifrån ca 1940 och flyttade till Stockholm. Var något döv, intresserade sig för skruv- och bridgespel, och en utomordentlig sällskapsmänniska. Intresserade sig av frimurerisk verksamhet (IX).

 

                             Han gifte sig med (1) Walborg Wilén #1629, gifta 17.11.1901 i Åbo, född 30.10.1881 (dotter till Alfred Wilhelm Wilén #1580 och Olga Maria Krjukoff (Krukov) #1581), död 20.10.1915.  Fick kräfta och sköt sig.

                             Han gifte sig med (2) Ellen (Helena) Vendla Bonsdorff #1268, gifta i Helsingfors, född 02.06.1892 i Vilnius, Litauen (dotter till Hugo Georg Bonsdorff #1269 och Leontine Bloum #1270), död 14.01.1938.  Gjorde självmord medels veronal (nervlungnande medicin).

 

                    v.    Märta Alice Serenius #1247, född 06.02.1880 i Åbo, död 04.02.1882 i Åbo.

                    vi.   Bengt Hjalmar Serenius #1248, född 06.04.1884 i Åbo, Kaplan, prost, död 03.11.1960 i Helsingfors.  Inskrevs i Åbo Svenska Klassiska Lyceum 1894, student 18.5.1903. Prästvigd i Åbo Domkyrka 26.3.1907. T f kyrkoherde på Vårdö och från 1.5.1907 på Eckerö, sedan i Dragsfjärd och tf kaplan i Pargas 1.2.1909. Kaplan i Sibbo till den 1.5.1923, därpå Korsholm, flyttat till Hangö och prost där ca 1939.  Intresserad av frimurerisk verksamhet (VIII).

 

                             Han gifte sig med Astrid Maria Karin* von Numers #1290, gifta 06.09.1907 i Persböle gård, Pojo, född 01.01.1885 i Ilmola (dotter till Artur Lorentz von Numers #1291 och Ebba Irene Catharina Roos #1292), död 5.1.1972.  Adlig ätt nr 50.

 

                    vii.  Nils Herman Serenius #1249, född 08.04.1887 i Åbo, död 23.08.1890 i Åbo.

                    viii. Hugo Birger Sarpi #1250, född 26.02.1895 i Åbo, Överstelöjtnant.  Hette urspungligen Serenius som syskonen, men ändrade av karriärtekniska skäl ca 1930 namnet till Sarpi. Han var student från Svenska reallyceum i Åbo 1916. Affärsanställd i Petrograd till 1918. Karelsk hästjägare under frihetskriget. Gick i Markovilla officersskola, kompletteringskurs i kadettskolan 1924, gränsjägare från 1928. I kriget 1939-40 chef för en specialbataljon vid Lieksa, i kriget 1941-44 ekonomichef vid JR/61. Den 6.12.1947 överstelöjtnant. Ordnar: Frihetsmedaljens 1 kl. , Frihetskrigets Minnesmedalj m.sp., Riddare av Finlands Vita Ros. Var god snabbskridskoåkare, fotbollsspelare och skytt ävensom simmare.

 

                             Han gifte sig med Tyyne Kanerva Karlsson #1315, född 13.06.1899 i Viborg (dotter till Karl Mauritz Karlsson #1316 och Ida Maria Sévon #1317).

 

251.  Uno Mortimer Alexander Baarman #861, född 22.11.1854 i Ekenäs, Sjökapten, död 26.1.1916 i Ekenäs.  Anställd bl a som sjökapten hos FÅA. Han var uppbrusande mot sina underordnade, flyttades till allt mindre fartyg, tog avsked, var tidvis arbetare i Ekenäs. Blev frimurare, flyttade ensam till USA, kallade senare dit hustrun och dottern Anna, fick av frimurarna medel till familjens återresa och återvände själv senare.

 

         Han gifte sig med Rosa Ekman #864, gifta 10.8.1883 i Ekenäs, född 29.9.1859 i Ekenäs (dotter till N.N. Ekman #865 och Elisabeth Andersdotter #866), död efter 1920.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Baarman #867, född 1886.

 

                             Hon gifte sig med John Kananen #870, Medicinedoktor i Uleåborg.

 

                    ii.    Ruth Ulrika (Ulla) Baarman #868, född 1.2.1895 i San Fransisco, USA, död 14.6.1978 i Uleåborg.  Hade tidigare varit i postverkets tjänst och tog som änka åter tjänst vid posten i Vasa, i slutskedet som föreståndare för filialen i Brändö, därifrån hon pensionerades. Hon var lugn till naturen och viktig modell för Helene Schjerfbeck.

 

                             Hon gifte sig med Armas Gummerus #877, Vicehäradshövding i Vasa.

 

                    iii.   Rolf Baarman #869, född 12.10.1897, död 1966.

 

252.  Anna Ulrika Selina Baarman #863, född 9.3.1857 i Ekenäs, död 16.5.1924 i Åbo.

 

         Hon gifte sig med Lars Homén #886, gifta 8.8.1878 i Ekenäs, född 28.12.1844 i Eura, Senator, assessor i Viborgs hovrättsråd, död 12.11.1906 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Lars Olaf* Homén #888, född 6.5.1879 i Helsingfors, Professor vid Åbo Akademi, död 28.10.1949.

                    ii.    Lars Birger Homén #887, född 11.11.1880 i Helsingfors, Diplomingenjör, död 13.5.1947 i Ekenäs.  Student från Nya svenska läroverket 1901, diplomingenjör från Technische Hochschule i Hannover. Teknisk ledare vid industrier i Sverige, Finland och Tyskland. Entrollerad i 27. preussiska jägarbataljonen vid 1. världskriget. Deltog i frihetskriget 1918, jägaröverste. Hade två döttrar i sitt första gifte, båda bosatta i Tyskland.

 

                             Han gifte sig med (1) Mary Alice Halsén #889, gifta 1908.  Hade två döttrar, båda bosatta i Tyskland.

                             Han gifte sig med (2) Fanny Matilda Frisk #890, gifta efter 1922, född 15.12.1879 i Bjärnå (dotter till Karl Edvard Frisk #1723 och Matilda Wilhelmina Ljungdell #1724), Sjukgymnast, död 02.07.1944 i Ekenäs.  Gick i Svenska Fruntimmerskolan i Åbo 1891-96.

                             Han gifte sig med (3) N.N. Jansson #1722.  Hon var hemma från Ekenäs.

 

253.  Anton Brandberg #4136, född 21.7.1740 i Morbygden Falun, Sverige, Bergslagskamrer, död 3.1.1822 i Korsarvet Falun, Sverige.

 

         Han gifte sig med Anna Catharina Mellgren #4140, gifta 17.1.1775 i Avesta, Sverige, född 12.3.1750 i Västra kvarteret Sala, Sverige (dotter till Arvi Mellgren #4427 och Sara Wexvik #4428), död 7.11.1835 i Korsarvet Falun, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Anton Gustaf Brandberg #4429, född 11.1.1776 i Falun, Sverige, Bergslagskamrerare, död 29.2.1850 i Korsarvet Falun, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Emerentia Sofia Barchaeus #4431, gifta 1.3.1815, född 1788, död 31.10.1859 i Korsarvet Falun, Sverige.

 

                    ii.    Sara Elisabet Brandberg #4430, född 16.11.1779 i Korsarvet Falun, Sverige, död 1863 i Morbygden Mora, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med Mats Anders Lindström #4432, gifta 16.1.1800, född 31.12.1769 i Västerås, Sverige, Kyrkoherde, kontraktsprost, död 4.6.1825.

 

254.  Anders Brandberg #4137, född 15.1.1745, Bergsrådman och Gruvrättsnotarie i Falun, död 3.9.1799.

 

         Han gifte sig med Eva Brenner #4143, gifta 1771, född 20.6.1751, död 1.3.1838.

 

                             Barn:

                    i.     Sophia Dorothea Brandberg #4168, född 18.12.1778 i Falun, Sverige, död 12.5.1861.  Maken var hennes kusin.

 

                             Hon gifte sig med Georg Axel af Sillén #4169, född 1772, död 1858.

 

255.  Lars Volter* Arnberg #3778, född 21.3.1757 i Norrbärke, Sverige, Brukspatron på Östra Silvberg, död 12.2.1821 i Silvberg, Sverige.

 

         Han gifte sig med Hedvig Ulrika* Nilsdotter Öhman #3887.

 

                             Barn:

                    i.     Eric Volter* Arnberg #3888, född 20.1.1800 i Silvberg, Sverige, Brukspatron.

 

256.  Johan Petter* Arnberg #3781, född 8.2.1763 i Stora Tuna, Sverige, Kyrkoherde i Ramsberg, död 25.2.1815 i Ramsberg prästgård, Sverige.

 

         Han gifte sig med Christina Elisabeth (Stina-Lisa) Pettersdotter #3891, gifta 15.12.1803 i Norrbärke, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Jonas Agaton Arnberg #3892, född 7.12.1804 i Ludvika, Sverige, Andre lantmätare, död 17.10.1868 i Norrtälje, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Sofia Carolina Hellströmer #3904, gifta 28.8.1834 i Husby-Lyhundra, Sverige.

 

                    ii.    Adolf Henrik Arnberg #3893, född 1805 i Ludvika, Sverige, Prost och kyrkoherde i Ryttern, död 1873 i Ryttern, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Clara Gustafva Bowallius #3901.

 

                    iii.   Catharina Aurora Arnberg #3894, född 1807, död 1894 i Ludvika, Sverige.

                    iv.   Charlotta Augusta Arnberg #3895, född 1808 i Ludvika, Sverige.

 

                             Hon gifte sig med N.N. #3902.

 

                    v.    Sophia Albertina Arnberg #3896, född 1809 i Ludvika, Sverige, död 1809 i Ludvika, Sverige.

                    vi.   Albertina Dorotea Arnberg #3897, född 1810 i Ludvika, Sverige, död 1878 i Ludvika, Sverige.

                    vii.  Erik Wolter Arnberg #3898, född 1811 i Ludvika, Sverige, död 1812 i Ludvika, Sverige.

                    viii. Axel Teodor Arnberg #3899, född 1812 i Ludvika, Sverige, Handlare och rådman i Strängnäs, död 1877 i Stockholm, Sverige.

 

                             Han gifte sig med Maria Mathilda Karth #3903.

 

                    ix.   Wolter August Mauritz Arnberg #3900, född 1814 i Ramsberg, Sverige, död 1824 i Norrbärke, Sverige.

 

257.  Christina Andersdotter Hammarström #3954, född 30.12.1774 i Vika, Sverige, död 30.3.1856 i Kniva, Sverige.

 

         Hon gifte sig med (1) Göran Carlsson #3955, gifta 1800, född 28.8.1778 i Storbo, Sverige, död 1811 i Storbo, Sverige.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Hammarström Carlsson #3956, född 1801, död 1874.

                    ii.    Christina Carlsson #3957, född 1804.

 

         Hon gifte sig med (2) Pehr (Petrus) Göransson #3958, född 9.2.1785 i Vika, Sverige (son till Göran Ersson #3959 och Chatarina Pehrsdotter #3960), död 29.2.1848 i Kniva, Sverige.

 

                             Barn:

                    iii.   Stina Hammarström #3961, född 28.9.1809 i Kniva, Sverige, död 1831 i Kniva, Sverige.

                    iv.   Catharina Hammarström #3962, född 8.10.1815 i Kniva, Sverige, död 1890 i Sundborn, Sverige.  Gården Borga var på 1870-talet på 14 tunnland öppen jord och 120 tunnland skog. Catharina Johansson, född Hammarström sålde Borga efter sin makes död till en viss hemmansägare Pettersson, fick 8000 riksdaler som köpeskilling.

 

                             Hon gifte sig med Anders Gustaf Johansson #3963, gifta 30.10.1834, född 5.12.1812, död 1874.  Mellan 1850-1860 torde Anders Gustaf Johansson ha förvärvat gården Borga i Skuggarvet, dit han flyttade med hela familjen och där han dog omkring 1873. Hans änka flyttade något senare till Sundborn sedan gården Borga sålts.

 

258.  Gustaf Adolf Serlachius #5149, född 05.11.1830 i Ilomantsi, död 13.06.1901 i Keuru.

 

         Han gifte sig med Alice Eufrosyne Maexmonthan #5151, född 16.01.1841 i Lempäälä (dotter till Carl Wilhelm Maexmonthan #5152 och Antoinette Cecilia Östlin #5153), död 28.01.1912 i Vilppula.

 

                             Barn:

                    i.     Gustaf Axel Serlachius #5154, född 12.01.1860 i Tammerfors, död 11.04.1863 i Tammerfors.

                    ii.    Ernst Adolf Serlachius #5155, född 27.12.1860 i Tammerfors, död 02.01.1862 i Tammerfors.

                    iii.   Frans Mikael Serlachius #5156, född 02.03.1862 i Tammerfors, död 18.11.1863 i Tammerfors.

                    iv.   Axel Ernst Serlachius #5157, född 24.08.1864 i Tammerfors, död 14.01.1921 i Mänttä.

                    v.    Tyra Maria Serlachius #5158, född 11.05.1870 i Keuru, död 17.05.1938 i  Helsingfors.

                    vi.   Gustaf Mikael Serlachius #5159, född 21.04.1873 i Keuru, död 07.08.1873 i Keuru.

                    vii.  Sigrid Edit Serlachius #5160, född 02.03.1877 i Tammerfors, död 04.05.1944 i Mänttä.  Hon gifte sig med sin kusin.

 

                             Hon gifte sig med Gösta Mikael Serlachius #5161, född 26.04.1876 i Jakobstad (son till Gabriel Serlachius #5150 och Aina Matilda Rosalie Schauman #5162), död 18.10.1942 i Helsingfors.

 

259.  Gabriel Serlachius #5150, född 07.05.1835 i Ilomantsi, död 28.04.1896 i Jakobstad.

 

         Han gifte sig med Aina Matilda Rosalie Schauman #5162, född 29.08.1851 i Jakobstad.

 

                             Barn:

                    i.     Gösta Mikael Serlachius #5161, född 26.04.1876 i Jakobstad, död 18.10.1942 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Sigrid Edit Serlachius #5160, född 02.03.1877 i Tammerfors (dotter till Gustaf Adolf Serlachius #5149 och Alice Eufrosyne Maexmonthan #5151), död 04.05.1944 i Mänttä.  Hon gifte sig med sin kusin.

 

260.  Emma Karolina Waenerberg #5340, född 12.4.1842 på Nevas i Sibbo.

 

         Hon gifte sig med Carl Peter Moberg #5345, gifta 30.8.1860, född 25.12.1842 i Pernå (son till Olof Peter Moberg #5889 och Maria Margareta #5890), Kyrkoherde i Sjundeå, död 4.12.1906 i Sjundeå.

 

                             Barn:

                    i.     Anna Moberg #5891, född 22.6.1861 i Borgå.

                    ii.    Karolina Moberg #5892, född 26.4.1863 i Borgå.

 

                             Hon gifte sig med Bengt Lille #5895, född 2.2.1857 i Viborg.

 

                    iii.   Karl Olof Moberg #5893, född 22.6.1865 i Borgå.

                    iv.   Helena Moberg #5894, född 1868, död 1957.

 

                             Hon gifte sig med Enzio Rafael Reuter #6542, gifta 1896, född 30.3.1867 i Åbo (son till Edvin Titus Feodor Reuter #6543 och Aline Procopé #6544), Biologie professor, död 11.2.1951 i Helsingfors.

 

261.  Maria Charlotta Waenerberg #5348, född 27.10.1855, död 6.8.1888 i Helsingfors.

 

         Hon gifte sig med Axel Johan Lille #5350, gifta 8.11.1882 i Sjundeå, född 28.3.1848 i Helsingfors (son till Bengt Olof Lille #5352 och Ida Gustava Waenerberg #5353), FM, jur.dr, tidningsman, politiker, död 28.6.1921 i Helsingfors.  Han anslöt sig 1866 till den illegala nyländska nationen, som två år senare legaliserades som Nyländska avdelningen. Han medarbetade i avdelningens tidning Nylands dragon, där han fick sina första journalistiska lärospån. Han gav även ut skämttidningen Myggan. Studierna gick framåt, filosofie kandidatexamen avlade Lille 1872 och filosofie magistertiteln erhöll han följande år. Han gjorde sin största insats inom politiken och journalistiken. Hösten 1882 var han med om att grunda Nya Pressen, tidning för politik, handel och industri. Han var dess huvudredaktör fram till 1900, då tidningen upphörde. 1905 verkade Axel Lille för att få till stånd ett nytt allmänt partimöte, vid vilket det nyformade "Svenska folkpartiet" kunde konstitueras. Han blev Svenska folkpartiets förste ordförande.

 

                             Barn:

                    i.     Bengt Harald Lille #5903, född 23.2.1884 i Helsingfors, död 21.10.1920 i Dornach, Tyskland.

 

262.  Ines Josefina Waenerberg #5363, född 30.6.1861 i Sibbo sn, Nevas gård, Registrator vid postverket, död 18.6.1942 i Sibbo sn. Kalkstrand.

 

         Hon gifte sig med Karl Viktor Bremer #5365, gifta 16.12.1880 i Borgå, född 10.7.1836 i Lojo (son till Victor Zebor Bremer #5790 och Agnes (Anna) Charlotta Bassi #5789), Publicist, kollega, död 13.11.1884 i Helsingfors.  Uppgifterna om Karl Viktor och hans ättlingar härstammar huvudsakligen från Jan Simberg.

 

                             Barn:

                    i.     Karl Ruben Bremer #5676, född 18.06.1882 i Helsingfors, Agronom, redaktör, död 26.01.1959 i Helsingfors, begravd i Sandudds gamla gravgård.  Mustiala Lantbruksinstitut 02-04. Konsulent i jordbruks,kreatursskötsel och andelsverksamhet. Redaktör för tidskriften Laboroch lantmän och andelsfolk. Student från Brobergska samskolan 1902.

 

                             Han gifte sig med Inez Ingegerd Grönlund #5677, gifta 1907, född 16.02.1882 i Åbo sv. förs., död 20.09.1946 i Helsingfors, begravd i Sandudds gamla gravgård.  Bremer, Inez, enkefru, adress Eriksg. 14. Makans föräldrar; setillägg nr 31.

 

                    ii.    Carl Victor Bremer #5734, född 30.05.1885 i Helsingfors, Kamrer, död 02.10.1969 i Helsingfors.  Brobergska Samskolan 1894-1904. Stud vid PolytekniskaInstitutet i Helsingfors 1903-1906. Högre Svenska Handelsläroverket1909-1911. Skådespelare vid Svenska Teatern 1907-1908. Kontorist ochaffärsman.

 

                             Han gifte sig med Zaida Sofia Roos #5735, gifta 29.06.1914 i Helsingfors, född 15.05.1891 i Helsingfors, död 15.06.1983 i Kaptensudden, Sibbo sn, Kalkstrand, Kaptensudden.

 

263.  Georg Adolf Waenerberg #5364, född 15.6.1865 i Borgå, Filosofie magister, äldre lektor, prorektor, död 12.9.1941.

 

         Han gifte sig med Eva Augusta Rosberg #5366, gifta 17.8.1887 i Kyrkslätt Strömsby, född 28.3.1860 i Ekenäs (dotter till Viktor Rosberg #5367 och Eva Charlotta Karolina Bruncrona #5368).

 

                             Barn:

                    i.     Anna Waenerberg #5369, född 11.7.1888 i Kuopio, Filosofiekandidat, död 1975.

 

                             Hon gifte sig med Matti Eemeli Huumonen #5433, gifta 10.6.1915, född 1884, Äldre lektor, död 1945.

 

                    ii.    Karl Johan Waenerberg #5370, född 3.7.1890 i Kyrkslätt Strömsby, Forsmästare i Ylisimo, död 1920.

 

                             Han gifte sig med Signe Maria Jukka #5434, gifta 26.8.1916, född 7.7.1892 i Nickby, Översköterska.

 

                    iii.   Georg Viktor Waenerberg #5371, född 30.11.1891 i Kuopio, Medicine licentiat, bruksläkare vid Voikka bruk, död 1961.

 

                             Han gifte sig med Greta Johanna Hjördis Arnkil #5435, gifta 7.1.1922, född 2.8.1893, Sjuksköterska.

 

                    iv.   Ruth Eva Waenerberg #5372, född 16.1.1895 i Kuopio, Gymnastiklärarinna vid Ålands lyceum, död 1975.

 

                             Hon gifte sig med Tauno Toivonen #5440, gifta 16.7.1943, född 3.12.1915 i Mariehamn, Radiotekniker.

 

264.  Mauritz Volmar Waenerberg #5376, född 09.07.1842 i Borgå lk, Sjökapten, forstuppsyningsman, död 1922.

 

         Han gifte sig med Anna Paulina Liljeström #5391, gifta 1869 i Helsingfors, född 25.2.1847 i Helsingfors (dotter till Johan Ferdinand Liljeström #5392 och Fredrika Hellman #5393), död 1921.

 

                             Barn:

                    i.     Volmar Vilhelm Waenerberg #5394, född 19.5.1873 i Nurmes, Länskanslist i Uleåborg, död 1936.

 

                             Han gifte sig med Sigrid Ellen Molin #5395, gifta 26.7.1900, född 12.11.1877 i Helsingfors (dotter till Gustaf Emil Molin #5396 och Hulda Blom #5397).

 

                    ii.    Linda Konstantia Afrodite Waenerberg #5398, född 3.4.1875 i Ristijärvi.

 

                             Hon gifte sig med Edgar Rafael Öhrnhjelm #5399, gifta 28.10.1899, född 26.3.1867 i Helsingfors, Kommendörkapten, lotsfördelningschef.  Adlig ätt nr 78.

 

                    iii.   Lydia Dagmar Irene Waenerberg #5400, född 21.5.1877 i Nurmes.

 

                             Hon gifte sig med Kaarlo Lojander #5445, gifta 17.6.1902, född 30.6.1872 i Helsingfors, Forstmästare.

 

                    iv.   Torsten Ivar Sune Waenerberg #5401, född 15.9.1879 i Enare, Jordbrukare.

                    v.    Uno Gustaf Mauritz Waenerberg #5402, född 31.12.1881 i Enare.

 

265.  Midas Julian Valdemar Waenerberg #5378, född 10.4.1847 på Hommas i Ebbo, Borgå lk, Skogsförman i Hyrynsalmi.

 

         Han gifte sig med Ellen Johanna Sofia Salonius #5403, gifta 1.7.1879 i Kajana, född 19.2.1857 i Iisalami (dotter till Frans Napoleon Salonius #5404 och Teodora Paulina Josifina Calonius #5405).

 

                             Barn:

                    i.     Gunnar Ossian Waenerberg #5406, född 30.5.1881, Arbetsledare, död 1941.

 

                             Han gifte sig med Manda Maria Lahti #5446, gifta 19.9.1926, född 10.7.1886 i Åbo.

 

                    ii.    Midas Julian Valdemar Waenerberg #5407, född 13.04.1883 på Suomussalmi.

 

                             Han gifte sig med Aina Linda Maria Kettunen #5448, gifta 1919, skilda 1929.

 

266.  Johannes David Waenerberg #5380, född 24.6.1851, Skogsförman i Sotkamo.

 

         Han gifte sig med Maria Vilhelmina Joensuu #5408, gifta 23.11.1893, född 22.9.1861 (dotter till Johan Samuel Joensuu #5409 och Maria Honkaniemi #5410).

 

                             Barn:

                    i.     Toivo Ilmari Waenerberg #5411, född 23.4.1892.

                    ii.    Aili Ilotar Waenerberg #5412, född 4.5.1894.

                    iii.   Salme Maria Waenerberg #5413, född 21.9.1896.

                    iv.   Vieno Johannes Waenerberg #5414, född 20.2.1899.

 

267.  Karl Fredrik Waenerberg #5386, född 5.8.1858 i Borgå, Kronolänsman i Taivalkoski, död 1903.

 

         Han gifte sig med Hilma Aleksandra Pyyny #5415, gifta 5.5.1889 i Taivalkoski, född 1.9.1864 (dotter till Nikolaus Pyyny #5416 och Elise Ahlman #5417).

 

                             Barn:

                    i.     Einar Adrian Waenerberg #5418, född 31.1.1890, Kronolänsman i Taivalkoski, död 1943.

 

                             Han gifte sig med Alma Elina Hirvelä #5457, gifta 18.2.1917, född 6.7.1898.

 

                    ii.    Karl Bertil Waenerberg #5419, född 26.1.1896, död 1946.

 

                             Han gifte sig med Tyyne Lekanen #5465, född 11.3.1898 i Taivalkoski.

 

268.  Torsten Adolf Waenerberg #5248, född 25. 5.1846 i Borgå, Konstmålare, lärare i teckning, intendent, död 26.2.1917 i Helsingfors.  Han studerar konstmåleri i Helsingfors, Düsseldorf, Karlsruhe och Paris. Han var hedersmedlem i Helsingfors gymnastikklubb, HKG och fader till många av dagens HGK-traditioner. Han hade den smickrande hederstiteln: Det glädtiga sinnelagets och de muntra upptågens spiritus rector". Han var intendent för Finska Konstföreningen.

 

         Han gifte sig med Emma Emilia Fredrika Nyström #5249, gifta 1905, född 2.5.1869, död 25.8.1933.

 

                             Barn:

                    i.     Valter Erik Waenerberg #6367, född 25.01.1893 i Helsingfors.

                    ii.    Torsten Bertil Waenerberg #6368, född 17.06.1899.

                    iii.   Ebba Margaretha Waenerberg #5467, född 24.11.1903, Hushållslärarinna, död 10.11.1982.

 

                             Hon gifte sig med Karl August Rydman #5472, gifta 8.12.1935, född 20.2.1901 i Kiikka, Agronom.

 

                    iv.   Thora Helena Waenerberg #5468, född 3.8.1906, Läkarassistent, död 1989.

 

                             Hon gifte sig med Teodor Lönnfors #5471, gifta 30.12.1946, född 21.5.1891 i Helsingfors, Direktör.

 

                    v.    Thor Waenerberg #5469, född 23.5.1912, Lagerförvaltare, död 16.9.1971.

 

                             Han gifte sig med Lyydi Ester Häkkinen #5470, gifta 27.1.1938, född 4.2.1906 i Helsingfors, död 15.3.1985.

 

269.  Mauritz (Movitz) Agaton Vaenerberg #5029, född 29.7.1849 i Borgå, Filosofiemagister, gymnastiklärare, död 10. 12.1917.  Han kan med fog kallas den finländska föreningsgymnastikens fader. Han hade inhämtat grunderna i gymnastik av sin gymanstiklärare i Norsen, Viktor Heikel. Movitz grundade år 1875, tillsammans med seminarielektorn Gustav Hedström (född i Nykarleby 1852), Finlands första gymnastikklubb, Turnföreningen i Helsingfors, nuvarande Helsingfors Gymnastiklubb rf, HGK. Han verkade som HGKs ordförande från grundandet 1875 till sin borgång 1917.  Han var dessutom HGKs överledare under åren 1875-1904. Han antog namnformen Vaenerberg, dvs med enkelt V.

 

         Han gifte sig med Julia Rosanna Möller #5030, gifta 16.12.1873 i Helsingfors, född 8.7.1852 i Helsingfors (dotter till Carl Gustav Möller #5031 och Lovisa Charlotta Winqvist #5032), död 14.4.1919 i Helsingfors.

 

                             Barn:

                    i.     Gunnar Gabriel Vaenerberg #5114, född 29.12.1874 i Helsingfors, Maskiningenjör, död 1933.  Innehade firman Christian Nissen.

 

                             Han gifte sig med Julie Nissen #5247, gifta 9.6.1899, född 4.10.1879 (dotter till Christian Nissen #5300 och N.N. Holm #5301), död 1946.

 

                    ii.    Tor Gustaf Vaenerberg #5025, född 1.7.1876 i Helsinki, Stadsläkare i Tusby, medicine licentiat, död 15.6.1916 i Helsingfors.

 

                             Han gifte sig med Ester Sofia Lönnström #5026, gifta 16.5.1901 i Kotka, född 22.2.1872 i Lovisa (dotter till Karl Henrik Lönnström #5028 och Sofia Bärlund #5027), död 3.4.1944 i Helsingfors.  Hon nämns även med släktnamnet Lennström.

 

270.  Irene Agatha Waenerberg #5315, född 15.2.1853 i Borgå, död 21.08.1928 i Helsingfors.

 

         Hon gifte sig med Per Alfred Bäckvall #5319, gifta 30.8.1881 i Helsingfors, född 17.8.1848 i Rovaniemi (son till Johan Herrala #6369 och Maria Sofia Heikel #6370), Stadsläkare i Uleåborg, distriktsläkare i Jämsä, död 6.11.1896 i Jämsä.

 

                             Barn:

                    i.     Torsten Alfred Bäckval #6371, född 24.01.1889 i Uleåborg, död 24.08.1910 i Helsingfors.

 

271.  Dagmar Bergqvist #5835.

 

         Hon gifte sig med Yngve Sjöberg #5836, Kapten.

 

                             Barn:

                    i.     Marianne Sjöberg #5837, född 1913.

 

                             Hon gifte sig med Arnold Anderberg #5838, Ingenjör.

 

<= FÖRSTA SIDAN   

              E-post webmaster(a)gardberg.org          

FÖRSTA SIDAN =>